Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.01 №1655

" Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря "

14:09 01.07.11

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 13 грудня 2001 р. N 1655
                               Київ

           Про затвердження Порядку ведення державного
           обліку в галузі охорони атмосферного повітря

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 769 ( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )
 

     Відповідно до  статті  31   Закону   України   "Про   охорону
атмосферного  повітря" ( 2707-12 )   Кабінет   Міністрів   України
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити Порядок  ведення  державного  обліку  в  галузі
охорони атмосферного повітря (додається).

     2.  Міністерству  охорони навколишнього природного середовища
розробити  і  погодити  до  1 лютого 2002 р. з Державним комітетом
статистики  Інструкцію про порядок та критерії взяття на державний
облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив
на  здоров'я  людей  і стан атмосферного повітря, видів та обсягів
забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, видів і
ступенів  впливу  на  його  стан фізичних та біологічних факторів.
(  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 769
( 769-2004-п ) від 16.06.2004 )

     3. Визнати  такою,  що втратила чинність,  постанову Кабінету
Міністрів України від 29 грудня 1993 р.  N 1073 ( 1073-93-п ) "Про
затвердження  Положення про порядок здійснення державного обліку в
галузі охорони атмосферного повітря" (ЗП України,  1994 р.,  N  5,
ст. 113).
 

     Прем'єр-міністр України                               А.КІНАХ

     Інд. 28
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 13 грудня 2001 р. N 1655

                             ПОРЯДОК
                ведення державного обліку в галузі
                   охорони атмосферного повітря

    ( У тексті Порядку слово "Мінекоресурсів"  замінено словом
      "Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 769 ( 769-2004-п )
      від 16.06.2004 )

     1. Цей  Порядок  визначає  єдину  систему  ведення  в  галузі
охорони    атмосферного   повітря   державного   обліку   об'єктів
(підприємств,  установ,  організацій  та  громадян   -   суб'єктів
підприємницької  діяльності),  які  справляють або можуть справити
шкідливий вплив на здоров'я людей і на стан атмосферного  повітря,
видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне
повітря,  видів  і  ступенів  впливу  на  його  стан  фізичних  та
біологічних  факторів  (далі  - об'єкти,  які справляють шкідливий
вплив).

     2. Державний облік ведеться з метою:

     забезпечення державного    контролю    в    галузі    охорони
атмосферного повітря та прогнозування зміни його стану;

     розроблення державних,   регіональних,  місцевих  екологічних
програм та програм у галузі  охорони  здоров'я,  здійснення  інших
заходів щодо зменшення ступеня забруднення атмосферного повітря;

     регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
із стаціонарних та пересувних джерел, ступенів впливу на його стан
фізичних та біологічних факторів.

     3. Державний облік включає:

     взяття на облік об'єктів, які справляють шкідливий вплив;

     ведення на  об'єктах  первинного  обліку стаціонарних джерел,
які справляють шкідливий вплив;

     складення державної статистичної звітності в  галузі  охорони
атмосферного  повітря  за  стаціонарними та пересувними джерелами,
які справляють шкідливий вплив;

     проведення інвентаризації  викидів  та  обсягів  забруднюючих
речовин на зазначених об'єктах.

     4. Взяття   на   державний  облік  об'єктів,  які  справляють
шкідливий    вплив,    здійснює    Мінприроди    за    критеріями,
встановленими цим Міністерством за погодженням з Держкомстатом.

     Для взяття   на   державний   облік   зазначеними   об'єктами
проводиться інвентаризація видів та обсягів забруднюючих  речовин,
що  викидаються  в атмосферне повітря,  видів і ступенів впливу на
його стан фізичних та біологічних факторів.

     5. На  об'єктах,  узятих  на  державний  облік,  ведеться  за
встановленою  формою  первинна звітна документація,  що стосується
стаціонарних  джерел,  які  справляють  шкідливий  вплив,   роботи
установок   очищення   газів,  виконання  заходів,  пов'язаних  із
зменшенням  обсягів  викидів  забруднюючих  речовин  в  атмосферне
повітря.

     На підставі   зазначеної  документації  складається  державна
статистична  звітність,  яка  в  установленому  порядку  надається
територіальним    органам    Держкомстату    та    Мінприроди   за
місцезнаходженням підприємства.

     Форми і  терміни  надання  первинної,  звітної  документації,
матеріалів  інвентаризації,  державної  статистичної  звітності  в
галузі охорони атмосферного повітря  затверджуються  Держкомстатом
за поданням Мінприроди.

     6. Визначення  видів  та  обсягів  забруднюючих  речовин,  що
викидаються в атмосферне повітря із стаціонарних джерел,  видів  і
ступенів  впливу  на  його  стан  фізичних та біологічних факторів
здійснюється  шляхом  проведення  безпосередніх   інструментальних
вимірювань, розрахунків з використанням показників емісії (питомих
викидів), які затверджуються Мінприроди.

     7. Держкомстат та його територіальні органи:

     здійснюють збирання,  оброблення  та  узагальнення  державної
статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря;

     безоплатно   надають   Мінприроди   та   його  територіальним
органам,  а  також  іншим  органам   виконавчої   влади   зведених
статистичних даних у цій галузі (за погодженим переліком).

     8. Мінприроди та його територіальні органи:

     здійснюють збирання,  оброблення  та  узагальнення матеріалів
інвентаризації об'єктів, які справляють шкідливий вплив;

     здійснюють оброблення  державної  статистичної  звітності   в
галузі охорони атмосферного повітря,  матеріалів інвентарізації та
створюють банк даних про об'єкти,  які справляють шкідливий вплив,
про  здійснювані  і  заплановані заходи,  спрямовані на поліпшення
стану атмосферного повітря.

Переглядів (3974)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери