Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.02 №321

" Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. №459 "

15:25 01.07.11

 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
                   від 13 березня 2002 р. N 321
                               Київ
               Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів
на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459
 
     Відповідно    до    частини     четвертої  статті  49 Водного
кодексу   України ( 213/95-ВР )   Кабінет    Міністрів     України
п о с т а н о в л я є:
     1. Затвердити  Порядок  погодження  та  видачі  дозволів   на
спеціальне водокористування (додається).
     2. Внести   до    постанови    Кабінету   Міністрів   України
від 10 серпня 1992 р.  N 459 (  459-92-п  )  "Про  порядок  видачі
дозволів   на   спеціальне   використання   природних  ресурсів  і
встановлення  лімітів  використання  ресурсів   загальнодержавного
значення" (ЗП  України,   1992 р.,   N 9,   ст. 217; 1994 р., N 8,
ст. 209;  Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1612, N 50,
ст. 2440; 2000 р., N 49, ст. 2119) зміни, що додаються.
     3. Міністерству екології та природних ресурсів,  Міністерству
охорони  здоров'я та Державному комітетові по водному господарству
затвердити у тримісячний термін нормативно-правові акти, пов'язані
з  виконанням  Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне
водокористування.
     Прем'єр-міністр України                               А.КІНАХ
     Інд. 33
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 13 березня 2002 р. N 321

                             ПОРЯДОК
    погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування
     1. Цей   Порядок  визначає  процедуру  погодження  та  видачі
юридичним і фізичним особам (далі - водокористувачі)  дозволів  на
спеціальне  водокористування  (забір  води  з  водних  об'єктів із
застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та
скидання  у  водні  об'єкти забруднюючих речовин,  включаючи забір
води та скидання забруднюючих  речовин  із  зворотними  водами  із
застосуванням каналів).

     2. Дозволи   видаються   у   разі  використання  води  водних
об'єктів:

     загальнодержавного значення  -   Республіканським   комітетом
екології   та   природних  ресурсів  Автономної  Республіки  Крим,
державними управліннями екології та природних ресурсів в областях,
мм.  Києві і Севастополі, державними інспекціями охорони Чорного і
Азовського морів (далі - територіальні органи Мінекоресурсів);

     місцевого значення - Верховною  Радою  Автономної  Республіки
Крим,  обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за
погодженням    з     відповідними     територіальними     органами
Мінекоресурсів.

     3. Дозволи  видаються  за  клопотанням   водокористувачів   з
обґрунтанням потреби у воді, яке погоджується:

     у разі  використання  поверхневих  вод  -  з Республіканським
комітетом по  водному  господарству  Автономної  Республіки  Крим,
територіальними  органами басейнових управлінь водних ресурсів або
обласними  виробничими   управліннями   водного   господарства   і
меліорації (далі - органи водного господарства);

     у разі  використання  підземних вод - з Державною геологічною
службою  або  дочірніми  підприємствами  НАК  "Надра  України"  за
переліком, який затверджує Мінекоресурсів;

     у разі використання водних об'єктів,  віднесених до категорії
лікувальних, - з МОЗ.

     4. Дозволи видаються органами,  що зазначені в абзаці другому
пункту  2  цього  Порядку,  в  місячний  термін  з  дня  подання в
установленому порядку клопотання, а органами, зазначеними в абзаці
третьому цього пункту, - в установлені ними терміни.

     Клопотання водокористувачів розглядаються у місячний термін.

     У разі  відмови  у погодженні клопотання або у видачі дозволу
водокористувачу  надається  відповідь  з   обґрунтанням   причин
відмови.

     5. У дозволі зазначаються:

     1) найменування органу, що його видав;

     2) найменування  та  реквізити  водокористувача  -  юридичної
особи  (прізвище,  ім'я,  по  батькові,  адреса  водокористувача -
фізичної особи);

     3) термін, на який видано дозвіл;

     4) ліміти   забору   води,   використання  води  та  скидання
забруднюючих речовин;

     5) умови спеціального водокористування;

     6) інші відомості (у разі потреби).

     Дозвіл скріплюється печаткою та підписом керівника органу, що
його видав.

     Зразки бланків  дозволу  та  клопотання  щодо його отримання,
перелік відомостей,  що подаються водокористувачами для  отримання
дозволу,  затверджуються  спільним  наказом Мінекоресурсів,  МОЗ і
Держводгоспу.

     6. Спеціальне водокористування може бути:

     короткотерміновим (до   3   років)   -   у   разі    скидання
водокористувачем  забруднюючих  речовин у водні об'єкти в обсягах,
що    перевищують    граничнодопустимі,     які     встановлюються
територіальними органами Мінекоресурсів;

     довготерміновим (від 3 до 25 років) - в усіх інших випадках.

     У разі  коли  умови спеціального водокористування залишаються
незмінними,  за клопотанням  водокористувача  термін  спеціального
водокористування може бути продовжено, але не більше ніж на період
відповідно коротко- або довготермінового водокористування органом,
що видав дозвіл, про що у дозволі робиться відповідна відмітка.

     7. Видача   дозволів  та  погодження  клопотань  здійснюються
безоплатно.

     8. Копії    отриманих    дозволів   водокористувачі   надають
відповідним установам державної санітарно-епідеміологічної  служби
та органам водного господарства.

     9. Припинення     права     спеціального     водокористування
здійснюється   органом,   що   видав    дозвіл    на    спеціальне
водокористування.

     10. У  разі  здійснення  спеціального   водокористування   на
прикордонних   водах   дозволи   видаються   з  урахуванням  вимог
міжнародних договорів.
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 13 березня 2002 р. N 321

                              ЗМІНИ,
                    що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
                   від 10 серпня 1992 р. N 459 ( 459-92-п )
     1. У Положенні про  порядок  видачі  дозволів  на  спеціальне
використання    природних   ресурсів,   затвердженому   зазначеною
постановою:

     1) у пункті 1 слова "крім  лісових"  замінити  словами  "крім
лісових і водних";

     2) абзаци другий, четвертий і п'ятий пункту 2 виключити;

     3) в   абзаці   другому  пункту  4  слова  "територіальних  і
внутрішніх морських та  підземних  вод"  і  "поверхневих  вод,  що
знаходяться  або  використовуються  на  території  більш як однієї
області" виключити;

     4) абзац п'ятий пункту 5 виключити.

     2. У  Положенні про порядок установлення лімітів використання
природних  ресурсів  загальнодержавного  значення,   затвердженому
зазначеною постановою:
     1) у пункті 1:
     абзац перший доповнити словами "(крім водних)";
     абзаци третій і четвертий виключити;
     2) пункти 5 і 6 виключити.

Переглядів (5645)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери