Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 р. N 440

Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів

12:12 04.07.11

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 20 червня 1995 р. N 440
                               Київ

          Про затвердження Порядку одержання дозволу на
     виробництво, зберігання, транспортування, використання,
      захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин,
          у тому числі продуктів біотехнології та інших
                       біологічних агентів

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  92  (   92-98-п  ) від 26.01.98
           N 656  (  656-98-п  ) від 07.05.98 }

     { Додатково див. Лист Міністерства екології та природних
                                                     ресурсів
       N 3387/08/3-5 ( v3387556-02 ) від 15.04.2002 }

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002
           N  769 (  769-2004-п ) від 16.06.2004
           N 1391 ( 1391-2009-п ) від 16.12.2009 }
 

        { У тексті постанови слова "токсичних промислових
          відходів"  виключено   згідно  з  Постановою КМ
          N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 }
 

     Відповідно до  статті  25  Закону  України  "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення"  (  4004-12  )
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Затвердити Порядок    одержання   дозволу   на   виробництво,
зберігання,  транспортування,  використання, захоронення, знищення
та   утилізацію   отруйних   речовин,   у   тому  числі  продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів (додається).
(  Постанова  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1518
( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )

     Прем'єр-міністр України                     Є. МАРЧУК

              Міністр
     Кабінету Міністрів України                  В. ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд.28

                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                        постановою Кабінету Міністрів України
                            від 20 червня 1995 р. N 440

                             ПОРЯДОК
          одержання дозволу на виробництво, зберігання,
           транспортування, використання, захоронення,
         знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому
              числі продуктів біотехнології та інших
                       біологічних агентів
       ( Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
         N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )

   ( Слова "Мінекобезпеки" та "Держнаглядохоронпраці" замінено
     відповідно словами "Мінекоресурсів" та "Мінпраці"  згідно
     з Постановою КМ N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )

      ( У тексті Порядку слова "Мінекоресурсів" і "Мінпраці"
        замінено    відповідно    словами   "Мінприроди"   і
        "Держнаглядохоронпраці" згідно з Постановою КМ N 769
        ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )

     1. Цей   Порядок   є   обов'язковим   для   виконання   всіма
підприємствами,  установами,  організаціями  незалежно  від  форми
власності і видів їхньої діяльності (далі - підприємства), а також
громадянами-підприємцями.

     2. Підприємства,   а   також   громадяни-підприємці   повинні
одержати  дозвіл на виробництво, зберігання, транспортування (крім
транзиту    вантажів   залізничним   транспортом),   використання,
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
продуктів  біотехнології  та  інших  біологічних  агентів  (далі -
дозвіл).  {  Абзац  перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1391 ( 1391-2009-п ) від 16.12.2009 }

     Без відповідного дозволу  провадження  зазначеної  діяльності
забороняється.

     У разі      виробництва,     зберігання,     транспортування,
використання, захоронення, знищення та утилізації отруйних речовин
підприємства   та   громадяни-підприємці  зобов'язані  дотримувати
норми,  які  гарантують  безпеку   для   здоров'я   населення   та
навколишнього природного середовища.

     3.   Дозвіл   видається  Мінприроди  за  погодженням  з  МОЗ,
Держнаглядохоронпраці, Мінтрансом, МВС згідно з Переліком отруйних
речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних
агентів,  виробництво,  зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності
дозволу (додається).

     Мінприроди   за  погодженням  з  МОЗ,  Держнаглядохоронпраці,
Мінтрансом  і  МВС  у  разі  потреби вносить зміни і доповнення до
зазначеного Переліку.

     Видача  дозволів на виробництво та використання пестицидів  і
агрохімікатів здійснюється   в   установленому   порядку  після їх
державної  реєстрації  в  Мінприроди.  ( Пункт 3 доповнено абзацом
згідно  з  Постановою  КМ  N  656  (  656-98-п  ) від 07.05.98, із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2004-п ) від
16.06.2004 )

     4. Для одержання дозволу підприємства та громадяни-підприємці
подають Мінприроди заявку встановленої форми.

     Питання про видачу дозволу розглядається протягом 60 днів від
дня подання заявки.

     Дозвіл видається Мінприроди за встановленою формою.

     Форма  заявки  та  форма дозволу затверджується Мінприроди за
погодженням з МОЗ, МВС, Мінтрансом, Держнаглядохоронпраці.

     5.   Дозвіл   видається   на  підставі  позитивного  висновку
експертизи, що проводиться Мінприроди, МОЗ, Держнаглядохоронпраці,
Мінтрансом  та МВС стосовно наявності умов, які гарантують безпеку
для  здоров'я  населення  та  навколишнього природного середовища.
Фінансування  витрат,  пов'язаних  з  експертизою  (дослідженням),
провадиться за рахунок замовника.

     Дозвіл  на транспортування отруйних речовин  як  небезпечного
вантажу     видається    Мінприроди    за    наявності    договору
обов'язкового страхування відповідальності  суб'єктів  перевезення
небезпечних  вантажів на випадок настання негативних наслідків при
перевезенні  небезпечних  вантажів.  (  Пункт  5 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1518 ( 1518-2002-п ) від 11.10.2002 )

     6. У разі відсутності дозволу щодо  виробництва,  зберігання,
транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізації
отруйних  речовин,  у  тому числі продуктів біотехнології та інших
біологічних    агентів    юридичні   та   фізичні   особи   несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.

     7.  Рішення  Мінприроди  про  відмову  у  видачі дозволу, або
зупинення     його    дії    чи    анулювання    підприємства    і
громадяни-підприємці  можуть  оскаржити в установленому порядку до
суду.

                                    Додаток
                        до Порядку одержання дозволу на
                        виробництво, зберігання, транспортування,
                        використання, захоронення, знищення та
                        утилізацію отруйних речовин, у тому числі
                        продуктів біотехнології та інших
                        біологічних агентів

                             ПЕРЕЛІК
      отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій
      та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання,
       транспортування, використання, захоронення, знищення
                та утилізація яких здійснюються за
                        наявності дозволу

                       I. Хімічні речовини

             Хімічні речовини першого класу небезпеки

1. Алкіл-а-аліл-оксикарбонілоксіакрилат

2. 6-(п-Амінобензолсульфамідо)-3-метоксипіридазин-
(сульфапіридазин)

3. 4-(п-Амінобензолсульфамідо-)метоксипіримідин-
сульфамонометоксин)

4. Амонію хлорплатинат

5. Ангідрид хромовий

6. Бацилихін

7. Бензальхлорид

8. Бензилу хлорид

9. п- Бензохінон

10. Бенз(а)пірен

11. Берилій і його сполуки

12. БІС(10-дигідрофенарсазиніл-оксид(п-оксид)

13. БІС(10-феноксарсиніл/оксофін)

14. трет-Бутилперацетат

15. Ванадій і його сполуки

16. Вінілу хлорид

17. Водню ціанід

18. Водень миш'яковистий (арсин)

19. Водень фосфористий (фосфін)

20. Возгони кам'яновугільних смол і пеків з вмістом
бенз(а)пірену - 0,075-0,15 відсотків; 0,15-0,3 відсотків

21. Галантамін

22. Гексаметилендіамін

23. Гексаметилендіізоціанат

24. 1, 2, 3, 4, 7, 7, - гексахлорбіцикло (2, 2, 1,)-гептен-5,
6-біс-оксиметиленсульфіт (тіодан)

25. Гексахлорбутадієн

26. 1, 2, 3, 4, 10, 10-Гексахлор (алдрін)

27. Гексахлорциклогексан (гексахлоран)

28. Y - гексахлорциклогексан (Y - гексахлоран)

29. Гексахлорциклопентадієн

30. 1, 2, 3, 4, 10, 10-Гексахлор-6,7-епокси-1, 4, 5,
8-діендометилен-

1, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а-октагідронафталін (дилдрін)

31. Гептахлор

32. Гігроміцин Б+

33. Гідразин і його сполуки

34. Гідроксид трициклогексил (пліктран)

35. Гліфтор

36. Диборан

37. Диметилвінілетинілкарбінол

38. 0, 0- Диметил-/4-нітро-3-метилфеніл/тіосфат метилнітрофос/

39. 0, 0-Диметил-0-4-нітрофеніл/тіофосфат/метафос/

40. Диметилсульфат

41. Диметилціанамід

42. 0, 0-Диметил-S-Етилмеркаптоетилдитіофосфат (М-81, екатин)

43. 2, 6- Диметокси-4-/п-амінобензосульфамідо/піримідин
(сульфадиметоксин)

44. Динітрил перфторадипінової кислоти

45. Динітрил перфторглутарової кислоти

46. 2, 4-Динітро-2-фторбутилфенол (диносеб)

47. 4, 6-Динітро-2-ізопропілфенол (диносеб)

48. Динітро-о-крезол

49. Динітрофенол

50. 3, 4-Дихлорпропіонанілід (пропанід)

51. 0, 0-Діетил -0-(4-нітрофеніл)-тіофосфат (тіофос)

52. Діетилперфторадипінат

53. Діетилперфторглутарат

54. Діетилртуть

55. Діетилтелурид

56. Заліза пентакарбоніл

57. Ізопропілхлоркарбонат

58. 3-ізоціантолуол

59. Кадмій і його неорганічні сполуки

60. Кадмію стеарат

61. Кальцій алюмохромфосфат

62. Кальцій нікельхромфосфат

63. Каталізатор міднохромбарійовий

64. Кислота терефтальова

65. Кислота тіоглікольова

66. Кислота тримелітова

67. Кобальту гідрокарбоніл і продукти його розпаду

68. Марганцю оксиди

69. Міді трихлорфенолят

70. Міді хромфосфат

71. Меркаптофос

72. Меркуран

73. Метил бромід

74. Метилфенілкетон

75. Метилізоціанат

76. Метилізотіоціанат

77. Метилмеркаптофос

78. І-Метил-2/3-піридин/піролідинсульфат/нікотин сульфат/

79. Метилтестостерон

80. п-Метилуретанбензолсульфогідразин/порофор ЧХЗ-5/

81. Метилхлорформіат

82. Метильний дихлорид

83. 0-Метил-0-етил-нітрофенілтіофосфат/метилетилтіофос/

84. Миш'яку неорганічні сполуки із вмістом миш'яку до 40
відсотків

85. Натрію метилдитіокарбамат /карбатіон/

86. L - Нафтохінон

87. Нікель, нікелю оксиди, сульфіди

88. Нікелю карбоніл

89. Нікелю солі у вигляді гідроаерозолю

90. Нікелю хромфосфат

91. п-Нітроанілін

92. Озон

93. Оксацилін

94. Октаметилтетрамід пірофосфорної кислоти /октаметил/

95. Октахлорендометилентетрагідроіндан/хлориндан/

96. Пентахлорфенол

97. Пентахлорфенолят натрію

98. Перфторізобутилен

99. 3-/2-Піперидил/-піридин /анабазин/

100. 3-/2-Піперидил/-піридина сульфат

101. Пірен

102. S-Пропіл-0-феніл-0-етилтіофосфат/гетерофос/

103. Рифампіцин

104. Ртуть металічна

105. Ртуті неорганічні сполуки

106. Свинець і його неорганічні сполуки

107. Свинцю гідрохінонат

108. Свинцю саліцилат

109. Селену діоксид

110. Склокристалічний цемент

111. Склоемаль

112. Стрептоміцин

113. Строфантидин-ацетат

114. Талію бромід йодит

115. Телур

116. Тестостерон

117. Тетраетилсвинець

118. Толуолендіізоціанат

119. Торій

120. Трикрезилфосфат

121. 2-Трифторметил-10-/3-/4-метил-1-піперазиніл/пропіл-фенотіазин
дигідрохлорид /трифтазин/

122. 2, 4, 6 - Трихлор-1, 3, 5-триазин /ціанурхлорид/

123. Триходермін

124. Уран, нерозчинні сполуки

125. Уран, розчинні сполуки

126. 3-/1-Феніл-2-ацетил-етил/-4-оксикумарин/зоокумарин/

127. 1-Феніл-3, 5-дихлорпіридазон-6

128. о-Фенілендіамін

129. п-Фенілендіамін

130. Фосфор жовтий

131. Фосфору хлороксид

132. Хлору діоксид

133. Хлорангідрид трихлороцтової кислоти

134. м-Хлоранілін

135. п-Хлорбензотрихлорид

136. Хлоропрен

137. Хлорпаладозамін

138. 10-Хлорфенолксарсин (хлорфін)

139. В - Хлоретилтриметиламонію хлорид (хлорхолінхлорид)

140. Хромамонію сульфат (хромаміачні галуни)

141. Хрому тихлорид гексагідрат

142. Хромати, біохромати

143. Хрому фосфат однозаміщений

144. Циклопентадіенілтрикарбоніл марганцю

145. Етиленімін

146. Етиленсульфід

147. Етиленхлоргідрин

148. Етилмеркурфосфат

149. Етилмеркурхлорид/гранозан/

150. Ренон, диклат

151. Алсулін

152. Хромалюміній кислий фосфорнокислий марок АХФС

153. Гентаміцин

154. Глюкозамін

155. Гріцин

156. Кобальт-самарійова композиція магнітів

157. Натрію нітрит

158. Сизоміцин

159. Диметилкадмій

160. м-Нітроанілін

161. Свинцю стеарат

162. Свинцю міді-фосфат

163. Свинцю фталат

164. Амонію метаванадат

165. Фторфеназин

166. БІС (трибутил олова оксид)

167. Буталідин гідрохлорид

168. L-(5, 6 Карбамід-ціанід(Вітамін В12)

169. Літій і його розчинні неорганічні солі

170. Малодинітрил

171. 2-L-метилгідротестостерон (медостерон)

172. 2-L-метилгідротестостерон капронат

173. 2-L- метилгідротестостерон пропіонат

174. 2-L- метилгідротестостерон енантат

175. Метиловий ефір екстрадіола

176. Метиловий ефір естрона

177. Феноболін

178. Тестостерон

179. Тестостерон ізокапронат

180. Тестостерон пропіонат

181. Тестостерон феніпропіонат

              Хімічні речовини гостронаправленої дії

1. Азоту діоксид

2. Азоту оксид

3. Алілу ціанід

4. Бензилу ціанід

5. Бору фторид

6. Бром

7. Водень і його сполуки

8. Диметилсульфат

9. Ізопропілнітрат

10. Кобальту гідрокарбоніл і продукти його розпаду

11. Метилізоціанат

12. Нікелю карбоніл

13. Озон

14. Перфторізобутилен

15. Сірководень

16. Тетраетилсвинець

17. Толуілендіізоціанат

18. Вуглецю оксид

19. Фенілізоціанат

20. Формальдегід

21. Фосген

22. Фосфору хлороксид

( Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ N  92  (  92-98-п  )
від 26.01.98 ) 23. Фосфорит

24. Хлорфеніл-н-хлорбензолсульфонат

25. Етиленамін

26. Етиленхлоргідрин

27. Натрію нітрит

28. Кремній чотирифтористий
 

II. Штами - продуценти та продукти біотехнології

                        Штами - продуценти

1. Вакцин

2. Амінокислот

3. Антибіотиків

4. Ферментів

5. Білково-вітамінних концентратів

6. Кормового білку

7. Кормових дріжджів

8. Вітамінів

9. Біополімерів

10. Харчових добавок

                      Продукти біотехнології

1. Білково-вітамінні концентрати

2. Кормові дріжджі

3. Кормові білки

4. Харчові білкові добавки

5. Антибіотики медичного і немедичного призначення

6. Мікробні препарати для захисту рослин

Переглядів (5986)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери