Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.09 №16

"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)"

16:44 01.07.11

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                    від 14 січня 2009 р. N 16
                               Київ

         Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
           ступінь ризику від провадження господарської
            діяльності у сфері питного водопостачання
          і водовідведення та визначається періодичність
    здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
 

     Відповідно до  статті  5  Закону  України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у  сфері  господарської  діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Затвердити критерії,  за  якими оцінюється ступінь ризику від
провадження   господарської    діяльності    у    сфері    питного
водопостачання  і  водовідведення  та  визначається  періодичність
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю),  згідно
з додатком.
 

     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

     Інд. 21
 

                                           Додаток
                           до постанови Кабінету Міністрів України
                                  від 14 січня 2009 р. N 16

                            КРИТЕРІЇ,
        за якими оцінюється ступінь ризику від провадження
             господарської діяльності у сфері питного
                 водопостачання і водовідведення
             та визначається періодичність здійснення
          планових заходів державного нагляду (контролю)
 

     1. Критерії,   за   якими   оцінюється   ступінь  ризику  від
провадження   господарської    діяльності    у    сфері    питного
водопостачання і водовідведення (далі - критерії),  установлюються
з метою проведення оцінки господарської діяльності,  пов'язаної із
забезпеченням   належного  технічного  стану  та/або  експлуатації
систем    централізованого    і     нецентралізованого     питного
водопостачання   і  водовідведення,  надійності  водопостачання  і
водовідведення,  безпеки  для  життя  і  здоров'я  населення,   із
запобіганням    виникненню    загрози   навколишньому   природному
середовищу,  на основі яких визначається ступінь ризику - високий,
середній та незначний.

     2. До критеріїв належать:

     1) стосовно  технічного  стану  та  організації  експлуатації
систем питного водопостачання і водовідведення - оцінка:

     технічного стану та експлуатації;

     стану виконання  інвестиційних  програм,  програм   оснащення
засобами обліку;

     стану технічного     обслуговування    і    ремонту    систем
централізованого водопостачання і водовідведення;

     потенційної техногенної  та  екологічної  небезпеки  об'єктів
підвищеної небезпеки;

     2) стосовно соціально-економічної ситуації - оцінка:

     рівня загрози з урахуванням імовірності виникнення негативних
соціальних і матеріальних наслідків від провадження  господарської
діяльності  та  можливих втрат від технологічних порушень у роботі
систем  питного  водопостачання   і   водовідведення   підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства та споживачів;

     ефективності заходів  з  експлуатації систем централізованого
питного водопостачання і водовідведення;

     ресурсного потенціалу, необхідного для усунення технологічних
порушень   в   роботі   систем  водопостачання  і  водовідведення,
запобігання  виникненню  надзвичайних  ситуацій   та   компенсації
завданих збитків;

     матеріальних втрат  від діяльності суб'єктів господарювання з
централізованого водопостачання і водовідведення;

     достовірності даних     звітності,     поданої     суб'єктами
господарювання до Мінжитлокомунгоспу;

     3) стосовно організації роботи із споживачами - оцінка:

     стану укладення   та   виконання   договорів  із  споживачами
відповідно до вимог законодавства;

     дотримання порядку надання  технічних  умов  та  забезпечення
приєднання       споживачів       до       мереж       підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства  на   недискримінаційній
основі відповідно до вимог законодавства;

     ефективності досягнення  суб'єктами господарювання показників
якості наданих споживачам послуг з централізованого водопостачання
і водовідведення;

     4) стосовно екологічної ситуації - оцінка:

     ефективності заходів  щодо  надійного забезпечення споживачів
послугами питного водопостачання і водовідведення,  що  враховують
рівень  загрози  виникнення  негативних  екологічних наслідків для
населення,  навколишнього природного  середовища  від  провадження
зазначеної господарської діяльності;

     ефективності заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної
екологічної ситуації.

     3. Критеріями віднесення суб'єктів  господарювання  до  групи
суб'єктів з високим ступенем ризику є:

     1) наявність у них об'єктів:

     питного водопостачання,  зокрема водозабірних споруд, очисних
споруд,  насосних  станцій,  водопровідних  мереж,  резервуарів  і
водонапірних башт;

     водовідведення, зокрема   каналізаційних  мереж,  колекторів,
насосних станцій, очисних споруд;

     що віднесені  відповідно  до   законодавства   до   категорій
потенційно небезпечних і підвищеної небезпеки;

     з обмеженим     до    рівня    екологічної    броні    питним
водопостачанням;

     2) провадження ними діяльності із:

     забезпечення питною   водою   за    допомогою    розподільних
водопровідних  мереж,  пов'язаних  єдиним  технологічним  процесом
виробництва та транспортування питної води;

     відведення та очищення стічних  вод  за  допомогою  комплексу
об'єктів,  споруд,  колекторів,  трубопроводів,  пов'язаних єдиним
технологічним процесом;

     обслуговування та  експлуатації  житлового  фонду  в  частині
забезпечення споживачів питною водою;

     3) забезпечення   питною   водою  дошкільних,  навчальних  та
лікувальних закладів;

     4) забезпечення населення питною водою за  допомогою  пунктів
розливу   (в   тому   числі  пересувних),  застосування  установок
(пристроїв) підготовки питної води.

     4. Критеріями віднесення суб'єктів  господарювання  до  групи
суб'єктів із середнім ступенем ризику є:

     1) провадження ними діяльності із забезпечення індивідуальних
споживачів питною  водою  за  допомогою  автоцистерн,  свердловин,
каптажів тощо;

     2) провадження  ними  діяльності  з  виробництва і постачання
фасованої питної води.

     5. Критеріями віднесення суб'єктів  господарювання  до  групи
суб'єктів  з незначним ступенем ризику є наявність у них об'єктів,
що не належать до високого або середнього ступеня ризику  у  сфері
питного водопостачання і водовідведення.

     6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю
суб'єктів господарювання проводяться:

     з високим ступенем ризику - не частіше двох разів на рік;

     із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на рік;

     з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу  на  два
роки.

Переглядів (3022)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери