Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.98 №1216

" Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів "

14:16 01.07.11

 

                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
                        П О С Т А Н О В А
                   від 3 серпня 1998 р. N 1216
                               Київ

                 Про затвердження Порядку ведення 
                 реєстру місць видалення відходів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N1518(1518-2002-п)від 11.10.2002 )
 
     З метою  посилення  контролю  за  екологічним  станом   місць
видалення  відходів,  оцінки  їх  впливу  на  навколишнє  природне
середовище і здоров'я людини та відповідно  до  статті  28  Закону
України "Про  відходи"  (  187/98-ВР  )  Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  Порядок  ведення   реєстру   місць   видалення 
відходів, що додається.

     2. Міністерству  охорони  навколишнього природного середовища 
та  ядерної  безпеки  за  погодженням  з   Міністерством   охорони
здоров'я,  Міністерством  праці та соціальної політики,  Державним
комітетом по геології і використанню надр,  Державним комітетом  у
справах будівництва,  архітектури та житлової політики,  Державним
комітетом по водному господарству у тримісячний термін розробити і
затвердити   Інструкцію  про  зміст  і  складання  паспорта  місць
видалення відходів.
 
     Прем'єр-міністр України                    В.ПУСТОВОЙТЕНКО
     Інд.33
                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                   від 3 серпня 1998 р. N 1216

                             ПОРЯДОК 
             ведення реєстру місць видалення відходів
 
  ( У тексті Порядку слова "Мінекобезпеки" та "Держкомгеології"
    замінено  словом  "Мінекоресурсів"  згідно  з Постановою КМ
    N 1518 ( 1518-2002-п ) від
11.10.2002 )

     1. Цей  Порядок,  розроблений  відповідно до статті 28 Закону 
України "Про відходи" (  187/98-ВР  ),  визначає  правила  ведення
реєстру місць видалення відходів.
     2. Реєстр  місць  видалення  відходів  (далі  -  реєстр) - це
система  даних,  одержаних  у  результаті  обліку  та  опису  всіх
об'єктів і спеціально відведених місць, де здійснюються операції з
видалення відходів (форму ведення реєстру подано в  додатку  1  до
цього Порядку).
     3. Терміни,  що використовуються в цьому Порядку,  мають таке
значення:
     видалення відходів  - здійснення операцій з відходами,  що не 
призводять до їх  утилізації,  згідно  з  переліком,  наведеним  у
додатку 2 до цього Порядку;
     місця видалення відходів (далі - МВВ) - спеціально  відведені 
місця чи об'єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки
надр тощо),  на використання яких для видалення відходів  отримано
дозвіл  від  спеціально уповноважених органів у сфері поводження з
відходами;
     власник  місць  (чи  об'єктів)  видалення відходів - будь-яка 
фізична або юридична особа,  що  здійснює  видалення  відходів  на
законних підставах, у тому числі виробник відходів.

     4. Включенню   до  реєстру  підлягають  усі  місця  видалення 
відходів (ті, що функціонують, закриті, законсервовані тощо).
     5. На кожне МВВ  складається  спеціальний  паспорт,  у  якому
зазначається найменування і код відходів, їх кількісний та якісний
склад, походження, а також технічні характеристики і відомості про
методи  контролю  та  безпечної експлуатації.  Спеціальний паспорт
складається власником МВВ відповідно до  Інструкції  про  зміст  і
складання паспорта місць видалення відходів.
     6. Фінансування  робіт  з  ведення  реєстру  здійснюється  за
рахунок коштів місцевих фондів  охорони  навколишнього  природного
середовища.
     7. Контроль   за   повнотою   та   якістю   ведення   реєстру
покладається на органи Мінекоресурсів на місцях.
     8. Ведення реєстру здійснюють місцеві державні адміністрації.
     9. У реєстрі вміщується узагальнююча інформація щодо  кожного
МВВ (розміщення,  технічні та екологічні характеристики,  дані про
власника тощо). Дані реєстру підлягають щорічному уточненню.
     10. Реєстр створюється і ведеться на підставі паспортів  МВВ,
звітних  даних,  що  подаються  виробниками  відходів,  відомостей
спеціально  уповноважених  органів  виконавчої   влади   у   сфері
поводження з відходами.
     11. Місцеві   державні   адміністрації   разом   з   органами
Мінекоресурсів на місцях визначають перелік  МВВ,  які  мають бути
включені   до   реєстру,   і   повідомляють  їхніх  власників  про
необхідність складання паспортів МВВ та термін їх реєстрації.
     12. Власники МВВ або за їх дорученням спеціалізовані проектні
організації,    що    мають    відповідну   ліцензію,   здійснюють
інвентаризацію МВВ та складають проекти їх паспортів.
     13. У  визначений  термін  власники  МВВ  надсилають  проекти
паспортів  на  погодження до органів МОЗ,  Мінпраці та Держбуду на
місцях,  а також до відповідних організацій,  що належать до сфери
управління Мінекоресурсів і Держводгоспу.
     14. Після   погодження   проектів   паспортів   власники  МВВ
передають їх на розгляд органів Мінекоресурсів на місцях.
     15. Проекти  паспортів  розглядаються органами Мінекоресурсів
на місцях у двотижневий термін. У разі погодження проекту паспорта
МВВ  органи  Мінекоресурсів на  місцях  ставлять  у ньому відмітку
(штамп,  печатку).  У  разі  відхилення проекту паспорта на адресу
власника  МВВ надсилається лист з обгрунтуванням причин відхилення
і встановленням терміну повторного подання такого проекту.
     16. Погоджені  паспорти  МВВ органи Мінекоресурсів на  місцях
надсилають Раді міністрів Автономної  Республіки  Крим,  обласним,
Київській  та  Севастопольській міській державній адміністрації на
затвердження та внесення до реєстру.
     17. Кожному   МВВ   присвоюється   реєстраційний   номер   та
фіксується дата реєстрації.
     18. Оригінал  паспорта  повертається власнику МВВ,  а копії -
органу    Мінекоресурсів    на   місці   та   місцевій   державній
адміністрації.
     19. Щорічно паспорти МВВ підлягають перегляду за результатами
спостережень,   контрольних   замірів,  додаткових  робіт  тощо  і
погоджуються   органами   Мінекоресурсів   на   місцях.   У   разі
необхідності  за  рішенням  місцевих  державних адміністрацій може
здійснюватися позачергове уточнення даних паспортів МВВ.
     20. На  підставі  даних  паспортів  органи  Мінекоресурсів на
місцях   разом  з  місцевими  державними  адміністраціями  готують
висновки щодо рівня екологічної безпеки МВВ,  визначають категорію
їх  екологічної безпеки для навколишнього природного середовища та
здоров'я людини.  Висновки надсилаються власникам МВВ  для  вжиття
ними  заходів,  спрямованих  на забезпечення екологічно безпечного
функціонування МВВ.


 
 
                                                 Додаток 1 
                                        до Порядку ведення реєстру
                                         місць видалення відходів
 

          ПОГОДЖЕНО                              ЗАТВЕРДЖЕНО
Керівник органу Мінекоресурсів           Голова місцевої державної 
           на місці                             адміністрації
_____________________________            _________________________ 
           (підпис)                      (області, міста, району)*

"___"_________________ 199_ р.            "___"___________ 199_ р. 
 

                              РЕЄСТР 
                     місць видалення відходів

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Реєстра- |Дата  |Наймену-|Місце знахо-|Повне най-|Режим фу-|Категорія|Характе-|Характери-
ційний   |остан-|вання   |дження МВВ  |менування |нкціону- |екологіч-|ристика |стика від-
номер    |ньої  |МВВ, код|(населений  |та адреса |вання МВВ|ної без- |МВВ,    |ходів
МВВ, дата|реві- |        |пункт, ра-  |власника  |(діючих, |пеки МВВ |(обсяг, |(наймену-
реєстра- |зії   |        |йон), код   |МВВ, код  |закритих)|         |площа,  |вання,
ції      |МВВ   |        |            |          |         |         |наземне,|група,
         |      |        |            |          |         |         |підзем- |клас небе-
         |      |        |            |          |         |         |не)     |зпеки)
—————————+——————+————————+————————————+——————————+—————————+—————————+————————+——————————
    1    |  2   |    3   |      4     |     5    |    6    |    7    |    8   |      9
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

     * В Автономній Республіці Крим - заступник Голови Ради 
       міністрів Автономної Республіки Крим.

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з  Постановою  КМ  N 1518 
( 1518-2002-п ) від
11.10.2002 )
 
 
 
 

 
                                             Додаток 2 
                                  до Порядку ведення реєстру місць
                                         видалення відходів

                  Операції з видалення відходів
——————————————————————————————————————————————————————————————————
  Код   |                       Вид операції
операції|
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 

   D1     Поховання  в  землі  чи  скидання на землю (наприклад на 
          звалище тощо)

   D2     Обробка грунту (наприклад  біохімічний розклад рідких чи 
          мулових відходів у грунті тощо)

   D3     Закачування на глибину (наприклад вприскування  відходів 
          відповідної  консистенції  у свердловини,  соляні куполи
          природних резервуарів тощо)

   D4     Скидання у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких 
          або  мулистих відходів у котловани,  ставки чи відстійні
          басейни тощо)

   D5     Скидання на  спеціально  обладнані  звалища   (наприклад 
          скидання  в  окремі  відсіки  з прокладкою і поверхневим
          покриттям,  які  ізолюють  їх  один  від  одного  і  від
          навколишнього середовища, тощо)

   D6     Скидання у водойми, крім морів/океанів 

   D7     Скидання  у  моря/океани,  в  тому  числі  поховання  на 
          морському дні

   D8     Біологічна обробка, не обумовлена в інших розділах цього 
          додатка,  яка призводить до утворення кінцевих сполук чи
          сумішей,  які  потім  видаляються  будь-яким   способом,
          зазначеним у цьому додатку

   D9     Фізико-хімічна обробка,  не обумовлена в інших  розділах 
          цього  додатка,  яка  призводить  до  утворення кінцевих
          сполук  чи  сумішей,  які  потім  видаляються  будь-яким
          способом, зазначеним у розділі А (наприклад випарювання,
          сушіння, прожарювання, нейтралізація, осаджування тощо)

   D10    Спалювання на суші 

   D11    Спалювання в морі 

   D12    Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах 
          у шахті тощо)

   D13    Змішування  чи  перемішування  до  початку  будь-якої  з 
          операцій, зазначених у цьому додатку

   D14    Переупаковка до початку будь-якої з операцій, зазначених 
          у цьому додатку

   D15    Зберігання  до  будь-якої з операцій, зазначених у цьому 
          додатку

Переглядів (4971)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери