Постанова Кабінету Міністрів України від 1.08.98 №1360

" Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів "

15:16 01.07.11

 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

                        П О С Т А Н О В А 
                   від 31 серпня 1998 р. N 1360
                               Київ

             Про затвердження Порядку ведення реєстру 
      об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
            N 1518 ( 1518-2002-п ) від
11.10.2002 )
 

     На    виконання     статті    27   Закону   України      "Про 
відходи" ( 187/98-ВР ) і  з  метою  систематизації  та  уніфікації
інформації  щодо  об'єктів  утворення,  оброблення  та  утилізації
відходів,  здійснення  контролю  за  їх  станом,  оцінки   обсягів
утворення    відходів і рівня їх безпеки Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  Порядок  ведення  реєстру  об'єктів утворення, 
оброблення та утилізації відходів, що додається.

     2. Міністерству охорони навколишнього  природного  середовища 
та   ядерної   безпеки  за  погодженням  з  Міністерством  охорони
здоров'я,  Міністерством промислової політики, Міністерством праці
та соціальної політики, Державним комітетом у справах будівництва,
архітектури та житлової політики у тримісячний термін розробити  і
затвердити  форму реєстрової карти об'єктів утворення,  оброблення
та утилізації відходів та Інструкцію щодо її складання.
 

     Прем'єр-міністр України            В.ПУСТОВОЙТЕНКО 

     Інд.33 

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 31 серпня 1998 р N 1360

                             ПОРЯДОК 
               ведення реєстру об'єктів утворення,
                оброблення та утилізації відходів

     ( У тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінено словом 
       "Мінекоресурсів"   згідно  з  Постановою   КМ  N  1518
       ( 1518-2002-п ) від
11.10.2002 )

     1. Цей  Порядок  розроблений  відповідно  до статті 27 Закону 
України "Про відходи" (  187/98-ВР  ),  визначає  правила  ведення
реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.

     2. Терміни,  що використовуються в цьому Порядку,  мають таке 
значення:

     відходи -  будь-які   речовини,   матеріали  і  предмети,  що 
утворюються  у  процесі  людської діяльності і не мають подальшого
використання  за  місцем утворення чи виявлення та яких їх власник
повинен  позбутися  шляхом утилізації чи видалення; ( Абзац другий
пункту  2  в  редакції  Постанови  КМ  N  1518 ( 1518-2002-п ) від
11.10.2002 )

     небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, 
біологічні  чи  інші  небезпечні  властивості,  які  створюють або
можуть створити  значну  небезпеку  для  навколишнього  природного
середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів
і  засобів  поводження  з ними; ( Абзац третій пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )

     утилізація відходів  -  використання  відходів  як  вторинних 
матеріальних чи енергетичних ресурсів;

     оброблення (перероблення)  відходів  -  здійснення  будь-яких 
технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи
біологічних  властивостей  відходів,  з  метою  підготовки  їх  до
екологічно  безпечного  зберігання,  перевезення,  утилізації   чи
видалення;

     виробник відходів  -  фізична або юридична особа,  діяльність 
якої призводить до утворення відходів;

     об'єкт утворення відходів - юридична особа,  що є  виробником 
відходів;

     об'єкт утилізації відходів - об'єкт,  що використовується для 
утилізації відходів;

     об'єкт оброблення відходів - об'єкт,  що використовується для 
оброблення відходів.

     3. Реєстр   об'єктів   утворення,  оброблення  та  утилізації 
відходів  (далі  -  реєстр)  -  це  комплексна  система  збирання,
оброблення,   збереження   та   аналізу   інформації  про  об'єкти
утворення,  оброблення  та  утилізації  відходів  (форма   ведення
додається).

     4. Реєстр складається з двох частин. 

     До першої   частини  реєстру  включаються  об'єкти  утворення 
відходів (далі - ОУВ).

     До другої частини реєстру включаються об'єкти  оброблення  та 
утилізації відходів (далі - ООУВ) інших власників.

     5. Складання  і  ведення  реєстру здійснюють місцеві державні 
адміністрації за участю органів Мінекоресурсів і МОЗ на місцях.

     6. Фінансування  робіт  із  складання  та   ведення   реєстру 
здійснюється   за   рахунок   коштів   місцевих   фондів   охорони
навколишнього природного середовища.

     7. Контроль за повнотою  обліку  та  якістю  ведення  реєстру 
покладається на органи Мінекоресурсів на місцях.

     8. Критерієм  включення  ОУВ до реєстру є показник загального 
утворення відходів (Пзув), який розраховується за формулою:

     Пзув = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4, 

     де м1,  м2, м3, м4 - умовні одиниці, значення яких дорівнюють 
кількості  утворених на ОУВ відходів за класами небезпеки  (1,  2,
3, 4 класи відповідно).

     До реєстру включаються об'єкти,  для яких показник загального 
утворення відходів перевищує граничне значення (Пгз),  що дорівнює
1000 умовних одиниць на рік.

     Критерієм включення ООУВ до  реєстру  є  показник  загального 
обсягу оброблення чи утилізації відходів, який не може бути меншим
100 тонн на рік.

     9. Реєстр складається і ведеться на підставі реєстрових  карт 
ОУВ  та  ООУВ,  що  містять  звітні дані щодо виробників відходів,
об'єктів утилізації та оброблення відходів,  а  також  відомостей,
поданих  спеціально  уповноваженими  органами  виконавчої  влади у
сфері поводження з відходами.

     10. Місцеві   державні   адміністрації   разом   з   органами 
Мінекоресурсів на  місцях  визначають  перелік  ОУВ  та  ООУВ,  що
підлягають реєстрації, та надсилають їх власникам повідомлення про
необхідність складання реєстрових карт і термін їх реєстрації.

     Перелік ОУВ  та  ООУВ,  що  підлягають  включенню до реєстру, 
складається за критеріями,  визначеними у пункті 5 цього  Порядку,
на  підставі  доведених власникам відходів лімітів на утворення та
розміщення відходів.

     За рішенням  місцевих  державних  адміністрацій  до   реєстру 
можуть  бути включені ОУВ,  для яких показник Пзув менший від Пгз,
якщо ОУВ розташовані у рекреаційній і курортній зоні.

     Реєстрові карти,  які  містять  інформацію  про   розміщення, 
технічні  та  екологічні характеристики ОУВ та ООУВ,  кількісні та
якісні характеристики відходів,  що утворюються,  обробляються  та
утилізуються,  та  інформацію  про поводження з ними,  складаються
відповідно до Інструкції про зміст  і  складання  реєстрових  карт
об'єктів   утворення,   оброблення  та  утилізації  відходів,  яка
затверджується Мінекоресурсів.

     11. Власники ОУВ та ООУВ, що підлягають включенню до реєстру, 
або за їх дорученням організації,  що мають  відповідну  ліцензію,
заповнюють  реєстрові  карти і подають їх у встановлений місцевими
державними  адміністраціями   термін   на   розгляд   до   органів
Мінекоресурсів на місцях.

     Подані власниками ОУВ та ООУВ реєстрові карти за  погодженням 
з органами МОЗ на місцях затверджуються органами Мінекоресурсів на
місцях у місячний термін.

     У разі незатвердження реєстрової карти на адресу власника ОУВ 
та  ООУВ надсилається лист із зазначенням причини незатвердження і
встановленням терміну її повторного подання.

     12. На підставі затверджених  реєстрових  карт  ОУВ  та  ООУВ 
органи  Мінекоресурсів на  місцях  у двотижневий термін формують і
погоджують реєстр  ОУВ  та  ООУВ  і  направляють  його  (разом  із
затвердженими   реєстровими   картами)  на  затвердження  до  Ради
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласної,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій.

     13. Кожному  ОУВ  та  ООУВ у реєстрі присвоюється відповідний 
номер та фіксується дата реєстрації. Оригінал реєстру зберігається
в   місцевій   державній   адміністрації,   копії   -   в  органах
Мінекоресурсів і МОЗ на місцях.

     14. Після  затвердження  реєстру   ОУВ   та   ООУВ   оригінал 
затвердженої  реєстрової карти разом з повідомленням про включення
ОУВ та ООУВ до реєстру повертаються їх власнику, а копії - органам
Мінекоресурсів   і   МОЗ   на   місцях   та   місцевій   державній
адміністрації.

     15. Щорічно    власники   ОУВ   та   ООУВ   подають   органам 
Мінекоресурсів  на  місцях  дані  про  зміни  у  діяльності  своїх
об'єктів  для  внесення  відповідних  змін  до  реєстрових карт та
реєстру.

     16. Виключення  з  реєстру здійснюється у разі ліквідації ОУВ 
та ООУВ місцевими державними адміністраціями за поданням власників
ОУВ та ООУВ за погодженням з органами Мінекоресурсів на місцях.

     17. За  даними  реєстрів  формуються державний та регіональні 
інформаційні  банки  даних.  Формування  державного  банку   даних
покладається  на  Національний  центр  поводження  з  небезпечними
відходами.  Формування  регіональних  банків  даних   здійснюється
органами  Мінекоресурсів на  місцях  за  погодженням  з  місцевими
державними адміністраціями.

     18. На  підставі  даних реєстрових карт органи Мінекоресурсів 
на  місцях  разом  з  місцевими державними адміністраціями готують
висновки  щодо ефективності діяльності і рівня екологічної безпеки
ОУВ та ООУВ.

     Висновки надсилаються  власникам  ОУВ та ООУВ для вжиття ними 
заходів,  спрямованих на  зменшення  обсягів  утворення  відходів,
забезпечення екологічно безпечного функціонування ОУВ та ООУВ.

 
 
Додаток 
до Порядку ведення реєстру об'єктів
утворення, оброблення та утилізації відходів 
 

         ПОГОДЖЕНО                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

Керівник органу Мінекоресурсів        Голова місцевої державної 
на місці                                   адміністрації
                               __________(області, міста, району)*
       ______________                     _______________ 
          (підпис)                            (підпис)

"__"____________ 199  р.               "__" _____________ 199  р. 
 

                              РЕЄСТР 
      об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

               I. Об'єкти утворення відходів (ОУВ)
————————————————————————————————————————————————————————————————-—————————————
Реєстра-|Дата  |Назва,  |Код під-|Адреса |Форма |Характе- |Загаль-  |Показник
ційний  |реєст-|іденти- |порядку-|(насе- |влас- |ристика  |ний  об- |загаль-
номер   |рації |фікацій-|вання   |лений  |ності,|відходів |сяг  ут- |ного ут-
        |      |ний код |за СПОДУ|пункт, |код за|(найме-  |ворення  |ворення
        |      |за      |        |район),|КФВ   |нування, |відходів |відходів
        |      |ЄДРПОУ  |        |код за |      |код   за |(за кла- |(Пзув)
        |      |        |        |КОАТУУ |      |класифі- |сами не- |
        |      |        |        |       |      |катором  |безпеки),|
        |      |        |        |       |      |відходів,|т/рік    |
        |      |        |        |       |      |група,   |         |
        |      |        |        |       |      |клас не- |         |
        |      |        |        |       |      |безпеки) |         |
————————+——————+————————+————————+———————+——————+—————————+—————————+—————————
   1    |  2   |   3    |   4    |   5   |   6  |    7    |    8    |    9
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

          II. Об'єкти оброблення та утилізації відходів (ООУВ)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Реєстра-|Дата  |Назва,  |Код під-|Адреса |Форма |Характе- |Обсяг   |Примітка
ційний  |реєст-|іденти- |порядку-|(насе- |влас- |ристика  |відхо-  |
номер   |рації |фікацій-|вання   |лений  |ності,|відходів,|дів,  що|
        |      |ний код |за СПОДУ|пункт, |код за|що   об- |обробля-|
        |      |за      |        |район),|КФВ   |роблю-   |ються чи|
        |      |ЄДРПОУ  |        |код за |      |ються чи |утилізу-|
        |      |        |        |КОАТУУ |      |утилізу- |ються   |
        |      |        |        |       |      |ються    |т/рік   |
        |      |        |        |       |      |(найме-  |        |
        |      |        |        |       |      |нування, |        |
        |      |        |        |       |      |код   за |        |
        |      |        |        |       |      |класифі- |        |
        |      |        |        |       |      |катором  |        |
        |      |        |        |       |      |відходів,|        |
        |      |        |        |       |      |група,   |        |
        |      |        |        |       |      |клас не- |        |
        |      |        |        |       |      |безпеки) |        |
        |      |        |        |       |      |         |        |
————————+——————+————————+————————+———————+——————+—————————+————————+————————
   1    |  2   |   3    |   4    |   5   |   6  |    7    |    8   |   9
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     * В  Автономній  Республіці  Крим  -  заступник  Голови  Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим.
 

     ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр  підприємств  і  організацій 
України.
     СПОДУ  - Система позначень органів державного управління (для 
коду центральних органів виконавчої влади).
     КОАТУУ - Класифікатор       об'єктів         адміністративно- 
територіального устрою України.
     КФВ    - Класифікатор форм власності. 

( Додаток  із  змінами, внесеними згідно з  Постановою  КМ  N 1518 
( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )

Переглядів (5939)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери