Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 432

13:58 29.06.06

Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій і громадян - підприємців, які отримали такі дозволи

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 29 березня 2002 р. N 432
                               Київ

             Про затвердження Порядку видачі дозволів
            на експлуатацію устаткування з визначеними
              рівнями впливу фізичних та біологічних
        факторів на стан атмосферного повітря, проведення
         оплати цих робіт та обліку підприємств, установ,
              організацій і громадян - підприємців,
                    які отримали такі дозволи

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )

  ( У назві і тексті слова "громадяни - суб'єкти підприємницької
    діяльності" в усіх відмінках замінено словами  "громадяни  -
    підприємці" у відповідному відмінку згідно з  Постановою  КМ
    N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )
 

     Відповідно до   статті   13   Закону   України  "Про  охорону
атмосферного  повітря"  (  2707-12  )  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити   Порядок   видачі   дозволів  на  експлуатацію
устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та  біологічних
факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт
та   обліку   підприємств,   установ,  організацій  і  громадян  -
підприємців, які отримали такі дозволи (додається).

     2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища:

     за погодженням  з  Міністерством  охорони здоров'я до 1 січня
2003 р.  розробити і затвердити Інструкцію про загальні вимоги  до
оформлення  документів  для отримання підприємствами,  установами,
організаціями   і   громадянами   -   підприємцями   дозволів   на
експлуатацію  устаткування  з визначеними рівнями впливу, фізичних
та біологічних факторів на стан атмосферного повітря;

     за погодженням   з   Міністерством   економіки  та  з  питань
європейської інтеграції визначити до 1 червня 2002  р.  перелік  і
вартість робіт, пов'язаних з розробленням документів для отримання
дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу
фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря;

     затвердити:

     у  тримісячний  термін  -  план робіт з видачі підприємствам,
установам,  організаціям  та  громадянам - підприємцям дозволів на
експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та
біологічних факторів на стан атмосферного повітря;

     у  двомісячний  термін  - порядок ведення обліку підприємств,
установ,  організацій  і  громадян  -  підприємців,  які  отримали
дозволи  на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу
фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря.
(  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 769
( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )

     Прем'єр-міністр України                               А.КІНАХ

     Інд. 33
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 29 березня 2002 р. N 432

                             ПОРЯДОК
          видачі дозволів на експлуатацію устаткування з
        визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних
        факторів на стан атмосферного повітря, проведення
         оплати цих робіт та обліку підприємств, установ,
              організацій та громадян - підприємців,
                    які отримали такі дозволи

      ( У назві і тексті Порядку слова "громадяни -  суб'єкти
        підприємницької діяльності" в усіх відмінках замінено
        словами  "громадяни  -  підприємці"  у   відповідному
        відмінку; у тексті  слово  "Мінекоресурсів"  замінено
        словом "Мінприроди"  згідно  з  Постановою  КМ N  769
        ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )

     1. Цей Порядок встановлює єдині вимоги до видачі дозволів  на
експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та
біологічних факторів  на  стан  атмосферного  повітря,  проведення
оплати  цих  робіт та обліку підприємств,  установ,  організацій і
громадян  -  підприємців  (далі  -  суб'єкт  господарювання),  які
отримали такі дозволи.

     2. Дозвіл  на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями
впливу фізичних  та  біологічних  факторів  на  стан  атмосферного
повітря  (далі  - дозвіл) - це офіційний документ,  який дає право
суб'єктам господарювання  експлуатувати  існуюче  та  новостворене
устаткування   за   умови   дотримання   встановлених   нормативів
граничнодопустимих рівнів впливу фізичних та біологічних  факторів
протягом визначеного в дозволі терміну.

     Дозвіл видається  суб'єкту господарювання - власнику джерела,
що здійснює вплив на стан атмосферного повітря.

     3. Дозвіл  видається  безоплатно   територіальними   органами
Мінприроди     за     погодженням     з    установами    державної
санітарно-епідеміологічної служби терміном не  менш  як  на  п'ять
років.

     4. Для отримання дозволу суб'єкт господарювання:

     оформляє заявку;

     розробляє нормативи граничнодопустимих рівнів впливу фізичних
та біологічних факторів, які затверджуються територіальним органом
Мінприроди в установленому порядку;

     розробляє план    заходів   щодо   здійснення   контролю   за
дотриманням  встановлених  нормативів  граничнодопустимих   рівнів
впливу та/або умов дозволу;

     готує інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею
громадськості відповідно до законодавства.

     5. До розроблення документів,  у яких  обгрунтовуються  рівні
впливу  фізичних  та біологічних факторів,  суб'єкт господарювання
може   залучати   установи,   організації   та    заклади,    яким
Мінприроди надає право на розроблення таких документів.

     6. Для  отримання  дозволу  суб'єкт  господарювання  подає до
територіального    органу   Мінприроди   та   установи   державної
санітарно-епідеміологічної служби у письмовій та електронній формі
документи,  підготовлені відповідно  до  Інструкції  про  загальні
вимоги  до  оформлення  документів,  для отримання підприємствами,
установами, організаціями і громадянами - підприємцями дозволів на
експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та
біологічних  факторів на стан атмосферного повітря, а також вміщує
в  місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про
намір    отримати    дозвіл   із   зазначенням   адреси   місцевої
держадміністрації,   до   якої   можуть   надсилатися   зауваження
громадських організацій та окремих громадян.

     7. Установа   державної   санітарно-епідеміологічної   служби
розглядає  заяву  та  документи   на  отримання  дозволу  протягом
30 календарних  днів  з  дати  їх надходження і у разі відсутності
зауважень готує  висновок  щодо  видачі  дозволу,  який  надається
суб'єкту господарювання.

     У разі  наявності  зауважень  документи повертаються суб'єкту
господарювання  з  викладом  їх  змісту  та  зазначенням   терміну
повторного подання.

     8. Місцева держадміністрація розглядає зауваження громадських
організацій,  у разі потреби організовує проведення їх  публічного
обговорення  і  не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дати
опублікування  повідомлення  про  намір  суб'єкта   господарювання
отримати  дозвіл  інформує  з  цього  питання територіальний орган
Мінприроди.

     Територіальний  орган  Мінприроди  аналізує  зауваження  та у
разі  необхідності  пропонує  суб'єкту господарювання врахувати їх
під час підготовки дозволу до видачі.

     9.      Територіальний      орган     Мінприроди     протягом
30 календарних  днів  розглядає  заяву  і  документи  на отримання
дозволу та у разі відсутності зауважень видає дозвіл.

     У разі наявності зауважень  документи  повертаються  суб'єкту
господарювання   з  викладом  їх  змісту  та  зазначенням  терміну
повторного подання.

     Рішення про  видачу   дозволу   надсилається   територіальним
органом    Мінприроди    суб'єкту   господарювання   та   установі
державної санітарно-епідеміологічної служби.

     10. Термін дії дозволу переглядається територіальним  органом
Мінприроди, який його видав, якщо:

     рівні впливу  на  атмосферне  повітря фізичних та біологічних
факторів зумовлюють необхідність перегляду їх граничних значень;

     використання досягнень у  сфері  розроблення  найдосконаліших
доступних   технологій   дає   змогу  значно  зменшити  вплив  без
додаткових витрат;

     вимоги безпеки експлуатації під час  виробничого  процесу  чи
провадження  діяльності зумовлюють необхідність застосування інших
технологій;

     має місце  зміна  напряму  виробничої  діяльності,  що   може
призвести  до  істотних негативних наслідків для здоров'я людей та
стану довкілля.

     Підставою для  перегляду  терміну  дії  дозволу  є   письмові
звернення  установ  державної  санітарно-епідеміологічної  служби,
місцевих   органів    виконавчої    влади,    органів    місцевого
самоврядування та громадськості.

     11.  Дозвіл  анулюється  територіальним  органом  Мінприроди,
який його видав, у разі:

     подання суб'єктом   господарювання   заяви   про   анулювання
дозволу;

     зміни власника   джерела,   що   здійснює   вплив   на   стан
атмосферного повітря;

     прийняття в  установленому  порядку  рішення  про  скасування
державної реєстрації суб'єкта господарювання.

     Територіальний  орган  Мінприроди  у  триденний  термін з дня
прийняття   рішення   в   письмовій   формі   інформує    суб'єкта
господарювання про анулювання дозволу.

     12. Для    продовження    терміну    дії    дозволу   суб'єкт
господарювання завчасно,  не пізніше ніж за 30 календарних днів до
його   закінчення,   подає   заяву   до   територіального   органу
Мінприроди,    який    видав   дозвіл,   та   установи   державної
санітарно-епідеміологічної служби.

     13. Суб'єкти господарювання, які отримали дозволи, підлягають
обліку у порядку, встановленому Мінприроди.

     14. Виконання робіт,  пов'язаних з підготовкою документів,  у
яких   обгрунтовуються   рівні   впливу  фізичних  та  біологічних
факторів, здійснюється на договірних засадах.

     Вартість    цих    робіт    встановлюється    Мінприроди   за
погодженням з Мінекономіки.

     15.  Рішення  територіального  органу  Мінприроди про відмову
у видачі дозволу,  перегляд або продовження терміну  його  дії  чи
анулювання може бути оскаржене у судовому порядку.

Переглядів (2405)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери