Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря

15:19 01.07.06

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 р. № 343, Київ

           КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 9 березня 1999 р. N 343
                                   Київ

             Про затвердження Порядку організації та
             проведення моніторингу в галузі охорони
                       атмосферного повітря

          ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
            N 1763 ( 1763-99-п ) від 24.09.99 )

     З метою   упорядкування   робіт,   пов'язаних  з  проведенням
моніторингу  в  галузі  охорони  атмосферного   повітря,   Кабінет
Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити Порядок організації та проведення моніторингу в
галузі охорони атмосферного повітря (додається).
     2. Міністерству охорони навколишнього  природного  середовища
та   ядерної  безпеки  разом  з  Міністерством  охорони  здоров'я,
Державним комітетом по гідрометеорології,  Міністерством з  питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи утворити в  місячний  термін  міжвідомчу
комісію  з  проведення  моніторингу  в галузі охорони атмосферного
повітря.
     3. Міністерству охорони навколишнього  природного  середовища
та  ядерної  безпеки,  Міністерству  охорони здоров'я,  Державному
комітетові   по   гідрометеорології,   Міністерству    з    питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи,  Раді міністрів  Автономної  Республіки
Крим   привести  у  1999  році  власні нормативно-правові  акти  у
відповідність із затвердженим цією постановою Порядком.
     4. Міністерству охорони навколишнього  природного  середовища
та    ядерної    безпеки    разом   з   Державним   комітетом   по
гідрометеорології, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством з
питань  надзвичайних  ситуацій  та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської  катастрофи   розробити   і   подати   до
1 вересня  1999  р.  Кабінетові  Міністрів України проект Програми
проведення в Україні моніторингу атмосферного повітря.
 

     Прем'єр-міністр України                     В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд. 33
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 9 березня 1999 р. N 343

                             ПОРЯДОК
             організації та проведення моніторингу в
               галузі охорони атмосферного повітря

     1. Цей Порядок встановлює основні вимоги  до  організації  та
проведення  моніторингу  в  галузі  охорони  атмосферного повітря,
визначає джерела його  фінансування,  взаємовідносини  центральних
органів виконавчої влади в організації та проведенні моніторингу.
     Моніторинг у  галузі  охорони  атмосферного  повітря  (далі -
моніторинг атмосферного повітря) проводиться  з  метою  отримання,
збирання,  оброблення, збереження та аналізу інформації про рівень
забруднення атмосферного повітря,  оцінки  та  прогнозування  його
змін  і ступеня небезпечності та розроблення науково обгрунтованих
рекомендацій для прийняття рішень у  галузі  охорони  атмосферного
повітря.
     Моніторинг атмосферного    повітря   є   складовою   частиною
державної системи моніторингу довкілля України.
     2. До об'єктів моніторингу атмосферного повітря належать:
     атмосферне повітря, у тому числі атмосферні опади;
     викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
     3. До суб'єктів  моніторингу  атмосферного  повітря  належать
Мінекобезпеки,          Гідрометком,         МНС,         державна
санітарно-епідеміологічна   служба   МОЗ,  їх  органи  на  місцях,
підприємства,  установи,  організації,  діяльність яких призводить
або  може  призвести  до  погіршення  стану  атмосферного повітря.
(  Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1763 ( 1763-99-п ) від 24.09.99 )
     Для координації і вирішення поточних  питань,  пов'язаних  із
проведенням  моніторингу  атмосферного повітря,  при Мінекобезпеки
утворюється  постійно  діюча  міжвідомча  комісія   з   проведення
моніторингу   в   галузі  охорони  атмосферного  повітря  (далі  -
міжвідомча комісія).  Положення про міжвідомчу комісію  затверджує
Мінекобезпеки  за  погодженням  з  іншими  суб'єктами  моніторингу
атмосферного повітря.
     4. Моніторинг атмосферного повітря проводиться  Мінекобезпеки
разом  з  іншими  суб'єктами  моніторингу  атмосферного  повітря в
рамках Програми  проведення  в  Україні  моніторингу  атмосферного
повітря та відповідних регіональних (місцевих) програм.
     5. У  результаті  проведення моніторингу атмосферного повітря
одержуються:
     первинні дані контролю за викидами та спостережень за  станом
забруднення;
     узагальнені дані  про  рівень забруднення на певній території
за певний проміжок часу;
     узагальнені дані про склад  та  обсяги  викидів  забруднюючих
речовин;
     оцінка рівнів   та   ступеня  небезпечності  забруднення  для
довкілля та життєдіяльності населення;
     оцінка складу та обсягів викидів забруднюючих речовин.
     6. Під час  проведення  моніторингу  атмосферного  повітря  в
обов'язковому   порядку   визначається  наявність  в  атмосферному
повітрі  загальнопоширених  забруднюючих  речовин,  показників  та
інгредієнтів  атмосферних  опадів,  зазначених у списку А (додаток
1).
     За рішенням  місцевих  органів  виконавчої  влади або органів
місцевого самоврядування,  з урахуванням  екологічної  ситуації  в
регіоні,  населеному пункті може додатково визначатися наявність в
атмосферному повітрі забруднюючих речовин,  зазначених у списку  Б
(додаток 2).
     7. Мінекобезпеки  та  його  органи  на  місцях разом з іншими
суб'єктами моніторингу атмосферного повітря  щорічно  узагальнюють
оцінки кількісного та якісного складу викидів забруднюючих речовин
і стану  забруднення  атмосферного  повітря,  а  також  здійснюють
прогноз його змін та впливу на довкілля і стан здоров'я населення.
Узагальнені дані подаються відповідним  органам  виконавчої  влади
або   органам   місцевого  самоврядування  для  прийняття  рішень,
пов'язаних із запобіганням негативним змінам у складі атмосферного
повітря.
     8. У  разі  виникнення  надзвичайної  ситуації  (виявлення  в
атмосферному повітрі однієї або кількох  речовин,  кількість  яких
перевищує  їх  максимальні разові гранично допустимі концентрації,
спричиненого аварією,  катастрофою,  стихійним лихом,  що створило
загрозу   здоров'ю  населення,  призвело  або  може  призвести  до
матеріальних втрат) інформація про це повинна негайно передаватися
суб'єктами  моніторингу  атмосферного  повітря  органам виконавчої
влади або органам місцевого самоврядування  разом  з  пропозиціями
про  вжиття  необхідних  заходів  для ліквідації наслідків аварії,
катастрофи, стихійного лиха.
     9. Фінансування робіт,  пов'язаних з проведенням  моніторингу
атмосферного  повітря,  їх  науково-методологічне  та метрологічне
забезпечення,  а  також  взаємовідносини   суб'єктів   моніторингу
атмосферного  повітря  здійснюються  відповідно  до  Положення про
державну систему моніторингу  довкілля,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів   України   від   30  березня  1998  р.  N  391
( 391-98-п ).
 

                                              Додаток 1
                                      до Порядку організації та
                                   проведення моніторингу в галузі
                                     охорони атмосферного повітря

                             СПИСОК  А
             загальнопоширених забруднюючих речовин в
         атмосферному повітрі, показників та інгредієнтів
                        атмосферних опадів

     Забруднюючі речовини в атмосферному повітрі

1. Пил
2. Діоксид сірки
З. Оксид вуглецю
4. Діоксид азоту
5. Свинець та його неорганічні сполуки (в перерахунку на свинець)
6. Бенз(а)пірен
7. Формальдегід
8. Радіоактивні речовини (за переліком,  погодженим Мінекобезпеки,
   МОЗ, Держкомгідрометом, МНС)

     Показники та інгредієнти атмосферних опадів

1. Сульфати
2. Хлор
3. Азот амонієвий
4. Нітрати
5. Гідрокарбонати
6. Натрій
7. Калій
8. Кальцій
9. Магній
10. рН
11. Кислотність
 

                                             Додаток 2
                                     до Порядку організації та
                                   проведення моніторингу в галузі
                                     охорони атмосферного повітря

                             СПИСОК Б
              забруднюючих речовин, моніторинг яких
         проводиться на регіональному (локальному) рівні

1.  Аміак                        
2.  Анілін                           
3.  Бензол                       
4.  Водень хлористий             
5.  Водень ціаністий             
6.  Етилбензол                       
7.  Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)      
8.  Кадмій та його сполуки           
9.  Кислота азотна               
10. Кислота сірчана              
11. Ксилол                       
12. Марганець та його сполуки (у перерахунку на діоксид  марганцю)                          
13. Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)                
14. Миш'як та його сполуки  (у перерахунку на миш'як)        
15. Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)
16. Озон                                   
17. Оксид азоту
18. Ртуть та її сполуки  (у перерахунку на ртуть)
19. Сажа         
20. Сірководень  
21. Сірковуглець (у перерахунку на кадмій)
22. Толуол 
23. Фенол 
24. Фтористий водень
25. Хлор
26. Хлоранілін  
27. Хром та його сполуки  (у перерахунку на хром) 
28. Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)
29. Радіоактивні речовини
(за переліком, погодженим Мінекобезпеки, МОЗ,
Держкомгідрометом, МНС)
      

Переглядів (2896)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери