Постанова Кабінету Міністрів України "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" від 04.01.02 №3

17:24 09.06.11

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 4 січня 2002 р. N 3 Київ

Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 905 від 16.06.2003 N 150 від 11.02.2004 N 1700 від 08.12.2006 N 809 від 02.09.2010 ) ( У тексті Постанови слова "Державний комітет зв'язку та інформатизації" в усіх відмінках замінено словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 809 від 02.09.2010 )
Відповідно до Указів Президента України від 31 липня 2000 р. N 928 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" та від 17 травня 2001 р. N 325 "Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади" з метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами і на вільний доступ до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності та відкритості діяльності цих органів Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади (додається).
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям починаючи із січня 2002 р. забезпечити розміщення і постійне оновлення інформації на власних веб-сайтах у мережі Інтернет відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.
3. Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерству економіки, Державному комітету з питань науки, інновацій та інформатизації та Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації для інтеграції інформаційних ресурсів органів виконавчої влади, розміщених у мережі Інтернет, забезпечити розроблення та реалізацію проекту Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (далі - Веб-портал).
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1700 від 08.12.2006, N 809 від 02.09.2010 )
4. Визначити Секретаріат Кабінету Міністрів України замовником розроблення концепції, технічного завдання на створення Веб-порталу та відповідного базового програмного забезпечення, Державний комітет телебачення та радіомовлення - відповідальним за інформаційне, а Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації - за технічне забезпечення передбачених цією постановою заходів.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 905 від 16.06.2003, N 809 від 02.09.2010 )
5. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Державному комітету з питань науки, інновацій та інформатизації під час розроблення проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України та завдань Національної програми інформатизації за поданням Секретаріату Кабінету Міністрів України передбачати фінансування робіт із створення і підтримки Веб-порталу.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 809 від 02.09.2010 )


Прем'єр-міністр України А.КІНАХ Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 січня 2002 р. N 3
ПОРЯДОК
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади
1. Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності цих органів шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі.
2. Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади здійснюється шляхом:
розміщення і постійного оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інформації відповідно до вимог цього Порядку на власних веб-сайтах;
( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 809 від 02.09.2010 )
створення Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (далі - Веб-портал), призначеного для інтеграції веб-сайтів органів виконавчої влади та розміщення інформаційних ресурсів відповідно до потреб громадян.
3. Координація робіт із створення Веб-порталу, його інформаційне наповнення, технічна підтримка, супроводження та встановлення регламенту і стандартів обміну інформацією між його складовими частинами здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.
4. Інформація, яка розміщується на веб-сайтах органів виконавчої влади та Веб-порталі, повинна мати захист від несанкціонованої модифікації.
5. Інформаційне наповнення, захист інформації від несанкціонованої модифікації та технічне забезпечення функціонування веб-сайтів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади як складових частин Веб-порталу зазначені органи здійснюють самостійно.
6. Контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації, доступної через Веб-портал, здійснюється Адміністрацією Держспецзв'язку.
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1700 від 08.12.2006 )
7. Структура, дизайн веб-сайту та регламент його функціонування визначаються керівником органу виконавчої влади відповідно до вимог цього Порядку.
Відповідальний за створення і супроводження веб-сайту призначається керівником відповідного органу виконавчої влади.
8. На веб-сайті органу виконавчої влади розміщується така інформація:
1) для міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади:
найменування органу;
основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;
структура та керівництво органу;
прізвища, імена та по батькові керівників;
місцезнаходження апарату, урядових органів державного управління, утворених у його складі, територіальних органів та відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сайтів та електронної пошти);
основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;
нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу;
плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них;
( Підпункт 1 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 150 від 11.02.2004 )
повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;
( Підпункт 1 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 150 від 11.02.2004 )
звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;
( Підпункт 1 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 150 від 11.02.2004 )
відомості про регуляторну діяльність органу;
( Підпункт 1 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 150 від 11.02.2004 )
перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг;
( Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 8 в редакції Постанови КМ N 809 від 02.09.2010 )
відомості про виконання плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1035 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3284);
( Підпункт 1 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 809 від 02.09.2010 )
відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади;
( Підпункт 1 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 809 від 02.09.2010 )
відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності;
( Підпункт 1 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 809 від 02.09.2010 )
зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу;
розпорядок роботи органу та час прийому керівництва;
підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу;
цільові програми у відповідній сфері;
відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;
державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу;
поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері;
відомості про наявні вакансії;
2) для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації:
найменування органу;
основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;
структура та керівництво органу;
прізвища, імена та по батькові керівників;
місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, міністерств і комітетів Автономної Республіки Крим (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій);
основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;
нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу;
плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них;
( Підпункт 2 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 150 від 11.02.2004 )
повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;
( Підпункт 2 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 150 від 11.02.2004 )
звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;
( Підпункт 2 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 150 від 11.02.2004 )
відомості про регуляторну діяльність органу;
( Підпункт 2 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 150 від 11.02.2004 )
перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг;
( Абзац тринадцятий підпункту 2 пункту 8 в редакції Постанови КМ N 809 від 02.09.2010 )
відомості про виконання плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1035 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3284);
( Підпункт 2 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 809 від 02.09.2010 )
відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади;
( Підпункт 2 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 809 від 02.09.2010 )
відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності;
( Підпункт 2 пункту 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 809 від 02.09.2010 )
зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу;
розпорядок роботи органу та часи прийому керівництва;
виконання бюджету відповідного рівня;
показники розрахунків за енергоносії;
відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;
установи і заклади соціальної сфери;
підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу;
цільові програми у відповідній сфері;
відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;
поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері;
відомості про наявні вакансії;
перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи;
порядок оскарження рішень, прийнятих органом відповідного рівня;
державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу.
9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації додатково розміщують інформацію про районні, районні у містах Києві та Севастополі держадміністрації, а саме:
найменування органу;
основні функції та нормативно-правові засади діяльності;
структура та керівництво органу;
місцезнаходження органу і підпорядкованих йому управлінь, відділів та інших структурних підрозділів (поштові адреси, номери телефонів, факсів);
основні завдання структурних підрозділів органу, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників;
нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу;
плани підготовки органом проектів регуляторних актів та зміни до них;
( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 150 від 11.02.2004 )
повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;
( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 150 від 11.02.2004 )
звіти про відстеження результативності прийнятих органом регуляторних актів;
( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 150 від 11.02.2004 )
відомості про регуляторну діяльність органу.
( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 150 від 11.02.2004 )
порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для реєстрації та отримання відповідної ліцензії (розрахункові рахунки для внесення платежів, розмір цих платежів тощо);
розпорядок роботи керівництва і працівників органу;
відомості про виконання бюджету відповідного рівня;
показники виплати заробітної плати, грошового забезпечення, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
показники розрахунків за енергоносії;
відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі діючі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;
установи і заклади соціальної сфери;
відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;
перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих установ, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи.
10. Інформація, розміщена на Веб-порталі та веб-сайті, оновлюється одразу після зміни відомостей, зазначених у пунктах 8 і 9 цього Порядку.
11. На веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій розміщується інформація про територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці:
сучасна територія та історія регіону, адміністративно-територіальний устрій, міста регіону;
загальний огляд економіки, опис природних ресурсів, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов у регіоні, вільні економічні зони, розвиток туризму тощо;
відомості про розвиток науки і освіти (перелік навчальних закладів і наукових установ, закладів культури і мистецтва), посилання на інші інтернет-ресурси регіону.
На веб-сайті може розміщуватися інша інформація, яку керівництво органу виконавчої влади вважає за доцільне оприлюднити.
12. На Веб-порталі та веб-сайті органу виконавчої влади розміщується адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції, а також надається можливість добровільної реєстрації відвідувачів для забезпечення ведення статистики відвідувань та підтримки функції зворотного зв'язку.
13. Не допускається розміщення на веб-сайті інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством.
Контроль за дотриманням вимог цього пункту здійснюється відповідними підрозділами органів виконавчої влади.
Персональна відповідальність за дотримання цих вимог покладається на керівника відповідного органу.
14. Інформація, яка розміщується на веб-сайті, підлягає літературному редагуванню.
15. На початку головної сторінки веб-сайту органу виконавчої влади розміщується зображення Державного Герба України.
16. На головній сторінці веб-сайту органу виконавчої влади розміщується адреса Веб-порталу.
17. Інформація на веб-сайті подається державною та англійською (обов'язково), а також іншими мовами (за потребою).
18. Моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади відповідно до вимог цього Порядку проводиться Держкомтелерадіо.
( Порядок доповнено пунктом 18 згідно з Постановою КМ N 809 від 02.09.2010 )

Переглядів (3569)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери