Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.10 №723

"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. N 997" щодо утворення Національної ради із сталого розвитку України

13:19 01.07.11

 

П О С Т А Н О В А
                   від 25 серпня 2010 р. N 723
                               Київ

                  Про внесення змін до постанови
                    Кабінету Міністрів України
                   від 16 вересня 2009 р. N 997
 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня
2009 р.  N 997 ( 997-2009-п ) "Про утворення Національної ради  із
сталого розвитку  України"  (Офіційний  вісник  України,  2009 р.,
N 73, ст. 2502; 2010 р., N 13, ст. 621) такі зміни:

     Положення про Національну раду із сталого  розвитку  України,
затверджене   зазначеною   постановою,  викласти  в  редакції,  що
додається;

     на часткову зміну пункту 2 постанови затвердити  новий  склад
Національної ради із сталого розвитку України згідно з додатком.
 

     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

     Інд. 33
 

                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                       постановою Кабінету Міністрів України
                            від 16 вересня 2009 р. N 997
                                   ( 997-2009-п )
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                            від 25 серпня 2010 р. N 723)

                            ПОЛОЖЕННЯ
         про Національну раду із сталого розвитку України
 

     1. Національна рада  із  сталого  розвитку  України  (далі  -
Національна  рада) є постійним консультативно-дорадчим органом при
Кабінеті Міністрів України.

     2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією
(  254к/96-ВР  )  і  законами України,  а також указами Президента
України  і  постановами   Верховної   Ради   України,   прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

     3. Основними завданнями Національної ради є:

     вивчення стану    реалізації    державної    політики    щодо
забезпечення сталого розвитку;

     оцінка стану формування економічних,  соціальних, екологічних
та інших передумов  для  переходу  до  сталого  розвитку  України,
аналіз  та  обговорення  проблемних питань,  а також підготовка та
подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо їх вирішення;

     узагальнення міжнародного досвіду з формування та  реалізації
політики   сталого   розвитку   та   підготовка   пропозицій  щодо
використання такого досвіду в Україні;

     аналіз проектів  законодавчих  та  інших  нормативно-правових
актів   з   питань   сталого   розвитку;   організація  проведення
громадських обговорень стосовно зазначених проектів та  підготовка
рекомендацій із зазначених питань;

     розгляд пропозицій державних органів,  вітчизняних, іноземних
та  міжнародних   підприємств,   установ   та   організацій   щодо
забезпечення переходу до сталого розвитку;

     підготовка пропозицій     Уряду    щодо    інституціонального
забезпечення сталого розвитку.

     4. Національна рада має право:

     отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів   виконавчої   влади,  органів  місцевого  самоврядування,
підприємств,  установ та  організацій  інформацію,  необхідну  для
виконання покладених на неї завдань;

     утворювати в  разі  потреби  для  виконання покладених на неї
завдань постійні та тимчасові робочі групи;

     залучати до участі в своїй роботі представників центральних і
місцевих    органів    виконавчої    влади,    органів   місцевого
самоврядування,   підприємств,   установ   та   організацій    (за
погодженням  з  їх керівниками),  а також незалежних експертів (за
згодою);

     організовувати проведення конференцій,  семінарів,  нарад  та
інших заходів.

     5. Національна  рада  утворюється  у  складі голови,  першого
заступника та  заступника  голови,  відповідального  секретаря  та
інших членів Національної ради.

     Головою Національної ради є Прем'єр-міністр України.

     Голова Національної   ради  здійснює  керівництво  діяльністю
Національної ради,  визначає порядок денний засідань  Національної
ради, скликає її засідання та головує на них.

     У разі  відсутності голови Національної ради на її засіданнях
головує перший заступник голови.

     Голова Національної  ради  розподіляє  обов'язки  між  першим
заступником   голови,   заступником   голови   та   відповідальним
секретарем Національної ради.

     Перший заступник, заступник голови Національної ради:

     забезпечують підготовку проектів планів  роботи  Національної
ради  та  порядку  денного  її  засідань  з урахуванням пропозицій
членів Національної ради;

     готують матеріали,  необхідні  для  проведення  засідань   та
ухвалення   рішень   Національної   ради,   за  дорученням  голови
Національної ради проводять робочі наради з  членами  Національної
ради,  координують  роботу  робочих та експертних груп,  утворених
Національною радою;

     виконують за  дорученням  голови   Національної   ради   інші
завдання в межах повноважень Національної ради.

     Відповідальний секретар  Національної ради організовує роботу
з наукового,  інформаційного,  експертного та іншого  забезпечення
діяльності Національної ради, контролює виконання її рішень.

     Персональний склад   Національної   ради  затверджує  Кабінет
Міністрів України. Голова Національної ради вносить у разі потреби
зміни до її складу.

     Члени Національної   ради   провадять   свою   діяльність  на
громадських засадах.

     6. Формою  роботи  Національної   ради   є   засідання,   які
проводяться  щокварталу.  Голова  Національної  ради може скликати
позачергові засідання.

     Засідання Національної ради  є  правоможним,  якщо  на  ньому
присутні більш як половина членів Національної ради.

     7. На  своїх засіданнях Національна рада розробляє пропозиції
та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

     Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало  більш  як  половина  присутніх  на засіданні членів
Національної ради.

     У разі  рівного  розподілу  голосів   вирішальним   є   голос
головуючого на засіданні.

     Пропозиції та  рекомендації фіксуються у протоколі засідання,
який  підписується  головуючим  на  засіданні  та   відповідальним
секретарем   і  надсилається  усім  членам  Національної  ради  та
Кабінетові Міністрів України.

     Член Національної  ради,   який   не   підтримує   пропозиції
(рекомендації), може викласти у письмовій формі окремо свою думку,
що додається до протоколу засідання.

     Пропозиції та  рекомендації  Національної  ради  можуть  бути
реалізовані  шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення,
проект якого вносить орган виконавчої влади  відповідно  до  своїх
повноважень.

     8. Організаційне,    інформаційне   та   матеріально-технічне
забезпечення  діяльності   Національної   ради   покладається   на
Секретаріат Кабінету Міністрів України.

     9. Науково-методичне,  інформаційно-аналітичне  та  експертне
забезпечення  діяльності   Національної   ради   покладається   на
Національну академію наук (за згодою), МОН та Держкомінформнауки.

     10. Національна  рада систематично інформує громадськість про
свою діяльність.

     11. Національна рада використовує в  роботі  бланк  із  своїм
найменуванням.
 

                                           Додаток
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                 від 25 серпня 2010 р. N 723

                              СКЛАД
          Національної ради із сталого розвитку України
 

     АЗАРОВ               - Прем'єр-міністр України, голова
Микола Янович               Національної ради

     ПАТОН                - президент Національної академії наук,
Борис Євгенович             перший заступник голови Національної
                            ради (за згодою)

     ІВЧЕНКО              - заступник Міністра освіти і науки,
Віктор Анатолійович         заступник голови Національної ради

     ШЕВЧУК               - голова Українського товариства охорони
Василь Якович               природи, відповідальний секретар
                            Національної ради (за згодою)

     АНДРОНАТІ            - голова Південного наукового центру
Сергій Андрійович           Національної академії наук та МОН,
                            директор Фізико-хімічного інституту
                            імені О.В. Богатського (за згодою)

     БАГРОВ               - голова Кримського наукового центру
Микола Васильович           Національної академії наук та МОН,
                            ректор Таврійського національного
                            університету імені В.І. Вернадського
                            (за згодою)

     БЛИЗНЮК              - голова Донецької облдержадміністрації
Анатолій Михайлович

     БОБАЛО               - ректор Національного університету
Юрій Ярославович            "Львівська політехніка" (за згодою)

     БОГРАД               - голова наглядової ради ВАТ
Володимир Михайлович        "Іллічівський олійно-жировий комбінат"
                            (за згодою)

     БУЛАТ                - голова Придніпровського наукового
Анатолій Федорович          центру Національної академії наук та
                            МОН, директор Інституту геотехнічної
                            механіки імені М.С. Полякова
                            (за згодою)

     БУРКИНСЬКИЙ          - директор Інституту проблем ринку та
Борис Володимирович         економіко-екологічних досліджень
                            Національної академії наук (за згодою)

     ВОЗІАНОВ             - президент Національної академії
Олександр Федорович         медичних наук (за згодою)

     ГЕЄЦЬ                - віце-президент Національної академії
Валерій Михайлович          наук, директор державної установи
                            "Інститут економіки та прогнозування
                            Національної академії наук"
                            (за згодою)

     ГЛАЗЬЄВ              - академік Російської академії наук,
Сергій Юрійович             професор (за згодою)

     ГРОДЗИНСЬКИЙ         - радник президії Національної академії
Дмитро Михайлович           наук (за згодою)

     ГУБЕРСЬКИЙ           - ректор Київського національного
Леонід Васильович           університету імені Тараса Шевченка
                            (за згодою)

     ДЗЕНЗЕРСЬКИЙ         - президент Міжнародної науково-
Віктор Олександрович        промислової корпорації "Веста"
                            (за згодою)

     ЗГУРОВСЬКИЙ          - ректор Національного технічного
Михайло Захарович           університету "Київський політехнічний
                            інститут" (за згодою)

     ЗЛОЧЕВСЬКИЙ          - Міністр охорони навколишнього
Микола Владиславович        природного середовища

     ЗУБЕЦЬ               - президент Національної академії
Михайло Васильович          аграрних наук (за згодою)

     КІВА                 - генеральний конструктор державного
Дмитро Семенович            підприємства "Авіаційний науково-
                            технічний комплекс
                            імені О.К. Антонова"
                            (за згодою)

     КРЕМЕНЬ              - президент Національної академії
Василь Григорович           педагогічних наук (за згодою)

     КУХАР                - директор Інституту біоорганічної хімії
Валерій Павлович            та нафтохімії Національної академії
                            наук (за згодою)

     ЛАНДИК               - народний депутат України (за згодою)
Валентин Іванович

     МАЧУЛІН              - голова Вищої атестаційної комісії,
Володимир Федорович         директор Інституту фізики
                            напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова
                            Національної академії наук (за згодою)

     МЕЛЬНИЧУК            - ректор Національного університету
Дмитро Олексійович          біоресурсів і природокористування
                            (за згодою)

     МІРОШНИЧЕНКО         - голова Спільного представницького
Олексій Валентинович        органу сторони роботодавців на
                            національному рівні (за згодою)

     НАДРАГА              - Міністр праці та соціальної політики
Василь Іванович

     НАЗАРЧУК             - голова Західного наукового центру
Зіновій Теодорович          Національної академії наук та МОН
                            (за згодою)

     ОСОВИЙ               - заступник голови Федерації професійних
Григорій Васильович         спілок (за згодою)

     ПОПОВ                - перший заступник голови Київської
Олександр Павлович          міськдержадміністрації

     РУДЕНКО              - директор Інституту географії
Леонід Григорович           Національної академії наук (за згодою)

     СЕМИНОЖЕНКО          - голова Північно-східного наукового
Володимир Петрович          центру Національної академії наук та
                            МОН, генеральний директор Науково-
                            технологічного комплексу "Інститут
                            монокристалів" (за згодою)

     СИМОНЕНКО            - Голова Рахункової палати (за згодою)
Валентин Костянтинович

     СКОРИК               - голова Одеської обласної ради
Микола Леонідович           (за згодою)

     СКУДАР               - народний депутат України (за згодою)
Георгій Маркович

     СТЕПАНЕНКО           - ректор Одеського державного
Сергій Миколайович          екологічного університету (за згодою)

     ТАБАЧНИК             - Міністр освіти і науки
Дмитро Володимирович

     ТАЦІЙ                - президент Національної академії
Василь Якович               правових наук (за згодою)

     ТОЛСТОУХОВ           - Міністр Кабінету Міністрів України
Анатолій Володимирович

     ЦУШКО                - Міністр економіки
Василь Петрович

     ЧЕБИКІН              - президент Національної академії
Андрій Володимирович        мистецтв (за згодою)

     ШАПОВАЛОВ            - перший заступник Голови Національного
Анатолій Васильович         банку (за згодою)

     ШЕСТОПАЛОВ           - академік-секретар Відділення наук про
В'ячеслав Михайлович        землю Національної академії наук
                            (за згодою)

     ЯРОШЕНКО             - Міністр фінансів
Федір Олексійович

     ЯЦКІВ                - директор Головної астрономічної
Ярослав Степанович          обсерваторії Національної академії
                            наук (за згодою)

     ЯЦУБА                - Міністр регіонального розвитку
Володимир Григорович        та будівництва

Переглядів (3037)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери