Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України N 165 від 16.10.2000 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2000 р. за N770/4991)

Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та інструкцій щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням

07:16 11.07.11

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 165 від 16.10.2000                 Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      2 листопада 2000 р.
                                      за N 770/4991
 

      Про затвердження Переліку небезпечних властивостей та
      інструкцій    щодо    контролю   за   транскордонними
      перевезеннями    небезпечних    відходів    та     їх
                      утилізацією/видаленням
 

     У зв'язку з уведенням у дію з 1 вересня 2000  року  постанови
Кабінету Міністрів   України   від  13  липня  2000  року  N  1120
( 1120-2000-п  )  "Про  затвердження  Положення  про  контроль  за
транскордонними   перевезеннями   небезпечних   відходів   та   їх
утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого  переліків  відходів"
Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити:
     Перелік небезпечних властивостей (додається);
     Інструкцію щодо   заповнення   повідомлення   (   z0771-00  )
(додається);
     Інструкцію щодо   заповнення   документа   про    перевезення
( z0772-00 ) (додається);
     Інструкцію з   отримання   Міжнародного   коду  ідентифікації
відходів ( z0773-00 ) (додається).
     2. Управлінню   відходів   Департаменту  екологічної  безпеки
(Толстіков   О.)   разом   з    Нормативно-правовим    управлінням
Департаменту  планування,  координації  та розвитку (Максимчук С.)
забезпечити державну реєстрацію зазначених Переліку та  інструкцій
у Мін'юсті України.
     3. Управлінню  відходів  Департаменту   екологічної   безпеки
(Толстіков   О.)   забезпечити   необхідну  кількість  примірників
зазначених  документів  та  разом  з  Управлінням  діловодства   і
контролю  виконання  Адміністративного департаменту (Анікіна Н.) у
двотижневий термін після державної реєстрації в  Мін'юсті  України
довести   затверджені   Перелік   та   інструкції   до  установ  і
організацій,  що  належать  до  сфери   управління   Міністерства,
заінтересованих   міністерств   та   інших   центральних   органів
виконавчої влади.
     4. Управлінню   європейської   інтеграції   та   міжнародного
співробітництва Департаменту планування,  координації та  розвитку
(Водоласков  В.)  у  місячний  термін після державної реєстрації у
Мін'юсті України організувати розсилання в  установленому  порядку
затверджених Переліку та інструкцій разом із зазначеною постановою
за межі України.
     5. Визнати  таким,  що  втратив чинність,  наказ Міністерства
охорони навколишнього природного  середовища  та  ядерної  безпеки
України від  10.10.97  N  164  (  z0502-97  )  "Про   затвердження
переліків  відходів  і  їх  небезпечних властивостей та інструкцій
щодо  контролю  за  транскордонним  перевезенням  відходів  і   їх
утилізацією/видаленням",  зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції
України 27.10.97 за N 502/2306.
     6. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра М.Стеценка.

 Міністр                                                   І.Заєць

                                           Затверджено
                                    Наказ Міністерства екології та
                                    природних ресурсів України
                                    16.10.2000  N 165

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      2 листопада 2000 р.
                                      за N 770/4991

               Перелік небезпечних властивостей (1)

     Розроблений відповідно   до   Положення   про   контроль   за
транскордонними   перевезеннями   небезпечних   відходів   та   їх
утилізацією/видаленням,    затвердженого    постановою    кабінету
Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 ( 1120-2000-п ).

 Клас    Кодовий Властивість
 ООН (2) номер
------------------------------------------------------------------
  1        H1    Вибухові речовини

                 Вибухові речовини  чи  відходи  -  це  тверді або
                 рідкі речовини чи відходи (або суміш  речовин  чи
                 відходів),  які  самі  по собі здатні до хімічної
                 реакції з виділенням газів  такої  температури  і
                 тиску  і  з  такою  швидкістю,  що  призводить до
                 пошкодження оточуючих предметів.

  3        H3    Вогненебезпечні рідини

                 Термін "вогненебезпечні"   рівнозначний   терміну
                 "легкозаймисті"

                 Вогненебезпечними є   рідини,  суміші  рідин  або
                 рідини,  що містять тверді речовини в розчині  чи
                 суспензії (наприклад: фарби, політури, лаки тощо,
                 крім речовин чи відходів,  класифікованих інакше,
                 згідно  з  їх  небезпечними  властивостями),  які
                 виділяють вогненебезпечні пари при температурі не
                 вище  60,5  град.C  при  випробуванні в замкнутій
                 посудині або не вище 65,6 град.C при випробуванні
                 у відкритій посудині.  (Результати,  одержані при
                 випробуваннях у закритій чи  відкритій  посудині,
                 не можуть бути точно співставлені і навіть окремі
                 результати,  отримані одним  і  тим  же  методом,
                 часто відрізняються один від одного,  отже норми,
                 у яких цифри не  збігаються  з  наведеними  вище,
                 залишаються в контексті даного визначення).
 

  4.1      H4.1  Вогненебезпечні тверді речовини

                 Тверді речовини   або   тверді   відходи,   окрім
                 класифікованих  як  вибухові,  які  в умовах,  що
                 виникають  при  транспортуванні,   здатні   легко
                 займатися  або  можуть  при  терті  викликати  чи
                 посилювати пожежу.

  4.2      H4.2  Речовини або відходи, здатні самозайматися

                 Речовини або  відходи,   які   здатні   спонтанно
                 розігріватися  за  нормальних умов перевезення чи
                 нагріватися при  контакті  з  повітрям,  а  потім
                 займатися.

  4.3      H4.3  Речовини або відходи, що виділяють
                 вогненебезпечні гази при взаємодії з водою

                 Речовини або відходи,  які при взаємодії з  водою
                 здатні  самозайматися  чи  виділяти легкозаймисті
                 гази в небезпечних кількостях.

  5.1      H5.1  Окислювальні речовини

                 Речовини чи  відходи,  які  самі   по   собі   не
                 обов'язково горючі,  але які за рахунок виділення
                 кисню   можуть   спричинити    загоряння    інших
                 матеріалів.

  5.2      H5.2  Органічні пероксиди

                 Органічні речовини   чи   відходи,   що   містять
                 бівалентну групу  -О-О-,  є  термічно  нестійкими
                 речовинами,   які   схильні   до   екзотермічного
                 самоприскорювального розкладу.

  6.1      H6.1  Отруйні (сильнодіючі) речовини

                 Речовини чи відходи,  які, потрапляючи в середину
                 організму  через  органи  дихання,  травлення або
                 через шкіру,  здатні викликати смерть  людини  чи
                 справляти на неї сильний негативний вплив.

  6.2      H6.2  Речовини, що інфікують

                 Речовини чи   відходи,   що  містять  життєздатні
                 мікроорганізми  чи   їх   токсини,   які   можуть
                 викликати захворювання у тварин чи людей.

  8        H8    Корозійні речовини

                 Речовини чи відходи,  які шляхом хімічного впливу
                 можуть при  безпосередньому  контакті  спричинити
                 серйозні  пошкодження  живої  тканини,  чи у разі
                 витікання можуть викликати пошкодження  і  навіть
                 руйнування   інших   вантажів   чи   транспортних
                 засобів;  вони також можуть спричинити інші  види
                 небезпеки.

  9        H10   Виділення токсичних газів при контакті з повітрям
                 чи водою

                 Речовини чи відходи, які при взаємодії з повітрям
                 чи   водою   можуть   виділяти  токсичні  гази  в
                 небезпечних об'ємах.

  9        H11   Токсичні речовини (що  викликають затяжні чи
                 хронічні захворювання)

                 Речовини чи   відходи,   які  при  проникненні  в
                 середину   організму   через   органи    дихання,
                 травлення   або   через  шкіру  можуть  викликати
                 затяжні  чи  хронічні   захворювання,   включаючи
                 ракові захворювання.

  9        H12   Екотоксичні речовини

                 Речовини чи  відходи,  які  в  разі  попадання  в
                 навколишнє  середовище  справляють   (одразу   чи
                 згодом)  шкідливий вплив на навколишнє середовище
                 в   результаті   біоакумулювання   і/або    мають
                 токсичний вплив на біотичні системи.

  9        H13   Речовини, здатні якимось чином  після   видалення
                 утворювати інші   матеріали,   наприклад   шляхом
                 вилуговування,   причому   ці   матеріали   мають
                 будь-які із зазначених вище властивостей.
________________
(1) Відповідає переліку,  наведеному у додатку III до  Базельської
    конвенції ( 995_022 )
(2) Відповідає системі класифікації небезпечних  властивостей,  що
    наведена   в   Рекомендаціях  ООН  з  перевезення  небезпечних
    вантажів (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, OOH, Нью Йорк, 1998 р.)

 Начальник Управління відходів
 Департаменту екологічної безпеки                      О.Толстіков

 

Переглядів (3752)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери