Наказ Держкомстату України 11.11. 2010 № 452 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 № 1202/18497)

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1 – екологічні витрати “Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20___р.”

17:31 05.07.11

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
11.11. 2010 № 452
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30.11.2010 № 1202/18497
 
                        
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
№ 1 – екологічні витрати “Витрати на охорону
навколишнього природного середовища та
екологічні платежі за 20___р.”
 
1. Загальні положення
 
1.1. Ця Інструкція встановлює порядок складання державного статистичного спостереження за формою № 1 – екологічні витрати “Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20___р.” (далі – форма № 1 екологічні витрати).
1.2. Форма № 1 – екологічні витрати заповнюється на основі даних первинного обліку фактичних витрат на охорону навколишнього природного середовища.
1.3. Охорона навколишнього природного середовища – це комплекс заходів, спрямованих на запобігання, зменшення чи ліквідацію забруднення, інших видів шкідливого впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, при наданні послуг чи використанні продукції, а також на збереження біорізноманіття та середовища існування.
1.4. До витрат на охорону навколишнього природного середовища належать усі види витрат, спрямовані на запобігання, зменшення чи ліквідацію забруднення, інших видів шкідливого впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, при наданні послуг чи використанні продукції, а також на збереження біорізноманіття та середовища існування.
1.5. Такі напрями витрат, як економія ресурсів та енергозбереження, ураховуються тільки в тому випадку, коли вони спрямовані передусім на захист охорони навколишнього природного середовища, наприклад утилізацію відходів, яка здійснюється з метою охорони навколишнього природного середовища.
1.6. Не враховуються у складі поточних витрат:
заходи, що дають позитивний екологічний ефект, але втілені з технічних міркувань, для поліпшення умов праці та техніки безпеки;
витрати, пов’язані з використанням природних ресурсів (наприклад, водопостачання);
вартість основних засобів природоохоронного призначення;
перерахунки по депозитах, штрафи за порушення природоохоронного законодавства, компенсація шкоди, завданої навколишньому природному середовищу.
1.7. Амортизаційні відрахування на основні засоби природо-охоронного призначення входять до складу витрат на охорону навколишнього природного середовища.
1.8. Усі показники форми повинні бути заповнені. У разі відсутності окремих показників форми № 1 – екологічні витрати (наприклад, відсутність фактично здійснених зборів за забруднення) ставиться прочерк у відповідних рядках (графах).
1.9. Звіт не подається у випадку наявності лише зборів за викиди в атмосферне повітря від службового легкового автотранспорту або сплати комунальних платежів (скиди в каналізацію, вивіз побутового сміття).
1.10. Показники форми № 1 – екологічні витрати не включають податок на додану вартість і відображаються у гривнях цілим числом.
 
2. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища
 
2.1. У рядках 000 –  900  форми відображаються капітальні інвестиції та поточні витрати на заходи за напрямами, наведеними в Переліку основних напрямів витрат на охорону навколишнього природного середовища (далі –  Перелік) згідно з додатком. Природоохоронні напрями, які в бланку форми виділяються жирним шрифтом (підсумкові коди), містять заходи, які необхідно заповнити відповідно до Переліку. У розділі відображаються фактичні напрями витрат, які здійснювались на підприємстві з метою охорони навколишнього природного середовища, уключаючи всі складові та підсумкові коди.
2.2. У графі 1 відображаються капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища.
2.3. До капітальних інвестицій, які здійснюються  з метою охорони навколишнього природного середовища (графа 2), відносяться всі витрати звітного року на обладнання, технічне оснащення, будівництво природоохоронного призначення. Сюди входять витрати на будівництво нових, розширення, реконструкцію, реставрацію, технічне переобладнання діючих підприємств, об'єктів, капітальний ремонт та придбання обладнання природоохоронного призначення довгострокового користування.
2.4. До витрат на капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення (графа 3) належать всі витрати звітного року, пов'язані з поліпшенням об'єкта, яке призводить до збільшення майбутньої економічної вигоди, в першу чергу очікуваної від використання об'єкта, і на суму яких збільшується первинна вартість основного капіталу.
2.5. До поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища належать витрати, які здійснюються на підтримку (утримання та експлуатацію) об'єкта (основних засобів природоохоронного призначення) в робочому стані та які входять до складу витрат поточного періоду.
2.6. До складу основних засобів природоохоронного призначення належать споруди, установки й обладнання, що наводяться нижче.
2.6.1.  Станції біологічного, фізико-хімічного та механічного очищення виробничих і комунальних зворотних вод; споруди і устаткування для доочищення зворотних вод; дослідне устаткування і цехи на підприємствах, пов'язані з розробленням методів очищення зворотних вод; устаткування і споруди для збору, транспортування, перероблення і ліквідації рідких виробничих відходів; берегові споруди для приймання з суден господарсько-побутових зворотних вод і сміття для утилізації, складування й очищення; окремі споруди первинної стадії очищення зворотних вод (нафтопасток, жироловок, станцій нейтралізації флотаційного устаткування знешкодження шламів); каналізаційні мережі для відведення виробничих і комунальних зворотних вод на поля фільтрації, до спеціально збудованих накопичувачів, випарників; споруди для очищення виробничих і комунальних зворотних вод; каналізаційні мережі для відведення промислових зворотних вод (уключаючи зливові) та споруди на них: станції перекачування, контролю, підготовки зворотних вод і місткостей для тимчасової акумуляції цих вод у разі аварійних скидів забруднень і підвищення концентрації їх вище гранично допустимих норм з подальшим передаванням на станції очищення. При цьому в зазначені комунікації не входять внутрішньоплощадкові мережі промислових підприємств.
Якщо міські, промислові та інші каналізаційні мережі не підведені до очисних споруд і скидання забруднювальних речовин здійснюється безпосередньо у природні водні об'єкти, витрати на утримання і експлуатацію цих мереж у розділі 1 не показуються.
2.6.2. Берегові та плавучі станції очищення баластових і лляльних (підсланевих) вод.
2.6.3. Оборотні системи водопостачання (з поверненням для потреб технічного водопостачання зворотних вод після їхнього відповідного очищення та оброблення), уключаючи оборотні системи гідрозоловидалення і гідровидалення різних шламів, оборотні системи виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, у тому числі тієї, яка надійшла від інших підприємств.
          2.6.4. Устаткування, обладнання технічного флоту для збору нафти, сміття та інших рідких або твердих відходів з акваторій річок, водоймищ, портів і морів, а також на проведення заходів для дообладнання діючих суден.
          2.6.5. Водоохоронні зони  та прибережні смуги водних об'єктів з комплексом технологічних, лісомеліоративних, агротехнічних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню та  засміченню водних ресурсів.
2.6.6. Спеціальні водосховища для боротьби зі шкідливою дією вод, а також для забезпечення санітарних попусків, крім витрат на утримання й експлуатацію водосховищ, призначених для гідроенергетичних, іригаційних та інших виробничих потреб.
2.6.7. Руслові аераційні станції та інші водоохоронні об'єкти міжгалузевого призначення.
2.6.8. Розсіювальні випуски зворотних вод і проведення заходів для запобігання тепловому впливу зворотних вод на водні об'єкти.
          2.6.9.  Поля фільтрації, спеціально збудовані накопичувачі, випарники та відстійники, системи відведення (скидання) зворотних вод, які не спричиняють забруднення поверхневих та підземних водних об'єктів.
          2.6.10. Акумулювальні місткості, відстійники, споруди і обладнання для аерації вод, біологічні канали, екрани для затримання пестицидів та ін.
2.6.11.ЗУстаткування для вловлювання і знешкодження забруднювальних речовин із газів, що відходять від технологічних агрегатів та вентиляційного обладнання, безпосередньо перед їхнім викидом в атмосферу. Віднесення цих витрат до категорії охорони атмосферного повітря від забруднення може здійснюватися тільки за умови, якщо таке устаткування за своїм прямим призначенням є санітарним (забезпечує зниження викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря). У цей саме показник уключаються витрати на утримання й експлуатацію дослідно-промислового устаткування і цехів для розроблення методів очищення газів, що відходять в атмосферне повітря, а також автоматизованих систем контролю за забрудненням атмосферного повітря, на утримання лабораторій з контролю за викидами забруднювальних речовин в атмосферне повітря.
2.6.12. Устаткування (апаратура), яке призначене для очищення газопилового потоку.
2.6.13. Контрольно-регулювальні пункти для перевірки вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів.
2.6.14. Устаткування та обладнання для проведення моніторингу  охорони та раціонального використання водних ресурсів.
2.6.15. Устаткування та цехи для добування і регенерації з водних та органічних розчинів, сполук металів та інших цінних компонентів із гальванічних і травильних розчинів, зворотних вод виробництв чорної і кольорової металургії та інших галузей, при виробництві й оброблюванні кіноплівки тощо; для добування із відпрацьованих вод і перероблення солей кальцію, магнію, натрію, фтористих сполук та ін. на підприємствах основної хімії, титаномагнієвих та інших підприємствах, для утилізації лугів і кислот з відпрацьованих технологічних розчинів на підприємствах целюлозно-паперової, хімічної, нафтохімічної та інших галузей промисловості; для виділення з відпрацьованих вод і утилізації нафтопродуктів і масел; для перероблення надлишкового мулу очисних споруд; для добування та перероблення відходів та інших речовин (шламів, осадів тощо) харчової промисловості; для знешкодження токсичних відходів, що утворилися на підприємстві, а також інше аналогічне устаткування та цехи на підприємствах різних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства, житлово-комунального господарства.
2.6.16. Об'єкти поводження з відходами (полігони, спеціально організовані місця зберігання твердих відходів), а також обладнання для знешкодження відходів. Сюди ж належать поточні витрати на знешкодження виробничих відходів (у тому числі уловлених забруднювальних речовин у процесі очищення зворотних вод і газів, що відходять), перевезення відходів до місця їхнього складування чи знищення.
2.6.17. Устаткування й обладнання для допалювання та інших методів доочищення хвостових газів перед безпосереднім викидом їх в атмосферу.
2.7. До природоохоронного не належить газоочисне устаткування та обладнання, яке є елементом технологічної схеми і призначене для одержання запланованої продукції з мінеральної сировини (очищення газів, які відходять від реакторів при виробництві сажі на підприємствах технічного вуглецю; очищення газів, які відходять від руднотермічних печей при виробництві жовтого фосфору на фосфорних підприємствах; очищення газів, що відходять від печей "киплячого шару" при виробництві сірчаної кислоти на хімічних підприємствах тощо).
2.8. У розділі 1 не відображаються витрати на утримання та експлуатацію промислових і комунальних водопроводів, уключаючи споруди попереднього очищення забраної води (водопідготовку), а також виплати промислових підприємств за воду, яка забирається із водогосподарських систем.
2.9. До складу природоохоронних витрат, крім того, не повинні включатися витрати на експлуатацію газовідводів (повітропроводів), димососів (вентиляторів) димових труб, систем вентиляції та кондиціювання, які призначені для створення нормальних санітарно-гігієнічних умов на робочих місцях, організація санітарно-захисних зон, догляд за зеленими насадженнями тощо, оскільки вони є складовими елементами технологічних схем, промислової санітарії, благоустрою тощо.
2.10. У розділі відображаються також витрати на охорону мінеральних ресурсів, охорону та збереження природно-заповідного фонду, охорону ресурсів тваринного і рослинного світу, охорону земель.
2.11. До складу поточних природоохоронних витрат входять:
вартість матеріалів і покупних напівфабрикатів, які витрачені на функціонування засобів природоохоронного призначення, а також вартість матеріалів, які використані на поліпшення технічного стану і технічне вдосконалення природоохоронних засобів, здійснення дослідів та випробувань, які спрямовані на технічне вдосконалення цих засобів;
вартість палива та енергії, які спожиті у процесі функціонування природоохоронних засобів (уключаючи вартість палива, необхідного для здійснення технологічних процесів, направлених на зниження вмісту і нейтралізацію шкідливих речовин, що містяться у відходах) та інших робіт природоохоронного характеру;
витрати на утримання та експлуатацію засобів природоохоронного призначення, уключаючи амортизацію і витрати на поточний ремонт;
цехові та загальні по підприємству (експлуатаційні) витрати за відповідною номенклатурою статей, що пов'язані з утриманням апарату служб охорони природи цеху, підприємства, організації;
витрати на охорону праці працівників, які зайняті обслуговуванням засобів природоохоронного призначення і виконанням інших робіт, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища.
2.12. Сума капітальних інвестицій та поточних витрат на заходи щодо кожного з природоохоронних напрямів повинна дорівнювати показникам за підсумковим кодом.
Дані рядка з кодом 000 у графах 1– 4 повинні дорівнювати сумі даних за відповідними графами рядків з кодами: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
Дані графи 1 у всіх рядках розділу повинні дорівнювати сумі даних граф 2 та 4. Дані графи 3 не повинні бути більшими за дані графи 2.
2.13. Підприємства, які сплатили кошти іншим підприємствам за послуги, пов'язані з прийняттям й очищенням зворотних вод, збереженням і знешкодженням відходів, рекультивацією земель тощо, а також підприємства, які отримали кошти за надання екологічних послуг іншим підприємствам, відображають ці кошти тільки у розділі 4.
 
3. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за джерелами фінансування
 
3.1. У розділі 2 відображаються дані про капітальні інвестиції та поточні природоохоронні витрати за джерелами фінансування. Показники графи 1 у всіх рядках розділу 2 повинні збігатися з відповідними показниками розділу 1.
3.2. У графі 7 відображаються витрати з природоохоронною метою, які здійснювались за рахунок інших, не визначених у графах 2–6, джерел фінансування, уключаючи міжнародну технічну допомогу, гранти тощо.
3.3. Дані графи 1 у всіх рядках цього розділу повинні дорівнювати сумі даних у графах 2, 3, 5 та 7.
3.4. У довідці (рядки 1400–1450) відображаються капітальні інвестиції та поточні витрати за елементами операційних витрат. Показники граф 1 та 2 рядка 1400 повинні збігатися з відповідними показниками граф 2 та 4 рядка 000 розділу 1. Сума рядків 1410,1420,1430,1440,1450  граф 1 та 2 довідки повинна дорівнювати показникам у відповідних графах за рядком 1400.

 

4. Екологічні платежі
 
4.1. У розділі 3 відображається збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об’єкти, розміщення відходів; штрафи за адміністративні правопорушення в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів, позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
4.2. У графі 1 цього розділу відображаються суми нарахованих  до сплати протягом звітного року зборів, штрафів і позовів за забруднення навколишнього природного середовища, а у графі 2 – фактично сплачені екологічні платежі: кошти, фактично перераховані банками з рахунків підприємств на відповідні рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства. Якщо у звітному році були перераховані кошти в рахунок погашення заборгованості за попередні роки, то вони також повинні відображатися у рядках 1500, 1600, 1700 по графі 2.
4.3. У рядку 1500 графі 1 відображаються сумарні дані про нарахований збір за забруднення навколишнього природного середовища, а у графі 2 - фактично сплачені протягом звітного року суми збору за забруднення навколишнього природного середовища.
4.4. У рядку 1510 відображаються нараховані суми збору, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення.
4.5. У рядку 1520 відображається нарахований збір, що справляється за скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об’єкти в межах і понад установлені ліміти.
4.6. У рядку 1530 відображається нарахований збір, що справляється за розміщення відходів (крім радіоактивних відходів) у місцях, які перебувають у віданні звітного об'єкта в межах і понад установлені ліміти.
4.7. У рядках 1521, 1522, 1531, 1532 відображаються нараховані суми збору за забруднення навколишнього природного середовища (скиди забруднювальних речовин і розміщення відходів) у межах та понад установлені ліміти, а також збір за тими видами  забруднювальних речовин (відходів), за якими підприємство не оформило в установленому порядку дозвіл на скид забруднювальних речовин у водні об'єкти і розміщення відходів.
4.8. Виплати іншим організаціям, які надають послуги за договорами приймання й очищення зворотних вод, а також вивезення, складування і знищення відходів та рекультивацію земель, у розділі 3 не наводяться, оскільки повинні відображатися у розділі 4.
4.9. У рядку 1600 графі 1 відображаються пред’явлені суми штрафів за адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів незалежно від того, чи були ці суми пред’явлені на підставі рішення судових органів або іншим шляхом. У графі 2 зазначаються обсяги фактично сплачених у звітному році штрафів за адміністративні правопорушення в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.
4.10. У рядку 1700 графі 1 зазначаються пред’явлені позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (за визнаними претензіями, рішеннями суду про задоволення позовів). У графі 2  відображається обсяг фактично відшкодованих (сплачених, примусово стягнутих заборгованостей органами державної виконавчої влади) у звітному році позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
 
5. Екологічні послуги
 
5.1. У рядку з кодом 4000 наводяться сумарні дані про надходження (виплату) коштів за надання послуг екологічного характеру, а також надходження коштів від продажу побічної продукції та відходів. Дані рядка 4000 для граф 1, 3, 4, 5 повинні дорівнювати сумі рядків з кодами: 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900. Дані рядка 4000 для графи 2 повинні дорівнювати сумі рядків з кодами: 4200, 4300.
5.2. Підприємства, які сплатили кошти іншим підприємствам за послуги, пов'язані з прийняттям та очищенням зворотних вод, за прийняття, збереження і знешкодження відходів та рекультивацію земель, відображають ці витрати за відповідними напрямами природоохоронних витрат, наведених у графі А.
5.3. У графі 1 відображаються кошти, які надійшли підприємству   за надання природоохоронних послуг, до яких належать збирання відходів, їхня переробка, очищення зворотних вод, проведення робіт із рекультивації земель тощо.
5.4. У графі 2 виділяється частина коштів, яка надійшла від підприємств житлово-комунальної сфери за надання природоохоронних послуг населенню, зокрема за очищення зворотних вод і поводження з відходами.
5.5. У графі 3 указуються надходження від продажу побічної продукції, яка утворюється при здійсненні природоохоронних заходів, наприклад отримання енергії або утилізація матеріалів при переробці відходів. Зокрема, цей показник уключає кошти, що надійшли від продажу продукції, отриманої у результаті переробки відходів (наприклад, продажу гранульованого шлаку, виробленого у результаті переробки відходів доменного шлаку), а також продажу відходів, наприклад, металобрухту, ртутних ламп і т.п.  
5.6. Енергозбереження або заощадження сировинних ресурсів за рахунок використання більш досконалої технології, як і інші вигоди при реалізації природоохоронних заходів, тут не враховуються.
5.7. У графі 4 наводяться дані про оплату послуг природоохоронного призначення, які включають платежі спеціалізованим організаціям (підприємствам) за відведення та очищення зворотних вод (рядок 4200),  збирання та перероблення відходів (рядок 4300), рекультивацію земель, зняття, зберігання, використання родючого шару ґрунту (рядок 4400), оплату консультаційних послуг тощо. Екологічні штрафи та відшкодування збитків і втрат сюди не входять.
5.8. У графі 5 виділяється оплата за надання послуг природоохоронного призначення, які здійснювались державними та комунальними підприємствами.
 
 
 
 
Директор департаменту статистики сільського
господарства та навколишнього середовища                     О. М. Прокопенко

Додаток
 
до пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1 – екологічні витрати "Витрати на охорону  навколишнього природного середовища та екологічні платежі"
 
Перелік основних напрямів витрат на охорону навколишнього природного середовища
 
Код
Найменування
напряму
Примітка
100
Охорона атмосферного повітря і клімату
 
 
110
Запобігання утворенню забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферне повітря, за допомогою зміни виробничих процесів чи технологій з метою охорони атмосферного повітря, збереження клімату і захисту озонового шару
Сюди входять:
  удосконалення виробничих процесів чи технологій, запровадження нових виробничих процесів чи технологій, призначених для зниження утворення забруднювальних речовин, що викидаються в атмосферне повітря;
модифікація устаткування, спрямована на заміну сировини, енергії, каталізаторів та інших ресурсів на продукти, що не призводять до забруднення (чи в меншому ступені) навколишнього природного середовища, обробка сировини перед використанням із метою зменшення утворення забруднювальних речовин, уключаючи перехід на інші види палива, сировини тощо
111
Охорона атмосферного повітря
-"-
112
Проблеми зміни клімату і захисту озонового шару
-"-
   
 
                   Продовження додатка
120
Очищення димових і відпрацьованих газів, вентиляційних викидів з метою охорони атмосферного повітря, збереження клімату і
захисту озонового шару
 Сюди входять:
  будівництво, модернізація,  введення в дію, утримання й експлуатаційне обслуговування газоочисних установок і споруд;
  будівництво, утримання й експлуатаційне обслуговування дослідних та дослідно-промислових установок для розроблення методів очищення газів, що відводяться;
  впровадження, встановлення й утримання пристроїв для зменшення вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел забруднення й утримання контрольно-регулювальних пунктів для перевірки вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел забруднення
121
Охорона атмосферного повітря
-"-
122
Збереження клімату і захист озонового шару
-"-
130
Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т.ін.
 
Сюди входять:
  діяльність, спрямована на моніторинг концентрацій забруднювальних речовин у атмосферному повітрі, викидах стаціонарних та пересувних джерел тощо (уключаючи   визначення вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел і викидах стаціонарних джерел, а також моніторинг стану озонового шару, кількості газів, що зумовлюють парниковий ефект і зміну клімату, крім метеорологічних станцій)
140
Інше
 
Сюди входять:
  проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення атмосферного повітря;
  регуляторна й адміністративна діяльність, інформаційне забезпечення, навчання, освіта тощо
 
                   Продовження додатка
200
Очищення зворотних вод
 
210
Запобігання утворенню забруднення за шляхом унесення змін у виробничий процес
Сюди входять:
  використання більш "чистих" і більш ефективних виробничих процесів і технологій (чистих технологій);
  будівництво, утримання та експлуатація систем із замкнутими циклами
споживання (використання) більш чистих продуктів
Сюди не входять:
  дії та заходи, спрямовані на захист підземних вод від просочування забруднювальних  речовин і очищення водних об'єктів після забруднення
220
Системи каналізації
Сюди входять:
  будівництво, утримання й експлуатаційне обслуговування каналізаційних мереж – системи колекторів, трубопроводів, водоводів і насосів для видалення будь-яких зворотних вод із місць утворення до споруд для очистки зворотних вод
230
Очищення зворотних вод від забруднювальних речовин
Сюди входять:
  будівництво, утримання й експлуатаційне обслуговування споруд для очистки зворотних вод, що утворюються в промисловості, комунальному господарстві, інших галузях економіки (механічне, біологічне очищення та доочищення)
Сюди не входять:
  виплати іншим підприємствам за прийняття та очищення зворотних вод
240
Усунення теплового впливу зворотних вод на водні об'єкти
Сюди входять:
  заходи для усунення теплового впливу зворотних вод на водойми, що застосовуються перед скиданням води в навколишнє природне середовище;
  утримання розсіювальних випусків зворотних вод та проведення заходів щодо запобігання тепловому впливу на водні об'єкти
                   Продовження додатка
250
Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т.ін.
 
Сюди входять:
  моніторинг і контроль за концентрацією забруднювальних речовин у зворотних водах, а також якістю поверхневих вод внутрішніх водойм і морської води в місцях скидання зворотних вод
260
Інше
Сюди входять:
  проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення водних об’єктів;
  регуляторна й адміністративна діяльність, інформаційне забезпечення, навчання, освіта та ін.
300
Поводження з відходами
 
310
Запобігання утворенню відходів за допомогою внесення зміни у виробничий процес
 
Сюди входять:
  використання більш "чистих" і більш ефективних виробничих процесів та інших технологій (більш чистих технологій), спрямованих на запобігання чи скорочення утворення відходів за допомогою модифікації технологічних процесів;
  споживання чи використання більш чистих продуктів (заміна сировини, каталізаторів та інших ресурсів)
320
Збирання і транспортування відходів
 
Сюди входять:
  збирання і транспортування відходів до місця обробки чи видалення (уключаючи небезпечні відходи, побутове та вуличне сміття, крім снігу);
  утримання споруд, установок і спецтранспорту для збирання, транспортування відходів
330
Оброблення, знешкодження,  розміщення небезпечних відходів: спалювання, розміщення на полігоні, інші методи
 Сюди входять:
  утримання споруд, установок і машин для збору, транспортування, знешкодження та складування побутових сільськогосподарських і промислових відходів;
  утримання й експлуатація устаткування,
обладнання, технічного флоту зі збору нафти, сміття та інших рідких, твердих
                   Продовження додатка
 
 
відходів з суден;
  будівництво, утримання й експлуатація об'єктів поводження з небезпечними відходами;
  фізична або хімічна обробка, спалювання, біологічна обробка, видалення небезпечних відходів та ін.;
  компостування і рециркуляція, здійснені з метою охорони навколишнього природного середовища
Сюди не входять:
  виплати іншим підприємствам і організаціям за прийняття, зберігання і знешкодження відходів;
  виробництво компосту з метою здійснення економічної діяльності „виробництво добрив і азотовмісних сполук”
331
Спалювання
-"-
332
Розміщення на полігоні
-"-
333
Інші методи переробки і розміщення
-"-
340
Оброблення, знешкодження,
розміщення відходів
Сюди входять:
  будівництво, утримання й експлуатація об'єктів поводження з відходами (окрім об'єктів поводження з небезпечними відходами);
  фізична або хімічна обробка, спалювання, біологічна обробка, видалення відходів та ін.;
  компостування і рециркуляція, здійснені з метою охорони навколишнього середовища;
  утримання споруд, установок і спецтранспорту для оброблення, знешкодження та складування відходів;
утримання, технічне переобладнання та реконструкція сміттєпереробних і cміттєспалювальних підприємств
Сюди не входять:
  оброблення, знешкодження і розміщення
                    Продовження додатка
 
 
небезпечних відходів;
  виробництво компосту з метою здійснення економічної діяльності „виробництво добрив і азотовмісних сполук”
341
Спалювання
-"-
342
Розміщення на полігоні
-"-
343
Інші методи переробки і розміщення
-"-
350
Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т.ін.
контроль і визначення обсягів відходів, що утворюються і зберігаються, їхньої токсичності й т.ін.
360
Інше
 
Сюди входять:
  проведення робіт з інвентаризації і паспортизації джерел утворення та розміщення відходів;
  регуляторна й адміністративна діяльність, інформаційне забезпечення, навчання, освіта, надання консультацій та ін.
400
Захист і реабілітація ґрунту, підземних і поверхневих вод
охорона та раціональне використання підземних і поверхневих вод, земельних ресурсів та надр
410
Запобігання інфільтрації забруднювальних речовин
Сюди входять:
  заходи,  спрямовані на скорочення чи усунення забруднювальних речовин, що можуть проникнути у ґрунт, просочитися у підземні чи потрапити у поверхневі води;
закріплення ґрунту промислових підприємств, установки для уловлювання стоків і витоків забруднювальних речовин, зміцнення сховищ і транспортування продуктів, що забруднюють навколишнє природне середовище;
  створення водоохоронних зон;
утримання й експлуатація полів фільтрації, спеціально збудованих накопичувачів та відстійників забруднених зворотних вод;
відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок і водоймищ і заходи з боротьби з шкідливою дією вод
420
Очищення ґрунтів і
Сюди входять:
                    Продовження додатка
 
водних об'єктів
заходи з розподілу, локалізації і вилучення відходів, видалення похованих бочок і контейнерів, фільтрування і повторного складування;
  знезаражування землі на колишніх промислових ділянках, похованнях відходів в інших місцях підвищеної небезпеки;
знезаражування й очищення поверхневих вод після аварійного забруднення;
  монтаж і експлуатаційне обслуговування дренажних систем для газів, що відходять, і рідких стоків, промивання ґрунту за допомогою дегазації, відкачування забруднювальних речовин, видалення і обробка забрудненого ґрунту тощо
Сюди не входять:
  вапнування озер і штучне оксигенування водних об’єктів та послуги з їх цивільного захисту
430
Запобігання ерозії та іншим видам фізичної деградації ґрунту
Сюди входять:
  відновлення захисного рослинного покриву ґрунтів, будівництво протиерозійних стін;
будівництво й утримання гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних, протиселевих споруд;
  рекультивація відпрацьованих земель;
захист земель від ерозії;
  створення захисних лісових насаджень на еродованих землях та полезахисних смуг;
  впровадження методів ведення сільського господарства і випасу худоби, що менш шкідливі для ґрунтів і водних об’єктів;
  проведення заходів щодо захисту ґрунтів від підтоплення і затоплення, які спрямовані на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території та об'єкти
Сюди не входять:
виплати іншим підприємствам, організаціям
                Продовження додатка
 
 
  на рекультивацію земель;
  діяльність, проведена з економічною метою або захисту населення (селищ) від природних небезпек
440
Запобігання засоленню, розсоленню ґрунтів
 
Сюди входять:
  заходи з підвищення рівня підземних вод, запобігання засоленню, розсоленню, реабілітації ґрунтів
Сюди не входять:
  діяльність, проведена з економічною метою, наприклад осушення дна морів, сільськогосподарське виробництво
450
Охорона надр та мінеральних ресурсів
Сюди входять:
  вивчення режиму підземних вод, екзогенних екологічних процесів;
  картування забруднених вод, екзогенних екологічних процесів;
  ліквідаційний тампонаж свердловин;
  утримання й експлуатація комплексів для закладки відпрацьованих, відкритих та підземних гірничих виробок супутніми породами, що не утилізуються;
  устаткування для видобутку супутніх компонентів з мінеральної сировини, з розкривних і вмістних порід, з уловлюваного пилу, з відходів минулих років;
  селективне добування і зберігання попутних продуктів;
  інші витрати, пов’язані з використанням мінеральних ресурсів
460
Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т.ін.
Сюди входять:
  заходи, спрямовані на контроль і вимірювання забруднення ґрунтів, підземних і поверхневих вод, вимірювання ступеня ерозії та засоленості ґрунтів і т.ін.
470
Інше
 
Сюди входять:
  моніторинг ділянок підвищеної небезпеки;
  регуляторна й адміністративна діяльність,
інформаційне забезпечення, навчання, освіта та ін.
               
 Продовження додатка
500
Зниження шумового і вібраційного впливу (за винятком заходів для охорони праці)
 
510
Заходи запобігання на джерелі шумового і вібраційного впливу
 
Сюди входять:
  заходи, спрямовані на зменшення шумового і вібраційного впливу промислового устаткування, двигунів транспортних засобів, систем випуску та гальм, а також рівня шуму, зумовленого контактом поверхонь шин, доріг, коліс або рейок, побутового шуму та шуму у місцях громадського користування  тощо;
  заходи, спрямовані на зменшення шуму за рахунок модифікації поверхонь
Сюди не входять:
  заходи, спрямовані на зменшення шуму і вібрацій у плані охорони праці
511
Залізничний, автомобільний  транспорт,  міський електричний транспорт у т.ч. метрополітен
-"-
512
Авіаційний транспорт
-"-
513
Морський і річковий транспорт
 
514
Промислові виробництва, будівництво тощо
-"-
520
Застосування антишумових і антивібраційних конструкцій
Сюди входять:
  заходи, спрямовані на встановлення і керування протишумовим устаткуванням (екрани, насипи чи живоплоти),  покриття частини міських шосе чи залізниць
521
Залізничний, автомобільний  транспорт,  міський електричний транспорт у т.ч. метрополітен
-"-
 
      Продовження додатка
522
Авіаційний транспорт
-"-
523
Морський і річковий транспорт
-"-
524
Промислові виробництва, будівництво тощо
-"-
530
Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т.ін.
 
Сюди входять:
  монтаж і експлуатація стаціонарних постів виміру і моніторингу, мереж спостережень або використання пересувного устаткування в міських районах і т.ін.
540
Інше
 
Сюди входять:
  регуляторна й адміністративна діяльність, інформаційне забезпечення, навчання, освіта та ін.;
  фінансові стимули для виробництва і використання транспортних засобів з низьким рівнем шуму, здійснення інфляційних програм тощо, що закликають до використання трансортних засобів з низьким рівнем шуму та до тихого водіння транспорту
600
Збереження біорізноманіття і середовища існування
 
610
Захист і відновлення чисельності видів, збереження середовища існування
Сюди входять:
  охорона, відтворення та відродження видів фауни і флори, а також відновлення, реабілітація і надання первісної форми порушеним ареалам з метою посилення їхніх природних функцій;
  ліквідація лісових пожеж, буреломів, сніголамів, вітровалів та їх наслідків;
  виявлення запасів природних рослинних ресурсів (крім лісових);
  утримання й обладнання рибоводних підприємств і виробничо–акліматизаційних баз для одержання та вирощування личинок і молоді цінних промислових риб для зариблення водойм;
  обводнення природних нерестовищ,
      Продовження додатка
 
 
будівництво міграційних каналів, штучних нерестовищ;
  заходи з охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством;
  будівництво й утримання розплідників і ферм по розведенню диких звірів та птахів з метою їхнього розселення у природному середовищі;
  утримання рибоходів;
  облік чисельності, створення реєстрів флори і фауни, удосконалення лінійних інфраструктур (наприклад, підземних переходів чи мостів для тварин на шосе чи залізницях), підгодівля тварин, контроль над флорою і фауною з метою підтримки природної рівноваги тощо;
  відновлення водних об’єктів як водних ареалів: дії щодо штучного насичення киснем (утримання й експлуатація руслових аераційних станцій, нейтралізація вапном, покращення гідрологічного режиму та ін.);
  придбання землі для захисту видів і середовища існування
620
Збереження природних і ландшафтних об'єктів,
створення, оголошення та збереження територій і об'єктів природно-заповідного фонду
Сюди входять:
  утримання заповідників, національних
природних парків, ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних парків, регіональних ландшафтних парків та інших територій і об’єктів природно-заповідного фонду;
  охорона природних об'єктів, що захищаються законом, витрати на відновлення покинутих шахт і кар'єрів, відновлення річкових берегів, закопування електричних ліній, догляд за ландшафтами, уключаючи збереження і підвищення їх естетичної цінності й ролі у підтримці біорізноманіття тощо; 
  резервування цінних для заповідання природних територій та об’єктів;
  ведення державного кадастру територій та
            Продовження додатка
 
 
об'єктів природно-заповідного фонду, Червоної  та Зеленої книг України;
  збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, а також угрупувань рослин, занесених до Зеленої книги України;
  охорона лісів від пожеж з метою збереження ландшафту;
проведення заходів з метою охорони лісових насаджень;
  збереження пам'яток природи
Сюди не входять:
  охорона та реабілітація історичних пам’ятників чи ландшафтів, що переважно були створені штучно;
  контроль за бур’янами з сільськогосподарською метою;
  створення і догляд за зеленими ділянками уздовж доріг і оздоровчих або спортивних споруд
630
Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т.ін.
Сюди входять:
  виміри, моніторинг і аналіз стану формування екомережі, збереження природних і ландшафтних об’єктів, територій і об'єктів природно-заповідного фонду
640
Інше
 
Сюди входять:
  регуляторна й адміністративна діяльність, інформаційне забезпечення, навчання, освіта та ін.
700
Радіаційна безпека (за винятком заходів для запобігання аваріям і катастрофам)
 
710
Забезпечення охорони навколишнього середовища
Сюди входять:
  заходи, здійснювані для охорони навколишнього середовища від радіоактивного впливу (створення буферних зон і т.ін.);
  зниження чи усунення негативних наслідків радіоактивних випромінювань будь-якого джерела
               Продовження додатка
 
 
Сюди не входять:
  діяльність і заходи, що належать до попередження технічних ризиків, охорони праці;
  діяльність, пов’язана зі збором і обробкою низькоактивних радіоактивних відходів
720
Транспортування і переробка радіоактивних відходів
Сюди входять:
  вантажно–розвантажувальні роботи, транспортування, кондиціонування, або підземне поховання радіоактивних відходів
730
Аналітичні виміри, контроль, лабораторні дослідження і т.ін.
 
Сюди входять:
  виміри, контроль і моніторинг радіоактивності навколишнього середовища і радіоактивності, зумовленої радіоактивними відходами за допомогою спеціального устаткування, приладів і установок
740
Інше
Сюди входять:
  регуляторна та адміністративна діяльність, інформаційне забезпечення, навчання, освіта та ін.
800
Науково-дослідні роботи природоохо-ронного спрямування
 
810
Охорона атмосферного повітря і проблеми зміни клімату
Сюди входять:
  науково-дослідні роботи з попередження й усунення усіх видів забруднення, у т. ч. спрямовані на розробку споруд,
устаткування й апаратури для запобігання й усунення забруднення;
  науково-дослідні роботи, спрямовані на розробку споруд, устаткування та приладів для відповідних вимірювань і аналізів;
  виявлення й аналіз джерел забруднення, механізмів розсіювання забруднювальних речовин у навколишньому середовищі тощо
811
Охорона атмосферного повітря
-"-
812
Проблеми зміни клімату
-"-
820
Охорона вод
-"-
                  Продовження додатка
830
Поводження з відходами
-"-
840
Охорона ґрунтів і водних об'єктів
-"-
850
Шум і вібрація
-"-
860
Збереження біорізноманіття і середовища проживання
-"-
870
Радіаційна безпека
-"-
880
Інші
-"-
900
Інші напрями природоохоронної діяльності
 
910
Загальні управлінські витрати
Сюди входять:
  управлінські витрати, спрямовані на проведення природоохоронної діяльності  
911
Загальні управлінські витрати
Сюди входять:
  управлінські витрати, спрямовані на проведення природоохоронної діяльності, уключаючи адміністративні витрати, організацію керування і т.ін.
912
Природоохоронний менеджмент
Сюди входять:
  витрати на консультації, нагляди, аналізи тощо
920
Освіта, навчання, інформаційне забезпечення
Сюди входять:
  витрати на надання загальної освіти чи навчання з природоохоронних питань і поширення екологічної інформації
930
Інші не названі вище напрями
 
 
 
 
Директор департаменту статистики
сільського господарства та
навколишнього середовища                                  О.М.Прокопенко

Переглядів (5180)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери