Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року"

16:57 05.06.11

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року

Верховна Рада України постановляє:

  1. Затвердити Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року (додається).
  2. Кабінету Міністрів України розробити та затвердити до 31 березня 2011 року Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища.
  3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 грудня 2010 року N 2818-VI

ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 21 грудня 2010 року N 2818-VI

ОСНОВНІ ЗАСАДИ (СТРАТЕГІЯ)
державної екологічної політики України на період до 2020 року

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Антропогенне і техногенне навантаження на навколишнє природне
середовище в Україні у кілька разів перевищує відповідні показники
у розвинутих країнах світу.

Тривалість життя в Україні становить у середньому близько 66
років (у Швеції - 80, у Польщі - 74). Значною мірою це зумовлено
забрудненням навколишнього природного середовища внаслідок
провадження виробничої діяльності підприємствами гірничодобувної,
металургійної, хімічної промисловості та паливно-енергетичного
комплексу.

Першопричинами екологічних проблем України є:

успадкована структура економіки з переважаючою часткою
ресурсо- та енергоємних галузей, негативний вплив якої був
посилений переходом до ринкових умов;

зношеність основних фондів промислової і транспортної
інфраструктури;

існуюча система державного управління у сфері охорони
навколишнього природного середовища, регулювання використання
природних ресурсів, відсутність чіткого розмежування
природоохоронних та господарських функцій;

недостатня сформованість інститутів громадянського
суспільства;

недостатнє розуміння в суспільстві пріоритетів збереження
навколишнього природного середовища та переваг сталого розвитку;

недотримання природоохоронного законодавства.

Атмосферне повітря

За даними державної статистичної звітності 2009 року,
основними забруднювачами атмосферного повітря є підприємства
переробної і добувної промисловості та підприємства електро- і
теплоенергетики (відповідно 31 і 21 та 40 відсотків загального
обсягу викидів забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне
повітря від стаціонарних джерел забруднення). Викиди забруднюючих
речовин пересувними джерелами становлять 39 відсотків загальної
кількості викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
Викиди забруднюючих речовин автомобільним транспортом становлять
91 відсоток забруднюючих речовин, що викидаються пересувними
джерелами.

До забруднюючих речовин, що переважно викидаються в
атмосферне повітря, належать оксид азоту, оксид вуглецю, діоксид
та інші сполуки сірки, пил.

Збільшується кількість випадків перевищення встановлених
нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами. Основними причинами, що зумовлюють
незадовільний стан якості атмосферного повітря в населених
пунктах, є недотримання підприємствами режиму експлуатації
пилогазоочисного обладнання, нездійснення заходів із зниження
обсягу викидів забруднюючих речовин до встановлених нормативів,
низькі темпи впровадження новітніх технологій та значне збільшення
кількості транспортних засобів, зокрема тих, що вичерпали строк
придатності.

Упродовж останніх років у промислово розвинутих містах в
атмосферному повітрі постійно реєструвалася наявність до 16
поліциклічних ароматичних вуглеводнів, з яких 8 є канцерогенами,
груп нітрозамінів (нітрозодиметилам і нітрозодіетиламін) та важких
металів (хром, нікель, кадмій, свинець, берилій). При цьому в
обсягах забруднення хімічними канцерогенами найбільшу питому вагу
мають сполуки класу поліциклічних ароматичних вуглеводнів.

Загалом канцерогенний ризик у 2009 році досяг 6,4-13,7
випадку онкологічних захворювань на 1 тисячу осіб, що значно
перевищує міжнародні показники ризику.

Охорона вод

Водокористування в Україні здійснюється переважно
нераціонально, непродуктивні витрати води збільшуються, об'єм
придатних до використання водних ресурсів внаслідок забруднення і
виснаження зменшується. Практично всі поверхневі водні джерела і
ґрунтові води забруднені. Основні речовини, які призводять до
забруднення, - сполуки азоту та фосфору, органічні речовини, що
піддаються легкому окисленню, отрутохімікати, нафтопродукти, важкі
метали, феноли. Інтенсивна евтрофікація внутрішніх водойм
призводить до погіршення стану Чорного та Азовського морів.

За рівнем раціонального використання водних ресурсів та
якості води Україна, за даними ЮНЕСКО, серед 122 країн світу
посідає 95 місце.

Система державного управління в галузі охорони вод потребує
невідкладного реформування у напрямі переходу до інтегрованого
управління водними ресурсами. Функції управління в галузі охорони,
використання та відтворення вод розподілені між різними
центральними органами виконавчої влади, що призводить до їх
дублювання, неоднозначного тлумачення положень природоохоронного
законодавства та неефективного використання бюджетних коштів.

Питне водопостачання України майже на 80 відсотків
забезпечується використанням поверхневих вод. Екологічний стан
поверхневих водних об'єктів і якість води в них є основними
чинниками санітарного та епідемічного благополуччя населення.
Водночас більшість водних об'єктів за ступенем забруднення
віднесена до забруднених та дуже забруднених.

Підземні води України в багатьох регіонах (Автономна
Республіка Крим, Донбас, Придніпров'я) за своєю якістю не
відповідають нормативним вимогам до джерел водопостачання, що
пов'язано передусім з антропогенним забрудненням. Особливе
занепокоєння викликає стан водопостачання сільського населення,
оскільки централізованим водопостачанням забезпечено лише 25
відсотків сільських населених пунктів України.

Забруднення води нітратами призводить до виникнення
різноманітних захворювань, зниження загальної резистентності
організму і, як наслідок, до підвищення рівня загальної
захворюваності, зокрема на інфекційні та онкологічні захворювання.
Невідповідність якості питної води нормативним вимогам є однією з
причин поширення багатьох інфекційних та неінфекційних хвороб.

Охорона земель і ґрунтів

Стан земельних ресурсів України близький до критичного. За
період проведення земельної реформи значна кількість проблем у
сфері земельних відносин не лише не розв'язана, а й загострилася.

Серед земель України найбільшу територію займають землі
сільськогосподарського призначення (71 відсоток), 78 відсотків з
яких є ріллею.

На всій території поширені процеси деградації земель, серед
яких найбільш масштабними є ерозія (близько 57,5 відсотка
території), забруднення (близько 20 відсотків території),
підтоплення (близько 12 відсотків території). Зменшується вміст
поживних речовин у ґрунтах, а щорічні втрати гумусу становлять
0,65 тонни на 1 гектар.

Проблеми у сфері охорони земель значною мірою зумовлені
незавершеністю процесу інвентаризації і автоматизації системи
ведення державного земельного кадастру, недосконалістю
землевпорядної документації та недостатністю нормативно-правового
забезпечення, проведення освітньої та просвітницької роботи,
низькою інституціональною спроможністю відповідних органів
виконавчої влади.

Охорона лісів

За площею лісів та запасами деревини Україна є державою з
дефіцитом лісових ресурсів.

Ліси займають більш як 15,7 відсотка території України (9,58
мільйона гектарів) і розташовані в основному на півночі (Полісся)
та заході (Карпати). Оптимальним, за європейськими рекомендаціями,
є покажчик лісистості 20 відсотків, для досягнення якого необхідно
створити більше 2 мільйонів гектарів нових лісів. Загальна площа
вкритих лісовою рослинністю земель збільшилася з 1961 року із 7,1
до 9,5 мільйона гектарів (на 33,8 відсотка).

Якщо зазначені темпи заліснення будуть збережені, то лише
через 20 років в Україні буде досягнутий оптимальний рівень
лісистості.

Ліси Держкомлісгоспу, віднесені до природно-заповідного
фонду, займають близько 1,2 мільйона гектарів, або 35 відсотків
природно-заповідного фонду України. Частка заповідних лісів, що
перебувають у підпорядкуванні Держкомлісгоспу, становить 15,4
відсотка.

Повноваження з охорони та відтворення лісів покладені на
центральні та місцеві органи виконавчої влади, що призводить до їх
дублювання та неефективного використання бюджетних коштів. Система
управління в галузі охорони та відтворення лісів не повністю
забезпечує багатоцільове, безперервне і невиснажливе використання
ресурсів та лісових екосистем. Необхідно здійснити реформування
зазначеної системи із забезпеченням розмежування природоохоронних
і господарських функцій.

Надра

За даними кадастрового обліку, в Україні на початок 2009 року
налічувалося 8658 родовищ з 97 видами корисних копалин і майже 12
тисяч їх проявів. Одними з найбільших за обсягом є запаси вугілля,
залізних, марганцевих і титаноцирконієвих руд, а також графіту,
каоліну, калійних солей, сірки, вогнетривких глин, облицювального
каменю. Частка їх в Україні є значною. Загалом у 2009 році
функціонувало більше 2 тисяч гірничодобувних підприємств. Загальна
кількість розроблених родовищ становить З тисячі. В обсягах
видобутку переважають залізорудна сировина, флюсові вапняки,
кам'яне вугілля, а також будівельне каміння.

Більшість корисних копалин в Україні видобувається в межах
кількох головних гірничопромислових регіонів - Донецького,
Криворізько-Нікопольського, Прикарпатського. Довготривале
інтенсивне використання ресурсів надр у цих регіонах призвело до
значних змін геологічного середовища та виникнення надзвичайних
ситуацій природного і техногенного характеру. Головними чинниками
негативного впливу є надзвичайно висока концентрація
гірничодобувних підприємств, високий рівень виробленості
переважної більшості родовищ, недостатній обсяг фінансування
робіт, спрямованих на зменшення впливу на навколишнє природне
середовище, зумовленого розробкою родовищ.

Надзвичайні ситуації

На території України зберігається високий ризик виникнення
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. В
Україні функціонують 23767 потенційно небезпечних підприємств та
інших об'єктів, аварії на кожному з яких можуть призвести до
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру державного, регіонального, місцевого та об'єктового
рівня.

Щороку реєструється до 300 надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру, внаслідок яких гинуть люди, завдаються
великі економічні збитки.

Основними причинами виникнення техногенних аварій і катастроф
та посилення негативного впливу внаслідок виникнення надзвичайних
ситуацій природного і техногенного характеру в Україні є:
застарілість основних фондів, зокрема природоохоронного
призначення, великий обсяг транспортування, зберігання і
використання небезпечних речовин, аварійний стан значної частини
мереж комунального господарства, недостатня інвестиційна підтримка
процесу впровадження новітніх ресурсозберігаючих і екологічно
чистих технологій в екологічно небезпечних галузях промисловості,
насамперед металургійній, хімічній, нафтохімічній та енергетиці;
природоохоронні проблеми, пов'язані з істотними змінами стану
геологічного та гідрогеологічного середовища та зумовлені
закриттям нерентабельних гірничодобувних підприємств, шахт і
розрізів, небажання суб'єктів господарювання здійснювати заходи із
запобігання аваріям та катастрофам на об'єктах підвищеної
небезпеки та потенційно небезпечних об'єктах тощо.

Відходи та небезпечні хімічні речовини

Протягом 2009 року внаслідок провадження суб'єктами
господарювання виробничої діяльності утворилося 1,2 мільйона тонн
відходів I-III класу небезпеки. Основна частина цих відходів (0,9
мільйона тонн, або 75 відсотків загального обсягу) віднесена до
III класу небезпеки, а відходи I-II класу небезпеки становлять
відповідно 3,8 та 299,2 тисячі тонн.

Гострою природоохоронною проблемою є поводження з побутовими
відходами. Питомі показники утворення відходів у середньому
становлять 220-250 кілограмів на рік на одну особу, а у великих
містах досягають 330-380 кілограмів на рік відповідно. Тверді
побутові відходи в основному захороняються на 4157 сміттєзвалищах
і полігонах загальною площею близько 7,4 тисячі гектарів і лише
близько 3,5 відсотка твердих побутових відходів спалюються на двох
сміттєспалювальних заводах у містах Києві та Дніпропетровську. За
розрахунками, близько 0,1 відсотка побутових відходів є
небезпечними.

Значну загрозу для навколишнього природного середовища та
здоров'я людини становлять медичні відходи, що містять небезпечні
патогенні та умовно патогенні мікроорганізми. В Україні щорічно
утворюється приблизно 350 тисяч тонн медичних відходів, що
становлять потенційний ризик поширення інфекцій.

В Україні спостерігається тенденція до збільшення обсягу
утворених і вивезених на полігони твердих побутових відходів.
Обсяг вивезених твердих побутових відходів, який у 2009 році досяг
50,1 мільйона кубічних метрів, збільшується щороку майже на 4
мільйони кубічних метрів. У 2009 році послугами із збирання
твердих побутових відходів охоплено 72 відсотки населення.

Серед твердих побутових відходів збільшується частка
відходів, які не піддаються швидкому розкладу і потребують значних
площ для зберігання. Кількість перевантажених сміттєзвалищ
становить 243 одиниці (5,8 відсотка їх загальної кількості), а
1187 одиниць (28,5 відсотка) - не відповідають нормам екологічної
безпеки.

На кінець 2009 року в Україні на 2987 складах накопичено,
більше 20 тисяч тонн непридатних пестицидів, більше половини з
яких - невідомі суміші високотоксичних пестицидів, які належать до
переліку стійких органічних забруднювачів ООН.

Біобезпека

На сьогодні в Україні створюється система біобезпеки,
основною метою якої є забезпечення безпечного провадження
генетично-інженерної діяльності та використання генетично
модифікованих організмів і запобігання несанкціонованому та
неконтрольованому їх поширенню.

Досягнення цієї мети передбачається шляхом запобігання
екологічним, економічним, соціальним та іншим ризикам, пов'язаним
з використанням генетично модифікованих організмів і провадженням
генетично-інженерної діяльності, а також процесам, що становлять
загрозу національним інтересам.

У процесі вступу до Світової організації торгівлі Україна
взяла зобов'язання щодо створення законодавчої бази у сфері
біотехнологій відповідно до міжнародних норм та принципів. Це
зумовлює необхідність всебічного вивчення та врахування
міжнародного досвіду, зокрема країн - членів ЄС.

Біологічне та ландшафтне різноманіття

Займаючи менше 6 відсотків площі Європи, Україна володіє
близько 35 відсотками її біорізноманіття. Біосфера України
нараховує більше 70 тисяч видів флори і фауни, зокрема флори -
більш як 27 тисяч видів, фауни - більш як 45 тисяч видів. Протягом
останніх років спостерігається збільшення кількості видів рослин і
тварин, занесених до Червоної книги України.

Україна розташована на перетині міграційних шляхів багатьох
видів фауни, через її територію проходять два основних глобальних
маршрути міграції диких птахів, а деякі місця гніздування мають
міжнародне значення. Більше 100 видів перелітних птахів
охороняються відповідно до міжнародних зобов'язань.

До складу природно-заповідного фонду України входять більш як
7608 територій та об'єктів загальною площею 3,2 мільйона гектарів
(5,4 відсотка загальної площі країни) та 402,5 тисячі гектарів у
межах акваторії Чорного моря. Частка природно-заповідних територій
в Україні є недостатньою і залишається значно меншою, ніж у
більшості країн Європи, де площі, зайняті під природно-заповідні
території, становлять у середньому 15 відсотків.

Екстенсивний розвиток сільського господарства призвів до
значного зменшення ландшафтного різноманіття. Більше 40 відсотків
площі України в минулому були зайняті степовими ландшафтами. На
сьогодні їх залишилося близько 3 відсотків. На цих територіях
зосереджено 30 відсотків усіх видів флори і фауни, занесених до
Червоної книги України.

За роки незалежності площа природно-заповідного фонду України
збільшилася у два рази, але окремі об'єкти природно-заповідного
фонду перебувають в управлінні центральних органів виконавчої
влади, для яких природно-заповідна справа не є пріоритетом
діяльності.

Основну загрозу біорізноманіттю становлять діяльність людини
та знищення природного середовища існування флори і фауни.
Спостерігається катастрофічне зменшення площі територій
водно-болотних угідь, степових екосистем, природних лісів.
Знищення навколишнього природного середовища відбувається
внаслідок розорювання земель, вирубування лісів з подальшою зміною
цільового призначення земель, осушення або обводнення територій,
промислового, житлового та дачного будівництва тощо. Поширення
неаборигенних видів у природних екосистемах викликає значний
дисбаланс у біоценозах. Управління збереженням біорізноманіття
прісноводних та морських екосистем розвивається не так швидко, як
для екосистем суші, що негативно впливає на обсяг рибних запасів
та середовища перебування водних живих ресурсів.

З метою припинення процесів погіршення стану навколишнього
природного середовища необхідно збільшувати площі земель
екомережі, що є стратегічним завданням у досягненні екологічної
збалансованості території України. Збільшення площі національної
екомережі має насамперед відбуватися в результаті розширення
існуючих та створення нових об'єктів природно-заповідного фонду.

Завдання щодо охорони біорізноманіття не вирішується під час
приватизації земель, підготовки і виконання програм галузевого,
регіонального і місцевого розвитку. Відсутність закріплених на
місцевості в установленому законом порядку меж об'єктів
природно-заповідного фонду призводить до порушення вимог
заповідного режиму. Повільними є темпи встановлення у натурі (на
місцевості) прибережних захисних смуг вздовж морів, річок та
навколо водойм, які виконують роль екологічних коридорів.

Забезпечення екологічно збалансованого природокористування

Всесвітня Конференція ООН з питань навколишнього природного
середовища і розвитку ухвалила декларацію та визнала концепцію
сталого розвитку домінантною ідеологією цивілізації у XXI
столітті.

Сталий соціально-економічний розвиток будь-якої країни
означає таке функціонування її господарського комплексу, коли
одночасно задовольняються зростаючі матеріальні і духовні потреби
населення, забезпечується раціональне та екологічно безпечне
господарювання і високоефективне збалансоване використання
природних ресурсів, створюються сприятливі умови для здоров'я
людини, збереження і відтворення навколишнього природного
середовища та природно-ресурсного потенціалу суспільного
виробництва.

Інтеграція екологічної політики та удосконалення системи
інтегрованого екологічного управління

Врахування майбутнього впливу на довкілля на етапі планування
політик, планів і програм розвитку не є законодавчо обов'язковим в
Україні на відміну від законодавства ЄС.

Природоохоронні аспекти не набули широкого відображення в
галузевих економічних політиках. Запровадження новітніх екологічно
чистих технологій та поширення найкращого досвіду є дуже
повільними. Низькі ціни на енергоресурси, що втримуються протягом
тривалого часу, а також високий рівень зношеності обладнання
призвели до того, що Україна посідає шосте місце у світі за
обсягом споживання газу, перевищуючи в 3-4 рази показники країн
Європи. Лише протягом останніх трьох років в умовах підвищення
ціни на газ вживаються заходи, спрямовані на розвиток джерел
відновлюваної та альтернативної енергетики.

Необхідно також вирішити питання щодо охорони навколишнього
природного середовища на об'єктах військово-оборонного
промислового комплексу, недоступність яких для відповідного
нагляду та контролю призводить до порушень природоохоронного
законодавства, забруднення поверхневих та ґрунтових вод
нафтопродуктами, знищення природних ландшафтів, незадовільного
відновлення не придатних до використання земель. Вітчизняними
підприємствами та іншими суб'єктами господарювання не створено
систему екологічного управління та екологічного маркування
продукції. На 2009 рік в Україні налічується 1630 підприємств, що
отримали сертифікати системи управління якістю, в тому числі 55 -
системи екологічного управління. Лише для 256 видів продукції 27
товаровиробників отримали екологічний сертифікат на відповідність
міжнародним екологічним критеріям згідно з вимогами міжнародних
стандартів серії ISO 14000.

Інтеграція екологічної політики до галузевих політик,
обов'язкове врахування екологічної складової при складанні
стратегій, планів і програм розвитку України, впровадження
екологічного управління на підприємствах, екологізація
господарської діяльності є шляхом до сучасної секторальної
екологічної політики, що реалізується у країнах Західної та
Центральної Європи.

Регіональна екологічна політика

Відмінності соціально-економічного розвитку регіонів України
зумовлюють нерівномірне техногенне навантаження на навколишнє
природне середовище. Передбачається, що положення Основних засад
(стратегії) державної екологічної політики України на період до
2020 року (далі - Стратегія) та розроблені на її основі
національні плани дій будуть інтегровані в регіональні програми
соціально-економічного розвитку та деталізовані на рівні
регіональних планів дій з охорони навколишнього природного
середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, на основі яких будуть розроблені місцеві плани дій з
охорони навколишнього природного середовища, підготовлені на рівні
сільських, селищних та міських рад.

У результаті виконання місцевих планів дій передбачається
посилити роль органів місцевого самоврядування в процесі
реалізації державної екологічної політики, визначити напрями її
вдосконалення з урахуванням регіональної специфіки та Керівних
принципів сталого просторового розвитку Європейського континенту
(Ганновер, 2000 рік).

Розділ 2. МЕТА І ПРИНЦИПИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Метою національної екологічної політики є стабілізація і
поліпшення стану навколишнього природного середовища України
шляхом інтеграції екологічної політики до соціально-економічного
розвитку України для гарантування екологічно безпечного природного
середовища для життя і здоров'я населення, впровадження екологічно
збалансованої системи природокористування та збереження природних
екосистем.

Основними принципами національної екологічної політики є:

посилення ролі екологічного управління в системі державного
управління України з метою досягнення рівності трьох складових
розвитку (економічної, екологічної, соціальної), яка зумовлює
орієнтування на пріоритети сталого розвитку;

врахування екологічних наслідків під час прийняття
управлінських рішень, при розробленні документів, які містять
політичні та/або програмні засади державного, галузевого
(секторального), регіонального та місцевого розвитку;

міжсекторальне партнерство та залучення зацікавлених сторін;

запобігання надзвичайним ситуаціям природного і техногенного
характеру, що передбачає аналіз і прогнозування екологічних
ризиків, які ґрунтуються на результатах стратегічної екологічної
оцінки, державної екологічної експертизи, а також державного
моніторингу навколишнього природного середовища;

забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної
рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи;

відповідальність нинішнього покоління за збереження довкілля
на благо прийдешніх поколінь;

участь громадськості та суб'єктів господарювання у формуванні
та реалізації екологічної політики, а також урахування їхніх
пропозицій при вдосконаленні природоохоронного законодавства;

невідворотність відповідальності за порушення законодавства
про охорону навколишнього природного середовища;

пріоритетність вимоги "забруднювач навколишнього природного
середовища та користувач природних ресурсів платять повну ціну";

відповідальність органів виконавчої влади за доступність,
своєчасність і достовірність екологічної інформації;

доступність, достовірність та своєчасність отримання
екологічної інформації;

державна підтримка та стимулювання вітчизняних суб'єктів
господарювання, які здійснюють модернізацію виробництва,
спрямовану на зменшення негативного впливу на навколишнє природне
середовище.

Розділ 3. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Національна екологічна політика спрямована на досягнення
стратегічних цілей.

Ціль 1. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

Завданнями у цій сфері є:

створення національної інформаційної системи охорони
навколишнього природного середовища;

збільшення частки екологічної інформації та соціальної
реклами природоохоронного спрямування, що регулярно поширюється
засобами масової інформації: до 2015 року - на 15 відсотків, до
2020 року - на 30 відсотків базового рівня (тут і далі за текстом
базовим є рівень 2010 року);

сприяння розвитку інформаційних центрів, територіальних
органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань
охорони навколишнього природного середовища та Орхуського
інформаційного центру, утвореного при спеціально уповноваженому
органі виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища;

створення до 2015 року мережі загальнодержавної
автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення
доступу до екологічної інформації, що включатиме, зокрема,
національну систему кадастрів природних ресурсів, реєстри викидів
та перенесення забруднюючих речовин, і до 2020 року - системи
управління екологічною інформацією, відповідно до стандартів ЄС;

розроблення до 2012 року та впровадження до 2020 року
програми підтримки проектів громадських екологічних організацій і
доведення обсягу її фінансування: у 2015 році - до рівня не менше
2 відсотків загальних видатків Державного фонду охорони
навколишнього природного середовища України, у 2020 році - до
рівня не менше 3 відсотків цих видатків;

розроблення до 2015 року і реалізація Стратегії екологічної
освіти з метою сталого розвитку українського суспільства та
економіки України;

створення до 2015 року системи екологічного навчання та
підвищення кваліфікації державних службовців, до компетенції яких
належать питання охорони навколишнього природного середовища;

створення до 2015 року мережі регіональних
екологічно-просвітницьких центрів на базі закладів освіти,
неурядових природоохоронних організацій тощо;

розроблення до 2015 року організаційного механізму місцевого,
регіонального та національного рівня для активного залучення
громадськості до процесу екологічної освіти з метою сталого
розвитку, екологічної просвіти та виховання;

систематичне інформування про діяльність органів виконавчої
влади у сфері охорони навколишнього природного середовища через
офіційні веб-сайти та засоби масової інформації;

створення до 2012 року і впровадження до 2015 року механізму
забезпечення доступу громадськості до екологічної інформації та
участі у прийнятті рішень відповідно до положень Конвенції про
доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
(Орхуської конвенції) ( 994_015 );

сприяння виданню та розповсюдженню Доповіді громадських
екологічних організацій щодо проведення громадської оцінки
національної екологічної політики починаючи з 2011 року;

створення до 2015 року умов для проведення громадської оцінки
діяльності органів виконавчої влади, здійснення громадського
контролю з питань охорони навколишнього природного середовища;

сприяння місцевим громадам щодо впровадження невиснажливого
господарювання та екологічно дружніх технологій; створення в
кожній області інформаційно-експериментальних та
демонстраційно-навчальних центрів підтримки заходів з впровадження
і поширення моделей невиснажливого господарювання та екологічно
дружніх технологій до 2020 року;

надання державної підтримки створенню і розвитку населених
пунктів, що використовують енерго- та ресурсозберігаючі технології
житлового будівництва, та комплексне впровадження таких технологій
до 2015 року;

включення питань формування екологічної культури, екологічної
освіти та просвіти в державні цільові, регіональні та місцеві
програми розвитку.

Ціль 2. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня
екологічної безпеки

Завданнями у цій сфері є:

підвищення рівня екологічної безпеки шляхом запровадження до
2015 року комплексного підходу до проведення оцінки ризиків,
запобігання та мінімізації наслідків стихійних лих відповідно до
Йоганнесбурзького плану дій:

атмосферне повітря

зменшення обсягу викидів загальнопоширених забруднюючих
речовин:

стаціонарними джерелами до 2015 року на 10 відсотків і до
2020 року на 25 відсотків базового рівня;

пересувними джерелами шляхом встановлення нормативів вмісту
забруднюючих речовин у відпрацьованих газах до 2015 року
відповідно до стандартів Євро-4, до 2020 року - Євро-5;

визначення цільових показників вмісту небезпечних речовин в
атмосферному повітрі, зокрема для важких металів, неметанових
летких органічних сполук, завислих часток пилу (діаметром менше 10
мікрон) та стійких органічних забруднюючих речовин з метою їх
врахування при встановленні технологічних нормативів викидів
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення;

оптимізація структури енергетичного сектору національної
економіки шляхом збільшення обсягу використання енергетичних
джерел з низьким рівнем викидів двоокису вуглецю до 2015 року на
10 відсотків і до 2020 року на 20 відсотків, а також забезпечення
скорочення обсягу викидів парникових газів відповідно до
задекларованих Україною міжнародних зобов'язань в рамках
Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних
Націй про зміну клімату ( 995_801 );

визначення до 2015 року основних засад державної політики з
адаптації до зміни клімату, розроблення та поетапне виконання
національного плану заходів щодо пом'якшення наслідків зміни
клімату та запобігання антропогенному впливу на зміну клімату на
період до 2030 року, в тому числі в рамках реалізації механізму
Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних
Націй про зміну клімату ( 995_801 ), проектів спільного
впровадження та проектів цільових екологічних (зелених)
інвестицій;

охорона водних ресурсів

реформування протягом першого етапу системи державного
управління в галузі охорони та раціонального використання вод
шляхом впровадження інтегрованого управління водними ресурсами за
басейновим принципом;

реконструкція існуючих та будівництво нових міських очисних
споруд з метою зниження до 2020 року на 15 відсотків рівня
забруднення вод забруднюючими речовинами (насамперед органічними
речовинами, сполуками азоту і фосфору), а також зменшення до 2020
року на 20 відсотків (до базового року) скиду недостатньо очищених
стічних вод;

розроблення та виконання до 2015 року плану заходів щодо
зменшення рівня забруднення внутрішніх морських вод і
територіального моря з метою запобігання зростанню антропогенного
впливу на навколишнє природне середовище та відновлення екосистеми
Чорного і Азовського морів;

охорона земель і ґрунтів

зменшення до 2020 року в середньому на 5-10 відсотків площ
орних земель в областях шляхом виведення із складу орних земель
схилів крутизною більш як 3 градуси, земель водоохоронних зон,
консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно
забруднених сільськогосподарських угідь з подальшим їх залісненням
у лісовій та лісостеповій зонах та залуженням у степовій зоні;

забезпечення до 2015 року повного врахування природоохоронних
вимог у процесі відведення земель для розміщення об'єктів
промисловості, будівництва, енергетики, транспорту і зв'язку та
під час вирішення питань щодо вилучення (викупу), надання, зміни
цільового призначення земельних ділянок;

розроблення і впровадження до 2020 року системи управління
агроландшафтами лісомеліоративними методами на засадах сталого
розвитку;

охорона лісів

збільшення до 2020 року площі заліснення території до 17
відсотків території держави шляхом відновлення лісів та
лісорозведення на земельних ділянках лісового фонду, створення
захисних лісових насаджень на землях несільськогосподарського
призначення і землях, відведених для заліснення, відновлення та
створення нових полезахисних лісових смуг, крім природних степових
ділянок;

геологічне середовище та надра

впровадження до 2020 року екологічно безпечних технологій
проведення гірничих робіт, обов'язкової рекультивації та
екологічної реабілітації територій, порушених внаслідок
провадження виробничої діяльності підприємствами хімічної,
гірничо-добувної, нафтопереробної промисловості, зокрема
забезпечення до 2020 року рекультивації земель на площі не менше
4,3 тисячі гектарів;

забезпечення максимально повного використання видобутих
корисних копалин, мінімізації відходів при їх видобутку та
переробці;

здійснення до 2015 року державного обліку артезіанських
свердловин та обладнання їх засобами виміру обсягів видобутої
води;

захист від надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру

підвищення до 2020 року ефективності функціонування державної
системи координації діяльності органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування із запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення
оперативності реагування у разі їх виникнення;

модернізація до 2020 року національної системи інформування
населення з питань надзвичайних ситуацій природного і техногенного
характеру;

забезпечення функціонування локальних систем оповіщення
населення;

забезпечення виконання до 2015 року заходів зі зменшення
обсягу винесення радіонуклідів за межі зони відчуження і зони
безумовного (обов'язкового) відселення шляхом функціонування
науково обґрунтованої системи, що поєднує природні відновлювальні
процеси з меліоративними, лісоохоронними та технічними заходами,
які підвищують бар'єрні функції природно-техногенного комплексу
зони відчуження;

проведення постійно діючого радіоекологічного моніторингу під
час виконання робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та
перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

реалізація проектів реабілітації територій, що зазнали
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
повернення земель чорнобильської зони відчуження в економіку
України з метою подальшого ефективного використання і розвитку
промислового майданчика та виробничої інфраструктури
Чорнобильської АЕС та зони відчуження;

зниження рівнів опромінення населення та реабілітація
територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи, шляхом забезпечення радіаційного
захисту населення і довкілля, розвитку продуктивних сил
забруднених регіонів, відновлення виробничої та соціальної
інфраструктури на цих територіях, зняття з них обмежень щодо
виробництва сільськогосподарської продукції;

забезпечення реалізації радіоекологічних і
соціально-економічних заходів на радіоактивно забруднених
територіях, підтримка і ведення розподільних банків даних щодо
радіоактивного забруднення природного середовища (на рівні районів
і областей), оцінки доз опромінення населення, яке проживає на
забруднених територіях, шляхом оцінки, прогнозування і прийняття
оперативних рішень;

реалізація проектів ефективного використання лісових ресурсів
на територіях, радіоактивно забруднених внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, насамперед з метою запобігання лісовим
пожежам;

укріплення до 2020 року берегів водних об'єктів у межах
населених пунктів;

визначення протягом першого етапу усіх територій, на яких
існує загроза виникнення надзвичайних ситуацій у зв'язку з
незадовільним техногенним та екологічним станом, та районування їх
з поділом на категорії небезпеки;

відходи та небезпечні хімічні речовини

забезпечення до 2015 року зберігання 70 відсотків побутових
відходів міст з населенням не менш як 250 тисяч осіб на
спеціалізованих та екологічно безпечних полігонах, а також до 2020
року зберігання в повному обсязі таких відходів, а також зменшення
до 2020 року в спеціальних місцях зберігання побутових відходів на
15 відсотків базового рівня частки відходів, що піддаються
біологічній деградації;

збільшення до 2020 року в 1,5 раза обсягу заготівлі,
утилізації та використання відходів як вторинної сировини;

запровадження новітніх технологій утилізації твердих
побутових відходів;

забезпечення до 2020 року остаточного знешкодження
накопичених не придатних до використання пестицидів шляхом
запровадження екологічно безпечних технологій їх знешкодження та
розроблення до 2015 року і виконання до 2020 року плану заходів
щодо заміни особливо небезпечних хімічних речовин, що виробляються
і використовуються в основних секторах національної економіки, та
забезпечення їх безпечного транспортування і зберігання;

створення до 2015 року системи безпечного поводження з
медичними відходами;

біобезпека

здійснення контролю за ввезенням на територію України
генетично модифікованих організмів, запобігання їх
неконтрольованому поширенню та удосконалення до 2015 року
дозвільної системи у сфері поводження з генетично модифікованими
організмами, у тому числі щодо їх транскордонних переміщень,
забезпечення координації генетично-інженерної діяльності;

забезпечення протягом першого етапу розроблення
нормативно-правових актів з питань державного регулювання і
контролю у сфері поводження з генетично модифікованими організмами
та провадження генетично-інженерної діяльності;

удосконалення протягом першого етапу дозвільної системи у
сфері поводження з генетично модифікованими організмами, в тому
числі щодо їх транскордонних переміщень, та забезпечення
координації генетично-інженерної діяльності.

Ціль 3. Досягнення безпечного для здоров'я людини стану
навколишнього природного середовища

Завданнями у цій сфері є:

запобігання порушенням санітарно-гігієнічних вимог до якості
повітря в населених пунктах (з кількістю населення не менш як 250
тисяч осіб) шляхом створення та удосконалення до 2015 року систем
автоматичного моніторингу та посилення екологічного контролю за
якістю повітря;

переважне (90 відсотків) забезпечення дотримання до 2020 року
санітарно-гігієнічних вимог до якості поверхневих вод у місцях
інтенсивного водокористування населення (для населених пунктів з
кількістю населення не менш як 250 тисяч осіб); забезпечення у
повному обсязі дотримання нормативних вимог до джерел
централізованого питного водопостачання до 2015 року;

переважне (70 відсотків) забезпечення дотримання до 2020 року
санітарно-гігієнічних вимог до якості води, що використовується
для потреб питного водопостачання та приготування їжі сільським
населенням;

підготовка до 2015 року державної цільової програми
проведення оцінки та запобігання ризикам здоров'ю населення
України від чинників навколишнього природного середовища, що
передбачає застосування методології оцінки ризику; запровадження
до 2020 року керованого управління екологічним ризиком (включаючи
випадки надзвичайних ситуацій техногенного і природного
характеру);

запровадження до 2020 року системи екологічного маркування
товарів і продуктів харчування;

виявлення зон екологічного ризику та підготовка державної
цільової програми зниження техногенного тиску на здоров'я
населення зон екологічного ризику на період до 2020 року;

посилення до 2015 року державного екологічного контролю за
дотриманням законодавства у процесі розміщення, будівництва,
експлуатації нових і реконструкції існуючих промислових
підприємств та інших об'єктів на підставі оцінки ризику для
здоров'я населення;

створення до 2015 року інституційних засад для інформування
населення щодо екологічних ризиків;

розширення кола питань санітарно-епідеміологічного та
природоохоронного характеру у програмі освіти управлінських кадрів
до 2015 року та удосконалення до 2020 року системи безперервної
фахової освіти для осіб, які працюють у сфері охорони
навколишнього природного середовища;

розвиток до 2015 року нормативно-правової бази з екологічного
страхування, що ґрунтуватиметься на визначенні питань щодо шкоди,
яка може бути заподіяна здоров'ю населення;

розвиток до 2015 року державної системи моніторингу
навколишнього природного середовища шляхом її модернізації,
посилення координації діяльності суб'єктів моніторингу та
вдосконалення систем управління даними як основи для прийняття
управлінських рішень.

Ціль 4. Інтеграція екологічної політики та вдосконалення
системи інтегрованого екологічного управління

Завданнями у цій сфері є:

розроблення та впровадження нормативно-правового забезпечення
обов'язковості інтеграції екологічної політики до інших
документів, що містять політичні та/або програмні засади
державного, галузевого (секторального), регіонального та місцевого
розвитку до 2012 року;

інституційна розбудова і посилення ефективності державного
управління в природоохоронній галузі;

розвиток у рамках процесу "Довкілля для України" партнерства
між секторами суспільства з метою залучення до планування і
реалізації природоохоронної політики усіх зацікавлених сторін;

впровадження систем екологічного управління та підготовка
державних цільових програм з екологізації окремих галузей
національної економіки, що передбачають технічне переоснащення,
запровадження енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій,
маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних
процесів;

розроблення і впровадження до 2015 року системи стимулів для
суб'єктів господарювання, що впроваджують систему екологічного
управління, принципи корпоративної соціальної відповідальності,
застосовують екологічний аудит, сертифікацію виробництва
продукції, її якості згідно з міжнародними природоохоронними
стандартами, покращують екологічні характеристики продукції
відповідно до встановлених міжнародних екологічних стандартів;

у промисловості та енергетиці:

схвалення у 2012 році Концепції впровадження в Україні більш
чистого виробництва та затвердження до 2015 року відповідної
стратегії та національного плану дій;

розроблення до 2015 року методології визначення ступеня
екологічного ризику, обумовленого виробничою діяльністю екологічно
небезпечних об'єктів;

у транспортно-дорожній галузі:

встановлення до 2015 року протишумових споруд/екранів (у
місцях, де населені пункти розташовані поблизу автомагістралей) у
населених пунктах з кількістю населення не менш як 500 тисяч осіб
та до 2020 року - у населених пунктах з кількістю населення не
менш як 250 тисяч осіб;

створення до 2015 року економічних умов для розвитку
інфраструктури екологічно чистих видів транспорту, зокрема
громадського, збільшення до 2020 року частки громадського
транспорту в загальній інфраструктурі на 25 відсотків;

підвищення вимог до забезпечення екологічної безпеки та
надійності трубопровідного транспорту;

у житлово-комунальному господарстві та будівництві:

перегляд нормативно-правової бази з метою забезпечення
природоохоронних вимог, зокрема щодо енерго- та ресурсозбереження,
у процесі промислового та житлового проектування, будівництва,
реконструкції та демонтажу споруд;

підвищення енерго- та ресурсозбереження в багатоквартирних
будинках;

у сільському господарстві:

створення умов для широкого впровадження екологічно
орієнтованих та органічних технологій ведення сільського
господарства та досягнення у 2020 році їх використання та
двократного збільшення площ їх використання у 2020 році до
базового рівня;

у військово-оборонній галузі:

розроблення до 2015 року стимулів із заохочення впровадження
систем екологічного управління у військових формуваннях,
забезпечення до 2020 року екологічно безпечного
природокористування в ході оперативної та бойової підготовки, під
час проведення військових навчань і тренувань;

ліквідація наслідків екологічної шкоди, заподіяної військовою
діяльністю, зокрема компенсація збитків державі, завданих
тимчасовою дислокацією на території України іноземних військ;

у галузі туризму та рекреації:

впровадження до 2015 року систем екологічного управління та
посилення державного екологічного контролю за об'єктами
туристичного, рекреаційного призначення та готельно-ресторанного
бізнесу, розвиток екологічного туризму та екологічно орієнтованої
рекреації;

розроблення на першому етапі економічних важелів сприяння
розвитку екологічного та зеленого туризму.

Ціль 5. Припинення втрат біологічного та ландшафтного
різноманіття і формування екологічної мережі

Завданнями у цій сфері є:

створення до 2015 року системи запобіжних заходів щодо
видів-вселенців та забезпечення контролю за внесенням таких видів
до екосистем, у тому числі морської;

удосконалення до 2015 року нормативно-правової бази щодо
системи здійснення контролю за торгівлею видами дикої флори і
фауни, що перебувають під загрозою зникнення;

проведення до 2015 року інформаційно-просвітницької кампанії
щодо цінності екосистемних послуг на прикладі екосистем України,
формування до 2015 року та подальше застосування вартісної оцінки
екосистемних послуг;

доведення до 2015 року площі національної екомережі до рівня
(41 відсоток території країни), необхідного для забезпечення
екологічної безпеки країни, запровадження системи природоохоронних
заходів збереження біо- та ландшафтного різноманіття і розширення
площі природно-заповідного фонду до 10 відсотків у 2015 році та до
15 відсотків загальної території країни у 2020 році;

впровадження до 2020 року екосистемного підходу в
управлінську діяльність та адаптація законодавства України у сфері
збереження навколишнього природного середовища відповідно до вимог
директив Європейського Союзу;

створення до 2020 року мережі центрів штучного розведення та
реакліматизації рідкісних видів рослин і тварин та таких, що
перебувають під загрозою зникнення;

створення до 2020 року системи економічних важелів сприяння
збереженню біо- та ландшафтного різноманіття та формуванню
екомережі на землях усіх форм власності;

вжиття до 2015 року адміністративних заходів з припинення
катастрофічного зменшення запасів водних живих ресурсів унаслідок
їх надмірної експлуатації та погіршення стану навколишнього
природного середовища.

Ціль 6. Забезпечення екологічно збалансованого
природокористування

Завданнями у цій сфері є:

підготовка та схвалення в 2012 році проекту Концепції
10-річних рамок політики сталого споживання та виробництва (ССВ)
згідно з Йоганнесбурзьким планом дій, розроблення та реалізація
Стратегії та національного плану дій до 2015 року;

подальший розвиток національної системи кадастрів природних
ресурсів, державної статистичної звітності з використання
природних ресурсів та забруднення навколишнього природного
середовища;

технічне переоснащення виробництва на основі впровадження
інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих
технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних
технологічних процесів до 2020 року;

запровадження до 2015 року системи економічних та
адміністративних механізмів з метою стимулювання виробника до
сталого та відновлюваного природокористування і охорони
навколишнього природного середовища, широкого запровадження
новітніх більш чистих технологій, інновацій у сфері
природокористування;

підвищення енергоефективності виробництва на 25 відсотків до
2015 року та до 50 відсотків до 2020 року порівняно з базовим
роком шляхом впровадження ресурсозбереження в енергетиці та
галузях, що споживають енергію і енергоносії;

збільшення обсягу використання відновлюваних і альтернативних
джерел енергії на 25 відсотків до 2015 року та на 55 відсотків до
2020 року від базового рівня;

збільшення до 2020 року частки земель, що використовуються в
органічному сільському господарстві, до 7 відсотків;

створення до 2015 року екологічно та економічно обґрунтованої
системи платежів за спеціальне використання природних ресурсів та
збору за забруднення навколишнього природного середовища для
стимулювання суб'єктів господарювання до раціонального
природокористування;

реформування до 2015 року діючої системи фондів охорони
навколишнього природного середовища з метою посилення
централізації коштів на рівні областей, Автономної Республіки
Крим, міст Києва та Севастополя.

Ціль 7. Удосконалення регіональної екологічної політики

Завданнями у цій сфері є:

розроблення та виконання середньострокових регіональних
планів дій з охорони навколишнього природного середовища як
основного інструменту реалізації національної екологічної політики
на регіональному рівні;

розроблення до 2015 року методології та підготовка місцевих
планів дій з охорони навколишнього природного середовища;

впровадження екологічної складової в стратегічні документи
розвитку міст та регіонів, урахування вимог Ольборзької хартії під
час проведення оцінки регіональних програм соціального та
економічного розвитку, перегляд до 2020 року генеральних планів
розвитку великих міст з метою імплементації положень зазначених
міжнародних документів;

законодавче забезпечення до 2015 року переходу від
соціально-економічного планування до
еколого-соціально-економічного планування розвитку регіонів і
міст;

розроблення до 2020 року нормативно-правової бази щодо
еколого-економічних макрорегіонів;

проведення до 2020 року класифікації регіонів за рівнями
техногенно-екологічних ризиків, створення відповідних банків
геоінформаційних даних і карт;

реалізація до 2015 року пілотного проекту щодо поєднання
системи територіального планування з процедурами довгострокового
прогнозування, еколого-соціально-економічного планування та
проведення стратегічної екологічної оцінки на прикладі
Карпатського макрорегіону;

розвиток партнерства "громадськість - влада - бізнес" на
регіональному рівні з метою забезпечення до 2020 року соціальних
та екологічних стандартів екологічно безпечного проживання
населення;

зменшення негативного впливу процесів урбанізації на
навколишнє природне середовище, припинення руйнування
навколишнього природного середовища у межах міст, підвищення
показників озеленення та територій зелених насаджень загального
користування, зниження до 2020 року рівня забруднення атмосферного
повітря, водойм, шумового та електромагнітного забруднення.

Розділ 4. ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Основними інструментами реалізації національної екологічної
політики є:

міжсекторальне партнерство та залучення зацікавлених сторін;

оцінка впливу стратегій, програм, планів на стан
навколишнього природного середовища;

удосконалення дозвільної системи у сфері охорони
навколишнього природного середовища;

екологічна експертиза та оцінка впливу об'єктів екологічної
експертизи на стан навколишнього природного середовища;

екологічний аудит, системи екологічного управління,
екологічне маркування;

екологічне страхування;

технічне регулювання, стандартизація та облік у сфері охорони
навколишнього природного середовища, природокористування та
забезпечення екологічної безпеки;

законодавство у сфері охорони навколишнього природного
середовища;

освіта та наукове забезпечення формування і реалізації
національної екологічної політики;

економічні та фінансові механізми;

моніторинг стану довкілля та контроль у сфері охорони
навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної
безпеки;

міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього
природного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

4.1. Міжсекторальне партнерство та залучення зацікавлених
сторін

Важливим інструментом реалізації національної екологічної
політики є розвиток партнерства між секторами та залучення до
планування і реалізації політики усіх зацікавлених сторін (органи
виконавчої влади, приватний сектор, виробники, науковці,
громадські організації, органи місцевого самоврядування).

Створення міжвідомчої комісії "Довкілля для України" за
аналогією з процесом ЄЕК ООН "Довкілля для Європи" та підтримка її
діяльності є механізмом забезпечення такого партнерства.
Завданнями зазначеної міжвідомчої комісії є щорічна підготовка і
проведення національних конференцій "Довкілля для України" за
участю громадськості, науковців, а також партнерів - представників
міжнародних організацій та програм, екологічно дружнього бізнесу.

4.2. Оцінка впливу стратегій, програм, планів на стан
навколишнього природного середовища

Удосконалення екологічного законодавства в частині
застосування Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) як
обов'язкового інструменту стратегічного планування розвитку
соціально-економічної політики на національному, регіональному та
місцевому рівнях. Посилення соціально-економічного розвитку
Центральноєвропейського та Східноєвропейського регіонів робить СЕО
важливим інструментом оцінки впливу на навколишнє природне
середовище, зокрема у транскордонному контексті.

4.3. Удосконалення дозвільної системи у сфері охорони
навколишнього природного середовища

Удосконалення дозвільної системи у сфері охорони
навколишнього природного середовища спрямоване на регулювання
природокористування шляхом встановлення науково обґрунтованих
обмежень на використання природних ресурсів та забруднення
навколишнього природного середовища. Розвиток зазначеного виду
діяльності пов'язаний із впровадженням інтегрованого дозволу щодо
регулювання забруднення навколишнього природного середовища
відповідно до Директиви ЄС про попередження та контроль
забруднення ('IPPC' 96/61/EC Directive) ( 994_497 ), спрощення
процедури видачі дозволу та забезпечення прозорості. Важливим
аспектом є вдосконалення наукового забезпечення встановлення
лімітів на використання природних ресурсів та встановлення
граничнодопустимих рівнів забруднення навколишнього природного
середовища.

4.4. Екологічна експертиза та оцінка впливу на стан
навколишнього природного середовища

Екологічна експертиза та оцінка впливу на стан навколишнього
природного середовища (ОВНС) спрямовані на запобігання негативному
впливу на навколишнє природне середовище та встановлення
відповідності запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і
вимогам законодавства про охорону навколишнього природного
середовища, раціональне використання і відтворення природних
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. Забезпечення
ефективного проведення державної та громадської екологічної
експертизи є важливим пріоритетом у природоохоронній діяльності і
потребує поліпшення фінансової підтримки.

4.5. Екологічний аудит та системи екологічного управління

Екологічний аудит та системи екологічного управління
спрямовані на підвищення екологічної обґрунтованості та
ефективності діяльності суб'єктів господарювання, встановлення
відповідності об'єктів екологічного аудиту вимогам
природоохоронного законодавства та удосконалення управління
суб'єктами господарювання, що провадять екологічно небезпечну
діяльність, або окремими природними комплексами.

4.6. Екологічне страхування

Екологічне страхування є одним з видів страхування цивільної
відповідальності власників або користувачів об'єктів підвищеної
екологічної небезпеки у зв'язку з ймовірним аварійним забрудненням
ними навколишнього природного середовища та спричиненням шкоди
життєво важливим інтересам третіх осіб, яке передбачає часткову
компенсацію шкоди, завданої потерпілим. Необхідно розробити та
впровадити методику проведення оцінки ризиків та загроз,
зумовлених експлуатацією екологічно небезпечних об'єктів,
обчислення страхових тарифів відповідно до визначеного рівня
ризику. Надзвичайно важливим є створення ринку послуг екологічного
страхування та заснування страхових компаній, здатних забезпечити
надійний механізм страхування.

4.7. Технічне регулювання та стандартизація у сфері охорони
навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної
безпеки

Технічне регулювання у сфері охорони навколишнього природного
середовища та забезпечення екологічної безпеки спрямовані на
впровадження науково обґрунтованих та безпечних для навколишнього
природного середовища і здоров'я населення вимог до процесів,
товарів та послуг.

Стратегічні завдання щодо розвитку системи технічного
регулювання потребують інтеграції екологічних норм, вимог та
правил відповідно до законодавчої бази Європейського Союзу.

Впровадження міжнародних стандартів у сфері
ресурсозбереження, охорони навколишнього природного середовища,
надрокористування, систем екологічного управління та екологічних
критеріїв до товарів та послуг надасть можливість вітчизняному
товаровиробнику покращити екологічні аспекти виробництва і
продукції та рівень конкурентоздатності на міжнародних ринках.

Необхідно розробити підсистему стандартизації та сертифікації
у сфері екологічної безпеки, затвердити екологічні вимоги до
продукції, а також гармонізувати національні стандарти до
стандартів і норм ЄС та міжнародних стандартів серій ISO 14000,
ISO 19000 з посиленням контролю з боку держави за використанням
екологічних маркувань, зокрема щодо вмісту генетично модифікованих
організмів. Пріоритетом розвитку цього інструменту є розроблення
та впровадження системи державної підтримки вітчизняного
товаровиробника продукції з поліпшеними екологічними
характеристиками відповідно до законодавчо встановлених вимог, а
також вдосконалення методів та систем державного обліку і
статистичної звітності у сфері охорони навколишнього природного
середовища.

4.8. Законодавство у сфері охорони навколишнього природного
середовища

Реалізація екологічної політики потребує ефективного
функціонування системи законодавства у сфері охорони навколишнього
природного середовища, спрямованого на досягнення національних
пріоритетів. Основними вимогами до такого законодавства є його
відповідність Конституції України ( 254к/96-ВР ), наближення до
відповідних директив ЄС, забезпечення впровадження багатосторонніх
екологічних угод (конвенцій, протоколів тощо), стороною яких є
Україна, соціальна прийнятність, реалістичність, економічна
ефективність. Законодавство має сприяти гнучкому застосуванню
відповідних економічних інструментів для стимулювання впровадження
інноваційних екологічних технологій, розв'язанню екологічних
проблем на місцевому рівні.

Приведення у відповідність екологічного законодавства України
із положеннями джерел acquis communautaire в першу чергу необхідно
здійснити за такими напрямами:

забезпечення наскрізності екологічної політики, її інтеграції
до політик державного, галузевого (секторального), регіонального
та місцевого розвитку;

моніторинг і оцінка якості атмосферного повітря, зокрема щодо
загальнопоширених забруднюючих речовин, зонування території
України, планів поліпшення якості атмосферного повітря в зонах і
агломераціях; регулювання зменшення вмісту сірки у пальному;

перегляд нормативів вмісту забруднюючих речовин у
відпрацьованих газах під час виробництва певних категорій
транспортних засобів в Україні;

перегляд нормативів якості поверхневих вод, які
використовуються для потреб централізованого водопостачання і для
культурно-побутового користування, очищення комунальних стоків,
запобігання забрудненню внаслідок змиву нітратів із
сільськогосподарських земель;

здійснення контролю за поводженням з такими видами відходів,
як використані хімічні джерела струму, ртутні, у тому числі
компактні, відпрацьовані оливи, електронне обладнання, не придатні
до використання транспортні засоби;

впровадження комплексної/інтегрованої дозвільної системи для
стаціонарних джерел викидів (у першу чергу енергогенеруючих);

ліцензування виробництва, застосування, імпорту і експорту
небезпечних хімічних речовин, контроль за їх вмістом у продукції
та безпечне видалення.

Враховуючи потреби врегулювання питань, що викликають
резонанс у суспільстві, необхідно:

забезпечити дотримання законодавства України, що гарантує
права громадян на доступ і користування землями водного фонду і
землями рекреаційного, оздоровчого, природоохоронного та
історико-культурного призначення;

завершити формування національної законодавчої бази з питань
біобезпеки та забезпечити її подальше вдосконалення з урахуванням
відповідних положень законодавства ЄС. Розглянути доцільність
розроблення підзаконних актів щодо участі громадськості у
прийнятті рішень або ратифікації Алматинської поправки до
Орхуської конвенції ( 995_i72 ). Розробити процедуру і методи
запобігання неконтрольованому вивільненню генетично модифікованих
організмів, зокрема щодо удосконалення процедури дозвільної
системи, системи прийняття рішень, порядку маркування,
стандартизації, державної реєстрації генетично модифікованих
організмів, продукції, отриманої з їх використанням, та
встановлення обмеження щодо їх застосування; системи пакування,
зберігання, транспортування і маркування продукції, що надходить в
обіг; використання генетично модифікованих організмів у замкнених
системах, поводження з відходами генетично модифікованих
організмів і тарою;

розробити комплексні регіональні і місцеві програми,
спрямовані на вирішення таких актуальних екологічних проблем:

оптимізація планування забудови і розвитку зелених зон;

підвищення якості атмосферного повітря і зниження рівня шуму
шляхом оптимізації транспортних потоків та мінімізації викидів із
стаціонарних джерел;

мінімізація утворення, сортування, переробка та безпечна
утилізація або захоронення відходів;

підвищення якості і забезпечення доступу до якісної питної
води.

З метою удосконалення природоохоронної діяльності підприємств
необхідно:

сприяти вирішенню із суб'єктами господарювання питань щодо
виконання програм збору і утилізації продукції після завершення
строку її використання, забезпечення інформування населення про
вплив виробничої діяльності на стан довкілля, організації широких
громадських обговорень щодо планів будівництва;

здійснювати збалансовану політику, спрямовану на підвищення
вимог і відповідальності суб'єктів господарювання за забруднення
навколишнього природного середовища і на стимулювання впровадження
природоохоронних заходів. З цією метою необхідно передбачити
підвищену відповідальність за забруднення навколишнього природного
середовища і компенсацію завданих збитків, включаючи повну
вартість рекультивації/санації забруднених ґрунтів/підземних вод.
Цьому також сприятиме адаптація існуючих методик проведення
розрахунку збитків за забруднення навколишнього природного
середовища до найкращої світової практики, зокрема щодо
забруднення ґрунтів і підземних вод. Необхідно законодавчо
визначити засади пільгового стимулювання діяльності, що передбачає
добровільне зобов'язання щодо очищення забруднених земель, зокрема
в ході їх приватизації і впровадження новітніх екологічно чистих
технологій.

4.9. Освітнє та наукове забезпечення формування і реалізації
національної екологічної політики

Розроблення методологічних основ та запровадження
безперервної екологічної освіти сприятимуть успішній реалізації
національної екологічної політики. Такі її складові, як екологічна
освіта для сталого розвитку, програма екологічної освіти в рамках
державних освітніх програм для дошкільних навчальних закладів, для
загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації, програми післядипломної освіти та
курсової перепідготовки фахівців, є критерієм успішності
реалізації Стратегії. Випереджаючими темпами має розвиватися
всеохоплююча екологічна просвіта та виховання підростаючого
покоління шляхом підтримки діяльності позашкільних закладів
освіти, еколого-натуралістичних центрів та природничих секцій
центрів дітей та юнацтва. Необхідно налагодити виробництво
виховних та соціальних природоохоронних програм на телебаченні,
забезпечити підготовку публікацій, видання спеціальних
інформаційних випусків, буклетів, бюлетенів. Подальший розвиток та
підтримка неурядових організацій сприятимуть активізації
екологічного руху в Україні, поширенню міжнародних зв'язків для
спільного розв'язання екологічних проблем, обміну інформацією,
знаннями та досвідом, а отже, формуванню свідомого громадянського
суспільства на засадах сталого розвитку.

Під час розроблення програм наукового та інноваційного
розвитку необхідно враховувати потребу в раціоналізації та
оптимізації природокористування, зокрема технологічного
переоснащення виробництва шляхом:

енергозбереження, розвитку відновлюваних та альтернативних
джерел енергії, а також збільшення обсягу використання джерел
енергії з низьким рівнем викидів двоокису вуглецю;

ресурсозбереження, зменшення питомого споживання земельних
ресурсів, води, деревини, мінеральних та органічних речовин
природного походження на одиницю виробленої продукції,
забезпечення більш якісного та комплексного їх перероблення, а
також використання відходів як сировини, їх більш повної переробки
для виробництва продукції і товарів широкого вжитку;

удосконалення технологій очищення атмосферного повітря,
водних об'єктів, мінімізації утворення відходів;

розроблення нових нормативів якості навколишнього природного
середовища, нормативів безпеки використання природних ресурсів,
граничних нормативів впливу на навколишнє природне середовище,
стандартів екологічної безпеки тощо;

розвитку технологій промислового та сільськогосподарського
виробництва, що унеможливлюють або зменшують обсяг використання
екологічно небезпечних хімічних речовин та їх сполук;

виконання регіональних програм соціально-економічного
розвитку та схем територіального та місцевого планування з
дотриманням принципів сталого розвитку та розвитку екомережі;

відтворення рідкісних біологічних видів, а також тих, що
перебувають під загрозою зникнення, розроблення схем їх адаптації
до сучасних умов життя.

4.10. Економічні та фінансові механізми

Забезпечення стабільного фінансування природоохоронної
діяльності, вдосконалення економічних інструментів є основними
передумовами реалізації екологічної політики в Україні.

Розроблені та впроваджені на початку 90-х років XX століття
економічні інструменти та механізми фінансування природоохоронної
діяльності потребують подальшого розвитку в умовах глобалізації.

Внаслідок обмеженості бюджетних коштів важливим є пошук нових
джерел фінансування природоохоронних заходів, спрямованих на
ліквідацію забруднення, забезпечення екологічної безпеки, заходів,
пов'язаних з відтворенням та підтриманням природних ресурсів у
належному стані. У зв'язку з цим необхідно забезпечити до 2020
року сприятливий податковий, кредитний та інвестиційний клімат для
залучення коштів міжнародних донорів та приватного капіталу в
природоохоронну діяльність, створення суб'єктами господарювання
систем екологічного управління, впровадження більш чистого
виробництва, технологій ресурсо- та енергозбереження.

З метою розвитку економічного механізму природокористування
та природоохоронної діяльності необхідно:

удосконалити нормативно-правову базу з питань оподаткування
забруднення навколишнього природного середовища, зокрема
виробництва, зберігання, транспортування та споживання екологічно
небезпечної продукції, яка негативно впливає на навколишнє
природне середовище та здоров'я населення;

підвищити збір за забруднення навколишнього природного
середовища, збільшивши плату за скидання одиниці маси забруднюючої
речовини до європейського рівня, з урахуванням токсичності;

реформувати систему фондів охорони навколишнього природного
середовища для мобілізації фінансових ресурсів на національному
рівні та на рівнях Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя;

удосконалити нормативно-правову базу з питань
природокористування на платній основі;

удосконалити методику визначення шкоди, заподіяної внаслідок
порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного
середовища та погіршення якості природних ресурсів;

переглянути пільги щодо спеціального використання природних
ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища з
метою їх мінімізації;

збільшити податкове навантаження на ті види діяльності та
форми споживання, що є екологічно шкідливими для суспільства,
насамперед на шкідливу для здоров'я людей продукцію, ресурсні та
екологічні платежі;

стимулювати розвиток екологічного підприємництва, зокрема
виробництво продукції, виконання робіт і надання послуг
природоохоронного призначення.

4.11. Моніторинг стану довкілля і контроль у сфері охорони
навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної
безпеки.

Для забезпечення розвитку державної системи моніторингу
навколишнього природного середовища, спрямованого на надання
органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування і
населенню своєчасної, достовірної інформації про його стан, та з
метою підвищення ефективності здійснення державного контролю за
дотриманням природоохоронного законодавства необхідно
проаналізувати інформаційні потреби системи державного управління,
створити єдину мережу спостережень, здійснити оптимізацію,
модернізацію і технічне забезпечення системи моніторингу
навколишнього природного середовища, вдосконалити метрологічне
забезпечення проведення спостережень, інтегрувати інформаційні
ресурси суб'єктів системи моніторингу і забезпечити функціонування
єдиної автоматизованої підсистеми збирання, оброблення, проведення
аналізу і збереження екологічних даних.

Завданням державного контролю у сфері охорони навколишнього
природного середовища є забезпечення виконання вимог законодавства
у зазначеній сфері. Зміцнення інституціональної спроможності
системи державного екологічного контролю за дотриманням
природоохоронного законодавства передбачає:

вдосконалення нормативно-правової бази щодо здійснення
державного контролю у сфері охорони навколишнього природного
середовища та екологічної безпеки;

перегляд існуючої організаційної структури і розподілу
повноважень територіальних органів Державної екологічної інспекції
України;

здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня
відповідальності суб'єктів господарювання за виконанням вимог
природоохоронного законодавства;

врегулювання відносин у сфері здійснення громадського
контролю за використанням природних ресурсів та охороною
навколишнього природного середовища.

4.12. Міжнародне співробітництво у сфері охорони
навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної
безпеки

Для здійснення на належному рівні міжнародного
співробітництва у сфері охорони навколишнього природного
середовища та забезпечення екологічної безпеки необхідне:

безумовне виконання міжнародних зобов'язань відповідно до
багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів України;

послідовне врахування рекомендацій всесвітніх самітів ООН зі
сталого розвитку в містах Ріо-де-Жанейро та Йоганнесбурзі;

розширення співробітництва з питань запобігання
транскордонному забрудненню навколишнього природного середовища;

запобігання глобальній зміні клімату;

забезпечення активної участі українських представників у
роботі міжнародних організацій природоохоронного спрямування.

Розділ 5. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Досягнення цілей Стратегії здійснюватиметься в два етапи:

до 2015 року передбачається забезпечити стабілізацію
екологічної ситуації, уповільнення темпів зростання антропогенного
навантаження на навколишнє природне середовище, створення умов для
підвищення рівня екологічної безпеки населення, започаткування
переходу до природоохоронних стандартів Європейського Союзу,
розроблення відповідних нормативно-правових актів, підвищення
громадської активності у сфері охорони навколишнього природного
середовища;

протягом 2016-2020 років передбачається здійснити поступове
розмежування функцій з охорони навколишнього природного середовища
та господарської діяльності з використання природних ресурсів,
імплементацію європейських екологічних норм і стандартів,
екосистемне планування, впровадження переважно економічних
механізмів стимулювання екологічно орієнтованих структурних
перетворень, досягнення збалансованості між соціально-економічними
потребами та завданнями у сфері збереження навколишнього
природного середовища, забезпечити розвиток екологічно ефективного
партнерства між державою, суб'єктами господарювання та
громадськістю, широке поширення екологічних знань.

Розділ 6. МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

Проведення моніторингу реалізації Стратегії організовується з
метою отримання достовірної інформації про ефективність виконання
планів, проектів і програм з охорони навколишнього природного
середовища та забезпечення екологічної безпеки.

Основою моніторингу є система цільових показників (наведені у
додатку до Стратегії), орієнтованих на індикатори сталого розвитку
та завдання збалансованої екологічної політики. Результати
моніторингу висвітлюються у Національній доповіді про реалізацію
національної екологічної політики України, що подається Кабінетом
Міністрів України Верховній Раді України кожні п'ять років, у
регіональних та галузевих екологічних звітах, які щороку подаються
до уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
охорони навколишнього природного середовища центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування.

Уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
охорони навколишнього природного середовища здійснює моніторинг
реалізації Стратегії та за результатами моніторингу, а також на
основі регіональних та галузевих екологічних звітів щорічно готує
та видає звіт про реалізацію Національної екологічної політики
України.

Розділ 7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ

Виконання Стратегії дасть змогу:

створити ефективну систему інформування населення з питань
охорони навколишнього природного середовища та підвищити рівень
екологічної свідомості громадян України;

поліпшити стан навколишнього природного середовища до рівня,
безпечного для життєдіяльності населення, з урахуванням
європейських стандартів якості навколишнього природного
середовища;

постійно зменшувати та поступово ліквідувати залежність між
економічним зростанням та погіршенням стану навколишнього
природного середовища;

припинити втрати біо- та ландшафтного різноманіття і
сформувати цілісну та репрезентативну екомережу;

створити систему екологічно збалансованого використання
природних ресурсів;

мінімізувати забруднення ґрунтів небезпечними пестицидами,
агрохімікатами, важкими металами та відходами;

забезпечити перехід до системи інтегрованого екологічного
управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та
розвиток природоохоронної складової в галузях економіки;

здійснити реформування податкової системи з метою посилення
значущості екологічного оподаткування як стимулятора зменшення
негативного впливу на навколишнє природне середовище, розроблення
дієвого економічного механізму природокористування;

вдосконалити державну систему моніторингу навколишнього
природного середовища та систему інформаційного забезпечення
процесу прийняття управлінських рішень.

Переглядів (4084)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери