Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. N 756

Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

11:12 02.07.11

 

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 4 липня 2001 р. N 756
                               Київ

              Про затвердження переліку документів,
            які додаються до заяви про видачу ліцензії
            для окремого виду господарської діяльності

         { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
           N  638 (  638-2002-п ) від 17.05.2002
           N  645 (  645-2002-п ) від 17.05.2002
           N 1147 ( 1147-2002-п ) від 17.08.2002
           N 1762 ( 1762-2002-п ) від 16.11.2002
           N 1859 ( 1859-2002-п ) від 12.12.2002
           N  204 (  204-2003-п ) від 24.02.2003
           N  797 (  797-2003-п ) від 02.06.2003
           N  846 (  846-2003-п ) від 04.06.2003
           N  990 (  990-2003-п ) від 27.06.2003
           N 1548 ( 1548-2003-п ) від 02.10.2003
           N  267 (  267-2004-п ) від 04.03.2004
           N  307 (  307-2004-п ) від 11.03.2004
           N  772 (  772-2004-п ) від 16.06.2004
           N  819 (  819-2004-п ) від 29.06.2004
           N 1164 ( 1164-2004-п ) від 08.09.2004
           N  322 (  322-2005-п ) від 28.04.2005
           N  346 (  346-2005-п ) від 11.05.2005
           N  379 (  379-2005-п ) від 26.05.2005
           N  482 (  482-2005-п ) від 16.06.2005
           N  750 (  750-2005-п ) від 18.08.2005
           N 1165 ( 1165-2005-п ) від 07.12.2005
           N 1250 ( 1250-2005-п ) від 21.12.2005
           N 1254 ( 1254-2005-п ) від 21.12.2005
           N  223 (  223-2006-п ) від 01.03.2006
           N  387 (  387-2006-п ) від 29.03.2006
           N  549 (  549-2006-п ) від 19.04.2006
           N  627 (  627-2006-п ) від 11.05.2006
           N  682 (  682-2006-п ) від 17.05.2006
           N  748 (  748-2006-п ) від 25.05.2006
           N 1433 ( 1433-2006-п ) від 18.10.2006
           N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006
           N   80 (   80-2007-п ) від 31.01.2007
           N 1019 ( 1019-2007-п ) від 08.08.2007
           N 1215 ( 1215-2007-п ) від 10.10.2007
           N 1387 ( 1387-2007-п ) від 05.12.2007
           N   90 (   90-2008-п ) від 22.02.2008
           N  382 (  382-2008-п ) від 17.04.2008
           N  434 (  434-2008-п ) від 07.05.2008
           N  668 (  668-2008-п ) від 23.07.2008
           N  725 (  725-2008-п ) від 20.08.2008
           N  879 (  879-2008-п ) від 01.10.2008
           N 1143 ( 1143-2008-п ) від 27.12.2008
           N  296 (  296-2009-п ) від 02.04.2009
           N  501 (  501-2009-п ) від 21.05.2009
           N  829 (  829-2009-п ) від 29.07.2009
           N  964 (  964-2009-п ) від 09.09.2009
           N 1129 ( 1129-2009-п ) від 16.09.2009
           N   14 (   14-2010-п ) від 06.01.2010
           N   38 (   38-2010-п ) від 20.01.2010
           N   63 (   63-2010-п ) від 27.01.2010
           N  144 (  144-2010-п ) від 17.02.2010
           N  259 (  259-2010-п ) від 03.02.2010
           N  727 (  727-2010-п ) від 25.08.2010 }
 

     Відповідно до  частини  п'ятої  статті 10 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності"  (  1775-14  )
Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Затвердити перелік  документів,  які  додаються  до заяви про
видачу ліцензії для окремого  виду  господарської  діяльності,  що
додається.
 

     Прем'єр-міністр України                               А.КІНАХ

     Інд. 25

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 4 липня 2001 р. N 756

                             ПЕРЕЛІК
      документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
            для окремого виду господарської діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------
  |    Вид господарської діяльності   | Документи,    які    додаються   до   заяви    про
  |                                   |        видачу ліцензії для окремого виду
  |                                   |            господарської  діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Культивування рослин,  включених   { Абзац перший пункту 1 виключено на підставі
до таблиці  I  переліку  наркотичних     Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
засобів,   психотропних   речовин  і
прекурсорів,            розроблення,   відомості за  підписом  заявника  про  відповідність
виробництво,           виготовлення,   його  матеріально-технічної  бази ліцензійним умовам
зберігання,  перевезення, придбання,   провадження    зазначеного    виду     господарської
реалізація  (відпуск),  ввезення  на   діяльності,       наявність      нормативно-правових
територію   України,   вивезення   з   документів,  у тому числі з  питань  стандартизації,
території   України,   використання,   необхідних   для   провадження   відповідного   виду
знищення    наркотичних     засобів,   господарської діяльності, відомості про кваліфікацію
психотропних  речовин і прекурсорів,   працівників,   які   мають  чи  будуть  мати  доступ
включених  до  зазначеного  переліку   безпосередньо до наркотичних  засобів,  психотропних
( 770-2000-п )                         речовин і прекурсорів

                                       засвідчена в  установленому  порядку копія свідоцтва
                                       (посвідчення,    сертифіката    спеціаліста),     що
                                       підтверджує    професійну    придатність   керівника
                                       суб'єкта господарювання або  керівника  відповідного
                                       підрозділу  суб'єкта  господарювання  до провадження
                                       окремого  виду  діяльності,  пов'язаної   з   обігом
                                       наркотичних    засобів,   психотропних   речовин   і
                                       прекурсорів, що ліцензується

                                       довідка відповідного  державного  або   комунального
                                       закладу  охорони  здоров'я про відсутність психічних
                                       розладів,  пов'язаних із  зловживанням  алкогольними
                                       напоями,   наркотичними  засобами  чи  психотропними
                                       речовинами  у  працівників,  які  згідно  із  своїми
                                       службовими  обов'язками  мають чи будуть мати доступ
                                       безпосередньо до наркотичних  засобів,  психотропних
                                       речовин і прекурсорів, а також про відсутність серед
                                       зазначених працівників осіб,  визнаних не придатними
                                       до провадження окремих видів діяльності,  пов'язаної
                                       з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
                                       прекурсорів

                                       засвідчені в  установленому  порядку копії технічних
                                       та    технологічних     регламентів     виробництва,
                                       виготовлення   наркотичних   засобів,   психотропних
                                       речовин і прекурсорів, розроблених та затверджених в
                                       установленому порядку (для підприємств-виробників)

                                       довідка МВС   про  відсутність  у  працівників,  які
                                       згідно із своїми  службовими  обов'язками  мають  чи
                                       будуть  мати  доступ  безпосередньо  до  наркотичних
                                       засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів,  не
                                       знятої  чи  не  погашеної  в  установленому  порядку
                                       судимості за вчинення  злочину  середньої  тяжкості,
                                       тяжкого  та  особливо  тяжкого  злочину або злочину,
                                       пов'язаного з незаконним обігом наркотичних засобів,
                                       психотропних  речовин  і  прекурсорів,  у тому числі
                                       вчиненого за межами України

                                       дозвіл МВС на  використання  об'єктів  і  приміщень,
                                       призначених для провадження діяльності, пов'язаної з
                                       обігом наркотичних засобів,  психотропних речовин  і
                                       прекурсорів,   та  відповідність  таких  об'єктів  і
                                       приміщень установленим вимогам

                                       { Абзац восьмий пункту 1 виключено на підставі
                                         Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                       висновок державної санітарно-епідеміологічної служби
                                       про    відповідність   наявних   приміщень   вимогам
                                       санітарних   норм   і   правил   щодо    провадження
                                       господарської  діяльності  із зберігання наркотичних
                                       засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів  або
                                       засвідчена   в   установленому  порядку  його  копія
                                       (видані за місцем провадження діяльності)

                                       { Абзац десятий пункту 1 виключено на підставі
                                         Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                       { Абзац одинадцятий пункту 1 виключено на підставі
                                         Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                       { Абзац дванадцятий пункту 1 виключено на підставі
                                         Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                       засвідчена в установленому порядку  копія  свідоцтва
                                       державної  насіннєвої інспекції про кондиційність та
                                       репродукційність  насіння  маку  і   конопель   (для
                                       культивування   рослин,   включених   до  таблиці  I
                                       переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
                                       прекурсорів ( 770-2000-п )

                                       засвідчена в   установленому   порядку   копія  акта
                                       апробації    для    насінницьких    посівів     (для
                                       культивування   рослин,   включених   до  таблиці  I
                                       переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
                                       прекурсорів ( 770-2000-п )

                                       засвідчена в  установленому  порядку копія накладної
                                       на   відпуск   насіння   маку   та   конопель   (для
                                       культивування   рослин,   включених   до  таблиці  I
                                       переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
                                       прекурсорів ( 770-2000-п )

                                       засвідчена в  установленому  порядку копія документа
                                       на   право   власності   або   оренду   землі   (для
                                       культивування   рослин,   включених   до  таблиці  I
                                       переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
                                       прекурсорів ( 770-2000-п )

                                       засвідчена в  установленому  порядку  копія договору
                                       про охорону посівів,  місць зберігання та  переробки
                                       рослин   (для   культивування   та/або  використання
                                       рослин,  включених до списку N 3 таблиці I  переліку
                                       наркотичних    засобів,   психотропних   речовин   і
                                       прекурсорів ( 770-2000-п )

2. Виробництво та ремонт  вогнепальної  { Абзац перший пункту 2 виключено на підставі
   зброї  невійськового  призначення і   Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
   боєприпасів до неї, холодної зброї,
   пневматичної зброї  калібру   понад  засвідчена в установленому порядку копія  документа,
   4,5 міліметра і  швидкістю  польоту  що     підтверджує    право    власності    суб'єкта
   кулі понад 100 метрів  на  секунду,  господарської діяльності або оренди ним  приміщення,
   торгівля    вогнепальною     зброєю  де  буде  провадитися  відповідний вид господарської
   невійськового     призначення    та  діяльності
   боєприпасами   до    неї,  холодною
   зброєю,     пневматичною     зброєю  технічні умови на кожний вид зброї,  боєприпасів  та
   калібру    понад   4,5 міліметра  і  патронів,  а  також  спеціальних засобів,  що будуть
   швидкістю польоту     кулі    понад  вироблятися суб'єктом господарської діяльності
   100 метрів на секунду

                                        дозвіл на об'єкт дозвільної системи, виданий органом
                                        внутрішніх справ

3. Виробництво спеціальних    засобів,  { Абзац перший пункту 3 виключено на підставі
   заряджених речовинами сльозоточивої   Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
   та  дратівної дії,  індивідуального
   захисту,  активної  оборони  та  їх  засвідчена в установленому порядку копія  документа,
   продаж                               що     підтверджує    право    власності    суб'єкта
                                        господарської діяльності або оренди ним  приміщення,
                                        де  буде  провадитися  відповідний вид господарської
                                        діяльності

                                        технічні умови  на кожний вид зброї,  боєприпасів та
                                        патронів,  а також спеціальних  засобів,  що  будуть
                                        вироблятися суб'єктом господарської діяльності

                                        дозвіл на об'єкт дозвільної системи, виданий органом
                                        внутрішніх справ

{  Пункт 4 виключено на підставі Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п )
від 21.05.2009 }

5. Пошук (розвідка) корисних копалин    { Абзац перший пункту 5 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        відомості за   підписом    заявника    -    суб'єкта
                                        господарської   діяльності  про  наявність  та  стан
                                        технічного обладнання

                                        засвідчена в установленому  порядку  копія  договору
                                        оренди  об'єкта  з  експлуатації (якщо цей об'єкт не
                                        належить заявнику)

6. Видобування корисних  копалин  із    відомості за    підписом    заявника    -   суб'єкта
родовищ,  що  мають загальнодержавне    господарювання про  наявність  фахівців,  необхідних
значення та включені  до  Державного    для   провадження  відповідного  виду  господарської
фонду родовищ корисних копалин          діяльності

                                        { Абзац другий пункту 6 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        відомості за    підписом    заявника    -   суб'єкта
                                        господарювання  про  наявність  та  стан  технічного
                                        обладнання

                                        засвідчені в     установленому     порядку     копії
                                        спеціального дозволу на користування  надрами  (крім
                                        суб'єктів   господарювання,   що   надають  послуги,
                                        пов'язані  з  технологічним   процесом   видобування
                                        корисних копалин)

                                        засвідчені в  установленому порядку копії документів
                                        (дозволів) на проведення робіт підвищеної небезпеки

                                        засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                        що    підтверджують    право    власності   суб'єкта
                                        господарювання  або  право  користування   будівлями
                                        (приміщеннями),    необхідними    для    провадження
                                        господарської діяльності

7. Заготівля, обробка   окремих  видів  засвідчені в установленому порядку копії документів,
   ресурсоцінних  відходів,  збирання,  що   підтверджують    право    власності    суб'єкта
   заготівля окремих видів відходів як  господарської  діяльності  або оренди ним виробничих
   вторинної сировини (за  переліками,  площ (приміщень)
   які      визначаються     Кабінетом
   Міністрів України)                   відомості за   підписом    заявника    -    суб'єкта
                                        господарської      діяльності      про     наявність
                                        матеріально-технічної    бази,    необхідної     для
                                        провадження    відповідного    виду    господарської
                                        діяльності

8. Операції у   сфері   поводження   з  засвідчені в установленому порядку копії документів,
   небезпечними відходами               що   підтверджують    право    власності    суб'єкта
                                        господарської  діяльності  або оренди ним виробничих
                                        площ (приміщень)

                                        відомості за   підписом    заявника    -    суб'єкта
                                        господарської      діяльності      про     наявність
                                        матеріально-технічної    бази,    необхідної     для
                                        провадження    відповідного    виду    господарської
                                        діяльності

                                        { Абзац третій пункту 8 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        перелік видів небезпечних відходів,  на поводження з
                                        якими отримується ліцензія

                                        засвідчена в       установленому  порядку      копія
                                        позитивного    висновку    державної     екологічної
                                        експертизи  щодо   проектної документації на об'єкти
                                        здійснення   операцій   поводження  з   небезпечними
                                        відходами

                                        засвідчена в установленому порядку копія позитивного
                                        висновку              органів              державної
                                        санітарно-епідеміологічної  служби  про   дотримання
                                        вимог  безпеки на об'єктах поводження з небезпечними
                                        відходами

                                        засвідчена в установленому  порядку  копія  паспорта
                                        місця   видалення   відходів   (у   разі  здійснення
                                        видалення чи захоронення небезпечних відходів)

                                        засвідчена  в установленому порядку копія реєстрової
                                        карти  об'єкта  оброблення  та  утилізації  відходів
                                        (форма 2)

                                        засвідчена в установленому порядку  копія  свідоцтва
                                        про страхування відповідальності на випадок настання
                                        негативних наслідків у разі  здійснення     операції
                                        перевезення небезпечних відходів

9. Виконання топографо-геодезичних,     відомості за    підписом    заявника    -   суб'єкта
   картографічних робіт                 господарської     діяльності      про      наявність
                                        матеріально-технічної     бази,    необхідної    для
                                        провадження     відповідного   виду    господарської
                                        діяльності

                                       { Абзац другий пункту 9 виключено на підставі
                                         Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        { Абзац третій пункту 9 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

10. Діяльність арбітражних    керуючих  засвідчена в установленому порядку копія диплома про
    (розпорядників   майна,   керуючих  вищу юридичну або економічну освіту
    санацією, ліквідаторів)
                                        засвідчена в  установленому  порядку копія свідоцтва
                                        про присвоєння кваліфікації  арбітражного  керуючого
                                        (розпорядника     майна,     керуючого     санацією,
                                        ліквідатора)

11. Проведення         дезінфекційних,  { Абзац перший пункту 11 виключено на підставі
    дезінсекційних,     дератизаційних     Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
    робіт   (крім  робіт  на  об'єктах
    ветеринарного контролю)             засвідчена в  установленому  порядку  копія висновку
                                        державної  санітарно-епідеміологічної   служби   про
                                        відповідність           наявних           приміщень,
                                        матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і
                                        правил   у   частині   організації   та   проведення
                                        дезінфекційних,  дезінсекційних   і   дератизаційних
                                        робіт та кваліфікації персоналу

12.  Медична практика                   { Абзац перший пункту 12 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        засвідчена в  установленому  порядку  копія висновку
                                        державної  санітарно-епідеміологічної   служби   (за
                                        місцем  провадження  діяльності)  про  відповідність
                                        наявних приміщень вимогам санітарних норм  і  правил
                                        щодо здійснення медичної практики

                                        довідка МОЗ  або уповноваженої ним установи про стан
                                        матеріально-технічної бази суб'єкта    господарської
                                        діяльності,  наявність  у  нього нормативно-правових
                                        документів,  у тому числі нормативних документів  із
                                        стандартизації,     необхідних    для    провадження
                                        відповідного    виду     господарської    діяльності
                                        ( v0425282-03 )

                                        засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                        що    підтверджують    відповідність    кваліфікації
                                        персоналу вимогам до  здійснення  медичної  практики
                                        (диплом  державного  зразка  про  медичну освіту або
                                        сертифікат   лікаря-спеціаліста,    виданий    вищим
                                        медичним   навчальним   закладом   III  -  IV  рівня
                                        акредитації,   закладом   післядипломної    освіти);
                                        посвідчення     про    присвоєння    (підтвердження)
                                        відповідної     кваліфікаційної     категорії     за
                                        спеціальністю;  свідоцтво про проходження підвищення
                                        кваліфікації та перепідготовки молодших  медичних  і
                                        фармацевтичних  працівників,  видане  вищим медичним
                                        навчальним закладом,  закладом післядипломної освіти
                                        I - III рівня акредитації

                                        документ, що    підтверджує    стаж    роботи     за
                                        спеціальністю  на момент подання заяви (засвідчена в
                                        установленому  порядку  копія  трудової   книжки   з
                                        наявністю  даних  за останні п'ять років або витяг з
                                        неї, інший документ)

13.  Переробка  донорської крові та її  { Абзац перший пункту 13 виключено на підставі
     компонентів, виготовлення з них      Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
     препаратів
                                        засвідчена в  установленому  порядку  копія висновку
                                        державної     санітарно-епідеміологічної служби  (за
                                        місцем  провадження діяльності)  про   відповідність
                                        наявних приміщень вимогам  санітарних норм і  правил
                                        щодо  здійснення  переробки  донорської  крові та її
                                        компонентів, виготовлення з них препаратів
 

                                        довідка МОЗ або уповноваженої ним установи про  стан
                                        матеріально-технічної  бази суб'єкта   господарської
                                        діяльності, наявність у  нього   нормативно-правових
                                        документів,  у тому числі нормативних документів  із
                                        стандартизації,     необхідних     для   провадження
                                        відповідного виду господарської діяльності

                                        засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                        що    підтверджують    відповідність    кваліфікації
                                        персоналу   вимогам   до  провадження  діяльності  з
                                        переробки  донорської  крові  та   її   компонентів,
                                        виготовлення  з  них  препаратів  (диплом державного
                                        зразка   про   медичну   освіту    або    сертифікат
                                        лікаря-спеціаліста,     виданий    вищим    медичним
                                        навчальним закладом  III  -  IV  рівня  акредитації,
                                        закладом  післядипломної  освіти);  посвідчення  про
                                        присвоєння        (підтвердження)        відповідної
                                        кваліфікаційної    категорії    за    спеціальністю;
                                        свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації  і
                                        перепідготовки  молодших  медичних та фармацевтичних
                                        працівників,  видане   вищим   медичним   навчальним
                                        закладом,  закладом  післядипломної  освіти  I - III
                                        рівня акредитації

                                        засвідчена в установленому порядку копія договору на
                                        здійснення державного контролю за якістю  донорської
                                        крові,   її   компонентів   та  виготовлених  з  них
                                        препаратів

                                        засвідчені в установленому порядку копії розроблених
                                        та затверджених пускових або промислових регламентів

14. Виробництво дорогоцінних металів і  засвідчена в установленому порядку копія  документа,
    дорогоцінного             каміння,  що підтверджує      право     власності     суб'єкта
    дорогоцінного              каміння  господарської діяльності або оренди ним  нежитлового
    органогенного           утворення,  приміщення за  місцем  провадження відповідного виду
    напівдорогоцінного каміння          господарської діяльності

                                        відомості за     підписом    заявника    -  суб'єкта
                                        господарської  діяльності  про   наявність   у нього
                                        матеріально-технічної      бази, необхідної      для
                                        провадження    відповідного    виду    господарської
                                        діяльності

                                        { Абзац третій пункту 14 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        відомості за     підписом   заявника    -   суб'єкта
                                        господарської    діяльності   про     стан   охорони
                                        виробничих приміщень

15. Виготовлення виробів             з  засвідчена в установленому порядку копія  документа,
    дорогоцінних       металів       і  що   підтверджує    право     власності     суб'єкта
    дорогоцінного             каміння,  господарської діяльності  або оренди ним нежитлового
    дорогоцінного              каміння  приміщення за місцем  провадження  відповідного виду
    органогенного           утворення,  господарської діяльності
    напівдорогоцінного        каміння,
    торгівля  виробами  з дорогоцінних  відомості за   підписом    заявника    -    суб'єкта
    металів і  дорогоцінного  каміння,  господарської      діяльності      про     наявність
    дорогоцінного              каміння  матеріально-технічної       бази, необхідної     для
    органогенного           утворення,  провадження    відповідного    виду    господарської
    напівдорогоцінного каміння          діяльності

                                        { Абзац третій пункту 15 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        відомості за    підписом  заявника    -     суб'єкта
                                        господарської діяльності про стан охорони виробничих
                                        приміщень

16. Виготовлення бланків        цінних  перелік      за      підписом    заявника - суб'єкта
    паперів,    документів     суворої  господарської діяльності обладнання із   зазначенням
    звітності                           його  технічних характеристик

                                        перелік      за      підписом    заявника - суб'єкта
                                        господарської діяльності фахівців,  які забезпечують
                                        виконання  всіх технологічних операцій відповідно до
                                        ліцензійних умов, із зазначенням їх кваліфікації

                                        перелік      за   підписом       заявника - суб'єкта
                                        господарської діяльності  технологій  та  матеріалів
                                        для   виготовлення  бланків (включаючи  виготовлення
                                        фотоформ,    пробних зразків,   друкарських    форм,
                                        нумерацію, обробку бланків)

                                        перелік     за    підписом       заявника - суб'єкта
                                        господарської діяльності спеціальних  технологій   і
                                        матеріалів,  які забезпечують    захист бланків  від
                                        підробки та несанкціонованого тиражування

                                        перелік     за       підписом    заявника - суб'єкта
                                        господарської діяльності  приладів та методик    для
                                        контролю за якістю друку та    наявністю    захисних
                                        елементів   бланків на  всіх стадіях  технологічного
                                        процесу їх виготовлення

                                        засвідчена в установленому порядку  інструкція  щодо
                                        організації  перепусткового та внутрішньооб'єктового
                                        режиму на виробництві (дільниці)

                                        засвідчена в   установленому  порядку інструкція про
                                        порядок  отримання,   витрачання  та  зберігання   у
                                        структурних підрозділах окремих видів    матеріалів,
                                        які застосовуються під час виготовлення      бланків
                                        (загальні положення)

                                        засвідчена в установленому порядку копія  документа,
                                        що підтверджує    охорону   виготовлювача   органами
                                        внутрішніх справ

17. Збирання, первинна         обробка  засвідчена  в установленому порядку копія документа,
    відходів   і  брухту  дорогоцінних  що   підтверджує        право    власності  суб'єкта
    металів та дорогоцінного  каміння,  господарської діяльності    або      оренди      ним
    дорогоцінного              каміння  нежитлового приміщення  за    місцем     провадження
    органогенного           утворення,  відповідного  виду  господарської діяльності
    напівдорогоцінного каміння
                                        відомості за    підписом   заявника    -    суб'єкта
                                        господарської      діяльності     про      наявність
                                        матеріально-технічної    бази,     необхідної    для
                                        провадження    відповідного   виду     господарської
                                        діяльності

                                        відомості за    підписом  заявника    -     суб'єкта
                                        господарської діяльності про стан охорони виробничих
                                        приміщень

18. Страхова діяльність                 засвідчені в установленому  порядку копії установчих
                                        документів (для юридичної особи)

                                        засвідчена в  установленому  порядку копія протоколу
                                        установчих    зборів або  рішення   про    створення
                                        страховика

                                        довідка банку   про   підтвердження   повної  сплати
                                        статутного фонду страховика відповідно до установчих
                                        документів (у сумі,  еквівалентній 100 тис. євро або
                                        500  тис.  євро),  якщо  внески здійснюються лише  у
                                        грошовій формі.  У  разі   коли    статутний    фонд
                                        страховика сплачений  у розмірі   60   відсотків   у
                                        грошовій формі, а решта іншими цінностями, подається
                                        довідка банку (для підтвердження   сплати   грошової
                                        частини)   та  акт  аудиторської     перевірки  (для
                                        підтвердження     сплати частини   статутного  фонду
                                        іншими цінностями)

                                        баланс   підприємства на останню  звітну   дату   за
                                        підписом    керівника   суб'єкта  господарської
                                        діяльності, скріплений печаткою

                                        засвідчена в  установленому  порядку   копія диплома
                                        керівника про вищу освіту

                                        довідка про фінансовий  стан засновників страховика,
                                        підтверджена  аудитором,  якщо страховик утворений у
                                        формі   повного   чи  командитного  товариства   або
                                        товариства з додатковою відповідальністю

                                        правила   (умови) страхування   на   кожний      вид
                                        страхування у двох примірниках  (для    добровільних
                                        видів страхування) за  підписом  керівника  суб'єкта
                                        господарської діяльності, скріплені печаткою

                                        економічне обгрунтування  запланованої     страхової
                                        (перестрахувальної) діяльності за підписом керівника
                                        суб'єкта   господарської    діяльності,    скріплене
                                        печаткою

                                        відомості   про   учасників   страховика,     голову
                                        виконавчого органу  та  його заступників за підписом
                                        керівника    суб'єкта    господарської   діяльності,
                                        скріплені печаткою

                                        засвідчені в установленому порядку копії відповідних
                                        сертифікатів    у    випадках,   визначених  органом
                                        ліцензування відповідно до статті 38 Закону  України
                                        "Про страхування" ( 85/96-ВР )

19. Випуск та проведення лотерей        { Абзац перший пункту 19 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        список керівного складу (керівник,  його заступники,
                                        головний бухгалтер) із зазначенням прізвища, ім'я та
                                        по батькові, займаної    посади,    освіти, робочого
                                        телефону за   підписом     керівника        суб'єкта
                                        господарської діяльності, скріплений печаткою

                                        аудиторський висновок  про  фінансовий стан суб'єкта
                                        господарської    діяльності,     сформований  розмір
                                        власного капіталу,  в тому числі сплачений статутний
                                        фонд,   із    зазначенням     документів, які     їх
                                        підтверджують

                                        баланс, складені в  установленому порядку відповідні
                                        звіти   щодо  фінансових результатів, руху  грошових
                                        коштів та власного  капіталу  (надаються за останній
                                        звітний період)

                                        умови   випуску   та   проведення лотереї  у    двох
                                        примірниках за підписом    суб'єкта    господарської
                                        діяльності

20. Централізоване водопостачання  та   відомості за     підписом   заявника    -   суб'єкта
    водовідведення                      господарської      діяльності     про      наявність
                                        матеріально-технічної    бази,     необхідної    для
                                        провадження   відповідного     виду    господарської
                                        діяльності

                                        відомості за     підписом   заявника   -    суб'єкта
                                        господарської   діяльності     про     відповідність
                                        чисельності персоналу  та    його   кваліфікаційного
                                        рівня нормативним вимогам провадження   відповідного
                                        виду господарської діяльності

                                        технологічний регламент   експлуатації       системи
                                        водопостачання та   водовідведення    за    підписом
                                        заявника - суб'єкта господарської діяльності

                                        засвідчена в установленому порядку  копія   атестата
                                        акредитації   лабораторії, яка проводить  виробничий
                                        лабораторний контроль або договір   на    проведення
                                        таких робіт з акредитованими   лабораторіями   інших
                                        організацій

                                       { Абзац п'ятий пункту 20 виключено на підставі
                                         Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                       { Абзац шостий пункту 20 виключено на підставі
                                         Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        перелік приладів обліку та місця їх встановлення

                                        за підписом   керівника    суб'єкта    господарювання
                                        технічна   характеристика   мереж,  споруд  та  інших
                                        об'єктів,  їх схеми;  відомості про потужність, річні
                                        обсяги видобування, виробництва та транспортування

                                        баланс підприємства   на   останню   звітну  дату  за
                                        підписом    керівника    суб'єкта     господарювання,
                                        скріпленим печаткою

{ Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ N 382 ( 382-2008-п )
від 17.04.2008 }
 

22. Проведення робіт із                 засвідчені в установленому порядку копії:
    землеустрою, землеоціночних
    робіт та земельних торгів           { Абзац другий пункту 22 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        { Абзац третій пункту 22 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної
                                        грошової оцінки земельних ділянок (у разі отримання
                                        ліцензії для проведення землеоціночних робіт) та
                                        витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної
                                        грошової оцінки земельних ділянок;

                                        затверджених в установленому порядку правил
                                        проведення земельних торгів

                                        засвідчені підписом заявника - суб'єкта
                                        господарювання відомості про наявність у нього
                                        матеріально-технічної бази, необхідної для
                                        провадження відповідного виду господарської
                                        діяльності

{ Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п )
від 21.05.2009 }

24.

25.

26.

27. Туроператорська  та  турагентська   { Абзац перший пункту 27 виключено на підставі
    діяльність                            Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        { Абзац другий пункту 27 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        { Абзац третій пункту 27 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                        що   підтверджують    право    власності    суб'єкта
                                        господарювання  або оренди ним службового приміщення
                                        (офісу)

                                        { Абзац п'ятий пункту 27 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        нотаріально засвідчена копія довідки банківської або
                                        іншої   кредитної   установи    про    підтвердження
                                        фінансового  забезпечення  відповідальності суб'єкта
                                        господарювання  у   розмірі,   визначеному   Законом
                                        України "Про туризм" ( 324/95-ВР )

                                        засвідчена в установленому порядку копія договору із
                                        страховою  компанією  про  обов'язкове   страхування
                                        (медичне  та  від  нещасного  випадку) туристів,  що
                                        здійснюють туристичні подорожі, - для туроператорів

28. Фізкультурно-оздоровча          та  { Абзац перший пункту 28 виключено на підставі
    спортивна діяльність:  організація    Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
    та  проведення  спортивних  занять
    професіоналів та любителів спорту;
    діяльність       з      підготовки
    спортсменів до  змагань  з  різних
    видів спорту, визнаних в Україні    засвідчена в  установленому порядку робоча  програма
                                        фізкультурно-оздоровчої    та   спортивної   роботи,
                                        погоджена  акредитованим навчальним закладом у сфері
                                        фізичної культури і спорту  (у  разі  відсутності  у
                                        навчальному  закладі фахівців відповідного профілю -
                                        фахівцем, якого рекомендовано органом ліцензування)

                                        засвідчена в установленому порядку  копія   паспорта
                                        спортивної споруди встановленого зразка, затверджена
                                        відповідним місцевим органом  виконавчої   влади   з
                                        фізичної культури і спорту

                                        засвідчена  в установленому порядку копія документа,
                                        що   підтверджує     право     власності    суб'єкта
                                        господарської діяльності або користування приміщенням,
                                        окремою  будівлею,  комплексом   споруд,  земельними
                                        ділянками,   спеціального    користування    водними
                                        об'єктами  з оздоровчою,  рекреаційною та спортивною
                                        метою для провадження відповідного виду господарської
                                        діяльності

                                        засвідчена в  установленому порядку копія  документа
                                        місцевого  органу санітарно-епідеміологічної служби,
                                        що підтверджує    відповідність  санітарним   нормам
                                        споруди   (приміщення),  в   якій    провадитиметься
                                        фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність

29. Виробництво особливо   небезпечних  засвідчена в установленому порядку копія  документа,
    хімічних  речовин  (за  переліком,  що   підтверджує    право     власності     суб'єкта
    який     визначається    Кабінетом  господарської діяльності або оренди ним   виробничих
    Міністрів України)                  приміщень

                                        засвідчені в установленому  порядку копії позитивних
                                        висновків органів,  що   здійснюють   контроль    за
                                        охороною   праці, протипожежною    і     екологічною
                                        безпекою, за дотриманням санітарно-гігієнічних  норм
                                        безпеки виробництва  особливо  небезпечних  хімічних
                                        речовин, оформлені  окремими  листами  цих   органів
                                        безпосередньо    на об'єкти за   місцем  виробництва
                                        (виготовлення)

                                        засвідчена в      установленому    порядку     копія
                                        технологічного   регламенту    виробництва  особливо
                                        небезпечних хімічних речовин

                                        перелік особливо небезпечних   хімічних  речовин  із
                                        зазначенням найменування речовини,  ГОСТ або   ДСТУ,
                                        технічних умов, за якими вона виготовляється

                                        засвідчена в установленому порядку копія сертифіката
                                        (свідоцтва)     державної реєстрації    небезпечного
                                        фактора хімічного походження

30. Виробництво         пестицидів   і  засвідчена  в установленому порядку копія документа,
    агрохімікатів (тільки  регуляторів  що підтверджує      право     власності     суб'єкта
    росту  рослин),  оптова, роздрібна  господарської діяльності  або  оренди ним виробничих
    торгівля          пестицидами    і  приміщень (для виробництва),  складських,   торгових
    агрохімікатами             (тільки  приміщень    (для   оптової,  роздрібної   торгівлі)
    регуляторами росту рослин)          копії позитивних   висновків  органів, що здійснюють
                                        контроль   за   охороною  праці,  протипожежною    і
                                        екологічною       безпекою,      за      дотриманням
                                        санітарно-гігієнічних   норм   безпеки   виробництва
                                        пестицидів   та   агрохімікатів (тільки  регуляторів
                                        росту рослин),  оформлені   окремими   листами   цих
                                        органів    безпосередньо  на  об'єкти   за   місцем
                                        виробництва (виготовлення і реалізації)

                                        засвідчена в      установленому     порядку    копія
                                        технологічного регламенту  виробництва пестицидів та
                                        агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин)

                                        перелік    пестицидів   та    агрохімікатів  (тільки
                                        регуляторів   росту  рослин)  (для  виробництва) із
                                        зазначенням найменування, ГОСТ  або ДСТУ, технічних
                                        умов, за якими вони виготовляються

                                        засвідчена в установленому порядку копія санітарного
                                        паспорта на складське (торговельне) приміщення, який
                                        містить  належним чином оформлені позитивні висновки
                                        органів, що здійснюють контроль за протипожежною  та
                                        екологічною            безпекою,         дотриманням
                                        санітарно-гігієнічних  норм торгівлі пестицидами  та
                                        агрохімікатами (тільки  регуляторами  росту  рослин)
                                        або   ці    ж    висновки,    оформлені     окремими
                                        листами зазначених органів  на   місце   провадження
                                        відповідного виду господарської діяльності

                                        засвідчені в  установленому порядку  копії  допусків
                                        (посвідчень)  працівників  на   право   роботи    із
                                        пестицидами     та     агрохімікатами        (тільки
                                        регуляторами     росту    рослин)    (для   оптової,
                                        роздрібної торгівлі)

                                        гарантійний лист щодо утилізації токсичних відходів,
                                        які   виникають   у  процесі здійснення  оптової  та
                                        роздрібної торгівлі

31. Заготівля, переробка, металургійна  акт обстеження    кожного    зазначеного   у   заяві
    переробка металобрухту  кольорових  спеціалізованого  підприємства або  спеціалізованого
    і чорних металів                    металургійного  переробного  підприємства   чи  його
                                        приймального пункту на відповідність вимогам  Закону
                                        України "Про металобрухт" ( 619-14 )

                                        { Абзац другий пункту 31 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        засвідчена в  установленому порядку  копія   дозволу
                                        територіального управління Держнаглядохоронпраці  на
                                        початок роботи кожного спеціалізованого підприємства
                                        або   спеціалізованого  металургійного   переробного
                                        підприємства   чи його   приймального   пункту    за
                                        вказаними у заяві адресами

                                        засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                        що   підтверджують   право    власності     суб'єкта
                                        господарської  діяльності  або  оренди ним земельної
                                        ділянки  (виробничої  площі),  де  буде  провадитися
                                        відповідний вид господарської діяльності

                                        довідка про   відповідність  суб'єкта  господарської
                                        діяльності   вимогам,  що       ставляться        до
                                        спеціалізованого      металургійного     переробного
                                        підприємства, за встановленою  Держпромполітики   та
                                        погодженою з Держпідприємництвом    формою  (у  разі
                                        здійснення металургійної переробки металобрухту)

32. Розроблення,         випробування,  засвідчена в установленому порядку копія  документа,
    виробництво,          експлуатація  що    підтверджує    право    власності     суб'єкта
    ракет-носіїв,  космічних  апаратів  господарської діяльності або оренди ним   виробничих
    та їх складових частин,  наземного  площ
    комплексу  управління   космічними
    апаратами   та   його    складових  відомості за     підписом   заявника    -   суб'єкта
    частин                              господарської діяльності  про освіту і  кваліфікацію
                                        персоналу,    який   залучається   до    провадження
                                        відповідного виду господарської діяльності

                                        відомості за   підписом   заявника    -     суб'єкта
                                        господарської   діяльності про наявність нормативно-
                                        правових  документів,   у  тому  числі   нормативних
                                        документів    із   стандартизації,  необхідних   для
                                        провадження    відповідного      виду  господарської
                                        діяльності

                                        перелік      за      підписом    заявника - суб'єкта
                                        господарської діяльності обладнання,  яке планується
                                        до застосування для  провадження   відповідного виду
                                        господарської діяльності  (виробниче,  випробувальне
                                        обладнання,   засоби вимірювання     і     контролю,
                                        обчислювальна техніка)

                                        копія сертифіката  відповідності Української системи
                                        сертифікації  космічної техніки на об'єкти космічної
                                        діяльності (космічну техніку)  та   сертифікат    на
                                        систему якості продукції   суб'єкта    господарської
                                        діяльності або  висновки   відповідних    інститутів
                                        космічної галузі на проектну документацію  (технічні
                                        завдання) та Державного  науково-інженерного  центру
                                        сертифікації космічної техніки на   систему   якості
                                        продукції суб'єкта господарської діяльності (у  разі
                                        потреби)

                                        засвідчена в установленому порядку копія дозволу  на
                                        провадження     виду    господарської    діяльності,
                                        пов'язаного    з    державною    таємницею (у   разі
                                        використання інформації, яка належить до   державної
                                        таємниці)

                                        засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на
                                        розроблення,         виробництво,       використання
                                        (впровадження)     засобів      криптографічного або
                                        технічного  захисту інформації (у разі   розроблення
                                        космічної техніки у цьому напрямі)

                                        засвідчена в   установленому   порядку копія рішення
                                        Держкомзв'язку    про  виділення смуг радіочастот (у
                                        разі    розроблення,    виробництва  чи випробування
                                        космічної   техніки,    робота  якої   пов'язана   з
                                        радіочастотним випромінюванням)

                                        засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на
                                        використання радіочастотного ресурсу України (у разі
                                        експлуатації  космічної техніки,   робота       якої
                                        пов'язана з радіочастотним випромінюванням)

{ Пункт 33 виключено на підставі Постанови КМ N 748 ( 748-2006-п )
від 25.05.2006 }
 

34. Посередницька діяльність  митного
    брокера та митного перевізника:

    посередницька діяльність  митного   { Абзац перший пункту 34 виключено на підставі
    брокера                               Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        засвідчена   в установленому  порядку копія договору
                                        страхування власної діяльності на  суму, не  менш як
                                        2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

    посередницька діяльність   митного  { Абзац третій пункту 34 виключено на підставі
    перевізника                         Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        засвідчені в установленому порядку копії  установчих
                                        документів   (для   юридичної  особи)

                                        засвідчена  в установленому  порядку  копія договору
                                        страхування  власної діяльності на суму, не менш  як
                                        2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

35. Розроблення,          виготовлення  { Абзац перший пункту 35 виключено на підставі
    спеціальних технічних засобів  для    Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
    зняття    інформації   з   каналів
    зв'язку, інших засобів  негласного  відомості    за     підписом   заявника -   суб'єкта
    отримання інформації,     торгівля  господарської діяльності  про   матеріально-технічне
    спеціальними технічними   засобами  оснащення  та   організаційно-технічні    можливості
    для зняття інформації з    каналів  заявника    для    провадження   відповідного   виду
    зв'язку, інших засобів  негласного  господарської діяльності
    отримання інформації
                                        відомості щодо   дозволу   на    провадження    виду
                                        господарської  діяльності,  пов'язаної  з  державною
                                        таємницею

                                        { Абзац четвертий пункту 35 виключено на підставі
                                        Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        засвідчена в установленому порядку  копія  письмової
                                        домовленості     про    співробітництво    суб'єктів
                                        господарської діяльності з оперативним  підрозділом,
                                        який  провадить  оперативно-розшукову діяльність,  у
                                        разі отримання  суб'єктом  господарської  діяльності
                                        відповідної ліцензії

36. Надання  послуг   з    перевезення  { Абзац перший пункту 36 виключено на підставі
    пасажирів і вантажів   залізничним    Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
    транспортом
                                        технічні умови (технічний регламент), які визначають
                                        умови   і   порядок  надання  послуги,  за  підписом
                                        заявника - суб'єкта господарської діяльності

37. Надання послуг з     перевезення    засвідчена в установленому порядку копія сертифіката
    пасажирів і             вантажів    експлуатанта
    повітряним транспортом

38. Виконання     авіаційно-хімічних    засвідчена в установленому порядку копія сертифіката
    робіт                               експлуатанта

39. Надання послуг   з  перевезення     відомості за    підписом    заявника    -   суб'єкта
    пасажирів      і       вантажів     господарювання про наявність власної або орендованої
    автомобільним       транспортом     матеріально-технічної бази для проведення технічного
    відповідно  до   видів   робіт,     обслуговування і ремонту автомобільних  транспортних
    визначених Законом України "Про     засобів, перевірки  їх технічного стану, зберігання,
    автомобільний        транспорт"     забезпечення  проведення   медичного  огляду  водіїв
    ( 2344-14 )                         або укладення договорів про закупівлю таких послуг з
                                        поданням  їх     завірених копій (для  автомобільних
                                        перевізників,  що  використовують   працю   найманих
                                        водіїв)

                                        { Абзац  другий  пункту  39  виключено  на  підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        { Абзац  третій  пункту  39  виключено  на  підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        { Абзац четвертий пункту 39  виключено  на  підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        { Абзац  п'ятий  пункту  39  виключено  на  підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        { Абзац  шостий  пункту  39  виключено  на  підставі
                                          Постанови КМ N 668 ( 668-2008-п ) від 23.07.2008 }

                                        { Абзац  сьомий  пункту  39  виключено  на  підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        відомості   за    підписом    заявника  -   суб'єкта
                                        господарювання   про    власні   транспортні  засоби
                                        (автобуси,   вантажні    та    легкові   автомобілі,
                                        вантажопасажирські   автомобілі,   таксі,   причепи,
                                        напівпричепи)   або   про   транспортні засоби,  які
                                        використовуються на інших  законних  підставах  (для
                                        суб'єктів господарювання, що мають намір здійснювати
                                        внутрішні   перевезення),   із  зазначенням    типу,
                                        марки,  моделі,  державного   номера,  повної   маси
                                        (пасажиромісткості),   року   випуску,    реквізитів
                                        реєстраційного документа;

                                        { Абзац  дев'ятий пункту 39  виключено  на  підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                        { Абзац  десятий пункту  39  виключено  на  підставі
                                          Постанови КМ N 668 ( 668-2008-п ) від 23.07.2008 }

                                        { Абзац одинадцятий пункту 39 виключено  на підставі
                                          Постанови КМ N 668 ( 668-2008-п ) від 23.07.2008 }

                                        відомості за   підписом    заявника    -    суб'єкта
                                        господарювання  про  спеціальне обладнання легкового
                                        автомобіля,  а саме:  про наявність розпізнавального
                                        ліхтаря,  сигнальних ліхтарів, нанесені композиції з
                                        квадратів,  марку,  тип та серійний номер таксометра
                                        (для автомобільних   перевізників,  що  мають  намір
                                        надавати послуги з перевезень пасажирів на таксі)

                                        відомості за   підписом    заявника    -    суб'єкта
                                        господарювання   про  досвід  роботи  на  внутрішніх
                                        перевезеннях на договірних засадах не менше ніж  три
                                        роки (для автомобільних перевізників, що мають намір
                                        надавати послуги з міжнародних перевезень  пасажирів
                                        і вантажів)

40. Надання послуг з       перевезення  довідка, що         підтверджує        відповідність
    пасажирів і вантажів     річковим,  матеріально-технічної    бази,    необхідної     для
    морським транспортом                провадження    відповідного    виду    господарської
                                        діяльності,  засвідчена   Державною   інспекцією   з
                                        безпеки судноплавства

                                        { Абзац другий пункту 40 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

41. Виробництво           ветеринарних  відомості    за   підписом   заявника   -   суб'єкта
    медикаментів і препаратів, оптова,  господарювання щодо наявності  матеріально-технічної
    роздрібна торгівля   ветеринарними  бази  та  необхідного  для  провадження відповідного
    медикаментами і препаратами         виду   господарської  діяльності   рівня   освіти  і
                                        кваліфікації       за      формою,      встановленою
                                        Держкомветмедицини

42. Проведення         дезінфекційних,  відомості    за   підписом   заявника   -   суб'єкта
    дезінсекційних,     дератизаційних  господарювання щодо наявності  матеріально-технічної
    робіт (на  об'єктах  ветеринарного  бази  та  необхідного  для  провадження відповідного
    контролю)                           виду   господарської  діяльності   рівня   освіти  і
                                        кваліфікації       за      формою,      встановленою
                                        Держкомветмедицини

43. Ветеринарна практика                відомості    за   підписом   заявника   -   суб'єкта
                                        господарювання щодо наявності  матеріально-технічної
                                        бази  та  необхідного  для  провадження відповідного
                                        виду   господарської  діяльності   рівня   освіти  і
                                        кваліфікації за  формою ( z0640-08 ),   встановленою
                                        Держкомветмедицини

44. Виробництво  лікарських  засобів,   для    господарської   діяльності   з    виробництва
    оптова,    роздрібна     торгівля   лікарських   засобів -  відомості    за     підписом
    лікарськими  засобами               керівника  суб'єкта  господарювання   про  наявність
                                        та відповідність  його  матеріально-технічної  бази,
                                        кваліфікації    працівників    Ліцензійним    умовам
                                        провадження  господарської   діяльності   за  формою
                                        ( z0968-03 ),   встановленою  МОЗ,  або   засвідчені
                                        суб'єктом   господарювання    сертифікати   належної
                                        виробничої практики   на   всі  виробничі  дільниці,
                                        видані у порядку, встановленому МОЗ

                                        для  господарської діяльності з оптової,  роздрібної
                                        торгівлі лікарськими   засобами  -   копія  паспорта
                                        аптечного  закладу  (структурного  підрозділу),   що
                                        складений за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів
                                        України,   засвідчена  підписом  керівника  суб'єкта
                                        господарювання,   скріпленим   печаткою     суб'єкта
                                        господарювання, на кожній сторінці
 

{  Пункт   45   виключено   на  підставі    Постанови  КМ  N  1387
( 1387-2007-п ) від 05.12.2007 }
 

46. Виробництво  вибухових     речовин  дозвіл Держнаглядохоронпраці на початок роботи
    і матеріалів (за переліком,   який
    визначається Кабінетом   Міністрів  засвідчені в установленому порядку копії документів,
    України)                            що   підтверджують  рівень  освіти  і  кваліфікації,
                                        необхідний   для   провадження   відповідного   виду
                                        господарської діяльності

                                        затверджені в установленому порядку     технологічні
                                        регламенти на виготовлення вибухових матеріалів

                                        засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                        що  підтверджують  наявність  місць  для  зберігання
                                        вибухових матеріалів або їх оренди
                                        засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                        що підтверджують право власності або договору оренди
                                        спецавтотранспорту    для    перевезення   вибухових
                                        матеріалів

                                        положення за   підписом    заявника    -    суб'єкта
                                        господарської  діяльності  про керівництво роботами,
                                        пов'язаними з обігом вибухових матеріалів

                                        акт контрольних обстежень

47. Розроблення,         виробництво,   { Абзац перший пункту 47 виключено на підставі
    використання,       експлуатація,     Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
    сертифікаційні      випробування,
    тематичні            дослідження,
    експертиза, ввезення,   вивезення   { Абзац другий пункту 47 виключено на підставі
    криптосистем    і         засобів   Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
    криптографічного          захисту
    інформації, надання      послуг у
    галузі   криптографічного захисту
    інформації      (крім      послуг   відомості   за   підписом  та  печаткою  заявника  -
    електронного  цифрового підпису),   суб'єкта  господарської   діяльності  про  наявність
    торгівля    криптосистемами     і   матеріально-технічної     бази,    необхідної    для
    засобами         криптографічного   провадження      відповідного  виду    господарської
    захисту  інформації  (згідно    з   діяльності   (виробниче,  випробувальне  обладнання,
    переліком,     що    визначається   засоби  вимірювання   та  контролю,   обчислювальної
    Кабінетом Міністрів України)        техніки,  інформаційні  та телекомунікаційні системи
                                        (комплекси), ліцензійне програмне забезпечення)

                                        засвідчені     в    установленому    порядку   копії
                                        документів,     що    підтверджують    відповідність
                                        приміщень,     засобів    обчислювальної    техніки,
                                        інформаційних    та     телекомунікаційних    систем
                                        (комплексів),      необхідних     для    провадження
                                        відповідного виду  господарської діяльності, вимогам
                                        нормативних   документів  з  питань криптографічного
                                        та/або    технічного   захисту    інформації    (для
                                        провадження     виду    господарської    діяльності,
                                        пов'язаного     з    державною     таємницею     або
                                        конфіденційною    інформацією,   яка   є   власністю
                                        держави)

                                        відомості за   підписом    заявника    -    суб'єкта
                                        господарювання     про     наявність     нормативної
                                        документації   та   організаційних,   технічних    і
                                        технологічних умов для провадження відповідного виду
                                        господарської діяльності

                                        засвідчена в  установленому порядку копія документа,
                                        що    підтверджує    право    власності     суб'єкта
                                        господарської  діяльності  або оренди ним службових,
                                        виробничих   приміщень,    де    буде    провадитися
                                        відповідний вид господарської діяльності

                                        засвідчена в  установленому порядку копія дозволу на
                                        провадження господарської діяльності,  пов'язаної  з
                                        державною таємницею (у разі потреби)

                                        відомості за   підписом   та   печаткою  заявника  -
                                        суб'єкта  господарської  діяльності  про   наявність
                                        затверджених   методик   проведення  сертифікаційних
                                        випробувань,  тематичних досліджень та експертизи (у
                                        разі  подання заяви на провадження відповідного виду
                                        господарської діяльності)

                                        відомості за  підписом  та   печаткою   заявника   -
                                        суб'єкта   господарської  діяльності  про  завдання,
                                        програми  та  замовлення   державних   органів,   що
                                        пов'язані з криптографічним захистом інформації,  до
                                        реалізації  яких  передбачається  залучити  заявника
                                        (для   провадження  виду  господарської  діяльності,
                                        пов'язаного з державною таємницею або конфіденційною
                                        інформацією, яка є власністю держави)

48. Розроблення,          виробництво,  { Абзац перший пункту 48 виключено на підставі
    впровадження,       сертифікаційні      Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
    випробування, ввезення,  вивезення
    голографічних захисних елементів    відомості за    підписом    заявника    -   суб'єкта
                                        господарської діяльності  про  наявність  технічного
                                        обладнання, необхідного для провадження відповідного
                                        виду господарської діяльності

                                        відомості  за     підписом     заявника  -  суб'єкта
                                        господарської  діяльності про атестацію    приміщень
                                        та (або) об'єктів електронно-обчислювальної  техніки
                                        (для провадження виду    господарської   діяльності,
                                        пов'язаного з державною таємницею або конфіденційною
                                        інформацією, яка є власністю держави)

                                        відомості за   підписом    заявника    -    суб'єкта
                                        господарської      діяльності      про     наявність
                                        нормативно-правових  документів,   у   тому    числі
                                        нормативних  документів  із стандартизації,  а також
                                        внутрішніх положень та інструкцій, які регламентують
                                        проведення   робіт   у   межах   відповідного   виду
                                        господарської діяльності

                                        засвідчена в установленому порядку копія  документа,
                                        що     підтверджує    право    власності    суб'єкта
                                        господарської діяльності або оренди  ним  виробничих
                                        площ

                                        засвідчена в  установленому порядку копія дозволу на
                                        провадження    виду    господарської     діяльності,
                                        пов'язаного з державною таємницею (у разі потреби)

                                        методики проведення  сертифікаційних  випробувань та
                                        експертизи (у разі провадження відповідних робіт) за
                                        підписом    заявника    -   суб'єкта   господарської
                                        діяльності

                                        перелік за    підписом    заявника    -     суб'єкта
                                        господарської  діяльності  надрукованих  дописів,  а
                                        також раніше виконаних робіт, у тому числі наукових,
                                        науково-дослідних,   дослідно-конструкторських  (для
                                        виконання робіт з розроблення голографічних захисних
                                        елементів)

                                        відомості за    підписом    заявника    -   суб'єкта
                                        господарської діяльності про завдання,  програми  та
                                        замовлення  державних  органів  на виконання робіт з
                                        голографічного захисту,  до яких планується залучити
                                        заявника   (для   провадження   виду   господарської
                                        діяльності,  пов'язаного з державною  таємницею  або
                                        конфіденційною інформацією, яка є власністю держави)

49. Розроблення,          виробництво,  відомості про   кваліфікацію  спеціалістів  (освіта,
    впровадження,      обслуговування,  спеціальність,      перепідготовка,       підвищення
    дослідження ефективності  систем і  кваліфікації)
    засобів технічного         захисту
    інформації, надання    послуг    у  відомості за    підписом    заявника    -   суб'єкта
    галузі технічного          захисту  господарської діяльності про  атестовані  приміщення
    інформації                          та  (або)  об'єкти електронно-обчислювальної техніки
                                        (назва та  категорія  приміщень  та  (або)  об'єктів
                                        електронно-обчислювальної   техніки,   ким  та  коли
                                        проведена атестація) у разі потреби

                                        перелік за    підписом    заявника    -     суб'єкта
                                        господарської     діяльності     наявних     засобів
                                        вимірювання,   контролю,   допоміжних   засобів   та
                                        обладнання,  що забезпечують виконання обраних видів
                                        робіт (найменування,  тип,  заводський  номер,  дата
                                        останньої перевірки)

                                        перелік за     підписом    заявника    -    суб'єкта
                                        господарської   діяльності    наявних    нормативних
                                        документів  з  питань технічного захисту інформації,
                                        необхідних   для   провадження   відповідного   виду
                                        господарської діяльності

                                        засвідчена в  установленому порядку копія дозволу на
                                        провадження    виду    господарської     діяльності,
                                        пов'язаного з державною таємницею, у разі потреби

50. Проектування, монтаж,     технічне  відомості за підписом керівника та печаткою заявника
    обслуговування             засобів  - суб'єкта господарської  діяльності  про  наявність
    протипожежного захисту  та  систем  матеріально-технічної     бази    і    спеціалістів,
    опалення, оцінка    протипожежного  необхідних   для   провадження   відповідного   виду
    стану об'єктів                      господарської діяльності

                                        засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                        які   підтверджують   право    власності    суб'єкта
                                        господарської  діяльності  або оренди ним обладнання
                                        та виробничих приміщень,  необхідних для провадження
                                        відповідного виду господарської діяльності

                                        засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                        що  підтверджують  рівень  освіти   і   кваліфікації
                                        спеціалістів,     необхідний     для     провадження
                                        відповідного виду господарської діяльності, згідно з
                                        ліцензійними умовами

                                        засвідчені в  установленому  порядку копії технічних
                                        умов,  технологічних процесів,  регламентів (якщо це
                                        вимагають  ліцензійні  умови  на заявлені послуги та
                                        роботи протипожежного призначення)

51. Проведення випробувань  на пожежну  відомості за   підписом    заявника    -    суб'єкта
    небезпеку речовин,     матеріалів,  господарської      діяльності      про     наявність
    будівельних конструкцій, виробів і  матеріально-технічної    бази    і     спеціалістів,
    обладнання, а    також    пожежної  необхідних   для   провадження   відповідного   виду
    техніки,        пожежно-технічного  господарської діяльності
    озброєння,               продукції
    протипожежного призначення      на  засвідчені в установленому порядку копії документів,
    відповідність встановленим вимогам  які    підтверджують    право   власності   суб'єкта
                                        господарської діяльності або оренди  ним  обладнання
                                        та виробничих приміщень,  необхідних для провадження
                                        відповідного виду господарської діяльності

                                        засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                        що   підтверджують   рівень  освіти  і  кваліфікації
                                        спеціалістів,     необхідних     для     провадження
                                        відповідного виду господарської діяльності, згідно з
                                        ліцензійними умовами

                                        засвідчені в  установленому  порядку  копії  методик
                                        проведення      випробувань      (за     відсутності
                                        стандартизованих) та акта обстеження  метрологічного
                                        забезпечення робіт

                                        порівняльні протоколи    випробувань    на   пожежну
                                        безпеку,  підтверджені науково-дослідним  інститутом
                                        пожежної безпеки МВС
 

{  Пункт  52 виключено на підставі Постанови КМ N 14 ( 14-2010-п )
від 06.01.2010 }
 

53.

54. Посередництво у працевлаштуванні    засвідчена в установленому порядку копія документа,
    на роботу за кордоном               що    підтверджує    право    власності    суб'єкта
                                        господарювання  або  оренди  ним   приміщення   для
                                        провадження    діяльності    з    посередництва   у
                                        працевлаштуванні на роботу за кордоном

                                        копія дозволу на працевлаштування громадян України,
                                        виданого  роботодавцю  уповноваженим органом країни
                                        працевлаштування,  якщо такий документ  передбачено
                                        законодавством країни працевлаштування**

                                        копія дозволу     (ліцензії)     на     провадження
                                        посередницької   діяльності   у    працевлаштуванні
                                        громадян  України,  виданого  уповноваженим органом
                                        країни  працевлаштування  посереднику,  якщо  такий
                                        документ    передбачено    законодавством    країни
                                        працевлаштування**

                                        копія документа,  що  підтверджує  факт  реєстрації
                                        іноземного   суб'єкта   господарювання   в   країні
                                        місцезнаходження**

                                        копія/витяг документа      іноземного      суб'єкта
                                        господарювання,  що визначає вид його господарської
                                        діяльності,     якщо     законодавством      країни
                                        працевлаштування  не  передбачено  видачу  дозволів
                                        (ліцензій) на працевлаштування громадян України*

                                        копія документа,  який  підтверджує,  що  іноземний
                                        суб'єкт    господарювання    володіє   суднами   чи
                                        використовує їх на інших законних підставах  та/або
                                        керує     (постачає)    екіпажами    судна,    якщо
                                        зовнішньоекономічний договір (контракт)  передбачає
                                        тільки посередництво у працевлаштуванні громадян на
                                        судна іноземних власників

                                        копія колективного договору (угоди), укладеного між
                                        іноземним     роботодавцем     та     профспілковою
                                        організацією чи їх профоб'єднанням (за  наявності),
                                        а  в  разі  його  відсутності  довідка,  засвідчена
                                        іноземним роботодавцем,  про те,  що такий  договір
                                        (угода) не укладався

                                        копія зовнішньоекономічного  договору  (контракту),
                                        укладеного  з  іноземним  суб'єктом   господарської
                                        діяльності

______________
     * Зазначені  документи  повинні  бути  засвідчені  згідно  із
законодавством  країни  їх  видачі  та легалізовані у консульській
установі  України  (можуть  бути  також  засвідчені  у  посольстві
відповідної   держави  в  Україні  та  легалізовані  в  МЗС,  якщо
міжнародними  договорами,  в  яких   бере   участь   Україна,   не
передбачено інше).
     **  Копії  (фотокопії) документів, складених іноземною мовою,
та  справжність  підпису  перекладача  на їх перекладі українською
мовою повинні бути нотаріально засвідчені.
 

55.  Виробництво дисків для              список керівного  складу   суб'єкта   господарювання
     лазерних систем                     (керівник,  його заступники, головний бухгалтер), із
     зчитування,                         зазначенням прізвища,  ім'я та по батькові, займаної
     матриць                             посади,    робочого   телефону,   та   довідка   про
                                         засновників   за   підписом    керівника    суб'єкта
                                         господарювання, скріпленим печаткою;

                                         дані про    керівника    філіалу    та    керівників
                                         відокремлених підрозділів  суб'єкта  господарювання,
                                         які будуть   займатися   діяльністю,   пов'язаною  з
                                         виробництвом, зберіганням або розповсюдженням дисків
                                         для     лазерних   систем   зчитування, матриць,  із
                                         зазначення прізвища, імені та по батькові,  займаної
                                         посади,  робочого  телефону,  за підписом  керівника
                                         суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

                                        { Абзац третій пункту 55 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                         засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                         що підтверджують право власності або оренди суб'єкта
                                         господарювання на    усі    приміщення,    які   він
                                         використовує;

                                         заява  про  отримання спеціального ідентифікаційного
                                         коду (у разі,  коли цей код був отриманий до моменту
                                         подання  заяви);

                                         засвідчена в установленому порядку  копія  документа
                                         про   власне  або  орендоване  виробниче  обладнання
                                         (найменування та кількість ліній)

56. Імпорт, експорт дисків для           список керівного складу (керівник,  його заступники,
     лазерних систем                     головний бухгалтер),  із зазначенням прізвища, імені
     зчитування, матриць                 та по батькові,  займаної посади, робочого телефону,
                                         та  довідка  про  засновників  за підписом керівника
                                         суб'єкта господарювання, скріпленим печаткою;

                                        { Абзац другий пункту 56 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                         документально підтверджені  відомості про власні або
                                         орендовані складські приміщення;

                                         дані про  приміщення,  в  яких  буде   здійснюватися
                                         оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних
                                         систем  зчитування, матриць (згідно  з  ліцензією на
                                         імпорт дисків);

57.

58. Виготовлення                         { Абзац перший пункту 58 виключено на підставі
    парфумерно-косметичної                 Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
    продукції з використанням
    спирту етилового                     довідка    органу   державної  податкової служби про
                                         взяття заявника на облік як платника податків

                                         довідка органу  державної  податкової   служби   про
                                         внесення   місця   зберігання   спирту   до  Єдиного
                                         державного реєстру місць зберігання

                                         засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                         що підтверджують право власності або оренди суб'єкта
                                         господарювання на приміщення та виробничі потужності
                                         для   провадження  відповідного  виду  господарської
                                         діяльності

                                         відомості за   підписом    заявника    -    суб'єкта
                                         господарювання     про     наявність     нормативної
                                         документації   та   організаційних,   технічних    і
                                         технологічних умов для провадження відповідного виду
                                         господарської діяльності

                                         засвідчена в установленому  порядку  копія  атестату
                                         акредитації лабораторії;
 

{  Пункт  59 виключено на підставі Постанови КМ N 63 ( 63-2010-п )
від 27.01.2010 }
 

60. Виробництво, зберігання і            засвідчена в установленому порядку  копія  атестату
    реалізація племінних (генетичних)    про  присвоєння  суб'єкту  господарської діяльності
    ресурсів, проведення генетичної      статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві;
    експертизи походження та аномалій
    тварин                               засвідчена в установленому порядку копія  свідоцтва
                                         про   реєстрацію   племінного  стада  в  Державному
                                         племінному реєстрі;

                                         засвідчені в    установленому     порядку     копії
                                         документів,   що   підтверджують   право  власності
                                         суб'єкта господарської діяльності  або  оренди  ним
                                         приміщень,  де  буде  проводитися  відповідний  вид
                                         господарської діяльності;

                                        { Абзац четвертий пункту 60 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                         засвідчена в установленому порядку копія  документа
                                         Державного  департаменту  ветеринарної медицини або
                                         його       територіального       органу        щодо
                                         ветеринарно-санітарного        стану       суб'єкта
                                         господарської діяльності;

                                         відомості за   підписом   заявника    -    суб'єкта
                                         господарської      діяльності     про     наявність
                                         матеріально-технічної    бази,    необхідної    для
                                         провадження    відповідного    виду   господарської
                                         діяльності;

                                         перелік видів   генетичної   експертизи   племінних
                                         (генетичних)    ресурсів    та    видів   племінних
                                         (генетичних)  ресурсів,  що   будуть   вироблятися,
                                         зберігатися  та   реалізовуватися,  -  за  підписом
                                         заявника - суб'єкта  господарської  діяльності  для
                                         провадження    відповідного    виду   господарської
                                         діяльності.

{ Пункт 61 виключено на підставі Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п )
від 21.05.2009 }

62. Діяльність, пов'язана з            { Абзац перший пункту 62 виключено на підставі
    виробництвом, торгівлею              Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
    піротехнічними засобами
                                         засвідчена в  установленому порядку копія документа,
                                         що    підтверджує    право    власності     суб'єкта
                                         господарювання  або  оренди ним приміщення,  де буде
                                         провадитися відповідний вид господарської діяльності

                                         технічні умови на кожен вид  піротехнічних  засобів,
                                         що будуть вироблятися суб'єктом господарювання

                                         затверджені в   установленому  порядку  технологічні
                                         регламенти на виробництво піротехнічних засобів

                                        { Абзац п'ятий пункту 62 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

63. Діяльність, пов'язана з відкриттям   { Абзац перший пункту 63 виключено на підставі
    та   функціонуванням   стрілецьких     Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
    тирів, стрільбищ     невійськового
    призначення, мисливських стендів     засвідчена в  установленому порядку копія документа,
                                         що    підтверджує    право    власності     суб'єкта
                                         господарювання або оренди ним приміщення, території,
                                         де буде провадитися  відповідний  вид  господарської
                                         діяльності

                                         дозвіл на об'єкт дозвільної системи
 

64. Транспортування            нафти,    { Абзац перший пункту 64 виключено на підставі
    нафтопродуктів      магістральним      Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
    трубопроводом,    транспортування
    природного,   нафтового  газу  та
    газу (метану)  вугільних  родовищ
    трубопроводами та їх розподіл:       { Абзац другий пункту 64 виключено на підставі
                                         Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
    транспортування            нафти,
    нафтопродуктів      магістральним
    трубопроводом                        баланс підприємства  на  останню  звітну   дату   за
                                         підписом    керівника    суб'єкта    господарювання,
                                         скріпленим печаткою

                                         засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                         які  підтверджують  право власності або користування
                                         на  трубопроводи,  споруди  на  них,  необхідні  для
                                         провадження суб'єктом   господарювання  відповідного
                                         виду господарської діяльності

                                         підписані керівником суб'єкта господарювання перелік
                                         трубопроводів,   що   перебувають   у   користуванні
                                         заявника,  їх технічна характеристика та  інформація
                                         про     річні    обсяги    транспортування;    схема
                                         трубопроводів,   нанесена   на   географічну   карту
                                         місцевості

                                         підписаний керівником     суб'єкта    господарювання
                                         перелік приладів  обліку  із  зазначенням  місць  їх
                                         встановлення

                                         підписані керівником     суб'єкта     господарювання
                                         відомості  про  стан   матеріально-технічної   бази,
                                         необхідної   для   провадження   відповідного   виду
                                         господарської діяльності

                                         підписані керівником     суб'єкта     господарювання
                                         відомості   про  наявність  проектної  і  виконавчої
                                         документації на  трубопроводи  та  споруди  на  них,
                                         використовувані  для  провадження  відповідного виду
                                         господарської діяльності

                                         підписані керівником     суб'єкта     господарювання
                                         відомості  про  чисельність  працівників відповідної
                                         кваліфікації, копія дозволу на початок (продовження)
                                         виконання   робіт   підвищеної   небезпеки   та   на
                                         експлуатацію    об'єктів,     машин,     механізмів,
                                         устатковання підвищеної небезпеки

    транспортування природного      і    засвідчені в установленому порядку  копії  свідоцтва
    нафтового  газу трубопроводами та    про  державну  реєстрацію суб'єкта господарювання та
    його розподіл                        установчих документів

                                         копія довідки про внесення  суб'єкта  господарювання
                                         до   Єдиного   державного   реєстру  підприємств  та
                                         організацій

                                         баланс підприємства  на  останню  звітну   дату   за
                                         підписом    керівника    суб'єкта    господарювання,
                                         скріпленим печаткою

                                         засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                         які  підтверджують  право власності або користування
                                         на  трубопроводи  та  споруди  на   них,   необхідні
                                         суб'єкту господарювання для провадження відповідного
                                         виду господарської діяльності

                                         підписані керівником суб'єкта господарювання перелік
                                         трубопроводів,   що   перебувають   у   користуванні
                                         заявника,  їх технічна характеристика та  інформація
                                         про     річні    обсяги    транспортування;    схема
                                         трубопроводів,   нанесена   на   географічну   карту
                                         місцевості

                                         підписаний   керівником    суб'єкта   господарювання
                                         перелік  приладів  обліку із  зазначенням  місць  їх
                                         встановлення на  території провадження господарської
                                         діяльності  з  розподілу  природного, нафтового газу
                                         та газу (метану) вугільних родовищ  між заявником та
                                         ліцензіатами з транспортування природного, нафтового
                                         газу та газу (метану) вугільних родовищ магістральними
                                         трубопроводами   та/або   з   розподілу  природного,
                                         нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ, у
                                         тому   числі  в   точках   розмежування   балансової
                                         приналежності  трубопроводів;   копія  затвердженого
                                         місцевим органом виконавчої влади  плану газифікації
                                         населених   пунктів,  розташованих   на    території
                                         провадження      господарської      діяльності     з
                                         транспортування   природного,   нафтового   газу  та
                                         газу   (метану)  вугільних   родовищ   розподільними
                                         трубопроводами

                                         підписані керівником     суб'єкта     господарювання
                                         відомості   про   стан  матеріально-технічної  бази,
                                         необхідної   для   провадження   відповідного   виду
                                         господарської діяльності

                                         підписані керівником     суб'єкта     господарювання
                                         відомості  про  наявність  проектної  і   виконавчої
                                         документації  на  трубопроводи  та  споруди  на них,
                                         використовувані для  провадження  відповідного  виду
                                         господарської діяльності

                                         підписані керівником     суб'єкта     господарювання
                                         відомості про  чисельність  працівників  відповідної
                                         кваліфікації

                                         засвідчені в  установленому  порядку  копії  актів і
                                         схем   розмежування   ділянок   обслуговування   між
                                         суб'єктами    господарювання,    трубопроводи   яких
                                         з'єднані між собою

                                         засвідчена в установленому порядку копія дозволу  на
                                         початок  (продовження)  виконання  робіт  підвищеної
                                         небезпеки  та  на  експлуатацію   об'єктів,   машин,
                                         механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

65. Постачання природного газу, газу    { Абзац перший пункту 65 виключено на підставі
    (метану)  вугільних  родовищ  за      Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
нерегульованим тарифом
                                        { Абзац другий пункту 65 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                         документ, що підтверджує достатність власних активів
                                         суб'єкта господарювання у заявлених обсягах  (баланс
                                         підприємства  на  останню  звітну  дату  за підписом
                                         керівника   суб'єкта   господарювання,    скріпленим
                                         печаткою,  та  у  разі  потреби додаткові гарантії у
                                         формі  банківської   гарантії   або   договору   про
                                         відкриття кредитної лінії)

66. Постачання природного газу, газу    { Абзац перший пункту 66 виключено на підставі
    (метану)  вугільних  родовищ  за      Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
    регульованим тарифом
                                        { Абзац другий пункту 66 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                         довідка про  обсяги  постачання   природного   газу,
                                         газу (метану) вугільних родовищ, засвідчена підписом
                                         керівника суб'єкта господарювання

                                         баланс підприємства  на  останню  звітну   дату   за
                                         підписом    керівника    суб'єкта    господарювання,
                                         скріпленим печаткою

67. Зберігання  природного газу, газу   { Абзац перший пункту 67 виключено на підставі
    (метану)  вугільних   родовищ   в     Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
    обсягах, що  перевищують  рівень,
    установлюваний       ліцензійними
    умовами                             { Абзац другий пункту 67 виключено на підставі
                                          Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                         документи, що  підтверджують  наявність  у  суб'єкта
                                         матеріально-технічної    бази,    необхідної     для
                                         провадження    відповідного    виду    господарської
                                         діяльності,  засвідчені підписом керівника  суб'єкта
                                         господарювання

                                         річні  обсяги   зберігання  природного  газу,   газу
                                         (метану) вугільних родовищ

                                         баланс підприємства   на   останню  звітну  дату  за
                                         підписом    керівника    суб'єкта    господарювання,
                                         скріпленим печаткою.

68. Розроблення,        виготовлення,  { Абзац перший пункту 68 виключено на підставі
реалізація,  ремонт,  модернізація та    Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
утилізація   озброєння,    військової
техніки,     військової    зброї    і
боєприпасів до неї                     { Абзац другий пункту 68 виключено на підставі
                                         Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }

                                         засвідчена в установленому порядку копія  документа,
                                         що    підтверджує    право    власності     суб'єкта
                                         господарської діяльності або оренди ним  приміщення,
                                         де буде провадитися відповідний  вид   господарської
                                         діяльності

                                         засвідчена в установленому порядку копія  дозволу на
                                         провадження   відповідного    виду     господарської
                                         діяльності,  пов'язаної  з  державною   таємницею (у
                                         разі  використання  інформації,  яка   належить   до
                                         державної таємниці)

                                         засвідчена в     установленому      порядку    копія
                                         відповідного   дозволу   (висновку)    на    початок
                                         (продовження)  виконання робіт  підвищеної небезпеки
                                         та на  експлуатацію  об'єктів,   машин,  механізмів,
                                         устатковання  підвищеної  небезпеки,   а  також  про
                                         проходження  працівниками,   які    залучаються   до
                                         виконання    робіт    з    підвищеною    небезпекою,
                                         відповідного навчання
 

                                         відомості  за   підписом   керівника   заявника  про
                                         наявність матеріально-технічної  бази  та  персоналу
                                         відповідної кваліфікації,  наявність  системи якості
                                         та нормативно-технічної документації для провадження
                                         відповідного виду господарської діяльності

                                         засвідчена в установленому порядку  копія наказу про
                                         утворення  служби  охорони  праці  або   призначення
                                         відповідального працівника

                                         засвідчена в установленому порядку  копія  акта  про
                                         прийняття в  експлуатацію  закінченого  будівництвом
                                         об'єкта

                                         засвідчена в  установленому порядку копія дозволу на
                                         експлуатацію  об'єкта  поводження   з   небезпечними
                                         відходами (якщо у власності  чи  користуванні є такі
                                         об'єкти)

                                         засвідчена в установленому  порядку  копія  акта про
                                         підтвердження    перевірки      стану     екологічно
                                         небезпечного   об'єкта   (якщо   у   власності   або
                                         користуванні є такий об'єкт)

                                         засвідчена в установленому порядку копія  наказу про
                                         утворення мобілізаційного підрозділу або призначення
                                         працівника  з  питань  мобілізаційної  роботи  (якщо
                                         заявник має мобілізаційні завдання (замовлення)

                                         засвідчена в  установленому  порядку  копія договору
                                         обов'язкового страхування цивільної відповідальності
                                         суб'єктів  господарювання  за  шкоду,  яку може бути
                                         заподіяно   пожежами   та   аваріями   на   об'єктах
                                         підвищеної    небезпеки,   включаючи   пожежовибухо-
                                         небезпечні   об'єкти   та   об'єкти,    господарська
                                         діяльність   на   яких   може   призвести  до аварій
                                         екологічного     та      санітарно-епідеміологічного
                                         характеру

                                         засвідчена в установленому порядку копія погодженого
                                         та  затвердженого  плану  локалізації  і  ліквідації
                                         аварій  (якщо у власності або користуванні є об'єкти
                                         підвищеної небезпеки)

                                         засвідчена  в  установленому  порядку копія акта про
                                         прийняття   в   експлуатацію   автоматичних   систем
                                         пожежогасіння

                                         засвідчена в  установленому  порядку  копія  дозволу
                                         органу  державного  пожежного нагляду на провадження
                                         господарської       діяльності        новоствореними
                                         підприємствами

                                         засвідчена в установленому порядку  копія  акта  про
                                         прийняття  в  експлуатацію   локальної  (об'єктової)
                                         системи  виявлення  загрози та оповіщення на випадок
                                         виникнення   надзвичайної  ситуації,    яка    також
                                         забезпечує   оповіщення   чергових   служб  місцевих
                                         органів  виконавчої  влади,  територіальних  органів
                                         управління  з  питань   надзвичайних   ситуацій   та
                                         аварійно-рятувальних служб

                                         засвідчена в установленому порядку копія договору на
                                         обов'язкове         обслуговування         державною
                                         аварійно-рятувальною службою

                                         засвідчена в установленому порядку копія позитивного
                                         висновку державної експертизи  стосовно  техногенної
                                         безпеки,   наданого    урядовим  органом  державного
                                         нагляду у сфері цивільного захисту

                                         засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на
                                         збирання,  первинну  переробку  відходів  і   брухту
                                         дорогоцінних   металів,    дорогоцінного    каміння,
                                         дорогоцінного   каміння    органогенного  утворення,
                                         напівдорогоцінного  каміння   (у   разі   утилізації
                                         озброєння, військової  техніки,  військової зброї та
                                         боєприпасів до неї, які містять дорогоцінні метали)

                                         засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на
                                         заготівлю,    переробку,    металургійну   переробку
                                         металобрухту кольорових і   чорних   металів (у разі
                                         утилізації озброєння, військової техніки, військової
                                         зброї та боєприпасів до неї, які  містять  кольорові
                                         метали)

                                         засвідчена в установленому порядку копія документів,
                                         що підтверджують внесення суб'єкта господарювання до
                                         Державного реєстру наукових установ,  яким надається
                                         підтримка держави (у разі провадження  господарської
                                         діяльності   у   сфері   розроблення  (модернізації)
                                         озброєння,  військової  техніки,  військової зброї і
                                         боєприпасів до неї)

                                         засвідчена в установленому порядку копія  інструкції
                                         щодо організації перепусткового та  внутрішньооб'єк-
                                         тового режиму на виробництві

69. Діяльність, пов'язана з              { Абзац перший пункту 69 виключено на підставі
виробництвом автомобілів та                   Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
автобусів
                                         засвідчена  в  установленому порядку копія документа,
                                         що підтверджує право власності суб'єкта господарської
                                         діяльності  або  оренди  ним  приміщення,   де   буде
                                         провадитися     відповідний     вид     господарської
                                         діяльності

                                         засвідчена  в  установленому порядку копія документа,
                                         що   підтверджує    право на виробництво певної марки
                                         автомобілів  та автобусів на підставі зареєстрованого
                                         права інтелектуальної  власності на торговельну марку
                                         (знак  для  товарів  і  послуг),  або   засвідчена  в
                                         установленому  порядку копія договору, що надає право
                                         використовувати торговельну марку (знак для товарів і
                                         послуг) при виробництві автомобілів та автобусів

                                         засвідчені    в   установленому порядку документи, що
                                         підтверджують  наявність   сертифікованої     системи
                                         управління    якістю    за   національними     та/або
                                         міжнародними стандартами

                                         відомості за підписом заявника-суб'єкта господарської
                                         діяльності  про наявність матеріально-технічної бази,
                                         необхідної   для   провадження   відповідного    виду
                                         господарської діяльності

                                         засвідчена   в  установленому порядку копія свідоцтва
                                         про  присвоєння   міжнародного ідентифікаційного коду
                                         виробника   дорожніх    транспортних   засобів  (WMI)
                                         відповідно  до  вимог  ДСТУ 3525-97 (ISO 3779-96), що
                                         передбачає наявність зареєстрованих технічних умов
 

{  Пункт  70 виключено на підставі Постанови КМ N 14 ( 14-2010-п )
від 06.01.2010 }
 

71. Збирання,            оброблення,     довідка банку  про  підтвердження  сплати  статутного
    зберігання, захист, використання     капіталу у розмірі, що передбачений  Законом  України
    інформації, яка складає кредитну     "Про   організацію   формування  та  обігу  кредитних
    історію                              історій" ( 2704-15 )

                                         положення про бюро кредитних історій

72.  Виробництво   теплової   енергії
 (крім певних    видів  господарської
 діяльності у  сфері теплопостачання,
 якщо теплова енергія виробляється на
 теплоелектроцентралях,
 когенераційних     установках     та
 установках      з      використанням
 нетрадиційних    або    поновлюваних
 джерел   енергії),   транспортування
 теплової енергії  магістральними  та
 місцевими  (розподільчими) тепловими
 мережами  та   постачання   теплової
 енергії:

 виробництво теплової  енергії  (крім { Абзац перший пункту 72 виключено на підставі
 певних      видів      господарської   Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
 діяльності  у сфері теплопостачання,
 якщо теплова енергія виробляється на
 теплоелектроцентралях,               { Абзац другий пункту 72 виключено на підставі
 когенераційних     установках     та   Постанови КМ N 501 ( 501-2009-п ) від 21.05.2009 }
 установках      з      використанням
 нетрадиційних    або    поновлюваних   засвідчена в установленому порядку копія  документа,
 джерел енергії)                        що     підтверджує    право    власності    суб'єкта
                                        господарської діяльності або оренди  ним  виробничих
                                        об'єктів,    де    провадиться    відповідний    вид
                                        господарської діяльності

                                        за підписом  заявника   -   суб'єкта   господарської
                                        діяльності   відомості   про   наявність   та   стан
                                        технологічного обладнання і технічної бази для  його
                                        обслуговування

                                        баланс підприємства   на   останню  звітну  дату  за
                                        підписом    керівника    суб'єкта    господарювання,
                                        скріпленим печаткою

                                        засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                        що  підтверджують  рівень  освіти  і   кваліфікації,
                                        необхідний   для   провадження   відповідного   виду
                                        господарської діяльності

 транспортування теплової     енергії   засвідчені в установленому порядку  копії  свідоцтва
 магістральними      та     місцевими   про  державну  реєстрацію суб'єкта господарювання та
 (розподільчими) тепловими мережами     установчих документів

                                        копія довідки про  внесення  до  Єдиного  державного
                                        реєстру підприємств та організацій

                                        копії документів,   що   підтверджують  наявність  у
                                        суб'єкта господарювання матеріально-технічної  бази,
                                        необхідної   для   провадження   відповідного   виду
                                        господарської  діяльності,  і  засвідчені   підписом
                                        керівника суб'єкта господарювання

                                        за підписом    керівника   суб'єкта   господарювання
                                        перелік трубопроводів, що перебувають у користуванні
                                        заявника, їх технічна характеристика та річні обсяги
                                        транспортування теплової енергії

                                        схема трубопроводів,  нанесена на географічну  карту
                                        місцевості

                                        перелік приладів обліку та місця їх встановлення

                                        копія затвердженої місцевим органом виконавчої влади
                                        схеми теплопостачання

                                        баланс підприємства  на  останню  звітну   дату   за
                                        підписом    керівника    суб'єкта    господарювання,
                                        скріпленим печаткою

                                        засвідчені в установленому  порядку  копії  актів  і
                                        схем   розмежування   ділянок   обслуговування   між
                                        суб'єктами   господарювання,    трубопроводи    яких
                                        з'єднані між собою

                                        за підписом    керівника   суб'єкта   господарювання
                                        відомості про технічний стан трубопроводів та споруд
                                        на  них (на підставі експлуатаційної документації на
                                        такі об'єкти)

                                        за підписом   керівника   суб'єкта    господарювання
                                        відомості   про  наявність  проектної  і  виконавчої
                                        документації на трубопроводи та споруди на них,  які
                                        використовуються  для  провадження відповідного виду
                                        господарської діяльності

                                        засвідчені в установленому порядку копії документів,
                                        що   підтверджують  рівень  освіти  і  кваліфікації,
                                        необхідний   для   провадження   відповідного   виду
                                        господарської діяльності

 постачання теплової енергії            засвідчені в установленому порядку  копії  свідоцтва
                                        про  державну  реєстрацію суб'єкта господарювання та
                                        установчих документів

                                        копія довідки про  внесення  до  Єдиного  державного
                                        реєстру підприємств та організацій

                                        перелік приладів обліку та місця їх встановлення

                                        відомості за     підписом     керівника     суб'єкта
                                        господарювання  щодо  обсягів  постачання   теплової
                                        енергії

                                        баланс підприємства   на   останню  звітну  дату  за
                                        підписом    керівника    суб'єкта    господарювання,
                                        скріпленим печаткою
 

{  Пункт  73 виключено на підставі Постанови КМ N 63 ( 63-2010-п )
від 27.01.2010 }
 

74. Виробництво, зберігання та          засвідчені в установленому порядку копії
    реалізація рідкого палива з         документів, що підтверджують право власності
    біомаси, крім біоетанолу            суб'єкта господарювання або користування
                                        обладнанням, спорудами, необхідними для
                                        провадження відповідного виду господарської
                                        діяльності

                                        за підписом керівника суб'єкта
                                        господарювання перелік обладнання, споруд,
                                        приладів обліку, що перебувають у користуванні
                                        або власності заявника, їх технічна
                                        характеристика і схема, нанесена на географічну
                                        карту місцевості

                                        копії дозволів органів державного пожежного нагляду,
                                        з нагляду за охороною праці, позитивних висновків
                                        державної санітарно-епідеміологічної служби щодо
                                        відповідності об'єкта вимогам санітарного
                                        законодавства та органу з питань екології та
                                        природних ресурсів за результатами державної
                                        екологічної експертизи, що видані на об'єкти за
                                        місцем виробництва і зберігання рідкого палива з
                                        біомаси, засвідчені такими органами

                                        засвідчена в установленому порядку копія
                                        технологічного регламенту виробництва, зберігання та
                                        реалізації рідкого палива з біомаси

                                        нормативний документ (стандарт, технічні умови),
                                        згідно з яким виробляється рідке паливо з біомаси

75. Виробництво, зберігання та          засвідчені в установленому порядку копії
    реалізація біогазу                  документів, що підтверджують право власності
                                        суб'єкта господарювання або користування
                                        обладнанням, спорудами, необхідними для
                                        провадження відповідного виду господарської
                                        діяльності

                                        за підписом керівника суб'єкта
                                        господарювання перелік обладнання, споруд,
                                        приладів обліку, що перебувають у користуванні
                                        або власності заявника, їх технічна
                                        характеристика і схема, нанесена на географічну
                                        карту місцевості

                                        копії дозволів органів державного пожежного нагляду,
                                        з нагляду за охороною праці, позитивних висновків
                                        державної санітарно-епідеміологічної служби щодо
                                        відповідності об'єкта вимогам санітарного
                                        законодавства та органу з питань екології та
                                        природних ресурсів за результатами державної
                                        екологічної експертизи, що видані на об'єкти за
                                        місцем виробництва і зберігання біогазу, засвідчені
                                        такими органами

                                        засвідчена в установленому порядку копія
                                        технологічного регламенту виробництва, зберігання та
                                        реалізації біогазу

                                        нормативний документ (стандарт, технічні умови),
                                        згідно з яким виробляється біогаз

{  Перелік  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановами КМ N 638
638-2002-п )   від  17.05.2002,   N  645  ( 645-2002-п )    від
17.05.2002,  N  1147  (  1147-2002-п  )  від  17.08.2002,  N  1762
1762-2002-п  )  від  16.11.2002,  N  1859  (  1859-2002-п ) від
12.12.2002,   N   204   (  204-2003-п  )  від  24.02.2003,  N  797
(   797-2003-п  )  від  02.06.2003,  N  846  (  846-2003-п  )  від
04.06.2003,   N   990  (  990-2003-п  )  від  27.06.2003,  N  1548
1548-2003-п  )  від  02.10.2003,  N  267  (  267-2004-п  )  від
04.03.2004,   N   307   (  307-2004-п  )  від  11.03.2004,  N  772
(   772-2004-п  )  від  16.06.2004,  N  819  (  819-2004-п  )  від
29.06.2004,   N  1164  (  1164-2004-п  )  від  08.09.2004,  N  322
(   322-2005-п  )  від  28.04.2005,  N  346  (  346-2005-п  )  від
11.05.2005,   N   379   (  379-2005-п  )  від  26.05.2005,  N  482
(   482-2005-п  )  від  16.06.2005,  N  750  (  750-2005-п  )  від
18.08.2005,  N  1165  (  1165-2005-п  )  від  07.12.2005,  N  1250
1250-2005-п  )  від  21.12.2005,  N  1254  (  1254-2005-п ) від
21.12.2005,   N   223   (  223-2006-п  )  від  01.03.2006,  N  387
(   387-2006-п  )  від  29.03.2006,  N  549  (  549-2006-п  )  від
19.04.2006,   N   627   (  627-2006-п  )  від  11.05.2006,  N  682
682-2006-п  )  від  17.05.2006,  N  1433  (  1433-2006-п  ) від
18.10.2006,   N  1700   (  1700-2006-п  )  від  08.12.2006,  N  80
80-2007-п  )  від  31.01.2007,  N  1019  (  1019-2007-п  )  від
08.08.2007,  N  1215  (  1215-2007-п  )  від  10.10.2007,  N  1387
(   1387-2007-п   )  від  05.12.2007,  N  90  (  90-2008-п  )  від
22.02.2008,   N   382   (  382-2008-п  )  від  17.04.2008,  N  668
(   668-2008-п  )  від  23.07.2008,  N  725  (  725-2008-п  )  від
20.08.2008,   N   879  (  879-2008-п  )  від  01.10.2008,  N  1143
1143-2008-п  )  від  27.12.2008,  N  296  (  296-2009-п  )  від
02.04.2009,   N   501   (  501-2009-п  )  від  21.05.2009,  N  829
(   829-2009-п  )  від  29.07.2009,  N  964  (  964-2009-п  )  від
09.09.2009,    N    1129   (   1129-2009-п   )   від   16.09.2009,
N  38  (  38-2010-п  )  від  20.01.2010,  N 144 ( 144-2010-п ) від
17.02.2010,   N  259   (  259-2010-п  )   від  03.02.2010,  N  727
( 727-2010-п ) від 25.08.2010 }

Текст отримано з офіційного джерела - http://zakon1.rada.gov.ua

Переглядів (10089)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери