ГО «Громадський Рух України « За право громадян на екологічну безпеку »

12:42 19.11.08

02.02.07 р. Міністерство юстиції України зареєструвало громадське об'єднання Громадська організація "Громадський рух України "За право громадян на екологічну безпеку", а виконком Дніпропетровської міської Ради видав свідоцтво про державну реєстрацію Серія А00 №771529 від 10.02.07 р.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


Основна мета діяльності реалізація та захист прав своїх членів на:
-гарантоване екологічно безпечне навколишнє природне середовище для здоров’я і життя та відшкодування шкоди, завданої порушенням цього права; участь по забезпеченню охорони навколишнього природного середовища, захисту від негативного екологічного впливу та раціонального використання і відтворення природних ресурсів; участь при вирішенні питань, пов’язаних з використанням і охороною природних ресурсів;
-Участь при вирішенні питань, пов’язаних з використанням і охороною природних ресурсів, та, зокрема, у встановленному чинним законодавством порядку вимагати від інших фізичних і юридичних осіб додержання правил екологічної безпеки й у встановленному чинним законодавством порядку покладати заборону на діяльність осіб, що завдають шкоди навколишньому природному середовищу;

Виходячи з того, що реальний стан здорового навколишнього природного середовища характеризується переважно екологічними і соціально-медичними показниками, які виключають настання будь-яких генетичних, психічних, психологічних, фізіологічних, патологічних та інших афектів у конкретних природно-соціальних умовах і часі життя людини, та передумовою реалізації права на екологічну безпеку є проведення системи профілактичних заходів з метою забезпечення сталого здорового (чистого, незабрудненого) навколишнього природного середовища, завданням Громадської організації є:

- Здійснення громадського контролю за забезпеченням державою, суб’єктами господарювання і громадянами охорони навколишнього природного середовища, як важливої передумови життя і здоров’я людини, шляхом охорони живої і неживої природи; захисту людей від негативного екологічного впливу, шляхом досягнення гармонійної взаємодії особи, суспільства та природи; раціонального використання і відтворення природних ресурсів;
- Участь у формуванні державної екологічної політики, шляхом внесення пропозицій до органів державної влади і управлінь та органів місцевого самоврядування; участь у підготовці рішень, реалізація яких суттєво впливає на стан довкілля; проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів з питань охорони довкілля на безоплатній основі та/або для своїх членів;
- Забезпечення громадян вільним доступом до інформації про стан навколишнього природного середовища, шляхом створення та функціонування мережі екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи;
- Безкоштовна правова допомога в екологічному страхуванні відповідно до законодавства України, сприяти відшкодуванню шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища і вимог екологічної безпеки;
- Сприяти формуванню екологічної свідомості, підвищенню рівня екологічної освіти та культури членів Громадської організації, шляхом пропаганди знань про стан навколишнього природного середовища, видання екологічної літератури шляхом створення видавництв;
- Сприяння участі громадськості в процесі проведення екологічної експертизи шляхом виступів у засобах масової інформації, подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення у встановленному чинним законодавством порядку представників Громадської організації до складу експертних комісій, груп по проведенню громадської екологічної експертизи;
- У відповідності з діючим законодавством брати участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища перевірок виконання підприємствами, установами, та організаціями природоохоронних планів і заходів;
- Виявлення перевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та воду; забруднення та засмічення вод; забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, стічними водами, промисловими, побутовими та іншими відходами земель; рівнів шкідливого впливу фізичних (акустичного, електромагнітного, іонізуючого та ін.) та біологічних (штамми мікроорганізмів, біологічно активні речовини) факторів;
- Виявлення фактів приховування, перекручення, надання недостовірної інформації стосовно:
а) реальних обсягів викидів та скидань забруднюючих речовин в атмосферне повітря та воду;
б) безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скидання та відповідні наслідки;
в) видів і ступеня впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря та здоров’я і життя людини;
- В установленному чинним законодавством порядку сприяти та приймати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами порушень встановлених законодавством правил складування та утилізації промислових і побутових відходів; транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що спричиняють забруднення навколишнього природного середовища;
- В установленному чинним законодавством порядку сприяти та приймати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами порушень санітарно–гігієнічних вимог до:
а) планування і забудови населених пунктів;
б) будівництва і експлуатації промислових та інших об’єктів;
в) очистки та знешкодження промислових та комунально-побутових викидів, відходів і покидьків;
г) організації харчування і водопостачання населення;
д) виробництва, застосування, зберігання, транспортування та захоронення радіоактивних, отруйних і сильнодіючих речовин;
- В установленному чинним законодавством порядку сприяти та приймати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами неконтрольованої реалізації продуктів харчування та питної води, забруднених пестицидами, важкими металами, радіоактивними елементами та іншим;
- В установленному чинним законодавством порядку сприяти та приймати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами неконтрольованого використання будівельних матеріалів і мінеральної сировини, міндобрив з підвищеними рівнями радіоактивних елементів у житловому будівництві та сільському господарстві;
- В установленному чинним законодавством порядку сприяти та приймати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами місць викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу або перевищенням обсягів викидів забруднюючих речовин встановлених у дозволах, недотримання вимог, передбачених дозволом;
- Виявлення фактів знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень;
- Інформування відповідних державних органів щодо порушень законодавства і нормативних актів з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, вимог екологічної безпеки;
- Оскарження у судовому порядку рішення, дії або бездіяльність органів державної влади і управлінь, органів місцевого самоврядування та інших державних органів, які порушують екологічні права членів Громадської організації у порядку, передбаченому діючим законодавством;
- Сприяння розробці, впровадженню передових вітчизняних екологічно збалансованих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій у всіх галузях господарської діяльності;
- Ініціювання і проведення громадських екологічних експертиз на екологічно небезпечних об’єктах.
Ознайомтесь з текстом Статуту

Переглядів (4611)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери