СТАТУТ Громадської організації "Громадський Рух України "За право громадян на екологічну безпеку"

12:46 30.03.07


                       І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Громадська організація «Громадський Рух України «За право громадян на екологічну безпеку» /далі - Громадська організація/ є добровільною неприбутковою всеукраїнською Громадською організацією, що має за мету, в умовах формування правової держави, впровадити забезпечення екологічної безпеки пріоритетним, а гарантування екологічно-безпечного природного середовища – одним з основних прав кожного громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля та відшкодування шкоди, завданої порушенням цього права.
2. Громадська організація функціонує на засадах добровільності, рівності прав його членів, самоуправління, гласності, законності, єдності інтересів і є незалежною Громадською організацією.
3. Громадська організація може взаємодіяти з державними, громадськими, іншими організаціями, установами та об’єднаннями, рухами, науковими установами та окремими громадянами, що мають на меті вирішення спільних з Громадською організацією завдань.
На засадах співробітництва і обміну досвідом Громадська організація може контактувати з природоохоронними, медичними, юридичними установами та організаціями, науковими установами, екологічними об’єднаннями і організаціями, екологічними об’єднаннями і організаціями інших країн, міжнародними природоохоронними організаціями і об'єднаннями та ін..
4. Громадська організація є самостійною юридичною особою з моменту її державної реєстрації у встановленному чинним законодавством порядку, має відокремлене майно, рахунки в банку, круглу печатку із своїм повним найменуванням, штампи, прапор і емблему, нагрудний значок, іншу атрибутику і символіку, зразки яких затверджуються Президією Центральної Ради Громадської організації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.
Символіка Громадської організації може бути виготовлена тільки за рішенням Президії Центральної Ради Громадської організації
Кримська республіканська, обласні (регіональні), Київська і Севастопольська міські, районні організації Громадської організації та інші підрозділи у своїй діяльності керуються цим Статутом, наділяються правами юридичної особи у встановленному чинним законодавством порядку за рішенням Президії Центральної Ради Громадської організації.
5. Повне найменування Громадської організації :
- українською мовою – Громадська організація «Громадський Рух України «За право громадян на екологічну безпеку»
 
- російською мовою – Общественная организация «Общественное движение Украины «За право граждан на экологическую безопасность».
 
6. Скорочене найменування Громадської організації:
- українською мовою – ГО «ГРУ «За право громадян на екологічну безпеку»
- російською мовою – ОО «ОДУ «За право граждан на экологическую безопасность».
7. Громадська організація створена і діє згідно чинного законодавства України - Конституції України, Законів України „Про об’єднання громадян”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про власність”, “Про відходи”, “Про охорону атмосферного повітря”, Водного кодексу України, Земельного кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів, міжнародних договорів України та цього Статуту.
8. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів Громадської організації. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Громадської організації не допускається, крім випадків, передбачених законом.
9. Громадська організація може від свого імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, виступати позивачем та відповідачем у суді.
10. Громадська організація діє з всеукраїнським статусом на території всієї України.
11. Місцезнаходження Громадської організації: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Олеся Гончара, буд. 16.
 
ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
12. Основною метою діяльності Громадської організації є реалізація та захист прав своїх членів на:
12.1. Гарантоване екологічно безпечне навколишнє природне середовище для здоров’я і життя та відшкодування шкоди, завданої порушенням цього права;
12.2. Участь по забезпеченню охорони навколишнього природного середовища, захисту від негативного екологічного впливу та раціонального використання і відтворення природних ресурсів;
12.3. Участь при вирішенні питань, пов’язаних з використанням і охороною природних ресурсів, та, зокрема, у встановленному чинним законодавством порядку вимагати від інших фізичних і юридичних осіб додержання правил екологічної безпеки й у встановленному чинним законодавством порядку покладати заборону на діяльність осіб, що завдають шкоди навколишньому природному середовищу;
13. Виходячи з того, що реальний стан здорового навколишнього природного середовища характеризується переважно екологічними і соціально-медичними показниками, які виключають настання будь-яких генетичних, психічних, психологічних, фізіологічних, патологічних та інших афектів у конкретних природно-соціальних умовах і часі життя людини, та передумовою реалізації права на екологічну безпеку є проведення системи профілактичних заходів з метою забезпечення сталого здорового (чистого, незабрудненого) навколишнього природного середовища, завданням Громадської організації є:
13.1. Здійснення громадського контролю за забезпеченням державою, суб’єктами господарювання і громадянами охорони навколишнього природного середовища, як важливої передумови життя і здоров’я людини, шляхом охорони живої і неживої природи; захисту людей від негативного екологічного впливу, шляхом досягнення гармонійної взаємодії особи, суспільства та природи; раціонального використання і відтворення природних ресурсів;
13.2. Участь у формуванні державної екологічної політики, шляхом внесення пропозицій до органів державної влади і управлінь та органів місцевого самоврядування; участь у підготовці рішень, реалізація яких суттєво впливає на стан довкілля; проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів з питань охорони довкілля на безоплатній основі та/або для своїх членів;
13.3. Забезпечення громадян вільним доступом до інформації про стан навколишнього природного середовища, шляхом створення та функціонування мережі екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи;
13.4. Безкоштовна правова допомога в екологічному страхуванні відповідно до законодавства України, сприяти відшкодуванню шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища і вимог екологічної безпеки;
13.5. Сприяти формуванню екологічної свідомості, підвищенню рівня екологічної освіти та культури членів Громадської організації, шляхом пропаганди знань про стан навколишнього природного середовища, видання екологічної літератури шляхом створення видавництв;
13.6. Сприяння участі громадськості в процесі проведення екологічної експертизи шляхом виступів у засобах масової інформації, подання письмових зауважень, пропозицій і рекомендацій, включення у встановленному чинним законодавством порядку представників Громадської організації до складу експертних комісій, груп по проведенню громадської екологічної експертизи;
13.7. У відповідності з діючим законодавством брати участь у проведенні спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища перевірок виконання підприємствами, установами, та організаціями природоохоронних планів і заходів;
13.8. Виявлення перевищення нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та воду; забруднення та засмічення вод; забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, стічними водами, промисловими, побутовими та іншими відходами земель; рівнів шкідливого впливу фізичних (акустичного, електромагнітного, іонізуючого та ін.) та біологічних (штамми мікроорганізмів, біологічно активні речовини) факторів;
13.9. Виявлення фактів приховування, перекручення, надання недостовірної інформації стосовно:
а) реальних обсягів викидів та скидань забруднюючих речовин в атмосферне повітря та воду;
б) безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скидання та відповідні наслідки;
в) видів і ступеня впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря та здоров’я і життя людини;
13.10. В установленному чинним законодавством порядку сприяти та приймати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами порушень встановлених законодавством правил складування та утилізації промислових і побутових відходів; транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що спричиняють забруднення навколишнього природного середовища;
13.11. В установленному чинним законодавством порядку сприяти та приймати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами порушень санітарно–гігієнічних вимог до:
а) планування і забудови населених пунктів;
б) будівництва і експлуатації промислових та інших об’єктів;
в) очистки та знешкодження промислових та комунально-побутових викидів, відходів і покидьків;
г) організації харчування і водопостачання населення;
д) виробництва, застосування, зберігання, транспортування та захоронення радіоактивних, отруйних і сильнодіючих речовин;
13.12. В установленному чинним законодавством порядку сприяти та приймати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами неконтрольованої реалізації продуктів харчування та питної води, забруднених пестицидами, важкими металами, радіоактивними елементами та іншим;
13.13. В установленному чинним законодавством порядку сприяти та приймати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами неконтрольованого використання будівельних матеріалів і мінеральної сировини, міндобрив з підвищеними рівнями радіоактивних елементів у житловому будівництві та сільському господарстві;
13.14. В установленному чинним законодавством порядку сприяти та приймати участь у виявлені спеціально уповноваженими державними органами місць викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу або перевищенням обсягів викидів забруднюючих речовин встановлених у дозволах, недотримання вимог, передбачених дозволом;
13.15. Виявлення фактів знищення або пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, захисних насаджень;
13.16. Інформування відповідних державних органів щодо порушень законодавства і нормативних актів з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, вимог екологічної безпеки;
13.17. Оскарження у судовому порядку рішення, дії або бездіяльність органів державної влади і управлінь, органів місцевого самоврядування та інших державних органів, які порушують екологічні права членів Громадської організації у порядку, передбаченому діючим законодавством;
13.18. Сприяння розробці, впровадженню передових вітчизняних екологічно збалансованих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій у всіх галузях господарської діяльності;
13.19. Ініціювання і проведення громадських екологічних експертиз на екологічно небезпечних об’єктах.
 
ІІІ. ПРАВА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
14. Для здійснення мети та завдань Громадська організація має, в межах, що не суперечить чинному законодавству, право:
14.1. Отримувати у встановленому порядку екологічну інформацію про стан навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної ситуації в Україні, певному регіоні, на окремих об’єктах, при необхідності організовувати проведення наукових досліджень та іншу інформацію згідно чинного законодавства;
14.2. Організовувати проведення громадської екологічної експертизи, залучати до її здійснення незалежних експертів /за рахунок коштів Громадської організації, громадських природоохоронних та інших фондів, а також цільових добровільних грошових внесків громадян, підприємств, установ, організацій/, обнародувати висновки експертизи та передавати їх компетентним органам, уповноваженим приймати відповідні рішення;
14.3. Приймати участь в громадських екологічних експертизах проектів будівництв та реконструкцій об’єктів що впливають або можуть вплинути на стан довкілля, та в роботі по ідентифікації об’єктів підвищеної екологічної небезпеки на основі встановленого нормативно-правового порядку визначення об’єктів підвищеної екологічної небезпеки серед потенціально-небезпечних об’єктів;
14.4. Подавати у спеціально уповноважені державні органи і управління з питань охорони навколишнього природного середовища письмові зауваження, пропозиції і рекомендації, подання про включення представників Громадської організації до складу експертних комісій, груп по проведенню громадських екологічних експертиз;
14.5. Проводити громадський контроль за:
а) функціонально-процедурним забезпеченням інформування громадян про екологічно-небезпечну діяльність та катастрофно – небезпечні об’єкти (штучні водосховища, шламосховища, хвостосховища та інше);
б) гігієнічною регламентацією екологічно-небезпечних факторів (фізичного, хімічного, біологічного походження речовини, матеріалу або продукту), що впливають на здоров’я людини;
в) здійсненням державної реєстрації небезпечних факторів, інших екологічно-небезпечних речовин;
г) здійсненням державної реєстрації харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів за ознаками безпеки та якості;
д) обов’язковою сертифікацією харчових продуктів, продовольчої сировини, супутніх матеріалів, послуг і систем якості їх виробництва;
е) державним обліком наявності та використання небезпечних речовин;
14.6. У відповідності з діючим законодавством:
- отримувати від уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і екологічної безпеки та охорони довкілля про аварійні ситуації що виникли на об’єктах підвищеної небезпеки та інформувати про це членів Громадської організації;
- у встановленому законом порядку, самостійно збирати інформацію про стан безпеки об’єктів підвищеної небезпеки і надавати її органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, засобам масової інформації та іншим заінтересованим особам, в тому числі членам Громадської організації, у разі якщо відомо або є підстави вважати, що така інформація містить відомості щодо правопорушень, які мають місце на об’єктах підвищеної небезпеки і ставлять загрозу для людей та довкілля;
- отримувати від суб’єкта господарської діяльності (у власності або у користуванні якого знаходиться об’єкт підвищеної небезпеки) інформацію про небезпеку, яка виникла на об’єктах підвищеної небезпеки і становить загрозу для людей та довкілля;
- у встановленому законом порядку, надавати до виконавчих органів відповідних рад та/або відповідних державних адміністрацій свої пропозиції про доцільність реалізації проекту будівництва та/або реконструкції об’єктів підвищеної небезпеки;
- вносити свої пропозиції до органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування в питаннях захисту навколишнього природного середовища;
14.7. В дозволених організаційно-правових і процесуально-процедурних формах вимагати від юридичних осіб, незалежно від форм власності, та фізичних осіб дотримання правил забезпечення екологічної безпеки;
14.8. Подавати до суду позови про відшкодування шкоди (в тому числі моральної), заподіяної внаслідок порушення законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі здоров’ю членів Громадської організації і майну Громадської організації.
14.9. Відбирати проби води, ґрунту і атмосферного повітря на об’єктах для встановлення фактичного рівня викидів забруднених речовин та забруднення атмосферного повітря, води, ґрунту у відповідних акредитованих лабораторіях;
14.10. Встановлювати фізичний рівень акустичного, електромагнітного та іонізуючого поля коливань і випромінювань на об’єктах через відповідні акредитовані лабораторії;
14.11. Через різні (відповідні) юрисдикційні органи вимагати винесення рішення про заборону здійснення екологічно небезпечної діяльності осіб, що завдають шкоди навколишньому природному середовищу;
14.12. Активно діяти і захищати дозволеними законодавством способами права членів Громадської організації у сфері екологічної безпеки;
14.13. Представляти і захищати свої законні права і інтереси та законні права і інтереси членів Громадської організації у державних та громадських органах й установах незалежно від форм власності, та у судовому порядку;
14.14. Здійснювати незалежний громадський контроль за кількісними та якісними показниками нормативів екологічної безпеки, а саме:
а) гранично допустимі концентрації забруднюючих речових у атмосферному повітрі для людей і об’єктів навколишнього природного середовища;
б) гранично допустимі концентрації забруднюючих і радіоактивних речовин у ґрунті (забруднення важкими металами, хімічними засобами захисту рослин, мінеральними добривами, радіонуклідами та ін.);
в) гранично допустимі концентрації забруднюючих і радіоактивних речовин у водних об’єктах, води яких використовуються для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення;
г) гранично допустимі рівні акустичного, електромагнітного і радіаційного, іншого шкідливого фізичного впливу на навколишнє природне середовище;
д) гранично допустимий вміст шкідливих речовин у продуктах харчування та питній воді;
е) гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерелах;
є) гранично допустимі концентрації забруднюючих і радіоактивних речовин у водних об’єктах, вода яких використовується для потреб рибного господарства;
14.15. Брати участь у розробці планів, програм, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, розповсюджувати інформацію та розробляти і пропагувати свої екологічні програми, ідеї та цілі;
14.16. Здійснювати громадський контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів;
14.17. Одержувати у встановленому порядку інформацію про стан водних об’єктів, джерела забруднення та використання вод; про плани та заходи щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
14.18. Брати участь у розгляді органами державної влади і управління та органами місцевого самоврядування та іншими державними органами питань, пов’язаних з використанням і охороною вод та відтворення водних ресурсів;
14.19. Утворювати громадські фонди охорони природи; за погодженням з місцевими Радами за рахунок власних коштів і добровільної трудової участі членів громадських об’єднань виконувати роботу по охороні та відтворенню природних ресурсів, збереженню та поліпшенню стану навколишнього природного середовища;
14.20. Брати участь в обговоренні важливих нормативних актів і управлінських рішень та брати участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з екологічних питань, висувати клопотання про їх зміну, доповнення, відміну або припинення в разі невідповідності вимогам природоохоронного законодавства України;
14.21. Виступати з ініціативою проведення всеукраїнського, республіканського чи регіональних (місцевих) референдумів з питань, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
14.22. Вносити до відповідних органів та управлінь пропозиції про організацію /оголошення/ територій та об'єктів природно-заповідного фонду, забезпечення їх охорони, ефективного використання та відтворення природних комплексів та об'єктів, сприяти державним органам в їх діяльності у цій сфері, приймати участь у контролі за додержанням режиму таких територій та об'єктів;
14.23. Подавати у спеціально уповноважені державні органи і управління з питань охорони навколишнього природного середовища подання про призначення члена Громадської організації громадським інспектором з охорони довкілля у відповідності з діючим законодавством;
14.24. Здійснювати видавничу діяльність шляхом створення видавництв згідно чинного законодавства та засновувати засоби масової інформації;
14.25. Організовувати і проводить мітинги‚ збори‚ демонстрації‚ марші‚ походи‚ пікетування та інші масові заходи у відповідності з діючим законодавством;
14.26. Брати участь у заходах міжнародних неурядових організацій з питань охорони навколишнього природного середовища;
14.27. Оскаржувати у встановленому законом порядку рішення про відмову чи несвоєчасне надання за запитом екологічної інформації або неправомірне відхилення запиту та його неповне задоволення.
14.28. У відповідності з чинним законодавством створювати установи, організації, засоби масової інформації, засновувати підприємства, які необхідні для виконання статутних цілей та які діють на підставі своїх статутів.
 

ІV. УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

15. Членом Громадської організації можуть стати особи, які досягли 18-річного віку‚ які визнають Статут Громадської організації‚ своєю діяльністю сприяють досягненню мети та здійсненню його завдань.
Членство в Громадській організації є індивідуальним і фіксованим.
16. Вступ у члени Громадської організації здійснюється шляхом подання особистої письмової заяви про вступ до керівного органу відповідного структурного підрозділу Громадської організації.
Рішення про прийняття в члени Громадської організації ухвалюють Голови первинних осередків. Рішення Голів первинних осередків про прийом у члени Громадської організації затверджується Правлінням районних, міських організації після розгляду заяви.
Особа набуває статусу члена Громадської організації з моменту затвердження рішення про прийняття до Громадської організації Правлінням районної, міської організації.
Право прийняття у члени Громадської організації мають також: Голова та/або Правління районних, міських організацій, Голова та/або Правління Обласних (регіональних) організацій, Голова Громадської організації та/або Президія Центральної Ради, Центральна Рада, З’їзд Громадської організації. Прийняття до Громадської організації цими органами здійснюється на тих же підставах і в тому ж порядку, що й первинним осередком Громадської організації. Рішення Правлінь відповідного структурного підрозділу, Президії Центральної Ради, Центральної Ради Громадської організації про прийняття до Громадської організації не потребує затвердження.
Член Громадської організації має членський квиток (посвідчення), зразок якого затверджується Центральною Радою Громадської організації. Членські квитки (посвідчення) Громадської організації мають єдину нумерацію і є документами суворої звітності.
17. Член Громадської організації сплачує членські внески. Розмір щомісячного членського внеску визначається членом Громадської організації особисто‚ але не може бути меншим від мінімального рівня‚ встановленого обласною (регіональною) організацією Громадської організації.
18. Особовий облік членів Громадської організації ведеться на всіх структурних рівнях організації – в первинних осередках, в районних, міських організацій, в обласних (регіональних) організацій, в Президії Центральної Ради Громадської організації.
Оригінали заяв про вступ до Громадської організації разом з обліковими картками членів Громадської організації зберігаються в Обласній (регіональній) організації Громадської організації.
Копії заяв та облікових карток членів Громадської організації зберігаються в первинних осередках, в Правлінні районних, міських організацій, Президії Центральної Ради Громадської організації.
19. Члени Громадської організації об’єднуються у відповідні організаційні структурні підрозділи. Кожен член Громадської організації належить до одного з первинних осередків або, якщо у відповідному регіоні відсутні первинні осередки, до районної, міської або обласної (регіональної) організації Громадської організації.
Член Громадської організації, який протягом трьох місяців без поважних причин не стоїть на обліку в жодному первинному осередку або районній, міській, обласній організації вважається таким, що вибув з Громадської організації.
20. Члени Громадської організації перебувають на обліку в первинних осередках.
Порядок обліку членів Громадської організації, порядок переходу із однієї організації в іншу визначається відповідними інструкціями Президії Центральної Ради Громадської організації.
21. Член Громадської організації має право:
– висловлювати свої погляди та подавати пропозиції стосовно діяльності Громадської організації до будь-якого керівного органу Громадської організації;
– брати участь в організації заходів відповідно до Статуту Громадської організації;
– брати участь у виборах до керівних органів Громадської організації‚ висувати свою та інші кандидатури‚ бути обраним до органів Громадської організації відповідно до Статуту Громадської організації;
– на захист Громадським об’єднанням його честі і гідності;
– отримувати інформацію про діяльність Громадської організації, його структурних та керівних органів;
– оскаржувати у керівних органах вищого рівня рішення організації нижчого рівня, які його стосуються;
– об’єднуватися разом з іншими членами Громадської організації у первинні структурні підрозділи;
– переходити до інших структурних підрозділів за згодою цього структурного підрозділу;
– вільно виходити з Громадської організації.
22. Член Громадської організації зобов’язаний:
– діяти відповідно до цілей і завдань Громадської організації‚ визначених Статутом‚ рішень керівних органів Громадської організації, в тому числі й центральних статутних органів Громадської організації;
– керуватися Статутом Громадської організації‚ пропагувати їх‚ робити свій внесок у здійснення завдань Громадської організації;
– виконувати взяті та/або покладені обов’язки та доручення;
– дбати про зміцнення впливу та авторитету Громадської організації;
– брати участь у заходах Громадської організації;
– сплачувати членські внески та/або добровільно підтримувати Громадська організація грошовими та іншими засобами;
– у своїй діяльності дотримуватися норм моралі та ділової конструктивної критики;
– брати участь у роботі свого організаційно-структурного підрозділу.
23. За рішенням керівних органів Громадської організації може проводитися перереєстрація членів Громадської організації.
Про проходження членом Громадської організації перереєстрації робиться відмітка у членському квитку (посвідченні).
24. Вибуття з членів Громадської організації відбувається:
а) за власним бажанням на підставі особистої заяви члена Громадської організації;
б) у випадку, коли член Громадської організації протягом більше як трьох місяців без поважних причин не стоїть на обліку у жодному первинному організаційно-структурному підрозділу;
в) на підставі рішення відповідного первинного осередку або іншого вищого керівного органу Громадської організації у разі перешкоджання виконанню, порушення та/або невиконання членом Громадської організації обов’язкових для виконання рішень відповідних керівних органів Громадської організації;
г) вчинення діянь, що суперечать цілям і завданням Громадської організації;
д) смерті або визнання судом померлим чи безвісті зниклим;
е) обрання або призначення члена Громадської організації на посаду, несумісну з членством у Громадській організації, а також настання інших обставин, що несумісне з членством в Громадській організації;
є) внаслідок виключення з Громадської організації по іншим підставам.
У випадках, передбачених пунктами а) – є), первинний осередок або керівний орган Громадської організації приймає рішення про визнання особи такою, що вибула з Громадської організації. Про таке рішення повідомляються усі структурні рівні (підрозділи) Громадської організації, на яких ведеться особовий облік членів Громадської організації.
Датою припинення або зупинення членства вважається дата настання події (дата подачі заяви, день смерті, дата призначення (обрання) на посади та інше, що визначено у ст. 25 Статуту).
25. Член Громадської організації‚ який грубо порушив Статут Громадської організації‚ обов’язкові рішення керівних органів Громадської організації, суттєво перешкодив здійсненню діяльності Громадської організації або завдав значної шкоди авторитетові Громадської організації‚ може бути виключений з Громадської організації.
Порушення членом Громадської організації ухвал керівних органів відповідних організаційно структурних підрозділів Громадської організації з Статутних питань‚ які прийняті у межах їхньої компетенції‚ та/або протидія їх здійсненню є підставою для виключення з Громадської організації.
Виключення з Громадської організації здійснюється:
– за рішенням зборів первинного осередку, яке затверджується керівним органом районної (іншої з статусом районної), міської організації;
– за рішенням Правління районної, міської організації;
– за рішенням Зборів (конференції) районної, міської організації Громадської організації;
– за рішенням Правління Обласної (регіональної) організації;
– за рішенням конференції Обласної (регіональної) організації Громадської організації;
– за рішенням Президії Центральної Ради Громадської організації;
– за рішенням З’їзду Громадської організації.
З’їзд Громадської організації має право виключення з Громадської організації будь-якого члена Громадської організації.
26. Рішення про виключення з Громадської організації членів керівних органів Громадської організації може прийматися:
а) щодо керівних органів первинних осередків Громадської організації – зборами первинних осередків, Правлінням районної, міської організації, Зборами (конференція) районної (іншої з статусом районної), міської організації, Правлінням Обласної (регіональної) організації, Конференцією Обласної (регіональної) організації, Президією Центральної Ради Громадської організації, З’їздом Громадської організації;
б) щодо членів Правління районної, міської та/або контрольно-ревізійної комісії районної організації Громадської організації – Зборами (конференція) районної (іншої з статусом районної), міської організації, Правлінням Обласної (регіональної) організації, Конференцією Обласної (регіональної) організації, Президією Центральної Ради Громадської організації, З’їздом Громадської організації;
в) щодо членів Правління Обласної (регіональної) та/або контрольно-ревізійної комісії Обласної (регіональної) організації Громадської організації – конференцією Обласної (регіональної) організації, Президією Центральної Ради Громадської організації, З’їздом Громадської організації.
27. У разі, якщо член Президії чи Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації грубо порушив Статут Громадської організації або завдав шкоди авторитетові Громадської організації, Президія Центральної Ради Громадської організації може 2/3 свого складу прийняти рішення про призупинення цією особою виконання обов’язків члена Президії чи Центральної контрольно-ревізійної комісії та/або про призупинення його членства в Громадському об’єднанні до прийняття відповідної ухвали З’їздом Громадської організації.
Таке рішення до його розгляду З’їздом Громадської організації може бути скасоване Президією Центральної Ради Громадської організації у тому ж порядку не раніше, ніж на наступному засіданні.
28. Рішення про виключення з Громадської організації може бути оскаржене особою, щодо якої воно прийняте, до вищого керівного органу Громадської організації протягом одного місяця з дня його прийняття. Заява про оскарження має бути розглянута у термін до трьох місяців; рішення відповідним органом приймається у тому ж порядку, що і рішення про виключення.
До прийняття остаточного рішення за особою, щодо якої прийняте рішення про виключення з Громадської організації, зберігаються членство в Громадському організації, але він, до остаточного прийняття рішення, усувається та немає права здійснювати та брати участь в організації заходів відповідно до Статуту Громадської організації та рішень керівних органів Громадської організації, а також не має права бути обраним до керівних органів Громадської організації. Повноваження раніше обраного члена керівного органу Громадської організації на час розгляду справи про його виключення призупиняються.
29. Особи, що вибули з Громадської організації на підставах, передбачених пунктами а)– є) статті 24 Статуту, мають право на звернення щодо їх поновлення в Громадській організації при умові усунення вказаних підстав. Заяви про поновлення в Громадській організації осіб, які вибули з Громадської організації, розглядаються на тих же підставах, що і заяви про прийом у Громадську організацію. Збори, загальні збори, конференції, з’їзд відповідного організаційного структурного підрозділу або засідання Правління відповідного організаційно структурного підрозділу Громадської організації приймають рішення щодо поновлення заявника в Громадській організації. Рішення засідання Правління відповідного організаційно- структурного підрозділу щодо поновлення особи в Громадській організації підлягає затвердженню Зборами (конференцією) районної (іншої з статусом районної), міської організації чи конференцією Обласної (регіональної) організації, чи З’їздом Громадської організації.
30. Особи, виключені з Громадської організації на підставі статті 26 Статуту, мають право на звернення щодо їх поновлення в Громадській організації:
– особи, виключені керівництвом первинного осередку, Правлінням районної, міської організації Громадської організації – до Зборів (конференції) районної, міської організації Громадської організації;
– особи, виключені Зборами (конференцією) районної, міської організації, Правлінням Обласної (регіональної) організації Громадської організації – до конференції Обласної (регіональної) організації Громадської організації або Президії Центральної Ради Громадської організації;
– особи, виключені конференцією Обласної (регіональної) організації та/або Президією Громадської організації – до З’їзду Громадської організації.
Рішення Правління районної, міської організації, Правління Обласної (регіональної) організації, Президії Центральної Ради Громадської організації про поновлення в Громадській організації особи, раніше виключеної з Громадської організації, затверджується зборами (конференцією) районної, міської організації, конференцією Обласної (регіональної) організації, Президією Центральної Ради Громадської організації.
Рішення Правління відповідного організаційного структурного підрозділу та/або рішення Президії Центральної Ради Громадської організації щодо поновлення особи в Громадській організації розглядається з заслуховуванням позиції органу відповідного організаційно-структурного підрозділу, який приймав рішення про виключення з Громадської організації.
Особи, виключені з Громадської організації Президією Центральної Ради Громадської організації, можуть бути поновлені в Громадській організації рішенням З’їзду Громадської організації за поданням Президії Центральної Ради Громадської організації.
31. Член Громадської організації, обраний або призначений на посаду, несумісну з членством у Громадській організації, має право зупинити членство у Громадській організації на час перебування на вказаній посаді. Зупинення членства у Громадській організації відбувається шляхом подання членом Громадської організації письмової заяви до Правління відповідної районної (іншої з статусом районної), міської, Обласної (регіональної) організації Громадської організації та/або Президії Центральної Ради Громадської організації із зазначенням підстави зупинення членства в Громадській організації. Правління відповідної районної (іншої з статусом районної), міської, обласної (регіональної) організації та/або Президії Центральної Ради Громадської організації беруть до відома заяву і повідомляють про зупинення членства первинний осередок, районну (іншу з статусом районної), міську організацію Громадської організації, на обліку в якій перебуває член Громадської організації.
Член Громадської організації, який зупинив членство у Громадській організації, після припинення дії причин, які викликали зупинення членства, може відновити членство у Громадській організації. Відновлення членства відбувається шляхом подання письмової заяви до керівництва чи Правління відповідної районної, міської або Обласної (регіональної) організації Громадської організації та/або Президії Центральної Ради Громадської організації. Керівництво чи Правління відповідної районної, міської та/або Обласної (регіональної) організації Громадської організації та/або Президія Центральної Ради Громадської організації беруть до відома заяву і повідомляють про відновлення членства в Громадській організації первинний осередок, районну, міську організацію Громадської організації, на обліку в якій перебував член Громадської організації.
Якщо особа, яка зупинила членство в Громадській організаії, протягом шести місяців після припинення дії причин, які викликали зупинення членства, не відновлює членства в Громадській організації, вона вважається такою, що вибула з Громадської організації.
 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

32. Організаційну структуру Громадської організації складають такі підрозділи (осередки):
 
1. Первинні осередки (сільські, селищні) Громадської організації:
1.1. Керівні органи первинних осередків:
- збори первинного осередку,
 
2. Районні (міськрайонні чи інші з статусом районних), міські, міжміські організації, Київська і Севастопольська міська організація Громадської організації (надалі «районні, міські організації»):
 
2.1. Керівні органи районних, міських організацій:
- збори (конференції) районної, міської організації;
- контрольно-ревізійна комісія районної, міської організації;
- Правління районної, міської організації,
 
3. Обласні (регіональні) організації Громадської організації:
 
3.1. Керівні органи Обласних (регіональних) організацій:
- збори (конференції) Обласної (регіональної) організації;
- контрольно-ревізійна комісія Обласної (регіональної) організації;
- Правління обласної (регіональної) організації.
 
4. Центральними статутними органами Громадської організації є:
- З’їзд Громадської організації;
- Центральна контрольно-ревізійна комісія Громадської організації;
- Центральна Рада Громадської організації;
- Президія Центральної Ради Громадської організації,
 
- які здійснюють діяльність згідно цього Статуту та рішень прийнятих органами управління Громадської організації.
Первинні осередки, районні, міські організації за територіальним принципом підпорядковуються Обласним (регіональним) організаціям.
Обласні організації - підпорядковуються Центральним статутним органам Громадської організації.
 
Первинні осередки, районні, міські організації створюються на основі установчих зборів індивідуальних груп (не менше 3-х осіб) відповідної місцевості, затверджуються рішеннями Правління Обласних (регіональних) організацій в місячний термін та легалізюються відповідно до вимог чинного законодавства України.
У межах району, міста чи області існує одна районна, міська чи обласна (регіональна) організація Громадської організації.
 
За рішенням Обласної (регіональної) організації Громадської організації може створюватися міськрайонна організація Громадської організації, діяльність якої поширюється на територію міста обласного значення та однойменного району і яка має статус районної.
У місті з районним поділом можуть створюватись міська організація та/або районні організації Громадської організації.
33. Обласні (регіональні) організації та районні, міські організації (районні осередки) реєструються у вищестоячих керівних органах Громадської організації у порядку, передбаченому Статутом. На підставі внутрішньої реєстрації обласні (регіональні) організації та районні, міські організації (районні осередки) проходять державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку і після цього набувають статусу юридичної особи.
Правління Обласних (регіональних) організацій приймають ухвали (рішення, постанови, протокольні рішення, доручення) про внутрішню реєстрацію відповідних первинних осередків, районних, міських організацій. На підставі цієї ухвали та свідоцтва про внутрішню реєстрацію відповідна організація (осередок) проходить державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку.
Міські (у місті з районним поділом) організації, які не мають статусу районних, проходять державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку на підставі ухвал (рішень, постанов, протокольних рішень) Правлінь Обласних (регіональних) організацій Громадської організації та свідоцтва про внутрішню реєстрацію.
 

А. Первинні осередки Громадської організації

34. Первинні осередки – постійно діючі низові підрозділи Громадської організації. Первинні осередки створюються на основі установчих зборів індивідуальних груп (не менше 3-х осіб) відповідної місцевості, затверджуються рішеннями Правління Обласних (регіональних) організацій в місячний термін та легалізуються шляхом письмового повідомлення відповідно до вимог чинного законодавства України.
Створення нових осередків може відбутися лише після повідомлення ініціаторів до Обласної (регіональної) організацій Громадської організації та отримання згоди Правління обласної (регіональної) організацій Громадської організації про створення відповідного первинного осередку, яке повинно бути, в свою чергу, погоджене з Президією Центральної Ради Громадської організації.
35. Первинні осередки у своїй діяльності керуються Статутом Громадської організації, ухвалами (рішеннями, постановами, протокольними рішеннями, дорученнями, заявами) вищестоящих керівних органів Громадської організації та організовують своїх членів на виконання визначених завдань.
Ухвали (рішення, постанови, протокольні рішення, доручення, заяви) вищестоящих керівних органів Громадської організації з статутних питань обов’язкові для виконання первинними осередками.
36. Первинні осередки:
а) ведуть облік членів Громадської організації на своїй території;
б) приймають до Громадської організації нових членів;
в) проводять перереєстрацію членів Громадської організації відповідно до Статуту;
г) мають право виключення з Громадської організації відповідно до Статуту;
д) розглядають заяви про поновлення у Громадській організації відповідно до положень Статуту;
е) організовують ознайомлення членів Громадської організації з документами та рішеннями керівних органів Громадської організації;
є) організовують та проводять роботу по виконанню заходів, рішень, ухвалених центральними статутними органами Громадської організації, по реалізації цілей, ідей та завдань Громадської організації, у межах наділених повноважень;
ж) обирають делегатів на Збори (конференції) районних, міських організацій Громадської організації;
з) взаємодіють з місцевими екологічними організаціями та іншими громадськими організаціями;
и) проводять збори членів первинного осередку не менше одного разу в півріччя;
і) розповсюджують інформацію та пропагують ідеї, цілі та завдання Громадської організації серед населення й вивчають екологічну ситуацію та обстановку у відповідному населеному пункті;
й) організовують та проводять масові заходи, які не заборонені законами України, передбачені Статутом та не суперечать Статутові Громадської організації;
к) утворюють тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи, інспекції) первинного осередку для підготовки окремих питань та/чи проведення певних заходів, дій;
л) здійснюють іншу діяльність, яка не заборонена законами України та не суперечить Статутові Громадської організації
37. Первинний осередок діє на громадських засадах.
38. Вищим керівним органом первинного осередку є Збори, які скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу в півріччя.
38.1. Збори первинного осередку є відкритими. Збори повноважні вирішувати питання діяльності первинного осередку, якщо на них присутні не менше половини членів первинного осередку. Всі питання вирішуються звичайною більшістю не менше як у 3/4 голосів від числа присутніх членів первинного осередку. У роботі зборів первинного осередку можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники вищестоящих керівних органів Громадської організації. Про проведення зборів первинних осередків повинно бути заздалегідь сповіщено районним, міським організаціям Громадської організації.
38.2. Збори первинного осередку:
а) вирішують всі питання діяльності первинного осередку;
б) обирають голову первинного осередку строком на 3 (три) роки та заслуховують його звіти;
в) приймають до Громадської організації нових членів;
г) мають право виключення з Громадської організації;
д) розглядають заяви про поновлення у Громадській організації;
е) організовують ознайомлення членів Громадської організації з документами та рішеннями керівних органів Громадської організації;
ж) приймають рішення по організації та проводять роботу по виконанню заходів, рішень, ухвалених керівними статутними органами Громадської організації, по реалізації цілей і завдань Громадської організації, у межах наділених повноважень, стосовно чого звітують перед вищими органами в установлений строк;
з) приймають рішення по організації та проведенню масових заходів, які не заборонені законами України та не суперечать Статутові Громадської організації
и) обирають делегатів на Збори (конференції) районних, міських організацій;
і) затверджують план роботи та кошторис витрат первинного осередку;
й) приймають інші рішення.
38.3. Збори первинного осередку скликаються головою первинного осередку або на вимогу не менше третини його членів. Збори первинного осередку можуть бути також скликані рішенням районних, міських та/або Обласних (регіональних) організацій, Правлінням відповідного організаційно-структурного підрозділу та/або Президією Центральної Ради Громадської організації.
Очолює первинний осередок його Голова, якому делеговано право представляти всіх членів первинного осередку в Громадській організації.
Голова первинного осередку:
- розробляє поточний план роботи первинного осередку;
- здійснює загальне керівництво первинним осередком;
- виконує рішення (ухвали, постанови, протокольні рішення, доручення, заяви) зборів первинного осередку та вищестоящих керівних органів Громадської організації;
- представляє первинний осередок у стосунках і взаємодіє з керівними органами Громадської організації, органами державної влади і управління та місцевого самоврядування;
- здійснює оперативне управління майном та коштами первинного осередку;
- звітує на зборах про свою діяльність та діяльність первинного осередку;
- утворює тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи, інспекції) первинного осередку для підготовки окремих питань та/чи проведення певних заходів, дій, тощо
- виконує інші повноваження, які не заборонені законами України та передбачені Статутом.
Збори (конференції) районних, міських організацій та/або Правління районних, міських організацій вносить на розгляд зборів первинного осередку рекомендації щодо кандидатури Голови первинного осередку.
39. У випадках грубих порушень Статуту чи ухвал (рішень, постанов, протокольних рішень, доручень, заяв) керівних органів Громадської організації, вчинення дій‚ які перешкодили здійсненню діяльності Громадської організації або нанесли суттєву шкоду авторитетові Громадської організації‚ з’їзд Громадської організації має право своєю ухвалою (рішенням, постановою, протокольним рішенням) скликати позачергові збори первинного осередку та/або припинити діяльність первинного осередку з його розформуванням.
Призначені ухвалою (рішенням, постановою, протокольним рішенням) з’їзду Громадської організації позачергові збори первинного осередку, як правило, проводить представник‚ призначений з’їздом Громадської організації.
У випадку припинення діяльності первинного осередку з’їздом Громадської організації, належність до Громадської організації членів цього первинного осередку може бути індивідуально підтверджена шляхом проведення їх перереєстрації та/або закріпленням членів Громадської організації за іншим існуючим первинним осередком чи створенням нового.
40. Частину суми внесків первинний осередок передає до районної, міської організації. Розмір відрахувань визначається рішенням районної, міської організації Громадської організації.

Б. Районі, міські підрозділи організаційної структури Громадської організації

41. Районні підрозділи організаційної структури Громадської організації складаються з районних, районних (у місті), міськрайонних, інших з статусом районних організацій, міських (міст районного значення), міжміських, Севастопольської міської організації Громадської організації, які мають статус районної організації. Територія, на яку поширюється діяльність організації, визначається межами відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району в місті, міста районного значення або іншої з статусом районної).
42. Районні, міські організації проходять внутрішню реєстрацію за рішенням Правління Обласної (регіональної) організації, стають на облік в Обласній (регіональній) організації та отримують свідоцтво про внутрішню реєстрацію в Громадській організації. Таке свідоцтво є підтвердженням легального статусу районної, міської організації в Громадській організації.
43. Районна, міська організації в своїй діяльності керується Статутом Громадської організації, ухвалами (рішеннями, постановами, протокольними рішеннями, дорученнями, заявами) Обласних (регіональних) і центральних статутних органів Громадської організації.
Ухвали (рішення, постанови, протокольні рішення, доручення, заяви) вищестоячих керівних органів Громадської організації з статутних питань є обов’язковими до виконання районними, міськими організаціями. У разі наявності об’єктивних перешкод для виконання іншого рішення вищестоящого статутного керівного органу, яке стосується поточної діяльності Громадської організації‚ Правління районних, міських організацій можуть протягом не більше як двох тижнів з часу отримання ухвали (рішення, постанови, протокольного рішення, доручення, заяви) звернутися до Обласної (регіональної) організації з мотивованим поясненням. Конференції Обласних (регіональних) організацій або Правління Обласних (регіональних) організацій можуть своїм рішенням звільнити районну, міську організації від виконання відповідної ухвали (рішення, постанови, протокольного рішення, доручення, заяви) або підтвердити обов’язковість її виконання.
44. Районні, міські організації Громадської організації:
а) ведуть облік членів Громадської організації на своїй території;
б) проводять роботу, спрямовану на реалізацію цілей, завдань та іншої діяльності Громадської організації, ухвал (рішень, постанов, протокольних рішень, доручень, заяв) районних, міських керівних органів Громадської організації, Обласних (регіональних) та центральних статутних органів Громадської організації;
в) розробляють стратегію і тактику розв’язання місцевих екологічних проблем, проводять відповідні заходи;
г) співпрацюють в межах та в цілях, визначених Статутом Громадської організації та рішеннями центральних статутних органів Громадської організації, з органами державної виконавчої влади і управління та місцевого самоврядування на відповідній території, та іншими державними органами та установами, взаємодіють з місцевими екологічними організаціями та іншими громадськими організаціями;
д) організовують та проводять масові заходи, які не заборонені законами України та не суперечать Статутові Громадської організації;
е) координують роботу первинних осередків, надають їм підтримку, організаційну та методичну допомогу, тощо;
є) здійснюють іншу діяльність, яка не заборонена законами України та не суперечить Статутові Громадської організації.
45. До повноважень міської (міста з районним поділом) організації, яка не має статусу районної, належать повноваження, передбачені пунктами а) - є) статті 44 Статуту. Міська організація, яка не має статусу районної, може мати й інші повноваження, які визначаються ухвалою (постановою, рішенням, протокольним рішенням, дорученням) з’їзду Громадської організації та/або Президії Центральної Ради Громадської організації.
Склад та порядок формування і функціонування керівних органів міської (міста з районним поділом) організації, яка не має статусу районної, визначаються ухвалою (рішенням, постановою, протокольним рішенням) зборів (конференції) з’їзду Громадської організації та/або Президії Центральної Ради Громадської організації..
46. Частину суми внесків районна, міська організація перераховує в Обласну (регіональну) організацію. Розмір відрахувань встановлюється ухвалою (рішенням, постановою, протокольним рішенням, дорученням, заявою) Обласної (регіональної) організації.
47. Найвищим керівним органом районної, міської організацій є Збори (конференції) районної, міської організацій Громадської організації.
Про прийняття рішення щодо скликання зборів (конференції) організації Голова районної, міської організацій невідкладно ставить до відома Правління Обласної (регіональної) організації Громадської організації. Збори (конференції) районної, міської організації проводяться, як правило, у присутності уповноваженого представника Обласної (регіональної) організації та/або представника центрального керівного органу Громадської організації.
Чергові збори (конференція) районної, міської організації проводиться в міру необхідності, але не менше одного разу на рік. Рішення про скликання чергових зборів (конференції) приймає Правління районної, міської організацій Громадської організації.
Позачергові збори (конференції) районної, міської організацій на вимогу не менше ніж третини членів організації, що є на обліку в районній, міській організаціях, висловлену заявами цих членів. У випадку наявності таких вимог Правління організації зобов’язане прийняти рішення про скликання позачергових зборів (конференції).
Позачергові збори (конференція) районної, міської організацій можуть бути скликані рішенням Правління Обласної (регіональної) чи Президією Центральної Ради та/або Центральною Радою Громадської організації або (в особливих випадках) головою Обласної (регіональної) організації та/або Головою Громадської організації.
48. Делегати на збори (конференції) районної, міської організацій обираються первинними осередками Громадської організації з числа членів Громадської організації за нормою представництва, визначеною ухвалою про скликання зборів (конференції). Члени районної, міської організацій та районної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації є делегатами зборів (конференцій) за Статутом.
49. Збори (конференції) районної, міської організації (районного осередку) відкриваються і є правомочними, якщо для участі в них зареєструвалося та присутні не менше половини від загальної кількості обраних делегатів, визначеної відповідно до норми представництва та вимог Статуту.
У випадку порушення цієї вимоги негайно скликається засідання Правління районної, міської організації Громадської організації, яке приймає відповідне рішення про відкладення або перенесення відкриття зборів (конференції) районної, міської організації Громадської організації чи інше рішення.
50. Збори (конференції) районної, міської організації мають право приймати рішення з усіх питань діяльності районної, міської організації Громадської організації, у тому числі і з тих, що передані зборами (конференцією) до компетенції Правління та/або Голови районної, міської організації Громадської організації. З розглянутих питань збори (конференції) приймають ухвали, рішення, постанови, протокольні рішення, доручення та/або заяви.
Рішення зборів (конференцій) приймаються звичайною більшістю не менше як у 3/4 голосів від числа зареєстрованих та присутніх делегатів зборів (конференції).
51. Збори (конференції) районної, міської організацій мають право:
а) обирати Голову районної, міської організації, секретаря, склад та чисельність Правління та контрольно-ревізійної комісії, строком на 3 (три) роки, заслуховувати звіти Голови районної, міської організації Громадської організації;
б) виключати з Громадської організації;
в) розглядати заяви про поновлення у Громадській організації;
г) обирати делегатів на конференцію Обласної (регіональної) організації;
д) вирішувати всі питання діяльності районної, міської організацій, у тому числі і з тих, що передані зборами (конференцією) до компетенції Правління та/або Голови районної, міської організації Громадської організації;
е) приймати рішення по організації та виконанню заходів, рішень, які ухвалені статутними органами Громадської організації, по реалізації цілей, ідей і завдань Громадської організації у межах наділених повноважень стосовно чого звітують перед вищими керівними статутними органами в установлений строк;
ж) приймати інші рішення (ухвали, постанови, протокольні рішення, доручення, заяви).
52. Постійно діючим керівним органом районної, міської організацій у період між засіданнями зборів (конференцій) районної, міської організацій є Правління районної, міської організацій, яке скликається не менше одного разу на місяць.
До складу Правління районної, міської організації входять виборні члени, які обираються зборами (конференцією) районної, міської організації. До складу Правління районної, міської організації за посадою входять: голова районної, міської організації, його заступник (заступники) та інші члени, які обираються зборами (конференцією) районної, міської організації Громадської організації. Число членів Правління районної, міської організації Громадської організації складає не менше 5 (п’яти) осіб.
Остаточне число виборних членів Правління районної, міської організації та контрольно-ревізійної комісії визначається ухвалою (рішенням, постановою, протокольним рішенням) зборів (конференції) районної, міської організації.
Правління районної, міської організації розглядає усі питання діяльності районної, міської організації, визначені цим Статутом, крім віднесених законодавством та Статутом до виключної компетенції зборів (конференції) районної, міської організації, та приймає рішення, постанови, ухвали, протокольні рішення, доручення та заяви з цих питань, зокрема:
а) приймає до Громадської організації нових членів;
б) веде облік членів Громадської організації на своїй території;
в) затверджує кошторис витрат районної, міської організацій;
г) розробляє план роботи районної, міської організації;
д) координує діяльність первинних осередків;
е) розробляє поточні перспективні питання діяльності районної, міської організації;
є) розробляє стратегію і тактику розв’язання екологічних проблем, проводить відповідні заходи;
ж) визначає час і дату проведення зборів (конференції) районної, міської організації;
з) утворює тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи, інспекції) районної, міської організації за дорученням зборів (конференції) районної, міської організації для підготовки окремих питань, рішень та/чи проведення певних заходів, дій, тощо;
и) вивчає екологічну ситуацію у відповідному адміністративно-територіальному районні;
і) вносить пропозиції Обласним (регіональним) конференціям щодо складу керівних органів Обласної (регіональної) організації;
к) доводить до відома та знайомить членів своєї організації з документами, рішеннями, ухваленими вищестоящими статутними керівними органами Громадської організації, інформаційними листами Голови Громадської організації, його заступників, тощо
л) а також здійснює інші повноваження.
У своїй роботі при вирішенні справ районної, міської організації Правління районної, міської організації керується Статутом Громадської організації, ухвалами (рішеннями, постановами, протокольними рішеннями, заявами, дорученнями) центральних та Обласних (регіональних) статутних керівних органів Громадської організації, зборів (конференцій) районної, міської організації.
В роботі Правління можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники центральних та Обласних (регіональних) статутних керівних органів Громадської організації, а також (за рішенням Правління організації) експерти, науковці та інші особи.
Правління районної, міської організації Громадської організації правомочне вирішувати питання, коли на його засіданні присутні 2/3 членів від його складу. Рішення вважається прийнятим, коли за нього проголосувала більшість членів, присутніх на засіданні.
Засідання Правління районної, міської організації скликається Головою (заступником голови) районної, міської організації, як правило, не рідше одного разу на місяць. Заміна відсутніх членів Правління іншими особами не допускається.
53. Очолює районну, міську організацію та Правління районної, міської організації - Голова районної, міської організації‚ який обирається зборами (конференцією) районної, міської організації. Правління обласної (регіональної) організації вносять на розгляд Зборів (конференції) районної, міської організацій рекомендації щодо кандидатури Голови районної, міської організації Громадської організації.
Голова районної, міської організацій (голова Правління районної, міської організації):
а) здійснює поточне керівництво діяльністю районної, міської організації та її органів;
б) представляє районну, міську організацію Громадської організації у стосунках з керівними органами Громадської організації, органами державної влади і управління та місцевого самоврядування, науковими установами, іншими об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями та установами, незалежно від форм власності, без довіреності на підставі Статуту;
в) взаємодіє з органами державної влади і управління та місцевого самоврядування, науковими установами, іншими об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями та установами, незалежно від форм власності, та з місцевими екологічними організаціями та іншими громадськими організаціями;
г) очолює Правління районної, міської організації, скликає їх засідання та головує на них, підписує прийняті ними документи;
д) розпоряджається майном та коштами районної, міської організації у межах кошторису, затвердженого Правлінням районної, міської організації;
е) укладає договори від імені районної, міської організації;
є) виконує рішення зборів (конференції) районної, міської організації, рішення Правління районної, міської організації та вищестоящих статутних керівних органів Громадської організації;
ж) звітує про свою діяльність на зборах (конференціях) районної, міської організації Громадської організації;
з) розповсюджує інформацію та пропагує ідеї, цілі та завдання Громадської організації серед населення;
и) здійснює інші повноваження.
54. Заступник (заступники) голови районної, міської організації обирається зборами (конференцією) районної, міської організації за пропозицією Голови районної, міської організації. Заступник голови районної, міської організації виконує окремі функції Голови районної, міської організації за його дорученням та/або Правління районної, міської організації, заміщає голову організації у разі його відсутності за його дорученням та/або за рішенням Правління районної, міської організації .

В. Обласні підрозділи Громадської організації

55. Обласні підрозділи організаційної структури Громадської організації складається з Обласних (регіональних) організацій Громадської організації. Організація Громадської організації в Автономній Республіці Крим діє на правах Обласної (регіональної) організації. Діяльність Обласної (регіональної) організації поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці (області, Автономної Республіки Крим). В межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці діє єдина обласна організація Громадської організації.
До складу Обласної (регіональної) організації входять районні, міські організації та первинні осередки Громадської організації.
56. Обласна (регіональна) організація проходить внутрішню реєстрацію в Громадській організації, стає на облік та отримує свідоцтво про внутрішню реєстрацію в Президії Центральної Ради Громадської організації. Таке свідоцтво служить підтвердженням легального статусу Обласної (регіональної) організації в Громадській організації.
Обласні (регіональні) організації створюються за погодженням з Президією Центральної Ради Громадської організації на основі рішення конференцій ініціативних груп відповідних регіонів та затверджуються рішенням Президії Центральної Ради Громадської організації у місячний термін.
57. Обласна (регіональна) організація в своїй діяльності керується Статутом Громадської організації, рішеннями (ухвалами, постановами, протокольними рішеннями, заявами, дорученнями) обласної (регіональної) організації та/або центральних статутних органів Громадської організації.
Рішення (ухвали, постанови, протокольні рішення, заяви, доручення) центральних статутних органів Громадської організації з статутних питань є обов’язковими до виконання відповідною Обласною (регіональною) організацією Громадської організації. У разі наявності об’єктивних перешкод для виконання іншої ухвали (постанови, рішення, протокольного рішення, заяви, доручення) центрального статутного органу, яка стосується поточної діяльності Громадської організації‚ конференція Обласної (регіональної) організації або Правління Обласної (регіональної) організації може протягом не більше як двох тижнів з часу отримання ухвали (постанови, рішення, протокольного рішення, заяви, доручення) звернутися до Президії Центральної Ради та/або Центральної Ради Громадської організації з мотивованим поясненням. Президія Центральної Ради або Центральна Рада Громадської організації можуть своїм рішенням звільнити відповідну Обласну (регіональну) організацію від виконання відповідної ухвали (рішення, постанови, протокольного рішення, заяви, доручення) або підтвердити обов’язковість їх виконання.
58. Обласні (регіональні) організації:
а) ведуть облік членів Громадської організації на своїй території;
б) проводять роботу, спрямовану на реалізацію Статутної діяльності Громадської організації, рішень З’їзду Громадської організації, Центральної Ради Громадської організації, Президії Центральної Ради та Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації та Обласних (регіональних) керівних органів Громадської організації;
в) реєструють районні, міські, організації та первинні осередки, що входять до їх складу;
г) розробляють стратегію і тактику розв’язання Обласних (регіональних) екологічних проблем, проводять відповідні заходи;
д) координують та втручаються в роботу районних, міських організацій, первинних осередків, що входять до їх складу, надають їм підтримку, організаційну та методичну допомогу, тощо;
е) співпрацюють та взаємодіють в межах та в цілях, визначених Статутом Громадської організації та рішеннями керівних органів Громадської організації, з органами виконавчої влади і управління та місцевого самоврядування на відповідній території, науковими установами, іншими об’єднаннями громадян, підприємствами, екологічними організаціями та установами, незалежно від форм власності;
є) організовують, проводять та приймають участь в масових заходах у відповідності з діючим законодавством;
ж) утворювати тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи, інспекції та інші утворення) для підготовки окремих питань та/чи проведення певних заходів, дій, тощо;
з) здійснюють іншу діяльність, яка не заборонена законами України та не суперечить Статутові Громадської організації.
59. Найвищим керівним органом Обласної (регіональної) організації є Конференція Обласної (регіональної) організації Громадської організації.
Про прийняття рішення щодо скликання конференції Обласної (регіональної) організації, Голова Обласної (регіональної) організації ставить до відома Президію Центральної Ради Громадської організації. Конференція Обласної (регіональної) організації проводиться, як правило, у присутності уповноваженого представника центральних статутних керівних органів.
Чергові конференції Обласних (регіональних) організацій проводяться не рідше, ніж 1 (один) раз на рік. Ухвалу (рішення, постанову, протокольне рішення, заяву) про скликання чергової конференції Обласної (регіональної) організації приймає Правління Обласної (регіональної) організації.
Позачергові конференції Обласних (регіональних) організацій скликаються ухвалою (постановою, рішенням, протокольним рішенням, заявою) Правлінням Обласної (регіональної) організації на вимогу не менш третини районних, міських (осередків) організацій, що входять до складу Обласної (регіональної) організації. Підтримка чи вимога скликання позачергової конференції Обласної (регіональної) організації має бути висловлена рішеннями відповідних районних, міських організацій (осередків). У випадку наявності таких вимог Правління Обласної (регіональної) організації зобов’язане прийняти ухвалу (рішення, постанову, протокольне рішення, заяву) про скликання позачергової конференції Обласної (регіональної) організації. В особливих випадках рішення про скликання позачергової конференції на вимогу районних, міських організацій (осередків) може прийняти Голова Обласної (регіональної) організації.
Позачергові конференції Обласних (регіональних) організацій можуть бути скликані ухвалою (рішенням, постановою, протокольним рішенням, заявою) Президії Центральної Ради та/або Центральною Радою Громадської організації.
60. Делегати на конференції обласних (регіональних) організацій обираються зборами (конференціями) районних, міських організацій (осередків) з числа членів Громадської організації за нормою представництва, визначеною ухвалою про скликання конференції. Члени обласних (регіональних) організацій, члени Правлінь обласних (регіональних) організацій та члени контрольно-ревізійних комісій обласних (регіональних) організацій є делегатами конференцій за Статутом.
61. Конференції обласних (регіональних) організацій відкривається і є правомочними, якщо для участі в ньому зареєструвалося та присутні не менше половини від загальної кількості обраних делегатів, визначеної відповідно до норми представництва та вимог Статуту.
У випадку порушення цієї вимоги негайно скликається засідання Правління відповідної обласної (регіональної) організації Громадської організації, який приймає відповідні рішення про відкладення або перенесення відкриття конференції обласної (регіональної) організації Громадської організації чи інше рішення.
Регламент конференцій визначається її ухвалами, рішеннями, постановами.
Конференції обласної (регіональної) організації мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Обласної (регіональної) організації Громадської організації, у тому числі і з тих, що передані конференцією до компетенції Правління та/або Голови обласної (регіональної) організації Громадської організації. З розглянутих питань конференція приймає ухвали, постанови, протокольні рішення, рішення та заяви.
62. До компетенції конференції Обласних (регіональних) організацій належать:
а) затвердження змін в структурі керівних органів Обласної (регіональної) організації;
б) обрання Голови Обласної (регіональної) організації‚ його заступника (заступників), складу Правління та контрольно-ревізійної комісії Обласної (регіональної) організації, виборних членів Правління обласної (регіональної) організації терміном на 3 (три) роки;
в) виключення з Громадської організації;
г) розгляд заяв про поновлення у Громадській організації;
д) обрання делегатів на З’їзд Громадської організації;
е) вирішення всіх питань діяльності обласної (регіональної) організацій, питань діяльності районних, міських та первинних осередків що входять до її складу;
є) проведення роботи по виконанню рішень, які ухвалені центральними статутними органами Громадської організації, по реалізації цілей, ідей і завдань Громадської організації у межах наділених повноважень стосовно чого звітують перед центральними статутними органами в установлений строк;
ж) прийняття рішення щодо утворення тимчасових робочих органів (комісії, робочі групи, інспекції) для підготовки окремих питань та/чи проведення певних заходів, дій;
з) приймання рішення по організації та проведенню масових заходів, які не заборонені законами України та не суперечать Статутові Громадської організації;
и) приймання інших рішень щодо діяльність обласної (регіональної) організації, яка не заборонена законами України та не суперечить Статутові Громадської організації.
Рішення конференції Обласної (регіональної) організації приймаються звичайною більшістю не менше як у 3/4 голосів від числа зареєстрованих та присутніх делегатів конференції.
63. Керівним постійно діючим органом Обласної (регіональної) організації в період між засіданнями конференцій є Правління обласної (регіональної) організації.
До складу Правління обласної (регіональної) організації входять виборні члени, які обираються конференцією Обласної (регіональної) організації. До складу Правління обласної (регіональної) організації за посадою входять: голова Обласної (регіональної) організації, його заступник (заступники) та інші члени, які обираються конференцією обласної (регіональної) організації Громадської організації. Число членів Правління обласної (регіональної) організації Громадської організації складає не менше 5 (п’яти) осіб.
Остаточне число виборних членів Правління обласної (регіональної) організації та контрольно-ревізійної комісії визначається ухвалою (рішенням, постановою, протокольним рішенням) обласної (регіональної) конференції.
64. Правління Обласної (регіональної) організації:
а) скликає чергові та позачергові обласні (регіональні) конференції, визначає дату їх проведення та пропонує проект її порядку денного;
б) має право прийому до Громадської організації, та виключення з Громадської організації;
в) визначає Статутну діяльність Громадської організації на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
г) затверджує розподіл обов’язків між заступниками голови Правління обласної (регіональної) організації;
д) утворює тимчасові робочі органи (комісії, робочі групи, інспекції) Обласної (регіональної) організації для підготовки окремих питань та/чи проведення певних заходів, дій, тощо;
е) затверджує регламент Правління обласної (регіональної) організації;
є) затверджує структуру і штатний розпис Правління обласної (регіональної) організації;
ж) має право скасовувати або призупиняти дію ухвал (рішень, постанов, протокольних рішень, доручень та заяв) та інших рішень Правління обласної (регіональної) організації, скасовувати або призупиняти рішення керівних органів районних, міських організацій (осередків) та первинних осередків, що входять до її складу, втручатися у діяльність районних, міських (осередків) організацій та первинних осередків;
з) рекомендує кандидатури на посади голів районних, міських організацій (осередків) та/або первинних осередків;
и) здійснює внутрішню реєстрацію районних (інших з статусом районної), міських організацій, які входять до складу Обласної (регіональної) організації;
і) затверджує план роботи та кошторис витрат обласної (регіональної) організацій, видавничу та іншу діяльність обласної (регіональної) організації;
ї) доводити до відома своїх членів та до відома районних, міських організацій (осередків) та первинних осередків ухвали (рішення, постанови, протокольні рішення, заяви, доручення) з’їзду Громадської організації‚ Центральної Ради та Президії Центральної Ради Громадської організації, документи центральних статутних органів Громадської організації, інформаційні листи Голови Громадської організації, його заступника (заступників), тощо.
к) приймає та вирішує також інші питання.
З розглянутих питань Правління Обласної (регіональної) організації приймає ухвали (рішення, постанови, протокольні рішення), заяви або доручення. Ухвали (рішення, постанови, протокольні рішення, заяви, доручення) Правління обласної (регіональної) організації є обов’язковими до виконання районними, міськими організаціями (осередками) та первинними осередками, що входять до складу Обласної (регіональної) організації.
Рішення, постанови, ухвали, протокольні рішення, доручення та заяви Правління Обласної (регіональної) організації приймаються звичайною більшістю від присутніх на його засіданні членів.
Засідання Правління Обласної (регіональної) організації скликається Головою обласної (регіонально) організації Громадської організації та проводиться не рідше 1 (одного) разу на місяць. Правління обласної (регіональної) організації Громадської організації правомочне вирішувати питання за умови участі в ньому не менше двох третин членів Правління. На засіданнях Правління Обласної (регіональної) організації можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники центральних керівних органів Громадської організації.
65. Очолює й організовує роботу Правління Обласної (регіональної) організації Голова Обласної (регіональної) організації.
66. Голова Обласної (регіональної) організації (голова Правління обласної (регіональної) організації) обирається обласною конференцією з числа членів Громадської організації терміном на 3 (три) роки по рекомендації Центральної Ради Громадської організації та/або Президії Центральної Ради Громадської організації.
67. Голова Обласної (регіональної) організації (голова Правління обласної (регіональної) організації):
а) здійснює поточне керівництво діяльністю Обласної (регіональної) організації та Правління обласної (регіональної) організації ;
б) представляє обласну (регіональну) організацію у стосунках з іншими керівними органами Громадської організації, органами державної влади і управління та місцевого самоврядування, іншими державними органами та установами, науковими установами, екологічними організаціями, іншими об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності без довіреності на підставі Статуту;
в) очолює Правління Обласної (регіональної) організації та скликає його засідання, головує на засіданнях Правління Обласної (регіональної) організації та підписує прийняті ними документи;
г) розпоряджається майном та коштами Обласної (регіональної) організації у межах кошторису, затвердженого Правлінням Обласної (регіональної) організації;
д) укладає договори від імені Обласної (регіональної) організації без довіреності на підставі Статуту;
е) виконує рішення конференції Обласної (регіональної) організації, рішення Правління Обласної (регіональної) організації та вищестоящих статутних керівних органів Громадської організації;
є) звітує про свою діяльність на конференціях Обласної (регіональної) організації;
ж) розповсюджує інформацію та пропагує ідеї, цілі та завдання Громадської організації серед населення; вивчає екологічну ситуацію у відповідному адміністративно-територіальному регіоні;
з) здійснює інші повноваження.
В межах своїх повноважень голова Обласної (регіональної) організації видає розпорядження та накази, обов’язкові до виконання, наділяє окремими своїми повноваженнями заступників Голови Обласної (регіональної) організації, дає доручення членам Правління Обласної (регіональної) організації, контрольно-ревізійної комісії Обласної (регіональної) організації та іншим членам Обласної (регіональної) організації Громадської організації.
68. Заступники голови Обласної (регіональної) організації виконують функції відповідно до розподілу обов’язків, визначеного Правлінням Обласної (регіональної) організації, окремі повноваження за дорученням голови Обласної (регіональної) організації та/або Правління Обласної (регіональної) організації. Один з заступників виконує обов’язки голови Обласної (регіональної) організації у разі його відсутності за дорученням голови та/або Правління Обласної (регіональної) організації та/або за рішенням конференції Обласної (регіональної) організації.
69. Частину суми внесків Обласна (регіональна) організація перераховує на рахунок Громадської організації України. Розмір відрахувань встановлюється рішенням Президії Центральної Ради Громадської організації.
70. Обласна (регіональна) організація ухвалами (рішеннями, постановами, протокольними рішеннями, заявами, дорученнями) своїх керівних органів має право втручатися у діяльність первинних осередків та районних, міських організацій, зокрема, у випадках‚ коли їх дії суперечать та/або порушують Статут Громадської організації та обов’язкові ухвали (рішення, постанови, протокольні рішення, заяви, доручення) статутних керівних органів Громадської організації, перешкоджають здійсненню діяльності Громадської організації або нанесли суттєву шкоду авторитетові Громадської організації.
 
Г. Центральні статутні органи Громадської організації
71. Центральними статутними органами Громадської організації є: З’їзд Громадської організації, Центральна Рада Громадської організації, Президія Центральної Ради Громадської організації та Центрально контрольно-ревізійна комісія Громадської організації.
72. З’їзд Громадської організації є найвищим керівним органом Громадської організації України.
Черговий З’їзд Громадської організації скликається рішенням Президії Центральної Ради Громадської організації не рідше ніж раз на 6 (шість) років. Рішення про скликання чергового З’їзду Громадської організації приймається не пізніше як за два місяці до дати його скликання.
Як правило, черговий З’їзд Громадської організації є звітно-виборним.
Президія Центральної Ради своїм рішенням може змінити дату проведення призначеного З’їзду Громадської організації. При невідкладній потребі таке рішення може бути прийняте Головою Громадської організації за погодженням з Центральною Радою Громадської організації та/або головами не менше ніж половини Обласних (регіональних) організацій Громадської організації.
73. Позачерговий З’їзд Громадської організації може бути скликаний:
а) рішенням Президії Центральної Ради Громадської організації;
б) рішенням Центральної Ради Громадської організації;
в) на вимогу не менше ніж третини Обласних (регіональних) організацій, висловлену рішеннями (вимогами) Обласних (регіональних) організацій.
В останньому випадку Президія Центральної Ради Громадської організації зобов’язана прийняти рішення про скликання позачергового З’їзду Громадської організації. Якщо Президія Центральної Ради Громадської організації не розглядає протягом двох тижнів вимогу передбаченої кількості Обласних (регіональних) організацій, скликання позачергового З’їзду Громадської організації здійснюється розпорядженням Голови Громадської організації.
Позачерговий З’їзд Громадської організації призначається в термін від чотирьох до шести тижнів від дня прийняття остаточного рішення про його скликання.
74. Делегати З’їзду Громадської організації обираються з числа членів Громадської організації на Обласних (регіональних) конференціях за нормою представництва, визначеною ухвалою про скликання чергового або позачергового З’їзду Громадської організації.
Голова Громадської організації, його заступник (заступники), члени Президії Центральної Ради Громадської організації‚ Центральної Ради Громадської організації та Центральної контрольно-ревізійної комісії‚ є делегатами З’їзду Громадської організації за Статутом.
У випадку проведення З’їзду Громадської організації у кілька засідань, делегати, обрані на З’їзд Громадської організації, як правило, зберігають свої повноваження.
75. З’їзд Громадської організації відкривається і є правомочним, якщо для участі в ньому зареєструвалося та присутні не менше половини від загальної кількості обраних делегатів, визначеної відповідно до норми представництва та вимог Статуту.
У випадку порушення цієї вимоги негайно скликається засідання Центральної Ради Громадської організації та/або Президії Центральної Ради Громадської організації, який приймає відповідні рішення про відкладення або перенесення відкриття З’їзду Громадської організації чи інше рішення.
76. З’їзд Громадської організації:
а) вирішує питання про реорганізацію чи структурні зміни Громадської організації‚ оголошує про припинення діяльності Громадської організації або його окремих структурних підрозділів;
б) визначає коло питань до розгляду‚ ухвалює процедуру прийняття рішень та регламент‚ утворює робочі органи;
в) схвалює Статут Громадської організації‚ затверджує або відхиляє зміни та доповнення до Статуту Громадської організації, які можуть бути внесені Президією Центральної Ради Громадської організації;
г) визначає основні засади та стратегічні цілі діяльності Громадської організації, основні напрями діяльності та завдання Громадської організації;
д) обирає терміном на 6 (шість) років Голову Громадської організації;
е) на пропозицію Голови Громадської організації після його консультацій з керівниками Обласних (регіональних) організацій обирає на той же термін заступників Голови Громадської організації, членів Центральної Ради Громадської організації, Президії Центральної Ради Громадської організації;
є) обирає терміном на 6 (шість) років Голову та членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації;
ж) заслуховує звіти Голови Громадської організації та Центральної контрольно-ревізійної комісії та приймає відповідні рішення;
з) має право дострокового відкликання Голови Громадської організації, заступників Голови Громадської організації, членів Президії Центральної Ради Громадської організації та інших виборних членів Громадської організації, голови та членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації ;
и) має право скасування будь-якого рішення Центральної Ради Громадської організації і рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації;
і) здійснює право власності на кошти та майно Громадської організації;
й) ухвалює рішення з інших питань, прийнятих до розгляду З’їздом Громадської організації;
к) здійснює інші повноваження.
З’їзд Громадської організації має право приймати рішення з усіх питань діяльності Громадської організації, у тому числі і з тих, що передані до компетенції Центрально Ради та/або Президії Центральної Ради та/або Голови Громадської організації.
Рішення З’їзду Громадської організації з усіх питань приймаються більшістю не менше як у 3/4 голосів від числа присутніх на З’їзді Громадської організації делегатів.
Рішення З’їзду Громадської організації є обов’язковими для всіх організаційно-структурних організацій Громадської організації, його осередків, первинних осередків та керівних органів Громадської організації.
З’їзд Громадської організації у випадках, передбачених Статутом, може своїм рішенням делегувати окремі свої повноваження Голові Громадської організації та/або Президії Центральної Ради Громадської організації згідно з чинним законодавством.
77. Центральна Рада Громадської організації є керівним органом Громадської організації в період між засіданнями З’їзду Громадської організації.
До складу Центральної Ради Громадської організації: Голова Громадської організації‚ його заступники (заступник)‚ члени Президії Центральної Ради Громадської організації, голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації, які обираються на З’їзді Громадської організації. Решта членів Центральної Ради Громадської організації обирається З’їздом Громадської організації.
Число членів Центральної Ради Громадської організації складає не менше 15 (п’ятнадцяти) осіб.
78. Центральна Рада Громадської організації:
а) приймає рішення про скликання позачергового З’їзду Громадської організації;
б) розглядає питання екологічної ситуації в України, напрямів діяльності Громадської організації, його поточної діяльності, внутрішнього життя, приймає з цих питань заяви, рішення, постанови, протокольні рішення або ухвали;
в) приймає рішення про внутрішню реєстрацію в Президії Центральної Ради Громадської організації Обласних (регіональних) організацій;
г) затверджує або змінює розподіл обов’язків між заступниками Голови Громадської організації;
д) призначає редакторів засобів масової інформації Громадської організації;
е) затверджує бюджет Громадської організації та звіти про його виконання;
є) має право прийому в Громадську організацію нових членів;
ж) має право виключення з Громадської організації будь-якого члена Громадської організації;
з) має право призупинити виконання обов’язків члена Президії Центральної Ради Громадської організації чи його членство у Громадській організації;
и) дає доручення Центральній контрольно-ревізійній комісії про проведення перевірок щодо дотримання Статуту Громадської організації та обов’язкових ухвал (рішень, постанов, протокольних рішень, заяв, доручень) керівних органів Громадської організації;
і) має право мотивованого скасування ухвал, рішень, постанов, протокольних рішень, заяв та доручень Президії Центральної Ради Громадської організації, ухвал, рішень, постанов, протокольних рішень, заяв, доручень керівних органів Обласних (регіональних), районних, міських організацій (осередків) та первинних осередків Громадської організації;
й) заслуховує інформацію про роботу заступників Голови Громадської організації, членів Президії Центральної Ради Громадської організації, про діяльність окремих Обласних (регіональних), районних, міських організацій (осередків) та первинних осередків;
к) здійснює інші повноваження відповідно до Статуту Громадської організації або доручень З’їзду Громадської організації.
79. Ухвали (рішення, постанови, протокольні рішення, заяви та доручення) Центральної Ради Громадської організації, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для всіх членів Громадської організації, Обласних (регіональних), районних, міських організацій, первинних осередків, робочих груп, інспекцій, комісій Громадської організації (крім З’їзду Громадської організації). Ухвали (рішення, постанови, протокольні рішення, заяви та доручення) Центральної Ради Громадської організації можуть бути скасовані З’їздом Громадської організації та/або самою Центральною Радою Громадської організації.
Центральна Рада Громадської організації своєю ухвалою (дорученням, постановою, рішенням, протокольним рішенням) може делегувати окремі свої повноваження Президії Центральної Ради Громадської організації.
80. Центральна Рада Громадської організації має право втручатися у діяльність районних, міських організацій (осередків), первинних осередків та Обласних (регіональних) організацій, зокрема, у випадках‚ коли їх дії суперечать Статутові Громадської організації та обов’язковим рішенням центральних статутних органів Громадської організації.
81. Засідання Центральної Ради Громадської організації скликається не рідше одного разу на 3 (три) місяці рішенням Президії Центральної Ради Громадської організації. Позачергові засідання Центральної Ради Громадської організації можуть скликатися розпорядженням Голови Громадської організації або на письмову вимогу не менше ніж третини членів Центральної Ради Громадської організації, яка подається Голові Громадської організації, та/або на письмову вимогу Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації не менше ніж третини членів її складу, яка подається Голові Громадської організації.
Засідання Центральної Ради Громадської організації проводить Голова Громадської організації або, за його дорученням, один із його заступників. Проект порядку денного засідання Центральної Ради Громадської організації пропонує Голова Громадської організації, а у випадку позачергового засідання – суб’єкт ініціативи скликання засідання Центральної Ради Громадської організації.
Засідання Центральної Ради Громадської організації відкривається за наявності не менше половини його членів. На засіданні Центральної Ради Громадської організації можуть бути присутніми інші особи на запрошення Голови Громадської організації або за рішенням Центральної Ради Громадської організації.
Заяви, рішення, постанови, протокольні рішення, доручення та ухвали Центральної Ради Громадської організації приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Центральної Ради Громадської організації.
Центральна Рада Громадської організації може давати протокольні доручення окремим членам Президії Центральної Ради Громадської організації, Президії Центральної Ради Громадської організації та/або Центральній контрольно-ревізійній комісії Громадської організації.
82. Президія Центральної Ради Громадської організації є постійно діючим центральним статутним органом Громадської організації в період між засіданнями Центральної Ради Громадської організації.
Президія Центральної Ради Громадської організації складається з 5 (п’яти) осіб. До Президії Центральної Ради Громадської організації за посадою входять Голова та заступник (заступники) Голови Громадської організації. Решта членів Президії обирається З’їздом Громадської організації на пропозицію Голови Громадської організації після його консультацій з керівниками Обласних (регіональних) організацій.
Засідання Президії Центральної Ради Громадської організації відбуваються, як правило, не рідше одного разу на місяць. Скликає засідання Президії Центральної Ради Громадської організації та головує на ньому Голова Громадської організації або, за його дорученням, один із заступників голови Громадської організації.
Засідання Президії Центральної Ради Громадської організації відкривається за наявності не менше двох третин її членів. Заяви, ухвали, рішення, постанови, протокольні рішення, доручення Президії Центральної Ради Громадської організації приймаються простою більшістю голосів від присутніх членів Президії Центральної Ради Громадської організації.
83. Президія Центральної Ради Громадської організації:
а) розглядає назрілі питання екологічної ситуації в Україні, напрям поточної діяльності Громадської організації, внутрішнього життя Громадської організації, приймає заяви, рішення, постанови, протокольні рішення та/або доручення з цих питань; при необхідності вносить пропозиції з цих питань на розгляд Центральної Ради Громадської організації;
б) розглядає питання створення тимчасових робочих органів, комісій, робочих груп, інспекцій для підготовки окремих питань, документів, проведення певних заходів, дій, тощо;
в) призначає дату чергових засідань Центральної Ради Громадської організації, пропонує проект його порядку денного і в разі необхідності скликає позачергові засідання Центральної Ради Громадської організації;
г) дає доручення Центральній контрольно-ревізійній комісії Громадської організації про проведення перевірок щодо дотримання Статуту Громадської організації та обов’язкових рішень керівних органів Громадської організації;
д) визначає напрямки діяльності дає доручення створеним тимчасових робочих органів, комісій, робочих груп, інспекцій Громадської організації щодо розгляду конкретних питань та вносить пропозиції з цих питань на розгляд Центральної Ради Громадської організації
е) затверджує штатний розпис;
є) здійснює інші повноваження.
Ухвали Президії Центральної Ради Громадської організації, прийняті в межах її повноважень, визначених Статутом Громадської організації або делегованих їй рішенням Центральної Ради Громадської організації, є обов’язковими для всіх членів Громадської організації, організацій, осередків та інших керівних органів Громадської організації (крім З’їзду Громадської організації та Центральної Ради Громадської організації). Рішення Президії Центральної Ради Громадської організації можуть бути скасовані З’їздом Громадської організації, Центральною Радою Громадської організації або самою Президією Центральної Ради Громадської організації. Президія Центральної Ради Громадської організації має право втручатися у діяльність районних, міських та обласних (регіональних) організацій, та первинних осередків Громадської організації, зокрема, у випадках, коли їх дії суперечать Статутові Громадської організації та обов’язковим рішенням центральних статутних органів Громадської організації.
84. Голова Громадської організації (голова Президії Центральної Ради Громадської організації) є вищою посадовою особою Громадської організації.
Голова Громадської організації обирається та відкликається З’їздом Громадської організації. Голова Громадської організації відповідальний і підзвітний перед З’їздом Громадської організації, та вибирається терміном на 6 (шість) років.
Голова Громадської організації:
а) представляє Громадська організація і виступає від імені Громадської організації в органах державної влади і управління та органах місцевого самоврядування, інших державних органах та управліннях, наукових установах, в установах та організаціях незалежно від форм власності в Україні та за її межами без довіреності на підставі Статуту; робить заяви від імені Громадської організації;
б) відкриває З’їзди Громадської організації; відкриває та головує на засіданнях Центральної Ради Громадської організації та Президії Центральної Ради Громадської організації, скликає та веде засідання Президії Центральної Ради Громадської організації;
в) у випадках, передбачених Статутом, має право скликання позачергових З’їздів Громадської організації, позачергових засідань Центральної Ради Громадської організації та позачергових засідань Президії Центральної Ради Громадської організації;
г) виступає зі звітом перед З’їздами Громадської організації, засіданнями Центральної Ради та засіданнями Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації;
д) підписує заяви, постанови, рішення, протоколи, доручення та ухвали Центральної Ради та/або Президії Центральної Ради Громадської організації;
е) здійснює поточне керівництво Громадською організацією, видає розпорядження стосовно організаційної роботи Громадської організації;
є) є розпорядником коштів та майна Громадської організації, укладає договори від імені Громадської організації;
ж) приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Громадської організації;
з) дає доручення членам Президії Центральної Ради Громадської організації, працівникам Громадської організації, іншим членам Громадської організації;
і) приймає рішення про звернення з пропозиціями до органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, інших державних органів та установ, наукових організацій та установ, інших громадських об’єднань, організацій, установ та підприємств, незалежно від їх форм власності, з питань екологічної ситуації України;
и) робить заяви з важливих питань екологічної ситуації України;
й) має право прийому до Громадської організації;
к) приймає рішення по організації та проведенню масових заходів, які не заборонені законами України та не суперечать Статутові Громадської організації;
л) здійснює інші повноваження.
Голова Громадської організації може делегувати окремі свої повноваження заступникам Голови Громадської організації.
85. Повноваження Голови Громадської організації припиняються у зв’язку з закінченням терміну його повноважень або достроково: у зв’язку зі смертю, у випадку відставки або відкликання та переобранням за інших обставин та причин.
Відставка Голови Громадської організації може відбутися за його власним бажанням на підставі письмової заяви. Заява Голови Громадської організації про відставку подається до Центральної Ради Громадської організації, яка приймає її та ухвалює рішення про проведення позачергового З’їзду Громадської організації.
Відкликання Голови Громадської організації може здійснюватися ухвалою (рішенням, постановою, протокольним рішенням) З’їзду Громадської організації.
З моменту прийняття відставки або смерті Голови Громадської організації обов’язки Голови до З’їзду Громадської організації виконують колегіально заступники Голови Громадської організації України.
86. Заступники Голови Громадської організації обираються З’їздом Громадської організації за пропозицією Голови Громадської організації після консультацій з керівниками Обласних (регіональних) організацій.
Заступники Голови Громадської організації здійснюють повноваження у відповідності до функціональних обов’язків, визначених З’їздом Громадської організації та/або Центральної Ради Громадської організації та/або Президії Центральної Ради Громадської організації. Заступник Голови Громадської організації здійснює також повноваження, делеговані йому Головою Громадської організації.
Заступники Голови Громадської організації звітують перед З’їздом Громадської організації.
87. Статутну‚ фінансову та внутрішньогосподарську діяльність Громадської організації пильнує і перевіряє Центральна контрольно-ревізійна комісія Громадської організації. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії обираються З’їздом Громадської організації строком на 6 (шість) років. Число членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації складає не менше трьох осіб. Центральна контрольно-ревізійна комісія Громадської організації звітує перед З’їздами Громадської організації та/або перед Центральною Радою Громадської організації.
Ревізійна комісія Громадської організації проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на 3 місяці. Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації відкривається за наявності не менше двох третин його членів. На засіданні ревізійної комісії можуть бути присутніми інші особи на запрошення Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації та/або за рішенням З’їзду Громадської організації та/або за рішенням Голови Громадської організації та/або за рішенням Центральної Ради Громадської організації та/або за рішенням Президії Центральної Ради Громадської організації.
Голова Громадської організації, його заступники та члени Президії Центральної Ради Громадської організації, не можуть бути членами Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації.
Заяви, рішення, протокольні рішення, висновки, доручення, звіти, ухвали Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації приймаються простою більшістю голосів присутніх його членів.
Предметом діяльності Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації є пильнування дотримання вимог Статуту Громадської організації керівними органами та окремими членами Громадської організації, а також перевірка фінансово-господарської діяльності Громадської організації, його Обласних (регіональних) та районних, міських організацій, а також первинних осередків.
У своїй діяльності Центральна контрольно-ревізійна комісія Громадської організації керується Статутом Громадської організації з урахуванням рішень керівних органів Громадської організації, обов’язкових до виконання.
88. Центральна контрольно-ревізійна комісія Громадської організації розглядає справи за дорученням Президії Центральної Ради Громадської організації, Центральної Ради Громадської організації, З’їздів Громадської організації, на підставі звернень членів Громадської організації, керівних органів Обласних (регіональних), районних, міських організацій, та первинних осередків, органів державної влади і установ та органів місцевого самоврядування, а також на підставі власного плану роботи, затвердженого Центральною контрольно-ревізійною комісією Громадської організації .
Рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації мають обов’язковий характер. У випадках, передбачених Статутом, на підставі рекомендацій Центральної контрольно-ревізійної комісії Громадської організації З’їзд Громадської організації та/або Центральної Ради Громадської організації та/або Президія Центральної Ради Громадської організації приймають рішення, протоколи або постанови обов’язкові до виконання всіма членами та організаційно-структурними організаціями Громадської організації.
Центральна контрольно-ревізійна комісія Громадської організації для виконання своїх завдань має право вимагати необхідну інформацію від центральних статутних органів Громадської організації та її організацій. Центральна контрольно-ревізійна комісія робить подання щодо ліквідації виявлених порушень і контролює виконання прийнятих по них рішень.
89. Право тлумачення Статуту має З’їзд Громадської організації, а в період між засіданнями З’їзду – Центральна контрольна ревізійна комісія Громадської організації.
90. В обласних (регіональних), районних, міських організаціях Громадської організації обираються відповідні контрольно-ревізійні комісії. В обласних (регіональних), районних, міських організаціях Громадської організації контрольно-ревізійні комісії діють відповідно до Положення про контрольно-ревізійні комісії обласних (регіональних), районних, міських організацій Громадської організації.
 

VI. МАЙНО ТА КОШТИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

91. У порядку‚ що визначається законодавством‚ Громадська організація здійснює володіння майном та коштами. Власністю Громадської організації можуть бути будівлі‚ транспорт‚ засоби масової інформації‚ лабораторії, комплекси та інші об’єкти і майно‚ яке необхідне для виконання статутної діяльності організації, та набуття якого не забороняється законодавством.
92. Власні кошти Громадської організації складаються з доброчинних внесків‚ допомог, членських внесків членів Громадської організації та інших надходжень незаборонених діючим законодавством.
Громадська організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або державою та/або іншими особами, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.
93. Власні кошти та майно Громадська організація використовує для забезпечення своєї діяльності та в інших цілях, передбачених Статутом, у відповідності до чинного законодавства. Власні кошти Громадська організація використовує на:
а) здійснення своїх Статутних цілей, завдань та прав;
б) видавничу діяльність шляхом створення видавництв і розповсюдження інформації;
в) фінансування організації та проведення публічних заходів;
г) утримання штатного персоналу, оплату праці працівників та матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності;
д) матеріальну допомогу структурним підрозділам Громадської організації та його членам;
е) а також іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України та Статутом Громадської організації.
94. Порядок використання грошових коштів та іншого майна Громадської організації регламентується та контролюється Головою Громадської організації, З’їздом Громадської організації, Центральною Радою Громадської організації та Центральною контрольно-ревізійною комісією Громадської організації, відповідно до чинного законодавства.
Керівні органи Громадської організації звітують про використання її майна, коштів перед З’їздом Громадської організації.
95. Громадська організація, її Обласні (регіональні), районні, міські організації та первинні осередки можуть мати своїх штатних працівників на умовах, що відповідають чинному законодавству.
96. Голова Громадської організації, його заступники, голови Обласних (регіональних), районних, міських організацій та первинних осередків, їх заступники, керівники контрольно-ревізійних комісій Обласних (регіональних), районних, міських організацій виконують свої обов’язки на громадських засадах.
Інші члени виборних органів Громадської організації виконують свої обов’язки на громадських засадах. Громадська організація відшкодовує фактичні витрати членам своєї організації‚ пов’язані з виконанням обов’язків у Громадській організації в межах чинного законодавства.
VII. ПРАВОВИЙ СТАТУС
97. Громадська організація має єдиний Статут. Обласні (регіональні), районні, міські організації та первинні осередки Громадської організації не мають власних статутів і діють на підставі цього Статуту.
98. На підставі внутрішньої реєстрації, Обласні (регіональні) організації та районні, міські організації проходять державну реєстрацію, у встановленому законодавством порядку, і, після цього, набувають статусу юридичної особи та діють на правах юридичної особи, мають власні баланси, рахунки в банку, власні штампи та печатки.
Первинні осередки – не мають статусу юридичної особи та легалізують свою діяльність шляхом повідомлення в установленному чинним законодавством порядку.
Зразки штампів печаток Обласних (регіональних) організацій та районних, міських організацій затверджуються Президією Центральної Ради Громадської організації.
99. Громадська організація має виключне право на використання своєї назви (як повної, так і скороченої) та своєї символіки.
Використання назви та символіки Громадської організації особами, які не є членами Громадської організації, а також органами державної влади і управління та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями для цілей, не пов’язаних з діяльністю Громадської організації, можливе тільки за рішенням Президії Центральної Ради Громадської організації.
100. Громадська організація веде облік і статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
Громадська організація не несе відповідальності у майнових зобов’язаннях підрозділів Громадської організації‚ які є юридичними особами‚ а останні не є відповідальними у майнових зобов’язаннях Громадської організації.
101. Усі документи Громадської організації є його власністю і зберігаються в його архіві.
 
VІII. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
102. Громадська організація має право засновувати або вступати у міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки з екологічними організаціями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші заходи, які не суперечать законам і міжнародним угодам України.
Громадська організація не може укладати угоди, які ставлять Громадська організація в підпорядкування або залежне становище щодо будь-якої іншої іноземної екологічної організації, Громадської організації, міжнародної та міжурядової організації.
 
IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
103. Громадська організація України є суспільною організацією‚ можливість утворення та існування якої гарантована Конституцією України.
Центральні статутні органи Громадської організації перебувають у місті Дніпропетровську.
104. Справа припинення діяльності шляхом реорганізації або ліквідації Громадської організації вирішується виключно З’їздом Громадської організації або за рішенням суду згідно з чинним законодавством.
Внесення змін до Статуту Громадської організації, відчуження майна Громадської організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків, реорганізація та ліквідація Громадської організації здійснюється виключно за рішенням З’їзду Громадської організації. Рішення про внесення змін до Статуту Громадської організації, про відчуження майна Громадської організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків, про реорганізацію та ліквідацію Громадської організації приймається більшістю не менше як у 3/4 голосів від числа присутніх на З’їзді Громадської організації делегатів.
З’їзд Громадської організації або орган, за рішенням якого ліквідується Громадська організація, створює ліквідаційну комісію, яка після задоволення усіх законних вимог кредиторів, вирішує питання про майно та кошти Громадської організації.
Ліквідація Громадської організації тягне за собою припинення діяльності Громадської організації, розпуск її керівних органів, Обласних (регіональних), міських, районних організацій (осередків) і первинних осередків Громадської організації, припинення членства в Громадській організації.
Припинення діяльності (ліквідація чи розпуск) та/або реорганізація обласної (регіональної) організації та/або районної, міської організації та/або первинного осередку Громадської організації може здійснюватися виключно рішенням З’їзду Громадської організації та/або рішенням Центральної Ради Громадської організації. Саморозпуск чи реорганізація структурних підрозділів Громадської організації їх власним рішенням не допускається.
105. Громадська організація вважається ліквідованим з моменту анулювання реєстраційного свідоцтва Громадської організації.
106. Кошти та інше майно Громадської організації не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі‚ а у разі ліквідації Громадської організації та/або ліквідації її районних, міських організацій та/або Обласних (регіональних) організацій Громадської організації їх активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації або зараховані до доходу бюджету.

Переглядів (8193)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери