Законодавство

15:50 22.06.11

 

Конституція України

Стаття 3 Конституції України

Стаття 13 Конституції України

Стаття 16 Конституції України

Стаття 50 Конституції України

Стаття 66 Конституції України

Декларація про державний суверенітет України (прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990 року)

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки (затверджено постановою Верховної Ради України від 05.03.98 №188/98-ВР)

Держкомстат України "Аналітична доповідь "Довкілля України у 2009 році"

Кодекси

Водний кодекс України

Господарський кодекс України

Господарський процесуальний кодекс України

Земельний кодекс України

Кодекс  України "Про надра"

Повітряний кодекс України

Цивільний кодекс України

Податковий кодекс України

 

Міжнародні документи

Базельська конвенція ( Базельская конвенция о контроле за трансграничным перемещением опасных отходов и их удалением.  Методическое руководство для проведения национальной инвентаризации опасных отходов в рамках Базельской конвенции)


Європейська Хартія малих підприємств


Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату ( Кіотський протокол ратифіковано Законом №1430-IV від 04.02.2004)


ОГЛЯД СТАНУ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE, Міністерство юстиції України, Київ, 2007


Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, ратифіковано Законом N 832-XIV (832-14 ) від 06.07.99

Закони

Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"


Закон України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки"


Закон України "Про охорону атмосферного повітря"


Закон України "Про охорону земель"


Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"


Закон України "Про охорону праці"


Закон України "Про пестициди і агрохімікати"


Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи"


Закон України "Про прокуратуру"


Закон України "Про рослинний світ"


Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"


Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"


Закон України "Про Червону книгу України"


Закон України " Про тваринний світ "


Закон України " Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів"


Закон України " Про державний контроль за використанням та охороною земель"


Закон України " Про молодіжні та дитячі громадські організації"


Закон України " Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням


Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції"


Закон України "Про відходи"


Закон України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо операцій з металобрухтом)"


Закон України "Про господарські товариства"


Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"


Закон України "Про екологічний аудит"


Закон України "Про екологічну експертизу"


Закон України "Про екологічну мережу України"


Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"


Закон України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами"


Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"


Закон України "Про захист економічної конкуренції"


Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"


Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"


Закон України "Про захист рослин"


Закон України "Про звернення громадян"


Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації"


Закон України "Про інформацію"


Закон України "Про карантин рослин"


Закон України "Про металобрухт"


Закон України "Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства"


Закон України "Про об'єднання громадян"


Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"


Закон України "Про основи містобудування"


Закон України "Про основи національної безпеки"


Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"


Закон України "Про хімічні джерела струму"


Про інформування громадськості з питань, що стосуються довкілля (затверджено постановою Верховної Ради України від 04.11.04 №2169-ІУ)

Постанови

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року" від 17.10.07 №880-р


Постанова Кабінету Міністрів України " Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики " від 03.11.10 №996


Постанова  Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліків відходів та брухту чорних і кольорових металів, операції з постачання яких, зокрема операції з імпорту, тимчасово, до 1 січня 2014 року, звільняються від обкладення податком на додану вартість" від 12.01.11  №15


Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 04.06.2010 №18 "Про затвердження значення гігієнічного нормативу хімічної речовини в атмосферному повітрі населених місць" (щодо діоксиду азоту)


Постанова Кабінету  Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. N 997" від 25.08.10 №723 щодо утворення Національної ради із сталого розвитку України


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)" від 19.03.08 №212


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності " від 04.07.01 №756


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження переліку видів діяльності, що                належать до природоохоронних заходів " від 17.09.96 №1147


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження переліку органів ліцензування " від 14.11.2000 №1698


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Положення про державну  систему моніторингу довкілля " від 30.03.98 №391


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Положення про державний            санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні " від 22.06.99 №1109


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію " від 17.11.01 №1520


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів " від 29.08.02 №1288


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря " від 13.12.01 №1655


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних  зон  та режиму ведення господарської діяльності в них" від 8.05.96 №486


Постанова  Кабінету Міністрів України " Про утворення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" від 26.12.00  №1888


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів " від 03.08.98 №1216


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів " від 03.08.98 №1217


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів " від 1.08.98 №1360


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів " від 01.11.99 №2034


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами " від 15.10.2003р. №1631


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями " від 24.03.04 №368


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря           стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи " від 13.03.02 №302


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. №459 " від 13.03.02 №321


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел " від 28.12.01 №1780


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Порядку розроблення,           затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів " від 03.08.98 №1218


Постанова Кабінету Міністрів України " Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами " від 25.03.99 №465


Постанова Кабінету Міністрів України " Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки " від 11.07.02 №956


Постанова Кабінету Міністрів України " Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку " від 27.07.95 №554


Постанова Кабінету Міністрів України " Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу " від 29.11.2000 №1755


Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання поводження з радіоактивними відходами" від 29.04.96 №480 (Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами)


Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню" від 29.12.10 №1211


Постанова Кабінету Міністрів України "Про експертно-апеляційну раду при Державному комітеті з питань регуляторної політики та підприємництва" від 8.11.00 №1669


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми "Ліси України" на 2010-2015 роки" від 16.09.09 №977


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми приведення небезпечних об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод"" від 30.09.09 №1029


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової  екологічної програми проведення моніторингу  навколишнього природного середовища" від 5.12.07 №1376


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації" від 14.04.97  №348


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003 - 2015 роки " від 26.04.03 №634


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) від 14.01.09 №16


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)" від 27.12.08 №1139


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню" від 29.11.01 №1598


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню" від 28.02.01 №183


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Зелену книгу України" від 29.08.02 №1286


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів" від 13.07.2000 №1120


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України" від 2.11.06 №1524

 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій і громадян - підприємців, які отримали такі дозволи " від 29.03.02 №432


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" від 01.03.99 №303


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод" від 20.07.96  №815


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів" від 2.07.99 №999


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку і правил проведення        обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру" від 16.11.02 №1788


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку митного оформлення          товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 14.05.08 №446


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів" від 20.06.95 №440


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря " від 09.03.99 №343


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" від 28.02.2000 №419


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки" від 14.11.07 №1324


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру" від 08.11.2000 №1658


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами" від 4.03.04 №265


Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Санітарних правил в лісах України" від 27.07.95 №555


Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" від 04.01.02 №3


Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу" від 31.10.1995 №870


Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря" від 13.03.02 №300


Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується" від 11.09.96р. №1100


Постанова Кабінету Міністрів України "Про утворення урядових органів державного управління у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища" від 12.07.05 №550

Накази

Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців (наказ Мінприроди від 09.03.06 №108)


Інструкція про зміст і складання паспорта місць видалення відходів (наказ Мінприроди від 14.01.99 №12)


Інструкція про зміст та порядок складання звіту проведення  інвентаризації   викидів забруднюючих речовин на підприємстві (наказ Мінприроди від 10.02.95 №7)


Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря (наказ Мінприроди від 10.05.02 №177)


Інструкція щодо заповнення  типової форми первинної облікової документації № ПОД-2 “Журнал обліку виконання заходів з метою охорони атмосферного повітря” (наказ Держкомстату від 30.04 04 №252)


Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації №1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" (наказ Мінприроди від 07.07.08 №342)


Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна) (наказ Держкомстату від 20.10.08 №396)


Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати (наказ Держкомстату України від 11.11.10 №452)


Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів (наказ Мінпромполітики від 23.10.07 №127/595)


Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (наказ Мінприроди від 19.03.01 №52/105)


Ліцензійні умови провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (наказ Мінприроди від 12.02.01 №27/44)


Статистична форма №1-громадська організація (річна) (наказ Держкомстату від 27.07.10 №304)


Статистична форма звітності №1 відходи (річна) (наказ Держкомстату України від 21.06.10 №233)


Статистична форма звітності №1-екологічні витрати (річна) (наказ Держкомстату України від 21.06.10  №233)


Статистична форма звітності №2-ТП (водгосп) (наказ Держкомстату України від 30.09.97 №230)

 
Статистична форма звітності №2-ТП повітря (квартальна) (наказ Держкомстату України від 21.06.10 №233)


Статистична форма звітності №2-ТП повітря (річна) (наказ Держкомстату України від 21.06.10 №233)


Форма реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення  та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання (наказ Мінприроди від 17.02.99 №41)


Наказ Мінагрополітики № 51 від 26.02.2004 "Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення"


Наказ Мінприроди №312 від 17.06.09 "Про затвердження переліків видів рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України (рослинний світ), та видів рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України (рослинний світ)"


Перелік небезпечних властивостей та інструкцій    щодо    контролю   за   транскордонними перевезеннями  небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням (наказ Мінприроди від 16.10.00 №165)


Положення про порядок надання екологічної інформації (наказ Мінприроди від 18.12.03 №169)


Положення про сертифікацію екологічних аудиторів (наказ Мінприроди від 29.01.07 №27)


Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля (наказ Мінприроди від 18.12.03 №168)


Порядок збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) (наказ Мінекономіки від 02.10.01 №224)


Порядок організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства (наказ Мінприроди від 10.01.09 №464)


Порядок реєстрації установ, організацій та закладів, яким надається право на розробку документів, що обгрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності (наказ Мінприроди від 13.12.01 №465)


Правила експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі (наказ Мінтрансзв"язку від 02.07.08 №795)


Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України (наказ Мінтрансзв"язку від 21.12.98 №527)


Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища (наказ Мінприроди  №162/379 від 19.07.99, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 серпня 1999 р. за N 544/3837) 


Про затвердження Методичних рекомендацій по впровадженню системи моніторингу у сфері поводження з твердими побутовими відходами (наказ Держжитлокомунгосп № 295 від 02.10.08)


Про затвердження Положення про ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту  (наказ Мінприроди від 27.03.07 №121, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2007 р. за №338/13605)


Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля (наказ Мінприроди від 27.02.02 №88, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 березня 2002 р. за N 276/6564)


Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами та збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України)(наказ Мінприроди 22.03.05 №21/104, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2005 р. за N 368/10648)

Стандарти і класифікатори

ГОСТ 12.1.001-89 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ "Система стандартов безопасности труда. УЛЬТРАЗВУК. Общие требования безопасности"


ГОСТ 12.1.003-83 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ "Система стандартов безопасности труда. ШУМ. Общие требования безопасности"


ГОСТ 12.1.004-91 "Система стандартов безопасности труда. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Общие требования"


ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ"


ГОСТ 12.1.007-76 Межгосударственный стандарт. "Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" (утв. и введен в действие постановлением Госкомстата СССР от 10 марта 1976 г. N 579)


ГОСТ 12.1.011-78 "Система стандартов безопасности труда. СМЕСИ ВЗРЫВООПАСНЫЕ. Классификация и методы испытаний" (Переиздание (июль 1985 г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1982 г.; Пост. №860 26.02.82 (ИУС 5-82)


ГОСТ 12.1.012-90 "Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования"


ГОСТ 12.1.030-81 "Система стандартов безопасности труда. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАНУЛЕНИЕ"


ГОСТ 12.1.036-81 (СТ СЭВ 2834-80) "Система стандартов безопасности труда. ШУМ. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях"


ГОСТ 12.1.044-89 "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ"


ГОСТ 12.2.003-91 "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. Общие требования безопасности"


ГОСТ 12.2.007.12-88 "Система стандартов безопасности труда. ИСТОЧНИКИ ТОКА ХИМИЧЕСКИЕ. Требования безопасности"


ГОСТ 12.2.061-81 (СТ СЭВ 2695-80) "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. Общие требования безопасности к рабочим местам"


ГОСТ 12.3.002-75 (СТ СЭВ 1728-89) "Система стандартов безопасности труда. ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ. Общие требования безопасности"


ГОСТ 12.3.003-86 "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"


ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) "Система стандартов безопасности труда. РАБОТЫ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ. Общие требования безопасности"


ГОСТ 12.4.010-75 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. РУКАВИЦЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ. Технические условия"


ГОСТ 12.4.021-75 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ "Система стандартов безопасности труда. СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ. Общие требования"


ГОСТ 12.4.023-84 "Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля"


ГОСТ 12.4.026-76 "Система стандартов безопасности труда. ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ"


ГОСТ 12.4.028-76 "Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 "Лепесток". Технические условия"


ГОСТ 12.4.041-89 (СТ СЭВ 4565-84) "Система стандартов безопасности труда. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИЕ. Общие технические требования"


ГОСТ 12.4.099-80 "КОМБИНЕЗОНЫ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕТОКСИЧНОЙ ПЫЛИ, МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. Технические условия"


ГОСТ 12.4.100-80 "КОМБИНЕЗОНЫ МУЖСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕТОКСИЧНОЙ ПЫЛИ, МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. Технические условия"


ГОСТ 12.4.103-83 (СТ СЭВ 3952-82, СТ СЭВ 3953-82, СТ СЭВ 3402-81) "Система стандартов безопасности труда. ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ И РУК. Классификация"


ГОСТ 12.4.125-83 "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. Средства коллективной защиты работающих от воздействия механических факторов. Классификация"


ГОСТ 17.2.3.02-78 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Охрана природы. АТМОСФЕРА. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями"


ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения


ГОСТ 17.4.2.01-81 "Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния"


ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб


ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа


ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения гигиенические, технические требования и правила выбора


ГОСТ 5180-84: Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ДК 005-96 "Державний класифікатор України. Класифікатор відходів. Технічні умови"

Державні норми і правила

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань № 239 від 01.08.96


ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення"


ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 "Допустимі дози, концентрації,  кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони,            атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті" (затверджено постановою Головногодержавного санітарного лікаря України 20.09.2001  №137)


ДСН 3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації"


ДСН 3.3.6.042-99 "Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень"


ДСП 201-99 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)"


ДСП 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку"


ДСП 8.8.1.2.001-98 Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. Державні санітарні правила


НАПБ А-01-001-2004 "Правила пожежної безпеки в Україні"


НАПБ Б.01.008-2004"Про затвердження Правил експлуатації вогнегасників"


НАПБ Б.03.001-2004 "Про затвердження Типових норм належності вогнегасників"


Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел (наказ Мінприроди від 27.06.06 №309)


НПАОП 0.00 - 4.33 - 99 "Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій"


НПАОП 40.1-1.01-97 "Про затвердження "Правил безпечної експлуатації електроустановок"


НПАОП 40.1-1.32 "Про затвердження "Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок"


Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України" (наказ Міністерства охорони здоров'я України  від 02.02.2005  №54, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 р. за №552/10832)


СанПин 3912-85 "Методические указания для органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы по контролю за реализацией мероприятий, направленных на санитарную охрану окружающей среды от загрязнений твердыми и жидкими токсичными отходами промышленных предприятий"


СанПиН 4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве


СанПиН 4617-88 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"


СанПиН 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения" від 4.07.1988 № 4630-88


СанПиН 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения"


СанПіН 2.2.7.029-99 "Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення"


СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию"


СНиП 3183-84 "Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов"


СНиП ІІ-4-79 "Нормы  проектирования. Естественное и искусственное освещение"


СНіП 2.09.04-87 "Адміністративні і побутові забудови"

Методики

"Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий" (ОНД-86)


Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при            аваріях на промислових об'єктах і транспорті (наказ МНС України від 27.03.01 №73/82/64/122)


Методичні вказівки з оцінки ступеня небезпеки забруднення ґрунту хімічними речовинами № 4266-87 від 13.03.87


Перелік методик виконання вимірювань (визначень) складу  та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущених до використання Мінприроди


КНД 211.2.3.063-98 Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція

Історичні документ

Еколог Джеральд Малколм Даррелл - "Подведем  итог"

 • Промова вождя альянсу індіанських племен в Сієтлі 1851 рік
 •  
 • Овідій - Про їжу благодатну
 •  

   

   

  Переглядів (2027)


  Комментарии
  twitter facebook google buzz ВКонтакте

  English version

  Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


  Всі номери