Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1139

10:22 04.07.11

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 27 грудня 2008 р. N 1139
                               Київ

     Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь
     ризику від провадження господарської діяльності у сфері
    використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
    і визначається періодичність проведення планових заходів,
           пов'язаних з державним наглядом (контролем)
 

     Відповідно до  статті  5  Закону  України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у  сфері  господарської  діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  критерії,  за  якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у  сфері  використання  і
охорони   вод   та  відтворення  водних  ресурсів  і  визначається
періодичність проведення планових заходів,  пов'язаних з державним
наглядом (контролем), згідно з додатком.

     2. Державному   комітетові  по  водному  господарству,  іншим
центральним  та  місцевим  органам  виконавчої  влади,  до   сфери
управління яких належать суб'єкти господарювання,  діяльність яких
пов'язана з використанням і охороною вод  та  відтворенням  водних
ресурсів,  привести  у тримісячний строк власні нормативно-правові
акти у відповідність з цією постановою.
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 22
 

                                           Додаток
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                 від 27 грудня 2008 р. N 1139

                            КРИТЕРІЇ,
        за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
     господарської діяльності у сфері використання і охорони
        вод та відтворення водних ресурсів і визначається
      періодичність проведення планових заходів, пов'язаних
                 з державним наглядом (контролем)
 

     1. Критерії,  за  якими   оцінюється   ступінь   ризику   від
провадження   господарської  діяльності  у  сфері  використання  і
охорони  вод,   відтворення   водних   ресурсів   і   визначається
періодичність проведення планових заходів,  пов'язаних з державним
наглядом (контролем) (далі -  критерії),  встановлюються  з  метою
оцінки   рівня   небезпеки   для   життя   і  здоров'я  населення,
навколишнього природного середовища.

     2. За критеріями суб'єкти господарювання незалежно від  форми
власності   розподіляються   за  високим,  середнім  та  незначним
ступенем ризику.

     3. До критеріїв,  за якими  здійснюється  розподіл  суб'єктів
господарювання  за ступенем ризику їх господарської діяльності для
безпеки  життя  і  здоров'я  населення,  навколишнього  природного
середовища, належать:

    1) наявність:

     об'єктів, на яких можуть використовуватися або виготовлятися,
перероблятися,   зберігатися   чи   транспортуватися   забруднюючі
речовини;

     штучно створених   водних   об'єктів   та/або  гідротехнічних
споруд;

     хвостосховищ, шламонакопичувачів,   накопичувачів   токсичних
відходів;

     об'єктів поводження  з  твердими  побутовими  та промисловими
відходами у межах водоохоронних зон;

     2) провадження діяльності, яка пов'язана із:

     спеціальним водокористуванням;

     скидом забруднюючих  речовин у поверхневі водні об'єкти разом
із зворотними водами;

     рибництвом та розведенням інших водних живих ресурсів.

     4. До суб'єктів  господарювання  з  високим  ступенем  ризику
відносяться:

     1) суб'єкти,  що провадять діяльність на землях водного фонду
(крім земель водного фонду, зайнятих морями та островами), в таких
галузях згідно   з  Класифікатором  видів  економічної  діяльності
( va375202-05 ):

     нафтодобувна та нафтопереробна промисловість;

     вугільна промисловість;

     видобування, первинне збагачення та переробка руд;

     чорна та кольорова металургія;

     хімічна промисловість;

     нафтохімічна промисловість;

     целюлозно-паперова промисловість;

     трубопровідний транспорт;

     комунальне та побутове водопостачання і водовідведення;

     2) суб'єкти господарювання, яким належать:

     гідротехнічні споруди, що відносяться до 1 і 2 класу згідно з
таблицею  1 додатка 1 до Порядку і правил проведення обов'язкового
страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за
шкоду,  яка  може  бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах
підвищеної небезпеки,  включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та
об'єкти,  господарська діяльність на яких може призвести до аварій
екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затверджених
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  16 листопада 2002 р.
N 1788 ( 1788-2002-п ) (Офіційний вісник України,  2002 p.,  N 47,
ст. 2163) (далі - Порядок і правила);

     водосховища об'ємом більш як 5 млн.куб. метрів;

     хвостосховища, шламонакопичувачі   і  накопичувачі  токсичних
відходів,  що відносяться до І класу згідно з таблицею 2 додатка 1
до Порядку і правил;

     об'єкти поводження  з  твердими  побутовими  та  промисловими
відходами на відстані до 50 метрів від межі  прибережної  захисної
смуги;

     прибережні захисні  смуги водних об'єктів та смуги відведення
гідротехнічних споруд та водогосподарських систем;

     3) суб'єкти   господарювання,   які   провадять   діяльність,
пов'язану із:

     забором та/або    використанням   води   обсягом   більш   як
500 тис.куб. метрів на рік;

     скидом забруднених   зворотних   вод   обсягом    більш    як
100 тис.куб. метрів на рік;

     будівництвом гідротехнічних      споруд,     днопоглибленням,
видобуванням корисних копалин, прокладанням кабелів, трубопроводів
та  інших комунікацій на землях водного фонду (крім земель водного
фонду, зайнятих морями та островами).

     5. До суб'єктів господарювання із  середнім  ступенем  ризику
відносяться:

     1) суб'єкти,  що провадять діяльність на землях водного фонду
(крім земель водного фонду, зайнятих морями та островами), в таких
галузях згідно   з  Класифікатором  видів  економічної  діяльності
( va375202-05 ):

     електроенергетика (теплові та атомні електростанції);

     лісохімічна промисловість;

     текстильна промисловість;

     шкіряна, хутряна та взуттєва промисловість;

     харчова промисловість (цукрова,  олієжирова,  м'ясна, молочна
та спиртова промисловість);

     сільське господарство (рослинництво,  тваринництво, рибницькі
та   рибальські   господарства,   що    займаються    розведенням,
вирощуванням  і  виловом  риби  у  внутрішніх  водоймах  - річках,
озерах, водосховищах та ставках);

     2) суб'єкти господарювання, яким належать:

     гідротехнічні споруди,  що відносяться до 3  класу  згідно  з
таблицею 1 додатка 1 до Порядку і правил;

     водосховища об'ємом від 1 до 5 млн.куб. метрів;

     хвостосховища, шламонакопичувачі   і  накопичувачі  токсичних
відходів, що відносяться до II класу згідно з таблицею 2 додатка 1
до Порядку і правил;

     об'єкти поводження  з  твердими  побутовими  та  промисловими
відходами на відстані від 50 до 100 метрів  від  межі  прибережної
захисної смуги;

     3. суб'єкти   господарювання,   які   провадять   діяльність,
пов'язану із:

     забором та/або  використанням  води  обсягом   від   100   до
500 тис.куб. метрів на рік;

     скидом забруднених   зворотних   вод   обсягом   від   50  до
100 тис.куб. метрів на рік.

     6. До суб'єктів господарювання з  незначним  ступенем  ризику
належать  суб'єкти,  що не віднесені до суб'єктів господарювання з
високим та середнім ступенем ризику.

     7. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання проводяться:

     з високим ступенем ризику - один раз на рік;

     із середнім ступенем ризику - один раз на три роки;

     з незначним ступенем ризику - один раз на п'ять років.

Переглядів (2484)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери