Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.99 №2034

" Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів "

15:18 01.07.11

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
                        П О С Т А Н О В А
                  від 1 листопада 1999 р. N 2034
                               Київ

                 Про затвердження Порядку ведення
           державного обліку та паспортизації відходів
 

     Відповідно до статті 26 Закону України  (  187/98-ВР  )  "Про
відходи" Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Затвердити Порядок  ведення державного обліку і паспортизації
відходів (додається).

     Міністерству охорони навколишнього природного  середовища  та
ядерної  безпеки  і  Державному  комітетові  статистики  розробити
протягом року та затвердити нормативно-правові акти, що випливають
з цього Порядку.
 

     Прем'єр-міністр України                     В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд. 33

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                від 1 листопада 1999 р. N 2034

                             ПОРЯДОК
       ведення державного обліку та паспортизації відходів
 

     1. Цей Порядок встановлює єдині  правила  ведення  державного
обліку   та   паспортизації  відходів,  дія  яких  поширюється  на
підприємства,  установи, організації всіх форм власності, громадян
- суб'єктів підприємницької діяльності,  діяльність яких пов'язана
з утворенням відходів та здійсненням операцій  поводження  з  ними
(далі - підприємства).

     2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

     державний облік  відходів  - єдина державна система збирання,
узагальнення,  всебічного аналізу  та  зберігання  відомостей  про
відходи  під  час їх утворення та здійснення операцій поводження з
ними;

     первинний облік відходів  -  реєстрація  у  формах  первинних
облікових  документів  (картки,  журнали,  анкети)  відомостей про
відходи  під  час  їх  утворення  на  підприємстві  та  здійснення
операцій поводження з ними;

     інвентаризація відходів        -       комплекс       разових
організаційно-технічних заходів з виявлення,  ідентифікації, опису
і реєстрації відходів,  обліку обсягів їх утворення, утилізації та
видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів
і об'єктів поводження з ними;

     ідентифікація відходів   -   віднесення  відходів  до  певних
категорій та  класифікаційних  груп,  виходячи  з  їх  походження,
складу,   стану,   небезпеки   для   довкілля,   здоров'я  людини,
технологічних можливостей утилізації, знешкодження;

     паспортизація відходів  -   процес   послідовного   збирання,
узагальнення  та  зберігання  відомостей про кожний конкретний вид
відходів,  їх походження,  технічні, фізико-хімічні, технологічні,
екологічні,  санітарні,  економічні  та інші показники,  методи їх
вимірювання і  контролю,  а  також  про  технології  їх  збирання,
перевезення,   зберігання,   оброблення,   утилізації,  видалення,
знешкодження і захоронення.

     3. Державний облік відходів грунтується на даних спостережень
за утворенням відходів та здійсненням операцій поводження з ними і
включає  ведення   первинного   обліку   відходів   та   державної
статистичної звітності про них.

     4. Первинний облік відходів ведуть підприємства відповідно до
типових форм первинної облікової  документації  (картки,  журнали,
анкети)   з   використанням  технологічної,  нормативно-технічної,
планово-економічної,   бухгалтерської   та   іншої   документації.
Відомості   для  первинного  обліку  відходів,  що  заносяться  до
зазначених   документів,   обумовлюються   системою    показників,
необхідних для заповнення форм державної статистичної звітності та
ведення паспорта відходів.

     Типові форми первинної  облікової  документації  про  відходи
згідно   з   державним   класифікатором  ДК  010-98  "Класифікатор
управлінської  документації"  та  інструкції  щодо  їх  заповнення
розробляються  Мінекобезпеки за участю Держкомпідприємництва інших
заінтересованих центральних органів виконавчої влади, погоджуються
з   МОЗ   і   затверджуються   спільним  наказом  Держкомстату  та
Мінекобезпеки.

     Джерелом первинної інформації про безхазяйні  відходи  є  акт
комісії  з  питань поводження з безхазяйними відходами,  складений
згідно  з  Порядком  виявлення  та  обліку  безхазяйних  відходів,
затвердженим  постановою  Кабінету  Міністрів України від 3 серпня
1998 р. N 1217 ( 1217-98-п ).

     5. Державна статистична звітність  про  відходи  ведеться  за
встановленими   уніфікованими  формами  відповідно  до  державного
класифікатора ДК 010-98 "Класифікатор управлінської  документації"
та номенклатурою відходів.

     Форми державної   статистичної   звітності   про  відходи  та
інструкції  щодо  порядку   складання   цих   форм   розробляються
Мінекобезпеки  за участю інших заінтересованих центральних органів
виконавчої   влади,   погоджуються   з   МОЗ   і    затверджуються
Держкомстатом.

     Державна статистична   звітність   про   небезпечні   відходи
ведеться за окремою формою.  Реєстр звітних статистичних  одиниць,
що  повинні  складати  звіти  про  небезпечні відходи,  формується
органами державної статистики за поданням Мінекобезпеки.

     Підприємства заповнюють    форми    державної    статистичної
звітності  на підставі документів первинного обліку і подають їх в
установленому порядку територіальним органам державної  статистики
та відповідним органам виконавчої влади.

     6. Номенклатура   відходів,   за   якою   ведеться  державний
статистичний   облік   відходів,    розроблюється    Мінекобезпеки
відповідно  до  державного  класифікатора  ДК 005-96 "Класифікатор
відходів" і затверджується Держкомстатом.

     7. Органи державної  статистики  та  інші  органи  виконавчої
влади  в установленому порядку проводять статистичні спостереження
за утворенням відходів і здійсненням операцій поводження з ними, а
також  забезпечують  контроль  за  достовірністю ведення державної
статистичної звітності та інформаційно-довідкового  обслуговування
користувачів.

     8. Інвентаризація    відходів    проводиться   на   загальних
методологічних засадах відповідно  до  Положення  про  організацію
бухгалтерського   обліку  і  звітності  в  Україні,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р.  N  250
( 250-93-п ).

     9. Паспортизація відходів ведеться підприємствами з метою  їх
вичерпної   ідентифікації   та   визначення   оптимальних   шляхів
поводження з ними.

     Паспортизація відходів   передбачає   складення   і   ведення
паспортів відходів, паспортів місць видалення відходів, реєстрових
карт  об'єктів  утворення,  оброблення  та   утилізації   відходів
відповідно  до  державного  класифікатора  ДК 005-96 "Класифікатор
відходів".

     Форми паспортів  відходів  та  інструкції  щодо  їх   ведення
розробляються   Мінекобезпеки   за  участю  інших  заінтересованих
центральних органів  виконавчої  влади  і  затверджуються  ним  за
погодженням з МОЗ.

     10. Контроль  за  веденням  підприємствами  первинного обліку
відходів та за їх  паспортизацією  здійснюється  Мінекобезпеки,  а
також іншими спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у
сфері поводження з відходами відповідно до їх компетенції.

Переглядів (5067)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери