Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2003р. №1631

" Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами "

15:21 01.07.11

 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
                   від 15 жовтня 2003 р. N 1631
                               Київ
             Про затвердження Порядку видачі дозволів
            Державним комітетом з нагляду за охороною
              праці та його територіальними органами

        ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
          N 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004 )
 

     Відповідно до  статті  21  Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ) та Указу Президента України від 16 січня 2003 р.  N 29
(  29/2003  )  "Питання  Державного  комітету України з нагляду за
охороною праці" Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити Порядок видачі дозволів Державним  комітетом  з
нагляду  за  охороною  праці та його територіальними органами,  що
додається.

     2. Визнати такою,  що втратила чинність,  постанову  Кабінету
Міністрів  України  від  6 жовтня 1993 р.  N 831 ( 831-93-п ) "Про
затвердження Положення про видачу Державним комітетом  по  нагляду
за охороною праці власникові підприємства,  установи,  організації
або  уповноваженому  ним  органу   дозволу   на   початок   роботи
підприємства,  установи,  організації" (ЗП України,  1994 р., N 2,
ст. 49).
 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 33

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 15 жовтня 2003 р. N 1631

                             ПОРЯДОК
         видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за
         охороною праці та його територіальними органами
 

     1. Цей  Порядок  визначає  процедуру  видачі  та   анулювання
дозволів  Держнаглядохоронпраці та його територіальними органами і
не  поширюється  на  державні  аварійно-рятувальні  служби  та  їх
формування, які в установленому порядку пройшли атестацію.
(  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 313
( 313-2004-п ) від 11.03.2004 )

     2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:

     експертна організація  -  суб'єкт  господарської  діяльності,
який   має   дозвіл  Держнаглядохоронпраці  на  проведення  оцінки
відповідності  об'єкта  експертизи  вимогам   законів   та   інших
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;

     експертиза -  діяльність  експертних  організацій щодо оцінки
відповідності  об'єкта  експертизи  вимогам   законів   та   інших
нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;

     висновок експертизи  - документ,  який складається експертною
організацією  за  результатами  проведення  експертизи  і  містить
інформацію  про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи
вимогам законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці
та     промислової     безпеки,     за     формою,    встановленою
Держнаглядохоронпраці.

     Інші терміни вживаються у значенні згідно із Законами України
"Про  охорону  праці"  (  2694-12  )  та  "Про  об'єкти підвищеної
небезпеки" ( 2245-14 ).

     3. Суб'єкт господарської діяльності, який має намір розпочати
(продовжити)    виконання    роботи   підвищеної   небезпеки   або
експлуатацію об'єктів,  машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки  (далі - об'єкти) за переліками згідно з додатками 1 і 2
чи проводити навчання Працівників з  питань  охорони  праці  інших
суб'єктів   господарської   діяльності,   професійну   підготовку,
перепідготовку  та  підвищення   кваліфікації   працівників,   які
залучаються  до  виконання  робіт  підвищеної  небезпеки  (далі  -
навчання з питань охорони  праці),  повинен  одержати  відповідний
дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу.

     4. Для одержання дозволу суб'єкт господарської діяльності або
уповноважена   ним    особа    подає    (надсилає    поштою)    до
Держнаглядохоронпраці  або  його  територіального органу за місцем
розташування заяву  за  зразком  згідно  з  додатком  3,  до  якої
додаються:

     на початок    (продовження)   виконання   роботи   підвищеної
небезпеки  -  висновок  експертизи  щодо   спроможності   суб'єкта
господарської  діяльності  забезпечити додержання вимог законів та
інших нормативно-правових актів з  охорони  праці  та  промислової
безпеки під час виконання заявленої роботи;

     на експлуатацію    об'єкта   -   висновок   експертизи   щодо
відповідності об'єкта вимогам нормативно-правових актів з  охорони
праці та промислової

     безпеки (з  урахуванням  результатів  сертифікації в  системі
УкрСЕПРО  у  разі   її   проведення)   і   спроможності   суб'єкта
господарської     діяльності    забезпечити    додержання    вимог
законодавства під час його експлуатації,  а  також  експлуатаційну
документацію (копії інструкції з експлуатації, паспорта, настанови
тощо) українською або,  як виняток, російською мовою (для об'єкта,
який виготовлено за кордоном);

     на проведення  навчання  з  питань  охорони  праці - висновок
експертизи    Головного    навчально-методичного    центру     або
експертно-технічного     центру     Держнаглядохоронпраці     щодо
спроможності суб'єкта господарської діяльності проводити  навчання
з питань охорони праці.

     Держнаглядохоронпраці або його територіальний орган не вправі
вимагати надання інформації  і  документів,  не  передбачених  цим
Порядком.

     5. Відповідальність     за    повноту,    достовірність    та
об'єктивність висновку експертизи несе  згідно  із  законодавством
експертна організація, яка проводила експертизу.

     У разі    утворення    у    складі   експертної   організації
випробувальної  або  діагностичної  лабораторії   для   проведення
експертного   дослідження   (технічного  діагностування)  об'єктів
висновок  експертизи  щодо  її  спроможності  виконувати  заявлену
роботу повинна складати інша експертна організація.

     6. Держнаглядохоронпраці   або   його   територіальний  орган
протягом 30 робочих днів після  реєстрації  заяви  видає  суб'єкту
господарської   діяльності  відповідний  дозвіл  (додаток  4)  або
повідомляє письмово про відмову з належним обґрунтуванням.

     7. Рішення  про  відмову   у   видачі   дозволу   приймається
Держнаглядохоронпраці або його територіальним органом у разі:

     ненадання суб'єктом   господарської   діяльності   необхідних
документів та (або) неправильного їх оформлення;

     надання недостовірних даних  або  висновку  експертизи,  який
затверджено  чи  складено  більше  ніж  за  рік до дати реєстрації
заяви;

     встановлення за висновком експертизи невідповідності  об'єкта
експертизи  вимогам  законів  та інших нормативно-правових актів з
охорони праці та промислової безпеки.

     8. Після усунення причин,  які призвели до відмови  у  видачі
дозволу,  суб'єкт  господарської  діяльності  має  право  повторно
подати заяву на одержання дозволу відповідно до цього Порядку.

     9. Дозвіл видається  суб'єкту  господарської  діяльності  або
уповноваженій  ним  особі чи надсилається поштою,  про що робиться
запис на його копії,  яка залишається в Держнаглядохоронпраці  або
його територіальному органі.

     Копії дозволів  та  документи,  на  підставі  яких  вони були
видані,   зберігаються   в    Держнаглядохоронпраці    або    його
територіальному органі протягом строку дії дозволу.

     10. Держнаглядохоронпраці та його територіальні органи ведуть
облік    виданих     дозволів     в     порядку,     установленому
Держнаглядохоронпраці.

     11. Дія  дозволів,  виданих  Держнаглядохоронпраці  або  його
територіальними органами, поширюється на всю територію України.

     Строк дії дозволів становить:

     на початок  виконання   роботи   підвищеної   небезпеки   або
експлуатації об'єкта - 3 роки;

     на продовження  виконання  роботи  підвищеної  небезпеки  або
експлуатації об'єкта - 5 років;

     на навчання з питань охорони праці - 5 років.

     12. Про одержання дозволу  суб'єкт  господарської  діяльності
повинен  повідомити  територіальний орган Держнаглядохоронпраці за
місцем виконання  роботи  підвищеної  небезпеки  або  експлуатації
об'єкта, у тому числі відокремленими підрозділами.

     13. У  разі  втрати  (пошкодження)  дозволу на підставі заяви
суб'єкта   господарської   діяльності   та   копії   дозволу,   що
зберігається  в  Держнаглядохоронпраці  або  його  територіальному
органі, видається його дублікат.

     У період оформлення дубліката дозволу  суб'єкт  господарської
діяльності  має  право  виконувати роботу підвищеної небезпеки або
експлуатувати    об'єкт    на    підставі     зареєстрованої     в
Держнаглядохоронпраці або його територіальному органі заяви.

     14. Державний  нагляд  за додержанням умов дозволу здійснюють
посадові  особи  Держнаглядохоронпраці  або  його  територіального
органу  шляхом проведення перевірок в установленому законодавством
порядку.

     15. У разі виявлення порушення умов дозволу  посадова  особа,
яка  проводила перевірку,  видає суб'єкту господарської діяльності
або уповноваженій ним особі  припис,  у  якому  викладається  суть
порушення    з   посиланням   на   статтю   (пункт)   відповідного
нормативно-правового акта та встановлюється строк його усунення.

     Суб'єкт господарської діяльності у визначений приписом  строк
повідомляє   письмово   орган,   посадова  особа  якого  проводила
перевірку, про усунення виявлених порушень.

     16. Дозвіл може бути анульовано  наказом  органу,  який  його
видав, та вилучено у суб'єкта господарської діяльності на підставі
письмового повідомлення.

     17. Дозвіл може бути анульовано у разі:

     подання суб'єктом господарської діяльності або  уповноваженою
ним особою заяви про анулювання дозволу;

     прийняття рішення   про   скасування   державної   реєстрації
суб'єкта господарської діяльності;

     виявлення недостовірних  відомостей  у  документах,   поданих
суб'єктом господарської діяльності для одержання дозволу;

     видачі посадовими   особами  Держнаглядохоронпраці  або  його
територіального  органу  припису  про  повторне   порушення   умов
дозволу;

     аварії, вибуху,  пожежі,  нещасного випадку тощо, якщо в акті
розслідування цієї події  зазначено,  що  однією  з  її  причин  є
недодержання умов дозволу;

     створення перешкод  під  час  проведення  посадовими  особами
Держнаглядохоронпраці або його  територіального  органу  перевірок
додержання умов дозволу.

     18. Суб'єкт  господарської діяльності протягом 5 робочих днів
після  одержання  повідомлення  про  анулювання  дозволу   повинен
повернути дозвіл до органу, який його видав.

     19. Держнаглядохоронпраці   в   установленому   ним   порядку
узагальнює інформацію щодо всіх виданих та анульованих дозволів, у
тому  числі територіальними органами,  і оприлюднює її на власному
веб-сайті відповідно до законодавства.

     Інформацію про   анульовані   дозволи   Держнаглядохоронпраці
протягом 30 календарних днів надсилає до редакції журналу "Охорона
праці" для публікації в черговому номері.

                                                         Додаток 1
                                                        до Порядку

                             ПЕРЕЛІК
                    робіт підвищеної небезпеки

     1. Зварювальні,  газополум'яні,  наплавні,  напилювальні    і
паяльні роботи. Контроль за зварними з'єднаннями.

     2. Роботи  в  охоронних  зонах ліній електропередачі,  діючих
нафто-,  продукто- та газопроводів, комунікацій газових промислів,
а також споруд на них.

     3. Роботи в діючих електроустановках.

     4. Роботи  в  зонах  дії струму високої частоти,  іонізуючого
випромінювання,  електростатичного та електромагнітного  полів,  а
також роботи із застосуванням лазерів.

     5. Роботи на повітряних лініях зв'язку, які перетинають лінії
електропередачі і контактні проводи.

     6. Роботи із застосуванням ручних електро- і  пневмомашин  та
інструментів.

     7. Електропрогрівання    бетону    та   електророзморожування
грунтів, розігрівання бітуму і смол.

     8. Роботи в термічних цехах і дільницях  на  електротермічних
установках підвищеної та високої частоти.

     9. Вибухові роботи та роботи,  пов'язані з утилізацією зброї,
звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

     10. Роботи з небезпечними речовинами та інертними газами.

     11. Випробування,  налагодження,   експлуатація,   ремонт   і
технічне   обслуговування   об'єктів,   обладнання   та  приладів,
пов'язаних з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням
або транспортуванням небезпечних речовин.

     12. Зберігання, експлуатація балонів, контейнерів, цистерн та
інших   ємностей    із    стисненими,    зрідженими,    отруйними,
вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення, спорожнення
та ремонт.

     13. Виконання    газонебезпечних    робіт    і    робіт     у
вибухопожежонебезпечних зонах.

     14. Монтаж,     налагодження     і    експлуатація    засобів
електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії.

     15. Промислово-геофізичні дослідження,  освоєння  і  глушіння
газових та нафтових свердловин.

     16. Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів.

     17. Видобування та переробка нафти, газу і конденсату.

     18. Ліквідація нафто-, газо-, водопроявлень в процесі буріння
свердловин.

     19. Роботи,  пов'язані з  підготовкою  цистерн,  контейнерів,
балонів та інших ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин.

     20. Злив,  очищення, нейтралізація резервуарів, тари та інших
ємностей з-під нафтопродуктів,  кислот,  лугів та інших  шкідливих
речовин, у тому числі радіоактивних.

     21. Експлуатація     циклотронів,     бетатронів,    лінійних
прискорювачів та інших прискорювальних установок.

     22. Виробництво скла та скловиробів.

     23. Виготовлення   та   застосування   скловати,   шлаковати,
азбесту,   мастики   на   бітумній   основі,   перхлорвінілових  і
бакелітових матеріалів.

     24. Виготовлення  та  застосування   лако-фарбових   покрить,
грунтовок та шпатльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій
(поліхлорвінілових,   епоксидних   тощо).   Роботи   з   нанесення
протикорозійного ізоляційного покриття.

     25. Обслуговування    і    ремонт    акумуляторних   батарей.
Гальванічні роботи.

     26. Гасіння вапна.

     27. Обслуговування генераторних ацетиленових установок.

     28. Обстеження,  ремонт  та  чищення  димарів,  вентиляційних
каналів і дахів будинків та споруд, чищення повітропроводів.

     29. Ливарні,  плавильні,  заливальні  роботи  і  термообробка
литва.

     30. Виробництво,   переробка,    розподіл,    зберігання    і
застосування   продуктів   розподілення  повітря,  хлору,  аміаку,
природного та супровідних металургійному та хімічному  виробництву
газів.

     31. Обслуговування   станів   гарячої  і  холодної  прокатки,
трубоформувальних станів та пічного зварювання труб.

     32. Роботи,  пов'язані  з  відпалюванням  сталі,  сплавів   і
відливок.

     33. Гранулювання доменного шлаку.

     34. Роботи,  пов'язані з вибиванням відливок, титанової губки
із застосуванням відбійних молотків.

     35. Експлуатація піскоструминних апаратів.

     36. Нанесення бетону,  ізоляційних і обмурувальних матеріалів
методом набризкування і напилення.

     37. Управління,  завантаження  та  обслуговування  дробарних,
сортувальних,  фасувально-пакувальних,  просівальних, змішувальних
формувальних,    затиральних,    фільтрувальних,    намотувальних,
варильних,  плавильних,  сепараторних, очисних, обрізних, бурових,
в'язальних, полірувальних механізмів.

     38. Обслуговування        вальцювальних,       штампувальних,
вузлов'язальних і навивальних верстатів та автоматів.

     39. Огляд,  випробування,   монтаж,   налагодження,   ремонт,
реконструкція,  експлуатація  та  експертне  обстеження  (технічне
діагностування)   машин,   механізмів,   устатковання   підвищеної
небезпеки (за встановленим переліком) та їх елементів,  експертиза
з охорони праці та промислової безпеки.

     40. Підземні та відкриті гірничі роботи.

     41. Підземна геологорозвідка.

     42. Сейсморозвідка.

     43. Геолого-маркшейдерські роботи.

     44. Аварійно-рятувальні роботи, а також практичні навчання та
тренування, пов'язані з проведенням цих робіт.

     45. Роботи   з   дозиметрії,   дезактивації,   дегазації   та
дезінфекції.

     46. Контроль за станом рудникової атмосфери.

     47. Утворення та експлуатація відвалів гірничих порід.

     48. Обслуговування лампових,  апаратури аерогазового контролю
і сейсмопрогнозу.

     49. Розкривні   роботи,   виймання  і  навантаження  корисних
копалин під час проведення відкритих гірничих робіт.

     50. Виколювання,  звалення,  розпилювання та  обробка  блоків
природного каменю.

     51. Планування   робочих   майданчиків,   уступів  і  берм  у
кар'єрах.

     52. Обкладання  та   скріплення   укосів,   бортів,   уступів
кар'єрів.

     53. Ремонт   рухомого   складу,   колії,   тунельних  споруд,
сигналізації та зв'язку на метрополітені.

     54. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та  інших
засобів гідромеханізації.

     55. Прокладення, обслуговування та ремонт пульпопроводів.

     56. Зведення  і  нарощування  дамб  гідротехнічних  споруд  і
гідровідвалів.

     57. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.

     58. Штучне заморожування грунтів і водозниження.

     59. Монтаж,  демонтаж,  експлуатація,  ремонт  і  переміщення
насосних та землесосних установок, драг і земснарядів.

     60. Забивання паль.

     61. Цементація та хімічне закріплення грунтів і фундаментів.

     62. Роботи   в   колодязях,   шурфах,  траншеях,  котлованах,
бункерах,  камерах,  колекторах,  замкнутому  просторі  (ємностях,
боксах, топках, трубопроводах).

     63. Земляні  роботи,  що виконуються на глибині понад 2 метри
або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

     64. Продавлювання  тонельних   конструкцій   під   будинками,
спорудами, магістралями і водоймищами.

     65. Водолазні роботи.

     66. Обслуговування барокамер.

     67. Роботи верхолазні,  скелелазні та на висоті, в тому числі
з риштувань,  підйомними і  підвісними  колисками,  з  механічними
підіймачами та автомеханічними драбинами.

     68. Будівництво,   зведення,  монтаж  та  демонтаж  будинків,
споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.

     69. Вантажно-розвантажувальні роботи  за  допомогою  машин  і
механізмів.

     70. Такелажні   та   стропальні   роботи.   Виготовлення   та
випробування стропів.

     71. Транспортування  негабаритних  та  важких   вантажів   на
під'їзних коліях будівельних майданчиків.

     72. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.

     73. Управління    тракторами   і   самохідним   технологічним
устаткованням.

     74. Обслуговування механічних та автоматичних ліній.

     75. Механічна обробка деревини і металів.

     76. Обслуговування  центрифуг  і  транспортерів  на  цукрових
заводах.

     77. Обслуговування      і      ремонт     аспіраційних     та
пневмотранспортних  систем  на  підприємствах  із   зберігання   і
переробки зерна.

     78. Розвантаження,  складання  і зберігання сипких матеріалів
(насипом і в тарі).

     79. Обслуговування бугаїв-плідників, кнурів і жеребців.

     80. Робота з хижими звірами.

     81. Робота циркових артистів, каскадерів кіностудій.

     82. Лісосічні роботи,  трелювання,  транспортування та  сплав
лісу.

     83. Спорудження   та   обслуговування   крижаних  і  поромних
переправ, доріг, бродів.

     84. Гідрометричні,  гідрологічні і  гідрохімічні  роботи:  на
великих  і  середніх  річках  у  період повені;  рейдові виїзди на
безмоторних човнах на  водоймища;  роботи  на  річках  і  каналах,
пов'язані    з   використанням   човнових   переправ:   роботи   і
спостереження  у  період  нестійкого   льодоставу;   гідрографічні
обстеження водних об'єктів у важкодоступних і необжитих районах.

     85. Снігомірні, сніголавинні, гляціологічні і сельові роботи:
маршрутні снігозйомки у горах; сніголавинні і гляціологічні роботи
у   важкодоступних  високогірних  районах  у  період  максимальної
селевої та лавинної активності.

     86. Роботи  вогневої  обслуги  з   протиградовими   виробами,
пороховими    зарядами   і   пусковими   установками   метеоракет,
транспортування протиградових виробів та метеоракет на  вогневі  і
стартові позиції.

     87. Роботи   із   застосуванням   піротехнічних   виробів  та
інструментів.

     88. Охорона із застосуванням вогнепальної зброї колективної і
приватної власності, об'єктів.
 

                                                         Додаток 2
                                                        до Порядку

                             ПЕРЕЛІК
            об'єктів, машин, механізмів, устатковання
                       підвищеної небезпеки

     Об'єкти підвищеної небезпеки

     1. Об'єкти,   на   яких   використовуються,   виготовляються,
переробляються,  зберігаються або транспортуються одна чи декілька
небезпечних   речовин   у  кількості,  що  дорівнює  чи  перевищує
нормативне встановлені порогові маси.

     2. Об'єкти,   на   яких   використовуються,   виготовляються,
переробляються  або  зберігаються  самозаймисті  та  легкозаймисті
тверді речовини та матеріали у кількості, що дорівнює чи перевищує
нормативне встановлені порогові маси.

     3. Об'єкти,  на  яких  утворюється  горючий  пил або волокно,
здатні вибухати,  самозайматися, займатися від джерела запалювання
з подальшим поширенням горіння після його усунення.

     4. Об'єкти, на яких проводяться гірничі, геологорозвідувальні
роботи та роботи з  видобування  і  збагачення  корисних  копалин,
роботи в підземних умовах.

     5. Об'єкти,  на  яких виробляють розплави чорних і кольорових
металів та сплави на основі цих розплавів.

     6. Об'єкти   гідротехнічного    будівництва:    гідротехнічні
споруди,  хвостосховища, шламонакопичувачі, накопичувачі токсичних
відходів.

     Машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки

     7. Гірничошахтне і гірничорятувальне  обладнання,  обладнання
для  видобування  та  транспортування  корисних  копалин відкритим
способом, обладнання для буріння, ремонту свердловин на суходолі і
континентальному шельфі.

     8. Конвеєрні стрічки для вугільної,  гірничорудної, нерудної,
металургійної та коксохімічної промисловості.

     9. Обладнання  для  транспортування,  дроблення,  сортування,
збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів.

     10. Обладнання   та   технічні   засоби   для   виготовлення,
використання і транспортування вибухових матеріалів і  виробів  на
їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

     11. Обладнання  основних  виробництв  хімічної,  біохімічної,
нафтохімічної,    нафтогазодобувної     та     нафтогазопереробної
промисловості.

     12. Обладнання та лінійні частини магістральних газопроводів,
нафтопроводів,  нафтопродуктопроводів,  трубопроводів  небезпечних
хімічних речовин та технологічне обладнання,  яке використовується
під час їх експлуатації.

     13. Обладнання  та  лінійні   частини   газопроводів   систем
газопостачання  природним  і  зрідженим  газом,  споруди на них та
газокористувальне обладнання.

     14. Обладнання,     призначене     для     застосування     у
вибухонебезпечному середовищі.

     15. Парові і водогрійні котли, в тому числі содорегенераційні
та   ті,   що   працюють   з   високотемпературними    органічними
теплоносіями.

     16. Посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа.

     17. Трубопроводи  пари  та гарячої води з робочим тиском пари
понад 0,07 МПа і температурою води вище 115 град.С.

     18. Підіймальні споруди.

     19. Електроустановки та електрообладнання.

     20. Обладнання для основного виробництва та транспортування у
металургійній,  ливарній  та коксохімічній промисловості,  ливарне
обладнання.

     21. Обладнання,  в якому використовуються лазерне,  іонізуюче
чи радіаційне випромінювання.

     22. Атракціони стаціонарні та пересувні.

     23. Технологічні транспортні засоби.

     24. Зварювальне обладнання, устатковання для газополум'яної і
лазерної обробки металів, термічного напилювання.

     25. Ковальско-пресове обладнання.

     26. Обладнання    основних    виробництв    для     харчової,
деревообробної,       легкої,      текстильної      промисловості,
целюлозно-паперового виробництва,  переробки пластмас,  полімерних
матеріалів і гумотехнічних виробів.

     27. Обладнання, в якому використовуються небезпечні речовини.
 

                                                         Додаток 3
                                                        до Порядку

Зразок
                         Керівнику ______________________________
                                   (Держнаглядохронпраці або його
                                   ______________________________
                                      територіального органу)

                              ЗАЯВА
                       на одержання дозволу

Прошу видати дозвіл на  __________________________________________
                          (початок (продовження) виконання роботи
__________________________________________________________________
підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта чи навчання з питань
                          охорони праці),

а саме:___________________________________________________________
         (найменування роботи підвищеної небезпеки відповідно до
__________________________________________________________________
      переліку або тип об'єкта відповідно до переліку, його
__________________________________________________________________
    найменування, марка, заводський номер, номер партії, дата
__________________________________________________________________
    виготовлення тощо чи вид навчання з питань охорони праці)

Заявник:

1) повна назва суб'єкта господарської діяльності _________________

2) ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності ________

3) зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД ___________________

4) місцезнаходження суб'єкта господарської діяльності ____________

5) місце  (адреса) виконання заявленої роботи підвищеної небезпеки
або експлуатації  об'єкта  чи  навчання  з  питань  охорони  праці
__________________________________________________________________

6) посада,  прізвище,  ім'я,  по батькові,  номер телефону,  факс,
електронна  адреса  керівника  суб'єкта  господарської  діяльності
__________________________________________________________________

Додатки:

__________________________________________________________________
   (перелік документів, які підтверджують спроможність суб'єкта
__________________________________________________________________
     господарської діяльності щодо виконання заявленої роботи
__________________________________________________________________
підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта чи навчання з питань
__________________________________________________________________
 охорони праці, відповідність об'єкта вимогам нормативно-правових
__________________________________________________________________
                   актів з охорони праці тощо)
 

            Керівник
суб'єкта господарської діяльності ________  ______________________
                                  (підпис)  (ініціали та прізвище)

                                     МП
Дата видачі ___ _________ 200__ р.
 

                                                         Додаток 4
                                                        до Порядку

Зразок

                      Державний Герб України

      Державний комітет України з нагляду за охороною праці

    __________________________________________________________
    (найменування територіального органу Держнаглядохоронпраці
    __________________________________________________________
          у разі видачі дозволу територіальним органом)
 

                              ДОЗВІЛ
                     на початок (продовження)

    _________________________________________________________
            (виконання роботи підвищеної небезпеки або
    _________________________________________________________
                     експлуатації об'єкта чи
    _________________________________________________________
                 навчання з питань охорони праці)
    _________________________________________________________

                       N__________________

Дозволяється _____________________________________________________
                (повна назва суб'єкта господарської діяльності,
__________________________________________________________________
                      ідентифікаційний код,
__________________________________________________________________
                        місцезнаходження)

__________________________________________________________________
 (виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатація об'єкта
__________________________________________________________________
               чи навчання з питань охорони праці)

за переліком згідно з додатком на підставі _______________________
                                           (перелік документів, на
__________________________________________________________________
                   підставі яких видано дозвіл)

за умови додержання вимог  законів  та  інших  нормативно-правових
актів з охорони праці та промислової безпеки.

     Дозвіл діє з ___ ________ 200_ р. по ___ _____________200_ р.
 

Керівник (заступник керівника)
органу Держнаглядохоронпраці,
      який видав дозвіл           ________  ______________________
                                  (підпис)  (ініціали та прізвище)

                                     МП
Дата видачі ___ _________ 200__ р.
 

                                                      Додаток
                                                  до дозволу N ___

Дозволяється:
__________________________________________________________________
 (найменування роботи підвищеної небезпеки відповідно до переліку
__________________________________________________________________
або тип об'єкта відповідно до переліку, його найменування, марка,
__________________________________________________________________
  заводській номер, номер партії, дата виготовлення тощо чи вид
__________________________________________________________________
                 навчання з питань охорони праці)
 

        Посадова особа
органу Держнаглядохоронпраці,
      який видав дозвіл           ________  ______________________
                                  (підпис)  (ініціали та прізвище)

                                      МП

Дата видачі ___ _________ 200__ р.

Переглядів (6444)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери