Постанова Кабінету Міністрів України від 8.11.00 №1669

"Про експертно-апеляційну раду при Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва"

16:31 01.07.11

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                  від 8 листопада 2000 р. N 1669
                               Київ

                  Про експертно-апеляційну раду
                 при Державному комітеті з питань
             регуляторної політики та підприємництва

        { Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
          N 692-р ( 692-2003-р ) від 20.11.2003
                                             Постановою КМ
          N 497   ( 497-2009-п ) від 21.05.2009 }
 

     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Утворити експертно-апеляційну раду при Державному комітеті
з питань регуляторної політики та підприємництва у складі згідно з
додатком.

     2. Затвердити  Положення  про  експертно-апеляційну  раду при
Державному   комітеті   з   питань   регуляторної   політики    та
підприємництва, що додається.
 

     Прем'єр-міністр України                        В.ЮЩЕНКО

     Інд. 25

                                           Додаток
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                від 8 листопада 2000 р. N 1669

                              СКЛАД
        експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві

     БОГОСЛОВСЬКА           - Голова Держпідприємництва, голова
Інна Германівна               експертно-апеляційної ради

     ТРЕТЬЯКОВ              - заступник Голови Держпідприємництва,
Сергій Іванович               заступник голови
                              експертно-апеляційної ради

     ГУРЖОС                 - голова Ради підприємців України при
Вадим Миколайович             Кабінеті Міністрів України,
                              заступник голови
                              експертно-апеляційної ради
                              (за згодою)

     АПАТЕНКО               - директор департаменту контролю та
Ольга Павлівна                дозвільної системи
                              Держпідприємництва

     БЕРЕЗЮК                - голова Київського юридичного
Олег Валерійович              товариства (за згодою)

     ВОЗНЮК                 - начальник Головного правового
Олександр Володимирович       управління Антимонопольного комітету

     ГОРОХОВ                - заступник начальника управління -
Володимир Павлович            начальник відділу департаменту
                              оподаткування юридичних осіб
                              Державної податкової адміністрації

     ГРИЦАЙ                 - заступник директора департаменту
Сергій Миколайович            реформування відносин власності
                              Мінекономіки

     ДІЧЕК                  - заступник голови правління
Олександр Іванович            Всеукраїнського об'єднання
                              підприємців "Нова формація"
                              (за згодою)

     ЄФРЕМОВ                - директор департаменту реєстрації
Олександр Вікторович          та ліцензування Держпідприємництва

     ЗАВАЛЬНА               - директор департаменту цивільного
Інна Ігорівна                 законодавства та підприємництва
                              Мін'юсту

     ІВАНЧЕНКО              - заступник директора департаменту
Олена Борисівна               реєстрації та ліцензування
                              Держпідприємництва

     ЛЯПІН                  - віце-президент Інституту
Дмитро Вадимович              конкурентного суспільства
                              (за згодою)

     МАКСИМОВ               - начальник управління з питань
Олександр Анатолійович        власності та банкрутства
                              Мінекономіки

     МОСТОВЕНКО             - начальник відділу Держпідприємництва
Ірина Володимирівна

     СОЛОДКО                - начальник юридичного управління
Євген Вікторович              Держпідприємництва

     ФЕДОРЧЕНКО             - начальник управління Департаменту
Петро Олександрович           Державної служби охорони при МВС

( Склад  в  редакції  Розпорядження  КМ N 692-р ( 692-2003-р ) від
20.11.2003 )
 

                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                       постановою Кабінету Міністрів України
                          від 8 листопада 2000 р. N 1669
                  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                     від 21 травня 2009 р. N 497 ( 497-2009-п )

                            ПОЛОЖЕННЯ
           про експертно-апеляційну раду при Державному
              комітеті України з питань регуляторної
                    політики та підприємництва
 

     1. Експертно-апеляційна  рада (далі - рада) є постійно діючим
колегіальним     органом     з     питань     ліцензування     при
Держкомпідприємництві.

     2. Рада  у  своїй  діяльності  керується Конституцією України
( 254к/96-ВР  ),  законами  України,  актами  Президента  України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

     3. Склад  ради формується з державних службовців,  науковців,
інших  фахівців  та  представників   громадських   організацій   і
затверджується  Кабінетом  Міністрів  України  за  поданням Голови
Держкомпідприємництва.

     Голова експертно-апеляційної  ради  вносить  у  разі  потреби
зміни до її складу.

     Незалежні експерти  та представники громадських організацій у
складі ради повинні становити 50 відсотків загальної кількості  її
членів.

     4. Раду очолює Голова Держкомпідприємництва.  Голова ради має
двох заступників із числа її членів,  один з яких є  представником
громадської організації за згодою.

     5. До компетенції ради належить:

     проведення експертизи   проектів   нормативно-правових  актів
органів виконавчої влади з питань ліцензування;

     розроблення рекомендацій   з   основних   проблем   державної
політики у сфері ліцензування;

     надання попередніх    висновків   щодо   пропозицій   органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,  установ  та
організацій   стосовно  доцільності  запровадження  чи  скасування
ліцензування певного виду господарської діяльності;

     розгляд заяв,  претензій та скарг суб'єктів господарювання на
рішення  органів  ліцензування щодо порушення зазначеними органами
законодавства у сфері ліцензування;

     проведення аналізу   стану   ліцензування   та    розроблення
рекомендацій щодо вдосконалення ліцензування.

     6. Рада  має право залучати з метою отримання консультацій та
проведення експертизи документів, які нею розглядаються, державних
службовців, науковців та інших фахівців на громадських засадах (за
згодою їх керівників).

     7. Рада проводить роботу згідно з планом,  що складається  на
підставі  офіційних  звернень до Держкомпідприємництва,  отриманих
від органів виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування,
суб'єктів  господарювання,  установ,  організацій  і громадян,  та
затверджується головою ради.

     8. Проекти нормативно-правових актів,  пропозиції до  них  та
звернення  (апеляції) розглядаються радою протягом 20 робочих днів
з дати їх реєстрації у Держкомпідприємництві.

     Суб'єкт господарювання подає до  ради  заяву,  претензію  або
скаргу  на рішення органу ліцензування про порушення таким органом
законодавства у сфері ліцензування  в  довільній  формі,  а  також
документи,  що  підтверджують обґрунтованість викладених оскаржень
або заперечень у разі їх наявності.

     У разі надходження до ради заяви,  претензії  або  скарги  на
рішення   органу   ліцензування   Держкомпідприємництво   письмово
повідомляє протягом  п'яти  робочих  днів  орган  ліцензування  та
суб'єкта  господарювання  про  прийняття  радою  до  розгляду його
заяви, претензії або скарги.

     Про неприйняття  до  розгляду  заяви,  претензії  або  скарги
Держкомпідприємництво  письмово повідомляє суб'єкта господарювання
з обов'язковим зазначенням підстав.

     Орган ліцензування зобов'язаний подати  Держкомпідприємництву
протягом   п'яти   робочих  днів  з  дати  отримання  повідомлення
підтвердні  документи,  на  підставі  яких  прийнято  рішення,  що
оскаржується суб'єктом господарювання.

     Розгляд заяв,  претензій  або  скарг на рішення про порушення
органами   ліцензування   законодавства   у   сфері   ліцензування
здійснюється    радою    з   обов'язковим   запрошенням   суб'єкта
господарювання  або  його   представників   та   фахівців   органу
ліцензування.

     9. За  організацію  роботи ради відповідає її секретар,  який
призначається головою ради з числа її членів.

     Організаційне, інформаційне      та      матеріально-технічне
забезпечення роботи ради здійснює Держкомпідприємництво.

     10. За  результатами  розгляду  проектів  нормативно-правових
актів,  пропозицій до них та звернень (апеляцій) радою приймаються
рішення, які мають характер експертних висновків.

     11. Рішення  ради  приймається  більшістю голосів її членів і
оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар ради.

     Держкомпідприємництво надсилає протягом десяти робочих днів з
дня  засідання  ради  суб'єктові  господарювання витяг з протоколу
рішення ради.

     Рішення ради обов'язкові для розгляду  Держкомпідприємництвом
і  є підставою для видання ним розпорядження про усунення порушень
законодавства у сфері ліцензування.

     Держкомпідприємництво надсилає  розпорядження  про   усунення
порушень  законодавства у сфері ліцензування органові ліцензування
протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.

     Орган ліцензування  протягом  десяти  робочих  днів  з   дати
отримання  розпорядження  про  усунення  порушень  законодавства у
сфері ліцензування зобов'язаний  повідомити  Держкомпідприємництво
про його виконання та подати підтвердні документи.

     12. Інформація   про   діяльність   ради   оприлюднюється  на
офіційному веб-сайті Держкомпідприємництва.

     13. Рада самостійно визначає інші  питання  регламенту  своєї
роботи.

{  Положення  в  редакції  Постанови  КМ  N 497 ( 497-2009-п ) від
21.05.2009 }

Переглядів (2779)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери