Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньомі саміті зі сталого розвитку, на 2003 - 2015 роки

13:29 30.06.06

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 634, Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 26 квітня 2003 р. N 634  Київ
Про затвердження Комплексної програми реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003 - 2015 роки
Із змінами і доповненнями, внесеними  постановами Кабінету Міністрів України
 від 16 серпня 2005 року N 746,  від 8 листопада 2006 року N 1571

З метою виконання домовленостей у рамках підсумкових документів, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 рік), Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Комплексну програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003 - 2015 роки (далі - Програма), що додається.
2. Фінансування заходів, визначених Програмою на 2003 рік, здійснюється в межах асигнувань, передбачених державним бюджетом відповідним центральним органам виконавчої влади.
3. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерству фінансів під час формування показників проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України і Державного бюджету України протягом 2004 - 2015 років передбачати виходячи з можливостей бюджету кошти на здійснення заходів, визначених Програмою.
4. Установити, що реалізація рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003 - 2015 роки, є одним з пріоритетних напрямів діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади.
5. Відповідальним виконавцям Програми подавати щороку до 15 лютого Міністерству екології та природних ресурсів інформацію про стан справ, а Міністерству екології та природних ресурсів разом з Національною академією наук щороку до 1 березня доповідати Кабінетові Міністрів України про хід виконання Програми.
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України.

Прем'єр-міністр України  
В. ЯНУКОВИЧ
Інд. 33
 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 634

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003 - 2015 роки
I. Загальні положення
Глави держав та урядів, представники міжнародних і неурядових організацій, підприємницьких кіл визнали на Всесвітньому саміті у Йоганнесбурзі (ПАР, 2002 р.), що довгострокова стратегія сталого розвитку, схвалена міжнародним співтовариством у 1992 році на Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку в Ріо-де-Жанейро, залишається визначальною у подальшому.
Цю Програму розроблено з метою забезпечення комплексного системного підходу до формування та реалізації державної політики на принципах сталого розвитку.
Актуальність Програми визначається внутрішніми соціально-економічними та екологічними передумовами, міжнародними домовленостями України, а також необхідністю запровадження системного, інтегрованого підходу до формування та впровадження на національному рівні основних принципів сталого розвитку на основі сучасного науково-методологічного обґрунтування.
У Політичній декларації, прийнятій учасниками саміту, підкреслюється необхідність інтеграції трьох компонентів сталого розвитку - економічного зростання, соціального розвитку та охорони навколишнього природного середовища.
Від складного і напруженого процесу становлення державних інституцій, формування нових суспільно-політичних відносин, засад соціально-економічного реформування і розроблення ідеології сталого розвитку як підґрунтя державної стратегії XXI століття з другої половини минулого десятиріччя в Україні зроблено перші кроки до сталого розвитку на національному рівні. За рішеннями Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, місцевих органів виконавчої влади було розроблено програмні документи, в яких враховано принципи сталого розвитку, спрямовані на розв'язання національних, регіональних і глобальних проблем захисту навколишнього природного середовища.
Виконання завдань Програми буде важливою складовою стратегічного планування переходу України до сталого розвитку та інтегрування її у європейське і світове співтовариство.

II. Основна мета і завдання Програми

Програма визначає стратегію і шляхи розв'язання глобальних та загальносуспільних проблем в Україні з метою забезпечення сталого розвитку, а отже, є важливою складовою державної політики, орієнтованої на забезпечення економічного зростання, соціального розвитку, створення безпечних умов для життя людини та відтворення навколишнього природного середовища.
Основними завданнями Програми є ліквідація бідності, впровадження моделей сталого виробництва та споживання, спрямованих на забезпечення життєдіяльності людства, охорона і раціональне використання природних ресурсів, оптимізація ресурсної бази економічного та соціального розвитку.
Для досягнення основної мети та виконання заходів, визначених Програмою, передбачається здійснити науково-методичне та організаційно-інституційне забезпечення впровадження засад сталого розвитку.

III. Науково-методологічне та організаційне забезпечення

З метою вирішення завдань та забезпечення науково-методологічного обґрунтування заходів, визначених Програмою, організації виконання рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, доцільно розширити обсяг науково-дослідницької та методологічної роботи, удосконалити нормативно-правову базу системи координації та контролю за виконанням центральними і місцевими органами виконавчої влади прийнятих зобов'язань.
Розроблення науково-методологічних засад виконання завдань та заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься за такими напрямами:
підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи Національної комісії сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України.

Національна академія наук, Мінекономіки, Мінекоресурсів, Мінпраці.

2003 рік;

розроблення проекту комплексної програми наукових досліджень проблем сталого розвитку України.

Мінекоресурсів, Національна академія наук, Мінекономіки, Мінпраці, МОН, Мін'юст.

2003 - 2004 роки;

утворення в структурі Мінекоресурсів та Мінпраці окремих підрозділів з питань впровадження основних принципів сталого розвитку в межах граничної чисельності працівників їх апарату.

Мінекоресурсів, Мінекономіки, Мінпраці.

2003 рік;

визначення відповідальних виконавців з питань впровадження принципів сталого розвитку в усіх центральних органах виконавчої влади; утворення у міру необхідності робочих груп з питань розроблення і здійснення конкретних заходів, спрямованих на реалізацію політики сталого розвитку у відповідних секторах національної економіки.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади.

2003 - 2004 роки;

активізація на регіональному рівні освітньої та просвітницької діяльності з питань сталого розвитку.

МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

2003 рік;

забезпечення активної взаємодії з Комісією сталого розвитку ООН, установами, програмами та фондами ООН, іншими міжнародними організаціями, включаючи Глобальний екологічний фонд та міжнародні фінансові і торговельні установи.

МЗС, Мінекоресурсів, Мінекономіки, Мінпраці, МОН.

Постійно;

зміцнення дво- та багатостороннього співробітництва, у тому числі з країнами - членами Європейського Союзу, з метою ефективної реалізації рішень Всесвітнього саміту зі сталого розвитку.

МЗС, Мінекоресурсів, Мінекономіки, Мінпраці, МОН.

Постійно.

На основі систематичних даних державної системи спостережень і результатів наукових досліджень буде підготовлено наукову доповідь та щорічники, присвячені оцінці стану виконання підсумкових документів Всесвітнього саміту зі сталого розвитку.

IV. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить комплексний системний підхід до формування державної політики на принципах сталого розвитку, орієнтованої на забезпечення економічного зростання, соціального розвитку, створення безпечних умов для життя людини та відновлення навколишнього природного середовища.
У результаті виконання основних завдань, визначених Програмою, очікується досягнення таких цілей, як зменшення рівня бідності, підвищення добробуту населення та забезпечення його продуктивної зайнятості, стабілізація соціального становища в державі та злагода в суспільстві, підвищення енергоефективності виробничих процесів, кардинальна структурна перебудова економіки, технологічне переоснащення виробництва, розвиток наукоємних галузей, збільшення використання відновлюваних джерел енергії, відновлення і підтримання екологічної рівноваги.

V. Джерела фінансування

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюватиметься в межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

VI. Заходи щодо виконання Програми

Рішення Всесвітнього саміту зі сталого розвитку
Зміст заходу на виконання рішення саміту
Відповідальні виконавці
Строк виконання, роки
У соціальній сфері
1. Зменшити вдвічі частку населення, доходи якого становлять менше ніж 1 долар США на день (до 2015 року) 
реалізація Стратегії подолання бідності, затвердженої Указом Президента України від 15 серпня 2001 р. N 637, що сприятиме зменшенню вдвічі до 2015 року питомої ваги населення, вартість добового споживання якого не перевищує 4,3 долара США за паритетом купівельної спроможності 
Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади 
2003 - 2015
2. Створити спільний світовий фонд для ліквідації бідності та сприяння соціальному і людському розвитку у країнах, що розвиваються 
підготовка пропозицій щодо участі України у створенні спільного світового фонду для ліквідації бідності та сприяння соціальному і людському розвитку 
Мінпраці,
Мінфін,
МЗС,
Мінекономіки,
Мін'юст 
 
2003 
3. Зменшити вдвічі частку населення, яке не має доступу до ресурсів безпечної питної води (до 2015 року) 
виконання в повному обсязі Комплексної програми першочергового забезпечення сільських населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням у 2001 - 2005 роках і прогноз до 2010 року (постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2000 р. N 1735) та Загальнодержавної програми розвитку водного господарства України (Закон України від 17 січня 2002 р. N 2988-III) 
Держводгосп,
Держжитлокомунгосп 
 
2003 - 2010 
4. Зменшити вдвічі частку населення, яке не має доступу до санітарного забезпечення (до 2015 року) 
виконання в повному обсязі Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства (постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1269) відповідно до орієнтовних обсягів фінансування в 2002 - 2005 роках (постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 721) 
Держжитлокомунгосп,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 
 
2003 - 2010 
5. До 2015 року реалізувати програми та ініціативи щодо зниження на 15 відсотків смертності новонароджених, дітей до п'яти років та материнської смертності порівняно з базовим показником 2000 року 
подальше здійснення заходів щодо зниження дитячої та материнської смертності, визначених Указами Президента України від 24 січня 2001 р. N 42 "Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми "Діти України" на період до 2005 року" і від 26 березня 2001 р. N 203 "Про Національну програму "Репродуктивне здоров'я 2001 - 2005" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 161 "Про затвердження Концепції безпечного материнства", що дасть змогу знизити до 2006 року рівень дитячої смертності на 12, материнської - на 18 відсотків порівняно з базовим показником 2000 року 
МОЗ,
Академія медичних наук,
Мінфін,
Мінекономіки 
 
2003 - 2005 
6. Зменшити до 2005 року на 25 відсотків поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу серед молоді віком від 15 до 24 років у найбільш уражених країнах та до 2010 року в усьому світі 
виконання заходів, визначених Програмою профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001 - 2003 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. N 790). Розроблення проекту відповідної програми на 2004 - 2008 роки. Стабілізація до початку 2005 року ситуації з поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу серед уразливих груп населення (особливо серед споживачів ін'єкційних наркотиків), зменшення до 2010 року на 25 відсотків її поширення серед молоді віком від 15 до 24 років 
МОЗ,
Академія медичних наук 
 
2003 - 2010 
7. Зміцнити зв'язки між наукою та освітою в інтересах сталого розвитку на всіх рівнях з метою обміну знаннями, досвідом і передовою практикою 
створення правових засад для організації науково-освітніх центрів 
Національна академія наук,
МОН 
 
2003 
8. Надавати державним науково-дослідним організаціям підтримку в розробленні нових екологічно чистих видів продукції та виробничих технологій 
забезпечення виконання державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на 2002 - 2006 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2001 р. N 1716) 
МОН,
Національна академія наук, 
Мінекономіки,
Мінфін 
 
2003 - 2006 
9. Сприяти рівноправній участі жінок у процесі прийняття рішень на всіх рівнях, включенню гендерних аспектів до національних програм і стратегій 
реалізація Національного плану дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві на 2001 - 2005 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 479). Розроблення та сприяння прийняттю Закону України "Про державні гарантії рівних прав і можливостей жінок і чоловіків". Забезпечення виконання Указу Президента України від 25 квітня 2001 р. N 283 "Про підвищення соціального статусу жінок в Україні" 
Держкомсім'ямолодь 
 
2003 - 2005 
10. Сприяти продуктивній зайнятості згідно з Декларацією Міжнародної організації праці про найважливіші принципи і права у сфері праці 
виконання завдань, визначених Державною програмою зайнятості населення на 2001 - 2004 роки (Закон України від 7 березня 2002 р. N 3076-III) і Національною програмою професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001 - 2005 роки (Указ Президента України від 13 липня 2001 р. N 519) 
Мінпраці 
 
2003 - 2005 
11. Сприяти сталому розвитку туризму шляхом формування на місцевому рівні відповідної інфраструктури 
виконання заходів, визначених Державною програмою розвитку туризму на 2002 - 2010 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. N 583) 
Держтурадміністрація, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 
 
2003 - 2010 
В економічній сфері
1. Забезпечити доступ населення до сучасних систем енергозабезпечення 
розроблення проекту Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу (Розпорядження Президента України від 27 лютого 2001 р. N 42, Постанова Верховної Ради України від 24 травня 2001 р. N 2455-ІІІ) 
Національна академія наук,
Мінпаливенерго 
 
2003 
2. Ввести в дію програми, спрямовані на підвищення енергоефективності та збільшення використання відновлюваних джерел енергії 
виконання Комплексної державної програми енергозбереження України (постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 1997 р. N 148), розроблення та здійснення заходів щодо використання відновлюваних джерел енергії біологічного походження 
НАЕР,
Мінекономіки,
інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 
 
2003 - 2010 
3. Відновити до 2015 року продуктивність рибних ресурсів до рівня їх максимально сталого значення 
реалізація Концепції розвитку рибного господарства України (Постанова Верховної Ради України від 13 липня 2000 р. N 1885-III) 
Мінагрополітики,
Мінекоресурсів 
 
2015 
4. Подання допомоги і мобілізація ресурсів для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності промисловості, активізація трансферу екологічно чистих технологій на взаємоузгоджених преференційних умовах 
розроблення проекту Закону України "Про державне регулювання трансферу технологій" 
МОН 
 
2003 
5. Досягти до 2020 року такого обсягу виробництва і використання хімічних речовин та небезпечних відходів, який би дав змогу мінімізувати їх шкідливий вплив на довкілля і здоров'я людини 
забезпечення виконання в повному обсязі Загальнодержавної програми поводження з токсичними відходами (Закон України від 14 вересня 2000 р. N 1947-III) 
Мінекоресурсів,
Держбуд,
Національна академія наук, МОЗ,
Мінпромполітики,
Мінагрополітики 
 
2003 - 2020 
6. Здійснювати фінансування заходів у рамках Конвенції про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці (через Глобальний екологічний фонд) 
забезпечення виконання Комплексної програми розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь у 2001 - 2005 роках та прогноз до 2010 року (постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. N 1704) 
Держводгосп 
 
2003 - 2010 
7. Поповнити кошти Глобального екологічного фонду до 2,92 млрд. доларів США 
підготовка пропозицій щодо можливих форм участі України в Глобальному екологічному фонді 
Мінекоресурсів,
Мінекономіки,
Мінфін 
 
2003 
8. Впровадити екологічно чисті, ефективні і дієві методи підвищення родючості ґрунтів та боротьби з сільськогосподарськими шкідниками 
розроблення і затвердження проекту Комплексної інноваційної програми підвищення родючості ґрунтів та боротьби з сільськогосподарськими шкідниками 
Мінагрополітики 
 
2003 - 2005 
В екологічній сфері
1. Запровадити інтегроване управління водними ресурсами та забезпечити виконання до 2005 року планів щодо ефективного водозабезпечення з підтримкою в цій сфері країн, що розвиваються 
забезпечення виконання Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води (Постанова Верховної Ради України від 27 лютого 1997 р. N 123/97-ВР), впровадження басейнового принципу управління в галузі використання, охорони та відтворення водних ресурсів України 
Мінекоресурсів 
 
2003 - 2005 
2. Забезпечити на національному і регіональному рівні виконання до 2005 року міжнародного плану дій щодо управління рибними запасами і до 2004 року - міжнародного плану дій із запобігання, стримування і ліквідації нелегального рибальства 
виконання Комплексної програми діяльності з припинення незаконного вилову риби іноземними судами в територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України на 2002 - 2006 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2002 р. N 1353) 
Мінекоресурсів,
Мінагрополітики 
 
2003 - 2005 
3. Створити до 2012 року зразкову мережу захищених морських акваторій 
виконання Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів (Закон України від 22 березня 2001 р. N 2333-III)
Мінекоресурсів 
 
2003- 2010 
4. Запровадити до 2004 року під егідою ООН регулярну глобальну звітність і оцінювання стану морського середовища, у тому числі соціально-економічних аспектів (поточних і прогнозних) на основі регіональних даних 
створення системи регулярної екологічної звітності з оцінки стану акваторій Азовського і Чорного морів у контексті збалансованого екологічного розвитку 
МОН,
Мінекоресурсів 
 
2003 - 2004 
5. Здійснити модернізацію муніципальних очисних споруд у період 2003 - 2010 років у рамках Глобальної програми дій щодо захисту морського середовища від наземних джерел забруднення 
виконання Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства (постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1269) відповідно до орієнтовних обсягів фінансування в 2003 - 2005 роках (постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 721) 
Держжитлокомунгосп,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 
 
2003 - 2010 
6. Виконання зобов'язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату 
підготовка до ратифікації Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 
Мінекоресурсів,
МЗС 
 
2003 
7. Розширити до 2010 року доступ країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою до технологій застосування екологічно ефективних замінників речовин, що руйнують озоновий шар 
підготовка проекту нової редакції Програми припинення в Україні виробництва та використання озоноруйнуючих речовин з метою забезпечення виконання Україною вимог Монреальського протоколу 
Мінекоресурсів,
Мінпромполітики 
 
2003 
8. Вжити негайних заходів щодо нагляду за виконанням лісового законодавства і здійсненням міжнародної торгівлі лісоматеріалами 
виконання Державної програми "Ліси України" на 2002 - 2015 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. N 581) 
Держкомлісгосп,
Мінагрополітики, Мінекоресурсів,
Міноборони, МНС,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації 
 
2003 - 2015 
9. Забезпечити зниження до 2010 року існуючих темпів втрати біологічного різноманіття 
виконання Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки (Закон України від 21 вересня 2000 р. N 1989-III) 
Мінекоресурсів 
 
2003 - 2010 

 

 

(заходи із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 16.08.2005 р. N 746,
 від 08.11.2006 р. N 1571)

Переглядів (2431)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери