Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (укр/рос)

12:40 29.06.06

Документ 995_801, редакцiя вiд 04.02.2004, чинний

                                                Офіційний переклад

     Сторони цього Протоколу,
     будучи Сторонами  Рамкової  конвенції  Організації Об'єднаних
Націй про зміну клімату ( 995_044 ), далі - "Конвенція",
     з метою  досягнення  кінцевої мети Конвенції ( 995_044 ),  як
вона викладена у її статті 2,
     посилаючись на положення Конвенції ( 995_044 ),
     керуючись статтею 3 Конвенції ( 995_044 ),
     відповідно до  Берлінського  мандату,  прийнятого  в  рішенні
I/CP.1 Конференції Сторін Конвенції  (  995_044  )  на  її  першій
сесії,
     домовились про таке:

                             Стаття 1

     Для цілей  цього  Протоколу використовуються визначення,  які
містяться у статті 1 Конвенції ( 995_044 ). Крім цього:
     1. "Конференція   Сторін"  означає  Конференцію  Сторін  цієї
Конвенції ( 995_044 ).
     2. "Конвенція"    означає   Рамкову   конвенцію   Організації
Об'єднаних Націй про зміну клімату,  прийняту в Нью-Йорку 9 травня
1992 року ( 995_044 ).
     3. "Міжурядова  група  експертів  з  питань  зміни   клімату"
означає   Міжурядову  групу  експертів  з  питань  зміни  клімату,
засновану  спільно  Всесвітньою  метеорологічною  організацією  та
Програмою  Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища
в 1998 році.
     4. "Монреальський протокол"  означає  Монреальський  протокол
про речовини,  які руйнують озоновий шар,  прийнятий у Монреалі 16
вересня 1987 року ( 995_215 ),  з внесеними до  нього  змінами  та
доповненнями.
     5. "Сторони,  які присутні та беруть  участь  у  голосуванні"
означають Сторони, які присутні та голосують "за" або "проти".
     6. "Сторона" означає, якщо контекст не визначає інше, Сторону
цього Протоколу.
     7. "Сторона,  зазначена у Додатку  I"  означає  Сторону,  яка
зазначена у  Додатку  I  до цієї Конвенції ( 995_044 ) з можливими
змінами та доповненнями,  або  Сторону,  яка  надала  повідомлення
згідно з пунктом 2 g) статті 4 Конвенції.

                             Стаття 2

     1. Кожна  зі  Сторін,  зазначених у Додатку I,  при виконанні
своїх визначених зобов'язань щодо кількісних обмежень і  скорочень
викидів відповідно до статті 3, з метою сприяння сталому розвитку:
     a) здійснює та/або продовжує розробляти відповідно  до  своїх
національних умов такі політику та заходи, як:
        i) підвищення   ефективності   використання   енергії    у
відповідних секторах національної економіки;
        ii) охорона   та   поліпшення    якості    поглиначів    і
накопичувачів  парникових  газів,  що не регулюються Монреальським
протоколом (  995_215  ),  з  урахуванням  своїх  зобов'язань   за
відповідними   міжнародними  природоохоронними  угодами;  сприяння
поширенню  раціональних  методів  ведення  лісового  господарства,
лісонасадження та лісооновлення на стабільній основі;
        iii) заохочення  форм  сталого  та  раціонального  ведення
сільського  господарства у контексті урахування особливостей зміни
клімату;
        iv) проведення  досліджень,  розробка,  сприяння  широкому
використанню та впровадженню нових і відновлюваних видів  енергії,
технологій  поглинання  двоокису  вуглецю  та  передових  сучасних
екологічно безпечних технологій;
        v) поступове     скорочення    або    усунення    ринкових
диспропорцій, фіскальних стимулів, звільнення від податків та мита
і субсидій,  що  суперечать  цілям  Конвенції ( 995_044 ),  в усіх
галузях,  які є джерелами викидів парникових газів, і застосування
ринкових механізмів;
        vi) заохочення належних реформ  у  відповідних  галузях  з
метою  сприяння  реалізації  політики  та  заходів  обмеження  або
скорочення  викидів   парникових   газів,   які   не   регулюються
Монреальським протоколом ( 995_215 );
        vii) заходи  з   обмеження   та/або   скорочення   викидів
парникових газів,  які   не  регулюються  Монреальським протоколом
( 995_215 ), у транспортній галузі;
        viii) обмеження  та/або  скорочення  викидів метану шляхом
рекуперації та його повторного використання  у  процесі  видалення
відходів,  а  також  у  виробництві,  транспортуванні та розподілі
енергії;
     b) співробітничає   з   іншими   такими   Сторонами  з  метою
підвищення індивідуальної та сукупної ефективності їхньої політики
та  заходів,  які вживаються згідно з цією статтею,  відповідно до
пункту 2 e) i) статті 4  Конвенції  (  995_044  ).  З  цією  метою
Сторони здійснюють заходи для обміну своїм досвідом та інформацією
щодо  таких  заходів  і  політики,  включаючи   розробку   методик
підвищення   їхньої   сумісності,   прозорості   та  ефективності.
Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, на своїй
першій  сесії  або  згодом,  як  тільки це буде практично можливо,
розгляне шляхи сприяння такому співробітництву з урахуванням всієї
відповідної інформації.
     2. Сторони,  зазначені  у  Додатку I,  прагнуть обмеження або
скорочення  викидів   парникових   газів,   які   не   регулюються
Монреальським протоколом ( 995_215 ) та є результатом використання
авіаційного  пального  та  мазуту  під  час  повітряних і морських
перевезень,  діючи   відповідно   через   Міжнародну   організацію
цивільної авіації та Міжнародну морську організацію.
     3. Сторони,  зазначені  у  Додатку  I,  прагнуть  здійснювати
політику і вживати заходів відповідно до цієї статті таким  чином,
щоб  звести  до  мінімуму  несприятливі  наслідки,  у  тому  числі
несприятливі  наслідки  зміни  клімату,   впливу   на   міжнародну
торгівлю, а також соціальні, екологічні та економічні наслідки для
інших  Сторін,  особливо  для   Сторін,   які   є   країнами,   що
розвиваються,  і  зокрема  для  тих,  що зазначені у пунктах 8 і 9
статті 4 Конвенції ( 995_044 ),  з урахуванням статті 3 Конвенції.
Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін  цього  Протоколу,  може
також вживати надалі інших заходів, які можуть бути необхідними, з
метою сприяння виконанню положень цього пункту.
     4. Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
якщо   вона,   з  урахуванням  особливостей  національних  умов  і
потенціальних   наслідків,   прийме   рішення   про    доцільність
координації  будь-яких заходів і політики,  передбачених пунктом 1
a) вище,  розглядає шляхи та засоби налагодження координації таких
заходів і політики.

                             Стаття 3

     1. Сторони,   зазначені   у   Додатку  I,  окремо  або  разом
забезпечують умови для того,  щоб їхні сукупні антропогенні викиди
парникових газів,  перелічених у Додатку A, в еквіваленті двоокису
вуглецю  не   перевищували   встановлених   для   них   кількісних
показників,   визначених   з   урахуванням  встановлених  для  них
зобов'язань  з  кількісного  обмеження  та   скорочення   викидів,
визначених  у Додатку B,  і відповідно до положень цієї статті,  з
метою скорочення їхніх сукупних викидів таких газів  принаймні  на
п'ять відсотків порівняно з базовим рівнем 1990 року за період дії
зобов'язань з 2008 по 2012 роки.
     2. Кожна  зі  Сторін,  зазначених  у Додатку I,  до 2005 року
повинна досягти суттєвого прогресу у виконанні  своїх  зобов'язань
за цим Протоколом.
     3. Для виконання кожною Стороною,  зазначеною  у  Додатку  I,
зобов'язань   за  цією  статтею  використовуються  чисті  зміни  у
кількості викидів із джерел  і  абсорбції  поглиначами  парникових
газів,  які  є  прямим  результатом діяльності людини у сфері змін
землекористування і  в  лісовому  господарстві,  яка  обмежується,
починаючи   з   1990   року,  лісонасадженням,  лісооновленням  та
збезлісенням, які розглядаються як такі, що можуть бути перевірені
за  змінами  накопичення  вуглецю у кожний період дії зобов'язань.
Доповіді та звіти про пов'язані з цими видами діяльності викиди  з
джерел  і  абсорбції  поглиначами  парникових  газів  надаються  у
прозорому вигляді,  що можуть  бути  перевірені,  і  розглядаються
згідно зі статтями 7 і 8.
     4. До першої сесії Конференції Сторін,  яка є нарадою  Сторін
цього Протоколу,  кожна Сторона,  зазначена у Додатку I,  надає на
розгляд Допоміжного органу з наукових і технологічних консультацій
дані для визначення її рівня накопичення вуглецю у 1990 році і для
проведення оцінки змін у її накопиченні вуглецю у наступних роках.
Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, на своїй
першій сесії або згодом,  як тільки  це  буде  практично  можливо,
приймає  рішення  щодо умов,  правил і керівних принципів стосовно
того, яким чином і які інші види людської діяльності, пов'язані зі
зміною  викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів
у категоріях сільськогосподарських угідь, змін у землекористуванні
та  лісовому  господарстві,  додаються  до  кількісних показників,
визначених для Сторін,  зазначених у Додатку I,  або  віднімаються
від  них  з  урахуванням  невизначеностей,  прозорості  доповідей,
можливості їхньої  перевірки,  методологічної  роботи  Міжурядової
групи експертів з питань зміни клімату, рекомендацій, що надаються
Допоміжним органом з наукових і технологічних консультацій  згідно
зі   статтею   5,   і  рішень  Конференції  Сторін.  Таке  рішення
застосовується  протягом  другого  та   наступних   періодів   дії
зобов'язань.   Сторона  може  вирішувати,  чи  застосовувати  таке
рішення про ці додаткові види людської діяльності  протягом  свого
першого періоду дії зобов'язань за умови,  що такі види діяльності
мали місце,  починаючи з 1990 року.
     5. Сторони, які зазначені у Додатку I і знаходяться у процесі
переходу до ринкової економіки,  для яких базовий рік  або  період
був установлений згідно з рішенням 9/СР.2 другої сесії Конференції
Сторін Конвенції  ( 995_044 ),  використовують цей базовий рік або
період для виконання своїх зобов'язань за цією  статтею.  Будь-яка
інша  Сторона,  яка  зазначена у Додатку I,  знаходиться у процесі
переходу до ринкової економіки і  ще  не  представила  своє  перше
офіційне  національне повідомлення згідно зі статтею 12 Конвенції,
може також повідомити Конференцію Сторін,  яка  є  нарадою  Сторін
цього  Протоколу,  про  те,  що для виконання своїх зобов'язань за
цією статтею вона має намір використовувати  як  базовий  рік  або
період не 1990-й,  а будь-який інший рік. Рішення про прийнятність
такого повідомлення виноситься Конференцією Сторін,  яка є нарадою
Сторін цього Протоколу.
     6. З урахуванням пункту 6 статті  4  Конвенції  (  995_044  )
Сторонам,  зазначеним  у  Додатку  I,  які  знаходяться  у процесі
переходу до  ринкової  економіки,  у  ході  виконання  ними  своїх
зобов'язань  за  цим  Протоколом,  крім передбачених цією статтею,
Конференція  Сторін,  яка  є  нарадою  Сторін   цього   Протоколу,
надаватиме певний ступінь гнучкості.
     7. Протягом  першого  періоду дії визначених зобов'язань щодо
кількісних обмежень і скорочення викидів з 2008 по 2012  роки  для
кожної  Сторони,  зазначеної у Додатку I,  встановлений кількісний
показник дорівнює зафіксованій для неї  у  Додатку  B  відсотковій
частці  її чистих сукупних антропогенних викидів парникових газів,
перелічених у Додатку A,  в еквіваленті двоокису вуглецю  за  1990
рік  або за базовий рік або період,  визначений згідно з пунктом 5
вище,  помноженій на коефіцієнт п'ять.  Ті  Сторони,  зазначені  у
Додатку   I,   для  яких  зміни  у  землекористуванні  й  лісовому
господарстві у 1990 році були чистими джерелами викидів парникових
газів,  для  розрахунку  визначених  для них кількісних показників
включають до своїх викидів за базовий 1990 рік або базовий  період
сукупні  антропогенні  викиди  в  еквіваленті  двоокису вуглецю за
винятком абсорбції викидів поглиначами за 1990  рік  в  результаті
зміни землекористування.
     8. Кожна Сторона,  зазначена у Додатку  I,  для  розрахунків,
згаданих у пункті 7 вище,  для таких речовин, як воднефторвуглеці,
перофторвуглеці,  гексафторид  сірки,  може  взяти  1995  рік   за
базовий.
     9. Зобов'язання на наступні періоди для Сторін,  зазначених у
Додатку I, встановлюються у вигляді змін та доповнень до Додатку B
до цього Протоколу,  які приймаються відповідно до положень пункту
7  статті  21.  Конференція  Сторін,  яка  є  нарадою Сторін цього
Протоколу,  починає розгляд таких  зобов'язань  принаймні  за  сім
років  до  закінчення першого періоду дії зобов'язань,  згаданих у
пункті 7 вище.
     10. Будь-які  величини зменшення викидів або будь-яка частина
встановленої кількості викидів,  що їх одна  Сторона  отримує  від
іншої  Сторони  згідно  з  положеннями  статті  6  або  статті 17,
додаються до встановленої кількості Сторони, що набуває.
     11. Будь-які  величини зменшення викидів або будь-яка частина
встановленої кількості викидів,  котрі одна Сторона передає  іншій
Стороні згідно з положеннями статті 6 або статті 17,  віднімаються
від встановленої кількості Сторони, що передає.
     12. Будь-які  офіційно оформлені величини скорочення викидів,
що їх одна Сторона отримує від іншої Сторони згідно з  положеннями
статті   12,  додаються  до  встановленої  кількості  Сторони,  що
набуває.
     13. Якщо  кількість викидів Сторони,  зазначеної у Додатку I,
за будь-який період дії  зобов'язань  буде  меншою  за  кількість,
встановлену  для  неї згідно з цією статтею,  тоді така різниця на
прохання цієї Сторони додається  до  кількості,  встановленої  для
цієї Сторони на наступний період дії зобов'язань.
     14. Кожна Сторона,  зазначена у Додатку  I,  прагне  виконати
зобов'язання,  згадані у пункті 1 вище, таким чином, щоб звести до
мінімуму несприятливі соціальні, екологічні та економічні наслідки
для  Сторін,  які  є країнами,  що розвиваються,  особливо Сторін,
зазначених у пунктах 8 і 9 статті 4 Конвенції ( 995_044 ).  Згідно
з відповідними рішеннями Конференції  Сторін  щодо  виконання  цих
пунктів, Конференція Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
на своїй першій сесії розглядатиме,  до яких дій необхідно вдатися
для  того,  щоб  звести  до  мінімуму  несприятливі наслідки зміни
клімату і/або наслідки від вжитих заходів реагування  для  Сторін,
зазначених у вищезгаданих пунктах.  Питання, які розглядатимуться,
також   включатимуть   фінансування,   страхування   та   передачі
технологій.

                             Стаття 4

     1. Будь-які Сторони, зазначені у Додатку I, які досягли угоди
щодо спільного виконання ними  своїх  зобов'язань  за  статтею  3,
вважаються такими,  що виконали такі зобов'язання за умови,  що їх
спільні сумарні антропогенні викиди парникових газів,  згаданих  у
Додатку  A,  в  еквіваленті  двоокису вуглецю не перевищують їхніх
встановлених  кількісних  показників,  розрахованих   виходячи   з
визначених  зобов'язань  щодо  кількісних  обмежень  і  скорочення
викидів, зафіксованих у Додатку B, і відповідно до положень статті
3.  Відповідний  рівень викидів,  призначений для кожної зі Сторін
такої угоди, визначається цією угодою.
     2. Сторони будь-якої такої угоди повідомляють секретаріат про
її умови у день здачі на зберігання  своїх  ратифікаційних  грамот
або  документів  про  прийняття,  схвалення  цього  Протоколу  або
приєднання до нього.  Секретаріат у свою чергу інформує Сторони  і
держави,  які  підписали  Конвенцію  (  995_044 ),  про умови цієї
угоди.
     3. Будь-яка   угода   залишається   чинною   на   період  дії
зобов'язань згідно з пунктом 7 статті 3.
     4. Якщо  Сторони,  які  діють  спільно,  роблять  це в рамках
будь-якої  регіональної  організації  економічної  інтеграції   та
спільно  з  нею,  тоді жодні зміни у складі цієї організації після
прийняття цього Протоколу не впливатимуть на чинні зобов'язання за
цим Протоколом. Будь-яка зміна у складі організації застосовується
лише відносно тих зобов'язань за  статтею  3,  які  були  прийняті
після таких змін.
     5. У  разі,  якщо  Сторони  такої  угоди  не  досягли   свого
спільного сумарного рівня скорочень викидів, кожна зі Сторін угоди
несе відповідальність за свій власний рівень  викидів,  визначений
цією угодою.
     6. Якщо Сторони,  які діють  спільно,  роблять  це  в  рамках
будь-якої  регіональної  організації  економічної інтеграції,  яка
сама є Стороною цього Протоколу,  та діє спільно з нею,  у  такому
разі  кожна держава-член цієї регіональної організації економічної
інтеграції як окремо,  так і  разом  з  регіональною  організацією
економічної  інтеграції,  яка діє відповідно до статті 24,  у разі
досягнення  спільного  сумарного  рівня  скорочень  викидів   несе
відповідальність  за  свій  рівень  викидів,  який  повідомляється
відповідно до цієї статті.

                             Стаття 5

     1. Кожна Сторона,  зазначена у Додатку I,  створює не пізніше
ніж  за  один  рік  до  початку  першого  періоду  дії зобов'язань
національну систему  оцінки  антропогенних  викидів  із  джерел  і
абсорбції  поглиначами  всіх  парникових газів,  що не регулюються
Монреальським протоколом ( 995_215 ).  Керівні принципи для  таких
національних систем, які включають методології, згадані у пункті 2
нижче,  затверджуються Конференцією Сторін,  яка є нарадою  Сторін
цього Протоколу, під час її першої сесії.
     2. Методологіями оцінки антропогенних  викидів  із  джерел  і
абсорбції  поглиначами  всіх  парникових газів,  що не регулюються
Монреальським протоколом (  995_215  ),  є  методології,  прийняті
Міжурядовою  групою  експертів  з  питань зміни клімату і схвалені
Конференцією Сторін на її третій  сесії.  У  випадках,  коли  такі
методології   не  використовуються,  вносяться  належні  корективи
відповідно до методологій,  схвалених Конференцією Сторін,  яка  є
нарадою  Сторін  цього  Протоколу,  на її першій сесії.  На основі
роботи,  зокрема,  Міжурядової  групи  експертів  з  питань  зміни
клімату   та  консультацій,  що  надаються  Допоміжним  органом  з
наукових і технологічних консультацій,  Конференція Сторін,  яка є
нарадою  Сторін цього Протоколу,  проводить регулярний огляд таких
методологій та корективів, а у разі необхідності - їхній перегляд,
у   повній  мірі  беручи  до  уваги  будь-які  відповідні  рішення
Конференції Сторін.  Будь-який перегляд методологій або корективів
здійснюється  виключно  з  метою  оцінки  виконання зобов'язань за
статтею 3 відносно будь-якого періоду дії  зобов'язань,  прийнятих
після згаданого перегляду.
     3. Потенціалами глобального потепління,  що  використовуються
для   перерахунку  в  еквівалент  двоокису  вуглецю  антропогенних
викидів із джерел і абсорбції поглиначами всіх  парникових  газів,
згаданих  у Додатку A,  є потенціали,  прийняті Міжурядовою групою
експертів з питань зміни клімату та схвалені  Конференцією  Сторін
на її третій сесії.  На основі роботи,  зокрема, Міжурядової групи
експертів з питань зміни клімату  та  консультацій,  що  надаються
Допоміжним   органом   з   наукових   і   технічних  консультацій,
Конференція  Сторін,  яка  є  нарадою  Сторін   цього   Протоколу,
проводить   регулярний   огляд   величин   потенціалу  глобального
потепління кожного такого парникового газу,  а у разі необхідності
-   їхній  перегляд,  у  повній  мірі  беручи  до  уваги  будь-які
відповідні рішення Конференції Сторін.  Будь-який перегляд величин
того  або  іншого  потенціалу  глобального потепління здійснюється
виключно  з  метою  оцінки  виконання  зобов'язань  за  статтею  3
відносно  будь-якого  періоду  дії  зобов'язань,  прийнятих  після
згаданого перегляду.

                             Стаття 6

     1. З метою виконання своїх зобов'язань за статтею 3  будь-яка
Сторона,  зазначена  у Додатку I,  може передавати будь-якій іншій
такій Стороні або отримувати від неї  одиниці  величин  скорочення
викидів,   визначених   у   результаті  проектів,  спрямованих  на
скорочення антропогенних  викидів  із  джерел  або  на  збільшення
абсорбції   поглиначами  парникових  газів  у  будь-якому  секторі
економіки за умови, що:
     a) будь-який такий проект схвалений Сторонами-учасницями;
     b) будь-який такий проект передбачає  скорочення  викидів  із
джерел  або  збільшення  абсорбції поглиначами на додаток до того,
яке могло бути досягнуте в іншому випадку;
     c) вона  не  отримує жодних одиниць скорочення викидів,  якщо
вона не дотримується своїх зобов'язань за статтями 5 і 7; а також
     d) отримання  одиниць  скорочення  викидів  є  додатковим  до
внутрішніх заходів для цілей виконання зобов'язань за статтею 3.
     2. Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
може на своїй першій сесії або згодом, як тільки це буде практично
можливо,  також  розробити  керівні  принципи  для  виконання цієї
статті, у тому числі і для перевірки подання доповідей.
     3. Сторона,   зазначена  у  Додатку  I,  може  уповноважувати
юридичних осіб,  під її відповідальність, брати участь у діях, які
призводять   до   накопичення,   передачі  або  отримання  одиниць
скорочення викидів відповідно до цієї статті.
     4. Якщо  згідно  з  відповідними  положеннями статті 8 постає
питання щодо виконання якоюсь зі Сторін,  зазначених у Додатку  I,
вимог, згаданих у цій статті, процес передачі та отримання одиниць
скорочення викидів може продовжуватися після того, як таке питання
постане,  за  умови,  що  такі  одиниці не можуть бути використані
жодною Стороною для виконання її зобов'язань за  статтею  3  доти,
доки не буде вирішене питання про дотримання вимог.

                             Стаття 7

     1. Кожна  Сторона,  зазначена у Додатку I,  заносить до свого
щорічного кадастру антропогенних викидів  із  джерел  і  абсорбції
поглиначами  парникових  газів,  що  не  регулюються Монреальським
протоколом (  995_215  ),  необхідну  додаткову  інформацію,   яка
надається  згідно  з відповідними рішеннями Конференції Сторін,  з
метою забезпечення виконання вимог статті  3,  що  регламентується
пунктом 4 нижче.
     2. Кожна  Сторона,  зазначена  у Додатку I,  включає до свого
національного повідомлення,  яке надається відповідно до статті 12
Конвенції (  995_044  ),  додаткову  інформацію,  що  визначається
відповідно  до  пункту  4  нижче  і  є  необхідною  для того,  щоб
підтвердити виконання своїх зобов'язань за цим Протоколом.
     3. Кожна  Сторона,  зазначена  у  Додатку  I,  щорічно  надає
інформацію,  яка вимагається згідно з пунктом 1 вище,  починаючи з
першого  кадастру,  який  необхідно  надати   згідно  з Конвенцією
( 995_044 ) за перший рік строку  дії  зобов'язань  після  набуття
чинності цим Протоколом для цієї Сторони. Кожна така Сторона надає
інформацію,  яка вимагається згідно з пунктом 2 вище,  як  частину
свого    першого   національного   повідомлення,   надання   якого
вимагається  згідно  з  Конвенцією  після  набуття  чинності   цим
Протоколом  для цієї Сторони і після прийняття керівних принципів,
як  це  передбачено  пунктом  4  нижче.  Періодичність  наступного
подання   інформації,  яка  вимагається  згідно  з  цією  статтею,
визначається Конференцією  Сторін,  яка  є  нарадою  Сторін  цього
Протоколу,  з  урахуванням будь-якого графіка надання національних
повідомлень, прийнятого Конференцією Сторін.
     4. Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
приймає на своїй першій сесії, а після цього періодично переглядає
керівні принципи для підготовки інформації, яка вимагається згідно
з  цією  статтею,  з  урахуванням  прийнятих  Конференцією  Сторін
керівних  принципів,  необхідних   для   підготовки   національних
повідомлень   Сторонами,  зазначеними  у  Додатку  I.  Конференція
Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,  також  до  початку
першого  періоду  дії  зобов'язань  приймає  рішення  щодо порядку
ведення обліку встановлених кількісних величин.

                             Стаття 8

     1. Інформація,  яка надається відповідно до статті  7  кожною
Стороною,  зазначеною  у  Додатку I,  вивчається групами експертів
згідно з відповідними рішеннями  Конференції  Сторін  і  керівними
принципами, прийнятими з цією самою метою Конференцією Сторін, яка
є нарадою Сторін цього Протоколу,  як це передбачено  у  пункті  4
нижче.  Інформація,  яка  надається  згідно  з  пунктом 1 статті 7
кожною Стороною,  зазначеною у Додатку I, розглядається як частина
щорічного   підбору   інформації,   обліку   кадастрів  викидів  і
встановлених  кількісних  величин.  Крім  цього,  інформація,  яка
надається згідно з пунктом 2 статті 7 кожною Стороною,  зазначеною
у Додатку I, розглядається як частина розгляду повідомлень.
     2. Групи  експертів координуються секретаріатом і складаються
з експертів,  відібраних з числа кандидатів, призначених Сторонами
Конвенції ( 995_044 ),  та,  у разі необхідності,  -  міжурядовими
організаціями,  відповідно до керівних вказівок,  прийнятих з цією
метою Конференцією Сторін.
     3. У рамках процесу розгляду проводиться ретельна та всебічна
технічна  оцінка  всіх аспектів виконання цього Протоколу тією або
іншою Стороною. Групи експертів складають доповідь для Конференції
Сторін,  яка  є  нарадою Сторін цього Протоколу,  де вони наводять
оцінку виконання Стороною її  зобов'язань  та  виявляють  будь-які
потенційні  проблеми  та  фактори,  здатні  впливати  на виконання
зобов'язань.  Такі  доповіді  направляються   секретаріатом   всім
Сторонам Конвенції ( 995_044 ). Секретаріат складає перелік питань
щодо   виконання,   які  були  наведені  у  таких  доповідях,  для
подальшого розгляду Конференцією  Сторін,  яка  є  нарадою  Сторін
цього Протоколу.
     4. Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
приймає на своїй першій сесії, а після цього періодично переглядає
керівні  принципи  вивчення ходу виконання цього Протоколу групами
експертів з урахуванням відповідних рішень Конференції Сторін.
     5. Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
за підтримки Допоміжного органу з питань виконання і,  залежно від
обставин,   Допоміжного   органу   з   наукових   і  технологічних
консультацій розглядає:
     a) інформацію,  яку надають Сторони відповідно до статті 7, і
доповіді експертів про її вивчення згідно з цією статтею; і
     b) ті питання щодо виконання, які були включені секретаріатом
до переліку згідно з пунктом 3 вище,  а  також  будь-які  питання,
підняті Сторонами.
     6. Після розгляду  інформації,  згаданої  у  пункті  5  вище,
Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу, приймає
рішення  з  будь-якого  питання,  вирішення  якого  необхідне  для
виконання цього Протоколу.

                             Стаття 9

     1. Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
періодично переглядає цей Протокол у світлі найсучаснішої  наявної
наукової  інформації  і  оцінок  зміни клімату та її наслідків,  а
також відповідної технічної, соціальної та економічної інформації.
Такі  перегляди  узгоджуються  з відповідними переглядами в рамках
Конвенції (   995_044  ),  зокрема  з  переглядами,  передбаченими
відповідно до пункту 2  d)  статті  4  і  пункту  2  a)  статті  7
Конвенції.  На  основі таких переглядів Конференція Сторін,  яка є
нарадою Сторін цього Протоколу, вживає відповідних заходів.
     2. Перший перегляд здійснюється на другій  сесії  Конференції
Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу.  Подальші перегляди
проводяться регулярно і своєчасно.
                            Стаття 10

     Усі Сторони,   беручи   до   уваги    їхню    спільну,    але
диференційовану   відповідальність,   а  також  особливості  їхніх
національних і регіональних пріоритетів,  цілей і  умов  розвитку,
без  запровадження  будь-яких  нових  зобов'язань  для Сторін,  не
зазначених у Додатку I,  проте підтверджуючи існуючі  зобов'язання
за пунктом 1 статті 4 Конвенції ( 995_044 ),  а також  продовжуючи
сприяти виконанню цих зобов'язань для досягнення сталого розвитку,
з урахуванням пунктів 3, 5 і 7 статті 4 Конвенції:
     a) розробляють,  коли  це  доречно  і  в  міру   можливостей,
економічно  ефективні  національні  та,  у  відповідних  випадках,
регіональні  програми  підвищення   якості   місцевих   показників
викидів, інформації про діяльність і/або моделей, які відображають
соціально-економічні умови кожної зі Сторін з метою підготовки  та
періодичного   оновлення   національних   кадастрів  антропогенних
викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів,  що не
регулюються Монреальським протоколом ( 995_215  ),  використовуючи
порівняльні  методології,  які  мають  бути  схвалені Конференцією
Сторін,  і відповідно до прийнятих  Конференцією  Сторін  керівних
принципів для підготовки національних повідомлень; і
     b) розробляють,  виконують,  публікують і регулярно оновлюють
національні і,  у відповідних випадках,  регіональні програми, які
передбачають  заходи,  спрямовані  на  пом'якшення  наслідків змін
клімату та заходи сприяння адекватній адаптації до змін клімату:
        i) такі програми,  зокрема,  стосуються таких секторів, як
енергетика,  транспорт  і  промисловість,   а   також   сільського
господарства,   лісового  господарства  та  організації  видалення
відходів.  Крім цього,  процес адаптації  до  змін  клімату  можна
удосконалити шляхом використання адаптаційних технологій і методів
удосконалення територіально-просторового планування;
        ii) Сторони, зазначені у Додатку I, надають інформацію про
діяльність за  цим  Протоколом,  включаючи  національні  програми,
відповідно  до  статті  7;  а  інші Сторони прагнуть у відповідних
випадках включити до своїх національних повідомлень інформацію про
програми,  які  передбачають  заходи,  які,  на  думку відповідної
Сторони,  здатні сприяти вирішенню проблем,  пов'язаних зі  зміною
клімату  та  її  несприятливими наслідками,  включаючи боротьбу зі
збільшенням викидів парникових газів,  а також  підвищення  якості
поглиначів   і  збільшення  абсорбційних  можливостей  поглиначів,
зміцнення потенціалу та адаптаційні заходи;
     c) співробітничають,  у поширенні ефективних шляхів розвитку,
застосування і поширення, а також вживають всіх необхідних заходів
для  сприяння,  поширення  та фінансування,  залежно від обставин,
передачі або доступу до екологічно безпечних технологій,  ноу-хау,
практики  та  процесів,  які  мають  відношення  до зміни клімату,
особливо для країн, що розвиваються, включаючи розробку політики і
програм ефективної передачі екологічно безпечних технологій, які є
власністю держави або надбанням  суспільства,  а  також  створення
сприятливих  умов  для  розвитку  приватного  сектора  в тому,  що
стосується  сприяння  та  поширення  процесу  передачі  екологічно
безпечних технологій і доступу до них;
     d) співробітничають  у   науково-технічних   дослідженнях   і
сприяють   підтриманню   та   розвитку  комплексів  систематичного
спостереження  та  накопиченню  архівних   даних   для   зменшення
невизначеностей, пов'язаних з кліматичною системою, несприятливими
наслідками зміни клімату,  а  також  економічними  та  соціальними
наслідками  різноманітних стратегій реагування;  сприяють розвитку
та зміцненню внутрішнього потенціалу і можливостей брати участь  у
міжнародних  і міжурядових зусиллях,  програмах і мережах у галузі
досліджень і систематичного спостереження,  беручи до уваги статтю
5 Конвенції ( 995_044 );
     e) співпрацюють    та   сприяють   на   міжнародному   рівні,
використовуючи,  де це доречно,  вже існуючі органи,  розвитку  та
виконанню освітніх програм і програм підготовки кадрів,  включаючи
зміцнення   національного   потенціалу,   зокрема,   людських    і
організаційних  ресурсів  і  обмін  спеціалістами  або відрядження
співробітників для підготовки експертів у  тій  чи  іншій  галузі,
особливо  для  країн,  що  розвиваються,  а також на національному
рівні  сприяють  поширенню  поінформованості  громадськості  і  її
доступу  до  джерел інформації про зміну клімату.  Прийнятні умови
для  здійснення  цієї  діяльності  у  рамках  відповідних  органів
Конвенції ( 995_044 ) мають бути розроблені з урахуванням статті 6
Конвенції;
     f) включають  до  своїх  національних  повідомлень інформацію
щодо програм і діяльності,  які  реалізуються  на  виконання  цієї
статті згідно з відповідними рішеннями Конференції Сторін; і
     g) у процесі виконання зобов'язань за цією статтею,  у повній
мірі враховують пункт 8 статті 4 Конвенції ( 995_044 ).

                            Стаття 11

     1. У  ході  виконання  статті  10  Сторони  беруть  до  уваги
положення пунктів 4, 5, 7, 8 і 9 статті 4 Конвенції ( 995_044 ).
     2. У    контексті  виконання  пункту  1  статті  4  Конвенції
( 995_044 ),  відповідно до положень пункту 3 статті 4 і статті 11
Конвенції  і  через орган або органи,  на які покладено управління
фінансовим  механізмом  Конвенції,  Сторони,  які  є   розвинутими
країнами,  а  також  інші  Сторони,  які  вважаються  розвиненими,
зазначені у Додатку II до Конвенції:
     a) надають  нові  та додаткові фінансові ресурси для покриття
всіх погоджених витрат,  що їх несуть Сторони,  які є країнами, що
розвиваються,  при  досягненні  ними  прогресу  у  виконанні їхніх
зобов'язань за пунктом 1 a) статті 4 Конвенції (  995_044  ),  які
також згадуються у підпункті a) статті 10; і
     b) також надають такі фінансові ресурси,  у  тому  числі  для
передачі  технологій,  необхідних  Сторонам,  які  є країнами,  що
розвиваються,  для покриття  всіх  погоджених  додаткових  витрат,
пов'язаних  з досягненням ними прогресу у виконанні зобов'язань за
пунктом 1 статті 4 Конвенції ( 995_044 ),  які також згадуються  у
статті   10   і   погоджені   між  Стороною,  яка  є  країною,  що
розвивається,  і міжнародним органом  або  органами,  згаданими  у
статті 11 Конвенції, відповідно до згаданої статті.
     У ході виконання цих існуючих зобов'язань до  уваги  береться
потреба  в  адекватному  та передбачуваному надходженні коштів,  а
також важливість належного розподілу навантаження  між  Сторонами,
які  є  розвинутими  країнами.  Керівні  вказівки  для  органу або
органів,  на які  покладається  управління  фінансовим  механізмом
Конвенції (  995_044  ),  які  містяться  у  відповідних  рішеннях
Конференції Сторін,  у тому  числі  тих,  які  були  погоджені  до
прийняття  цього Протоколу,  застосовуються з відповідними змінами
та доповненнями до положень цього пункту.
     3. Сторони,  які є розвинутими країнами, та інші Сторони, які
вважаються  розвинутими,  зазначені  у  Додатку  II  до  Конвенції
( 995_044 ),  можуть також надавати, а Сторони, які є країнами, що
розвиваються,  отримувати фінансові кошти для виконання статті  10
по двосторонніх, регіональних та інших багатосторонніх каналах.

                            Стаття 12

     1. Цим визначається механізм чистого розвитку.
     2. Мета механізму чистого розвитку полягає у наданні допомоги
Сторонам,  не  зазначеним  у  Додатку  I у досягненні ними сталого
розвитку  і   у    сприянні   досягненню  кінцевої  мети Конвенції
( 995_044  ),  а  також  наданні  допомоги Сторонам,  зазначеним у
Додатку I,  у забезпеченні дотримання ними визначених  зобов'язань
щодо кількісного обмеження та скорочення викидів згідно зі статтею
3.
     3. У рамках механізму чистого розвитку:
     a) Сторони,  не  зазначені  у  Додатку  I,  користуватимуться
перевагами від реалізації діяльності за  проектами,  що  мають  на
меті сертифіковані скорочення викидів; і
     b) Сторони,  зазначені у Додатку  I,  можуть  використовувати
сертифіковані  скорочення  викидів,  досягнуті  у результаті такої
діяльності за проектами,  з метою сприяння виконанню частини їхніх
визначених   зобов'язань  щодо  кількісних  обмежень  і  скорочень
викидів згідно зі статтею 3,  як це визначено Конференцією Сторін,
яка є нарадою Сторін цього Протоколу.
     4. Механізм чистого розвитку підпорядковується  та  керується
рекомендаціями  Конференції  Сторін,  яка  є  нарадою Сторін цього
Протоколу,  і контролюється  виконавчою  радою  механізму  чистого
розвитку.
     5. Скорочення викидів у результаті кожного виду діяльності за
проектами сертифікуються оперативними органами,  які призначаються
Конференцією Сторін,  яка є нарадою  Сторін  цього  Протоколу,  на
основі:
     a) добровільної участі, схваленої кожною Стороною-учасницею;
     b) реальних, вимірюваних і довгострокових переваг, пов'язаних
із пом'якшенням наслідків зміни клімату; і
     c) скорочення   викидів,   додатково   до   будь-яких   інших
скорочень,  які могли б мати місце за відсутності  сертифікованого
виду діяльності за проектами.
     6. Механізм  чистого   розвитку   допомагає   в   організації
фінансування  сертифікованих  видів діяльності за проектами,  якщо
необхідно.
     7. Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
на своїй першій сесії розробляє способи і процедури, спрямовані на
забезпечення   прозорості,   ефективності  і  підзвітності  шляхом
незалежної ревізії та перевірки діяльності за проектами.
     8. Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
забезпечує,  щоб  частина  надходжень  від  сертифікованих   видів
діяльності    за    проектами   використовувалась   для   покриття
адміністративних витрат,  а також для надання  допомоги  Сторонам,
які  є  країнами,  що  розвиваються,  і  є особливо уразливими для
впливу несприятливих наслідків зміни клімату,  у покритті  витрат,
пов'язаних із адаптацією.
     9. У механізмі чистого розвитку,  у тому числі в  діяльності,
згаданій  у  пункті  3  a)  вище,  і  в  отриманні  сертифікованих
скорочень  викидів,  можуть  брати  участь  приватні  особи  і/або
державні   суб'єкти.   Така   участь  відбувається  відповідно  до
будь-яких керівних вказівок,  які можуть надходити від  виконавчої
ради механізму чистого розвитку.
     10. Сертифіковані скорочення викидів,  які будуть отримані  у
період  з  2000  року  до початку першого періоду дії зобов'язань,
можуть  використовуватися  для  надання  допомоги  у  забезпеченні
виконання зобов'язань у першому періоді дії зобов'язань.

                            Стаття 13

     1. Конференція Сторін,  вищий орган Конвенції ( 995_044 ),  є
нарадою Сторін цього Протоколу.
     2. Сторони Конвенції ( 995_044 ),  які не є  Сторонами  цього
Протоколу,  мають  право  брати  участь  у  роботі будь-якої сесії
Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін цього Протоколу, в якості
спостерігачів.  Коли  Конференція  Сторін  проводиться  як  нарада
Сторін цього Протоколу,  рішення щодо цього Протоколу  приймаються
лише Сторонами цього Протоколу.
     3. Коли Конференція Сторін проводиться як нарада Сторін цього
Протоколу, будьякий член Бюро Конференції Сторін, який представляє
Сторону Конвенції ( 995_044 ),  яка на той момент  не  є  Стороною
цього  Протоколу,  заміщується  додатковим членом,  якого обирають
Сторони цього Протоколу з числа їхніх представників.
     4. Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу,
регулярно  переглядає  виконання  положень  цього  Протоколу  та у
рамках свого мандату приймає рішення,  необхідні для сприяння його
ефективній  реалізації.  Вона  виконує  функції,  покладені на неї
відповідно до цього Протоколу, і:
     a) дає   оцінку   на  основі  всієї  інформації,  наданої  їй
відповідно до положень цього Протоколу,  процесу  виконання  цього
Протоколу  Сторонами,  загальній  ефективності  заходів,  вжитих з
метою  виконання  цього  Протоколу,  зокрема  їхніх   екологічних,
економічних  і  соціальних  наслідків,  а  також їхньому сукупному
впливу і ступеню прогресу у досягненні мети Конвенції ( 995_044 );
     b) проводить  періодичні  перевірки зобов'язань Сторін за цим
Протоколом,  належним чином  враховуючи  будь-які  перегляди,  які
вимагаються  згідно  з  пунктом 2 d) статті 4 і пунктом 2 статті 7
Конвенції ( 995_044 ),  заради досягнення мети Конвенції,  досвід,
накопичений при її виконанні,  і результати  еволюції  наукових  і
технічних знань,  і у зв'язку з цим розглядає та приймає регулярні
доповіді про виконання цього Протоколу;
     c) та сприяє процесу обміну інформацією щодо заходів,  вжитих
Сторонами  для вирішення проблем,  пов'язаних зі зміною клімату та
її несприятливими наслідками,  беручи до уваги різниці  в  умовах,
відповідальності  та  можливостях Сторін,  а також їхні відповідні
зобов'язання за цим Протоколом;
     d) сприяє,  на  прохання двох або більше Сторін,  координації
заходів,  що вживаються ними для вирішення проблем,  пов'язаних зі
зміною  клімату  та її несприятливими наслідками,  беручи до уваги
різниці в умовах,  відповідальності та можливостях Сторін, а також
їхні відповідні зобов'язання за цим Протоколом;
     e) заохочує та спрямовує  розробку  та  періодичне  уточнення
порівняльних   методологій   для   ефективного   виконання   цього
Протоколу,  які мають бути схвалені  Конференцією  Сторін,  яка  є
нарадою   Сторін   цього  Протоколу,  відповідно до мети Конвенції
( 995_044  )  і положень цього Протоколу,  у повній мірі беручи до
уваги відповідні рішення Конференції Сторін;
     f) надає рекомендації  з  будь-яких  питань,  вирішення  яких
необхідне для виконання цього Протоколу;
     g) вживає  заходів  для  мобілізації  додаткових   фінансових
коштів відповідно до пункту 2 статті 11;
     h) засновує  такі  допоміжні  органи,   які   необхідні   для
виконання цього Протоколу;
     i) звертається за та використовує, якщо це необхідно, послуги
і  сприяння  компетентних  міжнародних організацій,  міжурядових і
неурядових органів, а також інформацію, яку вони надають; і
     j) виконує такі інші функції, котрі можуть бути необхідними у
ході виконання цього Протоколу,  розглядає будь-які  завдання,  що
постають у результаті прийняття рішень Конференцією Сторін.
     5. Правила   процедури   Конференції   Сторін   і   фінансові
процедури, які  приймаються  згідно  з  Конвенцією  (  995_044  ),
застосовуються  з відповідними змінами і доповненнями згідно з цим
Протоколом за винятком тих випадків,  коли Конференція Сторін, яка
є  нарадою  Сторін  цього  Протоколу,  може  на  основі консенсусу
прийняти інше рішення.
     6. Секретаріат скликає першу сесію Конференції Сторін,  яка є
нарадою Сторін цього Протоколу, разом із першою сесією Конференції
Сторін,  яка  запланована  після   дати   набуття   чинності   цим
Протоколом.  Наступні  чергові  сесії  Конференції  Сторін,  яка є
нарадою  Сторін  цього  Протоколу,  проводяться  щорічно  разом  з
черговими сесіями Конференції Сторін, якщо Конференція Сторін, яка
є нарадою Сторін цього Протоколу, не прийме іншого рішення.
     7. Позачергові сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін
цього Протоколу,  скликаються тоді, коли Конференція Сторін, яка є
нарадою   Сторін   цього   Протоколу,   вважатиме  таке  скликання
необхідним або на письмову вимогу будь-якої Сторони за  умови,  що
протягом  шести  місяців  після того,  як Секретаріат направить цю
вимогу Сторонам,  вона буде підтримана принаймні  однією  третиною
Сторін.
     8. Організація Об'єднаних Націй,  її спеціалізовані  установи
та  Міжнародне  агентство  з  атомної  енергії,  а  також будь-яка
держава-член   таких   організацій   або   спостерігач   при   цих
організаціях, які не є Сторонами Конвенції  (  995_044  ),  можуть
бути  представлені  на  сесії  Конференції  Сторін,  яка є нарадою
Сторін цього Протоколу,  в якості спостерігачів.  Будь-які  органи
або установи,  національні або міжнародні,  урядові або неурядові,
які мають компетенцію у питаннях,  що стосуються сфери  дії  цього
Протоколу,  і  які  сповістили  секретаріат  про своє бажання бути
представленими на сесії Конференції Сторін,  яка є нарадою  Сторін
цього Протоколу,  в якості спостерігачів,  можуть бути допущені до
участі в ній за винятком тих випадків,  коли  проти  такої  участі
заперечує  принаймні  одна  третина  присутніх  Сторін.  Допуск та
участь спостерігачів регулюються правилами процедури,  згаданими у
пункті 5 вище.

                            Стаття 14

     1. Секретаріат,   створений  згідно  зі  статтею 8  Конвенції
( 995_044 ), діє як секретаріат цього Протоколу.
     2. Пункт  2  статті  8  Конвенції  (  995_044  )  про функції
секретаріату і  пункт  3  статті  8  Конвенції  про  організаційні
питання  щодо  функціонування секретаріату застосовуються до цього
Протоколу  з  відповідними  змінами  і  доповненнями.  Крім  того,
секретаріат  виконує  функції,  покладені  на  нього відповідно до
положень цього Протоколу.

                            Стаття 15

     1. Допоміжний орган з наукових і технологічних консультацій і
Допоміжний орган  з  питань  виконання,  засновані  відповідно  до
статей 9  і  10  Конвенції  (  995_044  ),  діють  відповідно   як
Допоміжний   орган  з  наукових  і  технологічних  консультацій  і
Допоміжний орган з питань виконання цього Протоколу. Положення, що
регламентують   функціонування  цих  двох  органів  відповідно  до
Конвенції,  застосовуються  до  цього  Протоколу  з   відповідними
змінами  і  доповненнями.  Сесійні  засідання Допоміжного органу з
наукових і  технологічних  консультацій  і  Допоміжного  органу  з
питань  виконання  цього Протоколу проводяться відповідно разом із
засіданнями  Допоміжного  органу  з   наукових   і   технологічних
консультацій і Допоміжного органу з питань виконання Конвенції.
     2. Сторони Конвенції ( 995_044 ),  які не є  Сторонами  цього
Протоколу,  можуть  брати  участь  в якості спостерігачів у роботі
будь-якої сесії допоміжних органів. Коли допоміжні органи діють як
допоміжні  органи  цього  Протоколу,  рішення щодо цього Протоколу
приймаються лише тими Сторонами, які є Сторонами цього Протоколу.
     3. Коли допоміжні органи,  засновані відповідно до статей 9 і
10 Конвенції ( 995_044 ),  виконують свої функції щодо питань, які
стосуються   цього   Протоколу,  будь-який  член  Бюро  допоміжних
органів,  який представляє Сторону Конвенції, яка на той момент не
є  Стороною цього Протоколу,  заміщається додатковим членом,  який
обирається Сторонами цього Протоколу з їхніх представників.

                            Стаття 16

     Конференція Сторін,  яка  є  нарадою  Сторін цього Протоколу,
розглядає,  як тільки  це  буде  практично  можливо,  питання  про
застосування до цього Протоколу багатостороннього консультативного
процесу, згаданого  у  статті  13  Конвенції  (  995_044 ),  і про
удосконалення  цього  процесу,  якщо  необхідно,   відповідно   до
будь-яких  рішень,  які  можуть бути прийняті Конференцією Сторін.
Будь-який багатосторонній консультативний процес,  який може  бути
застосований  до  цього  Протоколу,  повинен  діяти  без шкоди для
процедур і механізмів, затверджених згідно зі статтею 18.

                            Стаття 17

     Конференція Сторін  визначає  відповідні  принципи,  способи,
правила  та  керівні  принципи,  зокрема  для  перевірки   подання
доповідей,  а  також  контролю  за  торгівлею  викидами.  Сторони,
зазначені у Додатку B,  можуть брати участь у торгівлі викидами  з
метою  виконання своїх зобов'язань за статтею 3.  Будь-яка подібна
торгівля доповнює внутрішні дії,  спрямовані на  досягнення  цілей
виконання  визначених  кількісних  зобов'язань  щодо  обмеження та
скорочення викидів згідно з цією статтею.

                            Стаття 18

     Конференція Сторін,  яка є нарадою Сторін цього Протоколу, на
своїй  першій  сесії  затверджує  належні та ефективні процедури й
механізми для  визначення  випадків  недотримання  положень  цього
Протоколу  і  реагування  на  такі  випадки  у  тому  числі шляхом
розробки переліку наслідків, беручи до уваги причину, вид, ступінь
і   частоту   недотримання.   Будь-які   процедури  та  механізми,
передбачені  цією  статтею,   які   призводять   до   обов'язкових
наслідків, приймаються шляхом внесення зміни до цього Протоколу.

                            Стаття 19

     Положення статті 14  Конвенції  (  995_044  )  про  вирішення
спорів  застосовуються до цього Протоколу з відповідними змінами і
доповненнями.

                            Стаття 20

     1. Будь-яка Сторона може запропонувати зміни та доповнення до
цього Протоколу.
     2. Зміни  та  доповнення  до  цього  Протоколу приймаються на
черговій сесії Конференції Сторін,  яка  є  нарадою  Сторін  цього
Протоколу.   Секретаріат   направляє   Сторонам   текст  будь-якої
запропонованої зміни або доповнення до цього Протоколу  щонайменше
за  шість  місяців до початку засідання,  на якому пропонується її
прийняття.  Секретаріат також направляє текст запропонованої зміни
або доповнення Сторонам і державам,  які  підписали  цю  Конвенцію
( 995_044 ), а також інформує Депозитарій.
     3. Сторони  докладають  усіляких  зусиль для досягнення згоди
щодо  будь-якої  запропонованої  зміни  або  доповнення  до  цього
Протоколу  на основі консенсусу.  Якщо всі зусилля,  спрямовані на
досягнення консенсусу, вичерпані, а згода не досягнута, тоді зміна
або доповнення, як крайня міра, приймається більшістю у три чверті
голосів Сторін,  які присутні та беруть участь  у  голосуванні  на
засіданні.   Секретаріат   направляє  текст  прийнятої  зміни  або
доповнення Депозитарію,  який в  свою  чергу  надсилає  його  всім
Сторонам для прийняття.
     4. Документи про прийняття змін  або  доповнень  здаються  на
зберігання Депозитарію.  Зміни та доповнення,  прийняті відповідно
до пункту 3 вище,  набувають  чинності  для  тих  Сторін,  які  їх
прийняли,  на  дев'яностий  день після дати отримання Депозитарієм
документа про прийняття принаймні від трьох чвертей  Сторін  цього
Протоколу.
     5. Зміна  або  доповнення  набуває  чинності  для   будь-якої
Сторони  на  дев'яностий  день  після  дати здачі цією Стороною на
зберігання Депозитарію її документа про прийняття  згаданої  зміни
або поправки.

                            Стаття 21

     1. Додатки до цього Протоколу є його невід'ємною частиною, і,
якщо чітко не  передбачається  інше,  посилання  на  цей  Протокол
одночасно є посиланнями на будь-який додаток  до  нього.  Будь-які
додатки,   прийняті   після   набуття   чинності  цим  Протоколом,
обмежуються переліками,  формами або будь-якими  іншими  описовими
матеріалами,   які  мають  науковий,  технічний,  процедурний  або
адміністративний характер.
     2. Будь-яка Сторона може вносити  пропозиції  щодо  прийняття
додатка  до цього Протоколу і може пропонувати зміни та доповнення
до додатків до цього Протоколу.
     3. Додатки  до  цього Протоколу і зміни до них приймаються на
черговій сесії Конференції Сторін,  яка  є  нарадою  Сторін  цього
Протоколу.   Секретаріат   направляє   Сторонам  текст  будь-якого
запропонованого додатка  або  будь-якої  запропонованої  зміни  чи
доповнення  до  додатка  щонайменше  за  шість  місяців до початку
засідання,  під  час  якого  вони  пропонуються   для   прийняття.
Секретаріат направляє  також  текст   будь-якого   запропонованого
додатка  або  будь-якої  запропонованої  зміни  чи  доповнення  до
додатка Сторонам і державам,  які підписали Конвенцію ( 995_044 ),
та, для інформації, Депозитарію.
     4. Сторони  докладають  усіх зусиль для досягнення згоди щодо
будь-якого  запропонованого  додатка  або   будь-якої   зміни   чи
доповнення  до  додатка  на  основі консенсусу.  Якщо всі зусилля,
спрямовані  на  досягнення  консенсусу,  вичерпані,  а  згода   не
досягнута,  тоді  додаток  або зміна чи доповнення до додатка,  як
крайня міра,  приймається більшістю у три чверті  голосів  Сторін,
які   присутні  та  беруть  участь  у  голосуванні  на  засіданні.
Секретаріат направляє текст прийнятого додатка або прийнятої зміни
чи  доповнення до додатка Депозитарію,  який у свою чергу надсилає
його всім Сторонам для прийняття.
     5. Додаток або зміна чи доповнення до додатка,  крім Додатків
A і B,  які були прийняті  відповідно  до  пунктів  3  і  4  вище,
набувають  чинності  для  всіх  Сторін цього Протоколу через шість
місяців після дати  направлення  Депозитарієм  повідомлення  таким
Сторонам  про  прийняття  цього додатка або про прийняття зміни чи
доповнення до додатка,  за винятком  Сторін,  які  протягом  цього
періоду письмово повідомили Депозитарій про своє неприйняття цього
додатка або цієї зміни чи доповнення до додатка. Додаток або зміна
чи  доповнення  до  додатка  набувають  чинності  для Сторін,  які
відкликають своє повідомлення про неприйняття, на дев'яностий день
після  дати  отримання  Депозитарієм  повідомлення про відкликання
такого повідомлення.
     6. Якщо  прийняття додатка або зміни чи доповнення до додатка
пов'язане з внесенням зміни чи доповнення до цього Протоколу, тоді
такий  додаток  або  зміна  чи  доповнення  до  додатка  не набуде
чинності доти,  доки не набуде чинності  зміна  чи  доповнення  до
цього Протоколу.
     7. Зміни та доповнення до Додатків A і B до  цього  Протоколу
приймаються   і   набувають   чинності  відповідно  до  процедури,
викладеної у статті 20 за умови,  що будь-яка зміна або доповнення
до Додатка B приймається лише за письмовою згодою  заінтересованої
Сторони.

                            Стаття 22

     1. За винятком випадків,  передбачених пунктом 2 нижче, кожна
Сторона має один голос.
     2. Регіональні  організації  економічної  інтеграції   беруть
участь у голосуванні з питань, що входять до їхньої компетенції, з
числом голосів, яке дорівнює числу держав-членів цієї організації,
які  є  Сторонами  цього Протоколу.  Така організація не має права
голосу,  якщо своїм  правом  голосу  користується  будь-яка  з  її
держав-членів, і навпаки.

                            Стаття 23

     Депозитарієм цього    Протоколу    є   Генеральний   секретар
Організації Об'єднаних Націй.

                            Стаття 24

     1. Цей  Протокол  відкритий   для   підписання   і   підлягає
ратифікації,  прийняттю  або  схваленню  державами і регіональними
організаціями економічної інтеграції,  які  є Сторонами  Конвенції
( 995_044 ).  Він відкритий для підписання у Центральних установах
Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку з 16 березня 1998 року по
15 березня 1999 року.  Цей Протокол відкривається  для  приєднання
наступного   дня   після   дати   його  закриття  для  підписання.
Ратифікаційні грамоти та документи про  прийняття,  схвалення  або
приєднання здаються на зберігання Депозитарію.
     2. Будь-яка  регіональна  організація економічної інтеграції,
яка стає Стороною цього Протоколу,  бере на себе всі  зобов'язання
за  цим  Протоколом,  навіть  якщо  жодна  з її держав-членів не є
Стороною цього Протоколу. У випадку організацій, одна або декілька
держав-членів  яких є Сторонами цього Протоколу,  такі організації
та   їхні   держави-члени    приймають    рішення    щодо    своєї
відповідальності  за  виконання ними взятих на себе зобов'язань за
цим  Протоколом.  У  таких  випадках  як  організація,  так  і  її
держави-члени  не  мають  права  одночасно  користуватися правами,
передбаченими цим Протоколом.
     3. У   своїх   ратифікаційних   грамотах  та  документах  про
прийняття,  схвалення  або  приєднання   регіональні   організації
економічної  інтеграції заявляють про сфери своєї компетенції щодо
питань,  які регулюються  цим  Протоколом.  Ці  організації  також
інформують  Депозитарій,  який  у  свою чергу інформує Сторони про
будь-які суттєві зміни у сфері їхньої компетенції.

                            Стаття 25

     1. Цей Протокол набуває чинності на  дев'яностий  день  після
того, як не менше 55  Сторін  Конвенції  (  995_044  ),  включаючи
Сторони,  зазначені  у  Додатку  I,  сукупна  частка  яких складає
щонайменше 55 відсотків загальних викидів двоокису вуглецю Сторін,
зазначених  у Додатку I,  за 1990 рік,  здадуть на зберігання свої
ратифікаційні грамоти та документи про  прийняття,  схвалення  або
приєднання.
     2. Для цілей цієї статті поняття  "загальні  викиди  двоокису
вуглецю  Сторін,  зазначених  у  Додатку  I,  за 1990 рік" означає
кількість викидів,  яку Сторони, зазначені у Додатку I, заявили на
день   прийняття   цього  Протоколу  або  раніше  у  своїх  перших
національних повідомленнях,  які були надані відповідно до  статті
12 Конвенції ( 995_044 ).
     3. Для кожної держави  або  кожної  регіональної  організації
економічної  інтеграції,  яка  ратифікує,  приймає або схвалює цей
Протокол або  приєднується  до  нього  після  виконання  умов  для
набуття  чинності  згідно  з пунктом 1 вище,  цей Протокол набуває
чинності на дев'яностий день після дати  здачі  на  зберігання  її
ратифікаційної грамоти або документа про прийняття,  схвалення або
приєднання.
     4. Для   цілей   цієї   статті  жодний  документ,  зданий  на
зберігання регіональною організацією  економічної  інтеграції,  не
розглядається  як додатковий до документів,  які вже були здані на
зберігання державами-членами цієї організації.

                            Стаття 26

     Жодні застереження щодо цього Протоколу не допускаються.

                            Стаття 27

     1. Через три роки після дати набуття чинності цим  Протоколом
для тієї або іншої Сторони така Сторона може у будь-який час вийти
з  Протоколу,   надіславши   письмове   повідомлення   на   адресу
Депозитарію.
     2. Будь-який такий вихід  набуває  чинності  через  один  рік
після  дати  отримання  Депозитарієм  повідомлення  про  вихід або
будь-якої пізнішої дати,  яка може бути зазначена  у  повідомленні
про вихід.
     3. Будь-яка Сторона,  яка виходить з Конвенції (  995_044  ),
вважається такою, що також вийшла з Протоколу.

                            Стаття 28

     Оригінал цього    Протоколу,    тексти   якого   англійською,
арабською,  іспанською,  китайською,  російською  та   французькою
мовами   є   однаково   автентичними,   здаються   на   зберігання
Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй.

     ВЧИНЕНО у м. Кіото одинадцятого дня грудня місяця одна тисяча
дев'ятсот дев'яносто сьомого року.

     НА ПОСВІДЧЕННЯ  ЧОГО  нижчепідписані,  належним  чином  на те
уповноважені,  поставили  свої  підписи  під  цим   Протоколом   у
зазначений день.

                            Додаток A

                         Парникові гази:

     Двоокис вуглецю (СО2)
     Метан (СН4)
     Закис азоту (N2O)
     Гідрофторвуглеці (ГФВ)
     Перфторвуглеці (ПФВ)
     Гексафторид сірки (SF6)

                     Сектори/категорії джерел

     Енергетика
     Спалювання палива
         Енергетична промисловість
         Обробна промисловість та будівництво
         Транспорт
         Інші сектори
         Інше
     Витік під час видобутку та транспортування пального
         Тверде паливо
         Нафта і природній газ
         Інше
     Промислові процеси
         Продукція гірничодобувної промисловості
         Хімічна промисловість
         Металургія та металообробка
         Інші виробництва
         Виробництво галогенізованих    вуглецевих    сполук     і
         гексафториду сірки
         Використання галогенізованих    вуглецевих    сполук    і
         гексафториду сірки
         Інше
     Використання розчинників та інших сполук
     Сільське господарство
         Інтестинальна ферментація
         Видалення, зберігання та використання гною
         Вирощування рису
         Сільськогосподарські землі
         Керований випал саван
         Спалювання сільськогосподарських відходів на полях
         Інше
     Відходи
         Видалення твердих відходів на грунті
         Обробка стічних вод
         Спалення відходів
         Інше

                            Додаток B

Сторона                Визначені кількісні зобов'язання
                       щодо обмеження та скорочення викидів
                       (у відсотках від базового року або періоду)

Австралія                                             108
Австрія                                                92
Бельгія                                                92
Болгарія*                                              92
Греція                                                 92
Данія                                                  92
Естонія*                                               92
Європейське співтовариство                             92
Ірландія                                               92
Ісландія                                              110
Іспанія                                                92
Італія                                                 92
Канада                                                 94
Латвія*                                                92
Литва*                                                 92
Ліхтенштейн                                            92
Люксембург                                             92
Монако                                                 92
Нідерланди                                             92
Німеччина                                              92
Нова Зеландія                                         100
Норвегія                                              101
Об'єднане Королівство Великої Британії
та Північної Ірландії                                  92
Польща*                                                94
Португалія                                             92
Російська Федерація*                                  100
Румунія*                                               92
Словаччина*                                            92
Словенія*                                              92
Сполучені Штати Америки                                93
Угорщина*                                              94
Україна*                                              100
Фінляндія                                              92
Франція                                                92
Хорватія*                                              95
Чеська Республіка*                                     92
Швейцарія                                              92
Швеція                                                 92
Японія                                                 94
_______________
     * Сторони,   які   здійснюють  процес  переходу  до  ринкової
економіки

                        Киотский протокол
       к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
                       об изменении климата

                  (Киото, 11 декабря 1997 года)

     Стороны настоящего Протокола,
     являясь Сторонами Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата (  995_044  ),  далее  упоминаемой  как
"Конвенция",
     в целях достижения  окончательной  цели  Конвенции,  как  она
изложена в статье 2,
     ссылаясь на положения Конвенции,
     руководствуясь статьей 3 Конвенции,
     во исполнение Берлинского мандата, принятого в Решении 1/CP.1
Конференции Сторон Конвенции на ее первой сессии,
     договорились о следующем:

                             Статья 1

     Для целей   настоящего   Протокола  применяются  определения,
содержащиеся в статье 1 Конвенции. Кроме того:
     1. "Конференция    Сторон"    означает   Конференцию   Сторон
Конвенции.
     2. "Конвенция"  означает   Рамочную   конвенцию   Организации
Объединенных  Наций  об   изменении климата,  принятую в Нью-Йорке
9 мая 1992 года.
     3. "Межправительственная  группа   экспертов   по   изменению
климата"   означает   Межправительственную   группу  экспертов  по
изменению     климата,     учрежденную     совместно     Всемирной
метеорологической    организацией    и    Программой   Организации
Объединенных Наций по окружающей среде в 1988 году.
     4. "Монреальский  протокол" означает Монреальский протокол по
веществам,  разрушающим     озоновый  слой,  принятый  в  Монреале
16 сентября  1987  года  (  995_215  ),  с   внесенными   в   него
впоследствии изменениями и поправками.
     5. "Присутствующие   и  участвующие  в  голосовании  Стороны"
означают Стороны, присутствующие и голосующие за или против.
     6. "Сторона"  означает,  если  из  контекста не следует иное,
Сторону настоящего Протокола.
     7. "Сторона,  включенная  в приложение I",  означает Сторону,
включенную в приложение I к Конвенции с поправками,  которые могут
быть в него внесены,  или Сторону, которая представила уведомление
в соответствии с пунктом 2 "g" статьи 4 Конвенции.

                             Статья 2

     1. Каждая Сторона,  включенная в приложение I, при выполнении
своих  определенных  количественных  обязательств по ограничению и
сокращению выбросов в соответствии со статьей 3, в целях поощрения
устойчивого развития:
     a) осуществляет и/или далее разрабатывает в  соответствии  со
своими национальными условиями такие политику и меры, как:
     i) повышение   эффективности    использовании    энергии    в
соответствующих секторах национальной экономики;
     ii) охрана и повышение качества  поглотителей  и  накопителей
парниковых  газов,  не  регулируемых  Монреальским  протоколом,  с
учетом  своих  обязательств   по   соответствующим   международным
природоохранным   соглашениям;   содействие  рациональным  методам
ведения  лесного  хозяйства,  облесению  и  лесовозобновлению   на
устойчивой основе;
     iii) поощрение устойчивых форм сельского  хозяйства  в  свете
соображений, связанных с изменением климата;
     iv) содействие внедрению, проведение исследовательских работ,
разработка,  и  более широкое использование новых и возобновляемых
видов  энергии,  технологий   поглощения   диоксида   углерода   и
инновационных экологически безопасных технологий;
     v) постепенное    сокращение    или    устранение    рыночных
диспропорций,  фискальных  стимулов,  освобождений  от  налогов  и
пошлин,  и  субсидий,  противоречащих  цели  Конвенции,  во   всех
секторах  -  источниках  выбросов  парниковых газов,  и применение
рыночных инструментов;
     vi) поощрение  надлежащих реформ в соответствующих секторах в
целях содействия осуществлению политики и мер,  ограничивающих или
сокращающих выбросы парниковых газов, не регулируемых Монреальским
протоколом;
     vii) меры по ограничению и/или сокращению выбросов парниковых
газов, не регулируемых Монреальским протоколом, на транспорте;
     viii) ограничение  и/или  сокращение  выбросов  метана  путем
рекуперации и использования при  удалении  отходов,  а  также  при
производстве, транспортировке и распределении энергии.
     b) сотрудничает с другими такими Сторонами в целях  повышения
индивидуальной  и  совокупной  эффективности  их  политики  и мер,
принимаемых согласно настоящей статье,  в соответствии с пунктом 2
"e"i"  статьи 4 Конвенции.  С этой целью эти Стороны предпринимают
шаги для распространения своего опыта и обмена информацией о таких
политике   и  мерах,  включая  разработку  способов  повышения  их
сопоставимости,  транспарентности  и  эффективности.   Конференция
Сторон,   действующая   в  качестве  совещания  Сторон  настоящего
Протокола, на своей первой сессии или впоследствии, как только это
будет  практически  возможно,  рассмотрит  пути  содействия такому
сотрудничеству с учетом всей соответствующей информации.
     2. Стороны,   включенные   в   приложение   I,   стремятся  к
ограничению  или  сокращению   выбросов   парниковых   газов,   не
регулируемых  Монреальским протоколом,  в результате использования
бункерного топлива при воздушных и  морских  перевозках,  действуя
соответственно через Международную организацию гражданской авиации
и Международную морскую организацию.
     3. Стороны, включенные в приложение I, стремятся осуществлять
политику и меры в соответствии с настоящей статьей таким  образом,
чтобы  свести к минимуму неблагоприятные последствия,  в том числе
неблагоприятные  последствия  изменения  климата,  воздействие  на
международную торговлю и социальные, экологические и экономические
последствия  для  других  Сторон,  в   особенности   для   Сторон,
являющихся развивающимися странами, и в частности для тех, которые
перечислены в пунктах 8 и 9 статьи 4 Конвенции,  с учетом статьи 3
Конвенции.  Конференция  Сторон,  действующая в качестве совещания
Сторон  настоящего  Протокола,  может,   когда   это   необходимо,
предпринимать дальнейшие действия в целях содействия осуществлению
положений настоящего пункта.
     4. Конференция   Сторон,  действующая  в  качестве  совещания
Сторон  настоящего  Протокола,  если  она,  с   учетом   различных
национальных условий и потенциальных последствий, примет решение о
полезности координации любых политики  и  мер,  предусмотренных  в
пункте   1   выше,   рассматривает  пути  и  средства  налаживания
координации таких политики и мер.

                             Статья 3

     1. Стороны,  включенные в приложение I,  по  отдельности  или
совместно обеспечивают,  чтобы их совокупные антропогенные выбросы
парниковых газов,  перечисленных в  Приложении  A,  в  эквиваленте
диоксида  углерода  не  превышали установленных для них количеств,
рассчитанных  во   исполнение   их   определенных   количественных
обязательств по ограничению и сокращению выбросов, зафиксированных
в Приложении B, и в соответствии с положениями настоящей статьи, в
целях  сокращения их общих выбросов таких газов по меньшей мере на
пять процентов по сравнению с уровнями 1990 года в период действия
обязательств с 2008 по 2012 год.
     2. Каждая Сторона,  включенная в приложение I,  к  2005  году
добивается очевидного прогресса в выполнении своих обязательств по
настоящему Протоколу.
     3. Для выполнения каждой Стороной, включенной в приложение I,
обязательств по настоящей статье используются чистые  изменения  в
величине   выбросов   из   источников  и  абсорбции  поглотителями
парниковых  газов,  являющиеся  прямым  результатом   деятельности
человека  в  области  изменений  в  землепользовании  и  в  лесном
хозяйстве,  ограниченной,  начиная  с   1990   года,   облесением,
лесовозобновлением  и  обезлесиванием,  измеряемым как поддающиеся
проверке  изменения  в  накоплениях  в  каждый   период   действия
обязательств.  Доклады  о  связанных  с  этими видами деятельности
выбросах из источников и абсорбции поглотителями парниковых  газов
представляются  в  транспарентном  и  поддающемся  проверке виде и
рассматриваются в соответствии со статьями 7 и 8.
     4. До   первой   сессии  Конференции  Сторон,  действующей  в
качестве совещания Сторон настоящего  Протокола,  каждая  Сторона,
включенная   в   приложение   I,   представляет   на  рассмотрение
Вспомогательного  органа  для  консультирования   по   научным   и
техническим  аспектам данные для установления ее уровня накоплений
углерода в 1990 году  и  для  проведения  оценки  изменений  в  ее
накоплениях  углерода  в  последующие  годы.  Конференция  Сторон,
действующая в качестве совещания Сторон настоящего  Протокола,  на
своей  первой  сессии  или  впоследствии,  как  только  это  будет
практически возможно, примет решение в отношении условий, правил и
руководящих принципов, касающихся того, как и какие дополнительные
виды деятельности человека,  связанные с изменениями в выбросах  и
абсорбции  парниковых газов в категориях изменений в использовании
сельскохозяйственных   земель   и   землепользовании   и   лесного
хозяйства,  прибавляются  к  установленному количеству для Сторон,
включенных в приложение  I,  или  вычитаются  из  него,  с  учетом
факторов   неопределенности,  транспарентности  при  представлении
докладов,   возможности    проверки,    методологической    работы
Межправительственной   группы   экспертов  по  изменению  климата,
консультаций,   представляемых   Вспомогательным    органом    для
консультирования  по научным и техническим аспектам в соответствии
со  статьей  5,  и  решений  Конференции  Сторон.  Такое   решение
применяется   во   второй   и   в   последующие  периоды  действия
обязательств. Сторона может решить применять такое решение об этих
дополнительных  видах  деятельности  человека в свой первый период
действия обязательств при условии, что эти виды деятельности имеют
место с 1990 года.
     5. Стороны,  включенные в приложение I,  которые осуществляют
процесс  перехода  к рыночной экономике,  и базовый год или период
для которых был установлен во  исполнение  Решения  9/CP.2  второй
сессии  Конференции Сторон Конвенции,  используют этот базовый год
или период  для  осуществления  своих  обязательств  по  настоящей
статье.  Любая другая Сторона,  включенная в приложение I, которая
осуществляет процесс перехода к рыночной экономике и  которая  еще
не  представила свое первое национальное сообщение согласно статье
12  Конвенции,   может   также   уведомить   Конференцию   Сторон,
действующую в качестве Сторон настоящего Протокола, о том, что она
намерена использовать иной,  чем 1990 год,  базовый год или период
для   осуществления   своих   обязательств  по  настоящей  статье.
Конференция  Сторон,  действующая  в  качестве  совещания   Сторон
настоящего Протокола, решает вопрос о принятии такого уведомления.
     6. С учетом пункта 6 статьи 4 Конвенции  при  выполнении  ими
своих   обязательств,   помимо   обязательств,  предусмотренных  в
настоящей статье,  определенная степень  гибкости  предоставляется
Конференцией  Сторон,  действующей  в  качестве  совещания  Сторон
настоящего Протокола,  тем Сторонам,  включенным в  приложение  I,
которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике.
     7. В  первый  период  действия  определенных   количественных
обязательств  по  ограничению и сокращению выбросов с 2008 до 2012
года установленное количество для  каждой  Стороны,  включенной  в
приложение  I,  равно  зафиксированной  для  нее  в  Приложении  B
процентной  доле  ее  чистых  совокупных  антропогенных   выбросов
парниковых  газов,  перечисленных  в  Приложении A,  в эквиваленте
диоксида углерода за 1990 год  или  за  базовый  год  или  период,
определенный в соответствии с пунктом 5 выше,  умноженной на пять.
Те Стороны,  включенные в приложение I,  для которых  изменения  в
землепользовании  и  лесное хозяйство являлись в 1990 году чистыми
источниками выбросов парниковых газов,  для  целей  расчета  своих
установленных  количеств  включают  в свои выбросы за базовый 1990
год или за  базовый  период  совокупные  антропогенные  выбросы  в
эквиваленте  диоксида  углерода за вычетом абсорбции в 1990 году в
результате изменения в землепользовании.
     8. Каждая  Сторона,  включенная  в  приложение  I,  для целей
расчета,  упомянутого в пункте 7 выше, может использовать 1995 год
как   базовый   год  для  гидрофторуглеродов,  перфторуглеродов  и
гексафторида серы.
     9. Обязательства   для   последующих   периодов  для  Сторон,
включенных  в  приложение  I,  устанавливаются   в   поправках   к
Приложениям   к   настоящему   Протоколу,  которые  принимаются  в
соответствии с положениями пункта 7 статьи 20. Конференция Сторон,
действующая  в  качестве  совещания  Сторон  настоящего Протокола,
начнет рассмотрение таких обязательств не менее чем за семь лет до
конца первого периода действия обязательств,  упомянутого в пункте
1 выше.
     10. Любые   единицы   сокращения  выбросов  или  любая  часть
установленного количества,  которые какая-либо Сторона приобретает
у  другой  Стороны  в соответствии с положениями статьи 6 и статьи
16-бис,  прибавляются к  установленному  количеству  приобретающей
Стороны.
     11. Любые  единицы  сокращения  выбросов  или   любая   часть
установленного  количества,  которые  какая-либо  Сторона передает
другой Стороне в соответствии с  положениями  статьи  6  и  статьи
16-бис,   вычитаются   из   установленного  количества  передающей
Стороны.
     12. Любые   сертифицированные  единицы  сокращения  выбросов,
которые  какая-либо  Сторона  приобретает  у  другой   Стороны   в
соответствии    с    положениями   статьи   13,   прибавляются   к
установленному количеству приобретающей Стороны.
     13. Если  выбросы Стороны,  включенной в приложение I,  в тот
или  иной  период   действия   обязательств   меньше   количества,
установленного для нее согласно настоящей статье,  то эта разница,
по просьбе этой Стороны,  прибавляется к установленному количеству
этой Стороны на последующие периоды действия обязательств.
     14. Каждая Сторона,  включенная  в  приложение  I,  стремится
осуществлять  обязательства,  упомянутые  в  пункте 1 выше,  таким
образом,  чтобы  свести  к  минимуму  неблагоприятные  социальные,
экологические  и экономические последствия для Сторон,  являющихся
развивающимися странами,  в особенности для  тех  Сторон,  которые
перечислены   в  пунктах  8  и  9  статьи  4  Конвенции.  Согласно
соответствующим решениям  Конференции Сторон об осуществлении этих
пунктов  Конференция  Сторон  Конвенции,  действующая  в  качестве
совещания Сторон настоящего  Протокола,  на  своей  первой  сессии
рассмотрит,  какие  действия необходимо предпринять для сведения к
минимуму неблагоприятных  последствий  изменения   климата   и/или
последствий  мер  реагирования для перечисленных в упомянутых выше
пунктах  Сторон.  К  числу  вопросов,   подлежащих   рассмотрению,
относятся   обеспечение  финансирования,  страхование  и  передача
технологий.

                             Статья 4

     1. Любые Стороны, включенные в приложение I, которые достигли
соглашения о совместном выполнении своих обязательств по статье 3,
рассматриваются как выполнившие эти обязательства при условии, что
их  общие  суммарные  совокупные  антропогенные выбросы парниковых
газов,  перечисленных  в  Приложении  A,  в  эквиваленте  диоксида
углерода не превышают их установленных количеств,  рассчитанных во
исполнение  их   определенных   количественных   обязательств   по
ограничению и сокращению выбросов, зафиксированных в Приложении B,
и в соответствии с положениями статьи 3.  Соответствующий  уровень
выбросов,  устанавливаемый для каждой из Сторон такого соглашения,
определяется в этом соглашении.
     2. Стороны любого такого соглашения уведомляют секретариат об
условиях соглашения в день сдачи на хранение  своих  документов  о
ратификации,   принятии,   одобрении   настоящего   Протокола  или
присоединения к  нему.  Секретариат  в  свою  очередь  информирует
Стороны и сигнатариев Конвенции об условиях данного соглашения.
     3. Любое такое соглашение остается в силе в  течение  периода
действия обязательств, указанного в пункте 7 статьи 3.
     4. Если Стороны,  действующие совместно,  делают это в рамках
региональной  организации экономической интеграции или совместно с
ней,  то  никакое  изменение  в  составе  этой  организации  после
принятия   настоящего   Протокола   не   влияет   на  существующие
обязательства по настоящему  Протоколу.  Любое  изменение  состава
организации  применяется  только  для  целей  тех  обязательств по
статье 3, которые были приняты после этого изменения.
     5. В случае, если Стороны такого соглашения не достигли своих
общих суммарных сокращений уровня выбросов,  каждая Сторона  этого
соглашения   несет  ответственность  за  свои  собственные  уровни
выбросов, установленные в этом соглашении.
     6. Если Стороны,  действующие совместно,  делают это в рамках
региональной организации экономической  интеграции,  которая  сама
является  Стороной настоящего Протокола,  или совместно с ней,  то
каждое государство-член     такой     региональной     организации
экономической  интеграции  по  отдельности и вместе с региональной
организацией экономической интеграции,  действующей в соответствии
со  статьей  24,  в случае невыполнения общих суммарных сокращений
уровня выбросов несет ответственность за  свой  уровень  выбросов,
уведомление о котором было представлено в соответствии с настоящей
статьей.

                             Статья 5

     1. Каждая Сторона,  включенная в  приложение  I,  создает  не
позднее  чем  за  один  год  до  начала  первого  периода действия
обязательств  национальную  систему   для   оценки   антропогенных
выбросов  из  источников и абсорбции поглотителями всех парниковых
газов,  не  регулируемых  Монреальским   протоколом.   Руководящие
принципы  для  таких национальных систем,  которые включают в себя
методологии,  указанные в пункте 2 ниже,  принимаются Конференцией
Сторон,   действующей   в  качестве  совещания  Сторон  настоящего
Протокола, на ее первой сессии.
     2. Методологиями   для   оценки   антропогенных  выбросов  из
источников и абсорбции поглотителями  всех  парниковых  газов,  не
регулируемых   Монреальским   протоколом,   являются  методологии,
принятые  Межправительственной  группой  экспертов  по   изменению
климата  и  одобренные Конференцией Сторон Конвенции на ее третьей
сессии.  Когда  такие  методологии   не   используются,   вносятся
надлежащие коррективы в соответствии с методологиями,  одобренными
Конференцией  Сторон,  действующей  в  качестве  совещания  Сторон
настоящего  Протокола,  на ее первой сессии.  На основе работы,  в
частности,  Межправительственной  группы  экспертов  по  изменению
климата  и консультацией,  предоставляемых Вспомогательным органом
для  консультирования   по   научным   и   техническим   аспектам,
Конференция   Сторон,  действующая  в  качестве  совещания  Сторон
настоящего Протокола, регулярно проводит обзор таких методологий и
коррективов и,  когда это необходимо,  пересматривает их, в полной
мере  принимая   во   внимание   любые   соответствующие   решения
Конференции  Сторон.  Любой  пересмотр методологий или коррективов
применяется только для целей установления соблюдения  обязательств
по статье 3 в отношении любого периода действия обязательств.
     5. Потенциалами  глобального  потепления,  используемыми  для
пересчета в эквивалент диоксида углерода антропогенных выбросов из
источников   и   абсорбции   поглотителями    парниковых    газов,
перечисленных   в  Приложении  A,  являются  потенциалы,  принятые
Межправительственной группой  экспертов  по  изменению  климата  и
одобренные Конференцией Сторон Конвенции на ее третьей сессии.  На
основе работы,  в частности, Межправительственной группы экспертов
по    изменению    климата    и    консультаций,   предоставляемых
Вспомогательным  органом  для  консультирования   по   научным   и
техническим аспектам,  Конференция Сторон,  действующая в качестве
совещания Сторон  настоящего  Протокола,  регулярно  рассматривает
величины   потенциала   глобального   потепления   каждого  такого
парникового газа и,  когда это необходимо,  пересматривает  их,  в
полной  мере  принимая  во  внимание любые соответствующие решения
Конференции  Сторон.  Любые  изменения  величины  того  или  иного
потенциала    глобального    потепления   применяются   только   к
обязательствам по статье 3 в  отношении  любого  периода  действия
обязательств, следующего за упомянутым пересмотром.

                             Статья 6

     Для целей  выполнения  своих  обязательств  по статье 3 любая
Сторона,  включенная в приложение I, может передавать любой другой
такой  Стороне  или приобретать у нее единицы сокращения выбросов,
полученные  в  результате  проектов,  направленных  на  сокращение
антропогенных  выбросов  из источников или на увеличение абсорбции
поглотителями парниковых газов  в  любом  секторе  экономики,  при
условии, что:
     a) любой такой проект был утвержден  участвующими  Сторонами;
     b) любой  такой проект предусматривает сокращение выбросов из
источников или увеличение абсорбции поглотителями,  дополнительное
к тому, которое могло бы иметь место в ином случае;
     c) она не приобретает  никаких  единиц  сокращения  выбросов,
если она не соблюдает свои обязательства по статьям 5 и 7; и
     d) приобретение   единиц   сокращения   выбросов    дополняет
внутренние действия для целей выполнения обязательств по статье 3.
     2. Конференция  Сторон,  действующая  в  качестве   совещания
Сторон  настоящего  Протокола,  может  на  своей первой сессии или
впоследствии,  как  только   это   будет   практически   возможно,
выработать   дальнейшие  руководящие  принципы  для  осуществления
настоящей  статьи,  в  том  числе  для  проверки  и  представления
докладов.
     3. Сторона,  включенная в приложение I,  может уполномочивать
юридических лиц участвовать,  под ее ответственность, в действиях,
ведущих к получению,  передаче или приобретению единиц  сокращения
выбросов в соответствии с настоящей статьей.
     4. Если в соответствии с положениями статьи 8 выявлен вопрос,
касающийся   выполнения   той  или  иной  Стороной,  включенной  в
приложение I, требований, указанных в настоящей статье, передача и
приобретение  единиц  сокращения выбросов могут продолжаться после
выявления этого вопроса при условии,  что никакие такие единицы не
могут  использоваться  ни  одной  из  Сторон  для выполнения своих
обязательств по статье 3 до тех пор,  пока не будет решен вопрос о
соблюдении.

                             Статья 7

     1. Каждая Сторона, включенная в приложение I, включает в свой
ежегодный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции
поглотителями   парниковых  газов,  не  регулируемых  Монреальским
протоколом,  представляемых  согласно   соответствующим   решениям
Конференции   Сторон  Конвенции,  определяемую  в  соответствии  с
пунктом 4 ниже необходимую  дополнительную  информацию  для  целей
обеспечения соблюдения статьи 3.
     2. Каждая Сторона, включенная в приложение I, включает в свое
национальное   сообщение,   представляемое   согласно   статье  12
Конвенции,  определяемую  в  соответствии   с   пунктом   4   ниже
дополнительную    информацию,    необходимую   для   того,   чтобы
продемонстрировать соблюдение  своих  обязательств  по  настоящему
Протоколу, в том числе по статьям 2, 3, 5, 6, 7, 12 и 13.
     3. Каждая Сторона,  включенная в приложение  I,  представляет
информацию,  требуемую согласно пункту 1 выше, на ежегодной основе
начиная с первого  кадастра,  подлежащего  представлению  согласно
Конвенции,  за  первый  год  периода  действия  обязательств после
вступления настоящего Протокола в силу для  этой  Стороны.  Каждая
такая Сторона представляет информацию, требуемую согласно пункту 2
выше,  как  часть  первого  национального  сообщения,  подлежащего
представлению согласно Конвенции,  после вступления для нее в силу
настоящего Протокола и после принятия руководящих  принципов,  как
это  предусмотрено  в  пункте  4 ниже.  Периодичность последующего
представления информации,  требуемой  согласно  настоящей  статье,
определяется Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания
Сторон  настоящего  Протокола,  с  учетом  любого  расписания  для
представления   национальных   сообщений,  принятого  Конференцией
Сторон.
     4. Конференция   Сторон,  действующая  в  качестве  совещания
Сторон настоящего Протокола,  принимает на своей первой  сессии  и
впоследствии  периодически пересматривает руководящие принципы для
подготовки  информации,  требуемой  в  соответствии  с   настоящей
статьей,   с   учетом  принятых  Конференцией  Сторон  руководящих
принципов для подготовки национальных сообщений Сторон, включенных
в   приложение  I.  Конференция  Сторон,  действующая  в  качестве
совещания Сторон настоящего Протокола,  также  до  начала  первого
периода  действия  обязательств  принимает решение о порядке учета
установленных количеств.

                             Статья 8

     1. Информация,  представляемая в соответствии  со  статьей  7
каждой   Стороной,  включенной  в  приложение  I,  рассматривается
группами экспертов по рассмотрению во  исполнение  соответствующих
решений   Конференции  Сторон  и  в  соответствии  с  руководящими
принципами,  принятыми  для   этой   цели   Конференцией   Сторон,
действующей  в  качестве  совещания  Сторон  настоящего Протокола,
согласно пункту 4 ниже. Информация, представляемая согласно пункту
1   статьи   7   каждой   Стороной,  включенной  в  приложении  I,
рассматривается как часть ежегодных компиляции и  учета  кадастров
выбросов   и   установленных  количеств.  В  дополнение  к  этому,
информация,  представляемая согласно  пункту  2  статьи  7  каждой
Стороной,  включенной  в  приложении I,  рассматривается как часть
рассмотрения сообщений.
     2. Группы    экспертов    по    рассмотрению   координируются
секретариатом  и  состоят  из  экспертов,  отобранных   из   числа
кандидатур,   выдвинутых   Сторонами   Конвенции,   и,  когда  это
необходимо,  межправительственными организациями, в соответствии с
руководящими  указаниями,  принятыми  для  этой  цели Конференцией
Сторон.
     3. В  рамках  процесса  рассмотрения  проводится тщательная и
всеобъемлющая  техническая  оценка  всех  аспектов   осуществления
настоящего  Протокола  той или иной Стороной.  Группы экспертов по
рассмотрению готовят доклад для Конференции Сторон,  действующей в
качестве   совещания   Сторон   настоящего  Протокола,  в  котором
приводится  оценка  осуществления  Стороной  ее   обязательств   и
выявляются  любые  потенциальные  проблемы и факторы,  влияющие на
выполнение   обязательств.    Такие    доклады    распространяются
секретариатом среди всех Сторон Конвенции.  Секретариат составляет
перечень вопросов, касающихся осуществления, которые были выявлены
в   таких  докладах,  для  дальнейшего  рассмотрения  Конференцией
Сторон,  действующей  в  качестве  совещания   Сторон   настоящего
Протокола.
     4. Конференция  Сторон,  действующая  в  качестве   совещания
Сторон  настоящего  Протокола,  принимает на своей первой сессии и
впоследствии периодически пересматривает руководящие принципы  для
рассмотрения  хода  осуществления  настоящего  Протокола  группами
экспертов  по  рассмотрению  с  учетом   соответствующих   решений
Конференции Сторон.
     5. Конференция  Сторон,  действующая  в  качестве   совещания
Сторон  настоящего  Протокола,  при  содействии,  в зависимости от
обстоятельств,  Вспомогательного   органа   по   осуществлению   и
Вспомогательного   органа   для   консультирования  по  научным  и
техническим аспектам рассматривает:
     a) информацию,  представленную  Сторонами  в  соответствии со
статьей 8,  и доклады экспертов об ее рассмотрении,  проведенном в
соответствии с настоящей статьей, и
     b) те  вопросы,  касающиеся   осуществления,   которые   были
включены секретариатом в перечень в соответствии с пунктом 3 выше,
а также любые вопросы, поднятые Сторонами.
     6. После рассмотрения информации, упомянутой в пункте 5 выше,
Конференция  Сторон,  действующая  в  качестве  совещания   Сторон
настоящего Протокола, принимает решения по любым вопросам, которые
необходимы для осуществления настоящего Протокола.

                             Статья 9

     1. Конференция  Сторон,  действующая  в  качестве   совещания
Сторон настоящего Протокола,  периодически рассматривает настоящий
Протокол в свете наилучшей имеющейся научной информации  и  оценки
изменения  климата  и  его  последствий,  а  также имеющей к этому
отношение  технической,  социальной  и  экономической  информации.
Такие     рассмотрения     координируются    с    соответствующими
рассмотрениями в рамках Конвенции,  в частности с  рассмотрениями,
предусмотренными  согласно  пункта  2  "d" статьи 4 и пункту 2 "a"
статьи  7  Конвенции.  На  основе  этих  рассмотрений  Конференция
Сторон,   действующая   в  качестве  совещания  Сторон  настоящего
Протокола, принимает соответствующие решения.
     2. Первое    рассмотрение   проводится   на   второй   сессии
Конференции  Сторон,  действующей  в  качестве  совещания   Сторон
настоящего Протокола. Дальнейшие рассмотрения проводятся регулярно
и своевременно.
                            Статья 10

     Все Стороны,   принимая   во   внимание   свою   общую,    но
дифференцированную  ответственность  и  свои особые национальные и
региональные приоритеты,  цели и условия в области  развития,  без
введения в действие новых обязательств для Сторон, не включенных в
приложение I,  но вновь подтверждая существующие обязательства  по
пункту   1   статьи   4   Конвенции   и   продолжая  содействовать
осуществлению  этих  обязательств   для   достижения   устойчивого
развития, принимая во внимание пункты 3, 5 и 7 статьи 4 Конвенции.
     a) формулируют,  когда это уместно и насколько это  возможно,
эффективные    с   точки   зрения   затрат   национальные   и,   в
соответствующих случаях, региональные программы повышения качества
местных показателей выбросов, данных о деятельности и/или моделей,
которые отражают социально-экономические условия каждой Стороны, в
целях  составления  и   периодического   обновления   национальных
кадастров   антропогенных   выбросов  из  источников  и  абсорбции
поглотителями  парниковых  газов,  не  регулируемых   Монреальским
протоколом,  используя  сопоставимые  методологии,  которые  будут
одобрены Конференцией Сторон,  и  в  соответствии  с  руководящими
принципами   для   подготовки  национальных  сообщений,  принятыми
Конференцией Сторон;
     b) формулируют, осуществляют, публикуют и регулярно обновляют
национальные и, в соответствующих случаях, региональные программы,
предусматривающие меры по смягчению последствий изменения  климата
и меры по содействию адекватной адаптации к изменению климата.
     i) такие   программы,   в   частности,   касаются    секторов
энергетики,   транспорта   и  промышленности,  а  также  сельского
хозяйства,  лесного хозяйства  и  удаления  отходов.  Кроме  того,
адаптацию  к  изменению  климата можно усовершенствовать благодаря
адаптационным    технологиям    и    методам     совершенствования
территориально-пространственного планирования;
     ii) Стороны,  включенные   в   приложение   I,   представляют
информацию  о  действиях  согласно  настоящему Протоколу,  включая
национальные программы,  в соответствии со  статьей  7,  а  другие
Стороны  стремятся,  в  соответствующих  случаях,  включать в свои
национальные сообщения информацию о программах,  содержащих  меры,
которые,  по мнению соответствующей Стороны,  способствуют решению
проблем  изменения  климата  и  его  неблагоприятных  последствий,
включая  борьбу  с увеличением выбросов парниковых газов,  а также
повышения  качества  поглотителей   и   абсорбцию   поглотителями,
укрепление потенциала и адаптационные меры;
     c) сотрудничают в содействии созданию эффективных условий для
разработки,  применения  и распространения экологически безопасных
технологий,  ноу-хау,  практики и процессов,  имеющих отношение  к
изменению климата, и предпринимают все практически выполнимые шаги
для поощрения,  облегчения  и  финансирования,  в  зависимости  от
обстоятельств,  передачи  таких  технологий,  ноу-хау, практики  и
процессов,  особенно развивающимся  странам,  и  доступа  к  таким
технологиям,  ноу-хау,  практике  и процессам,  включая разработку
политики и программ эффективности передачи экологически безопасных
технологий,  которые  находятся  в  собственности  государства или
являются общественным достоянием, и создание благоприятных условий
для  частного  сектора в том,  что касается поощрения и расширения
передачи экологически безопасных технологий и доступа к ним;
     d) сотрудничают    в   научно-технических   исследованиях   и
способствуют  поддержке   и   развитию   систем   систематического
наблюдения    и    развитию    архивов    данных    для   снижения
неопределенностей,    связанных    с    климатической    системой,
неблагоприятными  последствиями изменения климата и экономическими
и социальными последствиями различных  стратегий  реагирования,  а
также  поощряют  развитие  и  укрепление  внутреннего потенциала и
возможностей участвовать в  международных  и  межправительственных
усилиях,  программах  и  сетях  в  области  научных исследований и
систематического  наблюдения,  принимая  во  внимание   статью   5
Конвенции;
     e) принимают  меры   по   сотрудничеству   и   поощрению   на
международном уровне,  используя,  когда это уместно, существующие
органы,  в деле разработки и осуществления программ просвещения  и
подготовки  кадров,  включая  активизацию укрепления национального
потенциала,  в частности людских  и  организационных  ресурсов,  и
обмен   сотрудниками   или   прикомандирование   сотрудников   для
подготовки экспертов в этой области, в частности для развивающихся
стран,  а также способствуют на национальном уровне информированию
общественности и доступу общественности к информации об  изменении
климата.  Приемлемые условия для осуществления этой деятельности в
рамках соответствующих органов  Конвенции  подлежат  разработке  с
учетом статьи 6 Конвенции;
     f) включают  в  свои  национальные  сообщения  информацию   о
программах и деятельности,  осуществляемых во исполнение настоящей
статьи согласно соответствующих решениям Конференции Сторон; и
     g) при  осуществлении  обязательств  по  настоящей  статье  в
полной мере принимают во внимание пункт 8 статьи 4 Конвенции.

                            Статья 11

     1. При осуществлении статьи 10 Стороны принимают во  внимание
положения пунктов 4, 5, 7, 8 и 9 статьи 4 Конвенции.
     2. В контексте осуществления пункта 1 статьи 4  Конвенции,  в
соответствии с положениями пункта 3 статьи 4 и статьи 11 Конвенции
и  через  оперативный  орган  или  органы,  на  которые  возложено
управление  финансовым механизмом Конвенции,  Стороны,  являющиеся
развитыми странами,  и иные развитые Стороны, являющиеся развитыми
странами,  и  иные развитые Стороны,  включенные в приложение II к
Конвенции:
     a) предоставляют  новые  и  дополнительные финансовые ресурсы
для покрытия всех согласованных  издержек,  понесенных  Сторонами,
являющимися развивающимися странами, при продвижении вперед в деле
выполнения обязательств  по  пункту  1  "a"  статьи  4  Конвенции,
охватываемых подпунктом "a" статьи 10; и
     b) также предоставляют такие финансовые ресурсы,  в том числе
для передачи технологии,  которые необходимы Сторонам,  являющимся
развивающимися   странами,   для   покрытия   всех   согласованных
дополнительных  издержек,  связанных  с продвижением вперед в деле
выполнения  обязательств  по  пункту   1   статьи   4   Конвенции,
охватываемых статьей 10 и согласованных между Стороной, являющейся
развивающейся  страной,  и  международным  органом  или  органами,
упоминаемыми в статье 11 Конвенции в соответствии с этой статьей.
     При выполнении этих существующих обязательств принимается  во
внимание потребность в адекватном и предсказуемом потоке средств и
важность соответствующего распределения бремени  между  Сторонами,
являющимися  развитыми  странами.  Руководящие указания для органа
или органов, на которые возложено управление финансовым механизмом
Конвенции,  содержащиеся  в  соответствующих  решениях Конференции
Сторон,  в  том  числе  согласованные   до   принятия   настоящего
Протокола,  применяются  mutatis  mutandis к положениям настоящего
пункта.
     3. Стороны,  являющиеся  развитыми странами,  и иные развитые
Стороны,  включенные в приложение  II  к  Конвенции,  могут  также
предоставлять,  а  Стороны,  являющиеся  развивающимися  странами,
получать  финансовые  средства  для  осуществления  статьи  10  по
двусторонним, региональным и другим многосторонним каналам.

                            Статья 12

     1. Настоящим определяется механизм чистого развития.
     2. Цель механизма  чистого  развития  состоит  в  том,  чтобы
помогать  Сторонам,  не  включенным в приложение I,  в обеспечении
устойчивого развития  и  в  содействии  достижению  конечной  цели
Конвенции  и  помогать  Сторонам,  включенным  в  приложение I,  в
обеспечении соблюдения их определенных количественных обязательств
по ограничению и сокращению выбросов согласно статье 3.
     3. В рамках механизма чистого развития:
     a) Стороны, не включенные в приложение I, пользуются выгодами
от  осуществления   деятельности   по   проектам,   приводящей   к
сертифицированным сокращениям выбросов; и
     b) Стороны,  включенные в приложение  I,  могут  использовать
сертифицированные   сокращения   выбросов   в   результате   такой
деятельности по проектам с целью содействия  соблюдению  части  их
определенных   количественных   обязательств   по   сокращению   и
ограничению  выбросов  согласно  статье  3,  как  они   определены
Конференцией  Сторон,  действующей  в  качестве  совещания  Сторон
настоящего Протокола.
     4. Механизм  чистого  развития  подчиняется и руководствуется
указаниями Конференции Сторон,  действующей в  качестве  совещания
Сторон настоящего Протокола,  и управляется исполнительным советом
механизма чистого развития.
     5. Сокращения выбросов в результате каждого вида деятельности
по проектам сертифицируются оперативными органами,  которые  будут
назначены  Конференцией  Сторон,  действующей в качестве совещания
Сторон настоящего Протокола, на основе:
     a) добровольного   участия,  одобренного  каждой  участвующей
Стороной;
     b) реальных,  измеримых и долгосрочных преимуществ, связанных
со смягчением последствий изменения климата; и
     c) сокращений  выбросов,  дополнительных к любым сокращениям,
которые могли бы иметь место в отсутствие сертифицированного  вида
деятельности по проектам.
     6. Механизм чистого развития оказывает помощь в  организации,
по  мере  необходимости,  финансирования  сертифицированных  видов
деятельности по проектам.
     7. Конференция   Сторон,  действующая  в  качестве  совещания
Сторон настоящего Протокола,  на своей первой сессии  вырабатывает
условия   и   процедуры   с  целью  обеспечения  транспарентности,
эффективности и подотчетности путем независимой ревизии и проверки
деятельности по проектам.
     8. Конференция  Сторон,  действующая  в  качестве   совещания
Сторон настоящего Протокола, обеспечивает, чтобы часть поступлений
от   сертифицированных    видов    деятельности    по    проектам,
использовалась для покрытия административных расходов, а также для
оказания  помощи  Сторонам,  являющимся  развивающимися  странами,
особенно   уязвимым   к   неблагоприятному  воздействию  изменения
климата, в погашении расходов, связанных с адаптацией.
     9. В механизме чистого развития,  в том числе в деятельности,
упомянутой в пункте 3 "a" выше, и в приобретении сертифицированных
сокращений выбросов,     могут     участвовать    частные    и/или
государственные  субъекты,  и  такое  участие   осуществляется   в
соответствии  с  любыми  руководящими  указаниями,  которые  может
давать исполнительный совет механизма чистого развития.
     10. Сертифицированные   сокращения  выбросов,  достигнутые  в
период  с  2000  года   до   начала   первого   периода   действия
обязательств,   могут   использоваться   для   оказания  помощи  в
обеспечении  соблюдения  обязательств  в  первый  период  действия
обязательств.

                            Статья 13

     1. Конференция  Сторон,  высший орган Конвенции,  действует в
качестве совещания Сторон настоящего Протокола.
     2. Стороны   Конвенции,   которые   не   являются   Сторонами
настоящего Протокола,  могут участвовать в качестве наблюдателей в
работе  любой  сессии  Конференции Сторон,  действующей в качестве
совещания Сторон настоящего Протокола.  Когда  Конференция  Сторон
действует   в  качестве  совещания  Сторон  настоящего  Протокола,
решения  в  отношении  настоящего  Протокола  принимаются   только
Сторонами настоящего Протокола.
     3. Когда Конференция Сторон действует  в  качестве  совещания
Сторон  настоящего  Протокола,  любой  член  президиума  Конвенции
Сторон,  представляющий Сторону Конвенции, которая в данный момент
не    является    Стороной    настоящего   Протокола,   замещается
дополнительным членом,  избираемым Сторонами настоящего  Протокола
из их числа.
     4. Конференция  Сторон,  действующая  в  качестве   совещания
Сторон настоящего Протокола, регулярно рассматривает осуществление
настоящего Протокола и принимает в рамках своего мандата  решения,
необходимые  для  содействия  его эффективному осуществлению.  Она
выполняет функции,  возложенные на нее в соответствии с  настоящим
Протоколом, и:
     a) оценивает на основе всей информации,  представленной ей  в
соответствии с положениями настоящего Протокола, ход осуществления
настоящего Протокола Сторонами,  общий эффект мер,  принимаемых во
исполнение   настоящего   Протокола,  в  частности  экологические,
экономические  и  социальные  эффекты,  а  также  их  кумулятивное
воздействие и степень прогресса в достижении цели Конвенции.
     b) периодически   рассматривает   обязательства   Сторон   по
настоящему  Протоколу должным образом учитывая любые рассмотрения,
требуемые согласно пункту 2 "d" статьи  4  и  пункту  2  статьи  7
Конвенции,  в  свете  цели Конвенции,  опыта,  накопленного при ее
осуществлении,  и эволюции научных и технических знаний и  в  этой
связи    рассматривает   и   принимает   регулярные   доклады   об
осуществлении настоящего Протокола.
     c) способствует  и  содействует  обмену  информацией о мерах,
принимаемых Сторонами для решения проблем изменения климата и  его
последствий,   принимая   во   внимание   различия   в   условиях,
ответственности  и  возможностях  Сторон  и   их   соответствующие
обязательства по настоящему Протоколу;
     d) содействует, по просьбе двух или более Сторон, координации
мер,  принимаемых  ими для решения проблем изменения климата и его
последствий,   принимая   во   внимание   различия   в   условиях,
ответственности   и   возможностях  Сторон  и  их  соответствующие
обязательства по настоящему Протоколу;
     e) поощряет  и  направляет в соответствии с целью Конвенции и
положениями настоящего Протокола,  и в  полной  мере  принимая  во
внимание  соответствующие  решения  Конференции  Сторон Конвенции,
разработку и периодическое уточнение сопоставимых методологий  для
эффективного  осуществления  настоящего  Протокола,  которые будут
одобряться Конференцией Сторон,  выступающей в качестве  совещания
Сторон настоящего Протокола;
     f) выносит рекомендации по любым вопросам, которые необходимы
для осуществления настоящего Протокола;
     g) принимает меры для мобилизации  дополнительных  финансовых
средств в соответствии с пунктом 2 статьи 11;
     h) учреждает   такие    вспомогательные    органы,    которые
потребуются для осуществления настоящего Протокола;
     i) запрашивает и использует,  когда это необходимо,  услуги и
сотрудничество    компетентных    международных    организаций   и
межправительственных    и    неправительственных     органов     и
представляемую ими информацию; и
     j) выполняет   такие   другие    функции,    которые    могут
потребоваться    для   осуществления   настоящего   Протокола,   и
рассматривает  любые  задачи,   являющиеся   результатом   решения
Конференции Сторон.
     5. Правила  процедуры   Конференции   Сторон   и   финансовые
процедуры  Конвенции  применяются  к  настоящему Протоколу mutatis
mutandis,  за исключением тех случаев,  когда Конференция  Сторон,
действующая  в  качестве  совещания  Сторон  настоящего Протокола,
может на основе консенсуса принять иное решение.
     6. Секретариат  созывает  первую  сессию  Конференции Сторон,
действующей в  качестве  совещания  Сторон  настоящего  Протокола,
одновременно   с   первой   сессией  Конференции  Сторон,  которая
запланирована после даты вступления в силу  настоящего  Протокола.
Последующие  очередные  сессии  Конференции Сторон,  действующей в
качестве  совещания  Сторон   настоящего   Протокола,   проводятся
ежегодно  и  одновременно  с  сессиями  Конференции  Сторон,  если
Конференция  Сторон,  действующая  в  качестве  совещания   Сторон
настоящего Протокола, не примет иного решения.
     7. Внеочередные  сессии  Конференции  Сторон,  действующей  в
качестве совещания Сторон настоящего Протокола,  созываются, когда
Конференция  Сторон,  действующая  в  качестве  совещания   Сторон
настоящего Протокола,  сочтет это необходимым,  или по письменному
требованию любой из  Сторон  при  условии,  что  в  течение  шести
месяцев  после  того,  как  секретариат  направит  это  требование
Сторонам, оно будет поддержано не менее чем одной третью Сторон.
     8. Организация   Объединенных  Наций,  ее  специализированные
учреждения и Международное агентство по атомной энергии,  а  также
любое государство-член  таких организаций или наблюдатели при них,
которые не являются Сторонами Конвенции,  могут быть  представлены
на  сессиях  Конференции Сторон,  действующей в качестве совещания
Сторон настоящего Протокола, в качестве наблюдателей. Любые органы
или   учреждения,   будь   то   национальные   или  международные,
правительственные  или   неправительственные,   которые   обладают
компетенцией  в вопросах,  относящихся к сфере действия настоящего
Протокола и которые сообщили секретариату  о  своем  желании  быть
представленными   на  сессии  Конференции  Сторон,  действующей  в
качестве  совещания  Сторон  настоящего  Протокола,   в   качестве
наблюдателя,  могут быть допущены к участию в ней,  за исключением
тех случаев,  когда против этого возражают не  менее  одной  трети
присутствующих Сторон.  Допуск и участие наблюдателей регулируются
правилами процедуры, как это предусмотрено в пункте 5 выше.

                            Статья 14

     1. Секретариат,  учрежденный  в  соответствии  со  статьей  8
Конвенции, выполняет функции секретариата настоящего Протокола.
     2. Пункт 2 статьи 8 Конвенции о функциях секретариата и пункт
3  статьи 8 Конвенции об организации функционирования секретариата
применяются к настоящему Протоколу mutatis mutandis.  Кроме  того,
секретариат   выполняет  функции,  возложенные  на  него  согласно
настоящему Протоколу.

                            Статья 15

     1. Вспомогательный орган для консультирования  по  научным  и
техническим  аспектам  и  Вспомогательный  орган по осуществлению,
учрежденные в соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции, действуют
соответственно    в    качестве    Вспомогательного   органа   для
консультирования   по   научным   и   техническим    аспектам    и
Вспомогательного  органа  по  осуществлению  настоящего Протокола.
Положения,  касающиеся  функционирования  этих  двух   органов   в
соответствии  с  Конвенцией,  применяются  к  настоящему Протоколу
mutatis mutandis.  Сессии заседаний  Вспомогательного  органа  для
консультирования    по    научным   и   техническим   аспектам   и
Вспомогательного  органа  по  осуществлению  настоящего  Протокола
проводятся  соответственно  в связи с заседаниями Вспомогательного
органа для консультирования по научным и  техническим  аспектам  и
Вспомогательного органа по осуществлению Конвенции.
     2. Стороны   Конвенции,   которые   не   являются   Сторонами
настоящего Протокола,  могут участвовать в качестве наблюдателей в
работе любой сессии вспомогательных органов. Когда вспомогательные
органы  действуют  в  качестве  вспомогательных органов настоящего
Протокола,  решения в отношении настоящего  Протокола  принимаются
лишь   теми   Сторонами,  которые  являются  Сторонами  настоящего
Протокола.
     3. Когда  вспомогательные органы,  учрежденные в соответствии
со статьями 9 и 10 Конвенции,  выполняют свои функции в  отношении
вопросов,   касающихся   настоящего  Протокола,  любой  член  бюро
вспомогательных органов, представляющий Сторону Конвенции, которая
в   данный  момент  не  является  Стороной  настоящего  Протокола,
замещается дополнительным  членом,  который  избирается  Сторонами
настоящего Протокола из их числа.

                            Статья 16

     Конференция Сторон,  действующая  в качестве совещания Сторон
настоящего  Протокола,  рассмотрит,  как  только  это  практически
возможно,    вопрос    о   применении   к   настоящему   Протоколу
многостороннего консультативного процесса, упомянутого в статье 13
Конвенции,  и о модификации этого процесса, если это необходимо, в
свете любых соответствующих решений,  которые могут  быть  приняты
Конференцией Сторон. Любой многосторонний консультативный процесс,
который может применяться к настоящему  Протоколу,  действует  без
ущерба  для  процедур и механизмов,  учрежденных в соответствии со
статьей 18.

                            Статья 17

     Конференция Сторон   определяет   соответствующие   принципы,
условия,   правила   и  руководящие  принципы,  в  частности,  для
проверки,  представления  докладов  и  учета  торговли  выбросами.
Стороны, включенные в Приложение B, участвуют в торговле выбросами
для целей выполнения своих обязательств по статье 3.  Любая  такая
торговля   дополняет  внутренние  действия  для  целей  выполнения
определенных  количественных   обязательств   по   ограничению   и
сокращению выбросов согласно настоящей статье.

                            Статья 18

     Конференция Сторон,  действующая  в качестве совещания Сторон
настоящего Протокола, на своей первой сессии утверждает надлежащие
и  эффективные  процедуры  и  механизмы  для  определения  случаев
несоблюдение положений  настоящего  Протокола  и  реагирования  на
такие   случаи   несоблюдения,   в   том  числе  путем  разработки
ориентировочного  перечня  последствий,   принимая   во   внимание
причину,  вид, степень и частотность несоблюдения. Любые процедуры
и  механизмы  согласно  настоящей  статье,   влекущие   за   собой
последствия,  имеющие  обязательный  характер,  принимаются  путем
внесения поправки в настоящий Протокол.

                            Статья 19

     Положения статьи  14  Конвенции  применяются   к   настоящему
Протоколу mutatis mutandis.

                            Статья 20

     1. Любая  Сторона  может  предлагать  поправки  к  настоящему
Протоколу.
     2. Поправки  к  настоящему Протоколу принимаются на очередной
сессии Конференции Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон
настоящего  Протокола.  Секретариат  сообщает Сторонам текст любой
предлагаемой поправки к настоящему Протоколу не менее чем за шесть
месяцев  до  начала  заседания,  на  котором  она предлагается для
принятия.  Секретариат сообщает также текст предлагаемых  поправок
Сторонам и сигнатариям Конвенции и, для информации, депозитарию.
     3. Стороны делают все возможное для  достижения  согласия  по
любой  предлагаемой  поправке  к  настоящему  Протоколу  на основе
консенсуса.  Если   все   усилия,   направленные   на   достижение
консенсуса,  были  исчерпаны  и  согласие  не было достигнуто,  то
поправка в качестве последней меры принимается большинством в  три
четверти  голосов  присутствующих  и  участвующих в голосовании на
данном  заседании  Сторон.  Секретариат  сообщает  текст  принятой
поправки депозитарию,  который препровождает его всем Сторонам для
принятия.
     4. Документы   о   принятии   поправки  сдаются  на  хранение
депозитарию.  Поправка,  принятая в соответствии с пунктом 3 выше,
вступает в силу для тех Сторон,  которые приняли ее, на девяностый
день со дня получения депозитарием документа о принятии по меньшей
мере от трех четвертей Сторон настоящего Протокола.
     5. Поправка вступает в  силу  для  любой  другой  Стороны  на
девяностый  день  после  даты  сдачи  данной  Стороной на хранение
депозитарию ее документа о принятии указанной поправки.

                            Статья 21

     1. Приложения   к   настоящему   Протоколу   составляют   его
неотъемлемую  часть,  и,  если  прямо  не предусматривается иного,
ссылка на настоящий Протокол представляет  собой  в  то  же  время
ссылку  на  любые  приложения к нему.  Любые приложения,  принятые
после  вступления  в  силу  настоящего  Протокола,  ограничиваются
перечнями,  формами  или  любыми другими материалами описательного
характера,  которые касаются научных, технических, процедурных или
административных вопросов.
     2. Любая  Сторона  может  вносить  предложения   о   принятии
приложения  к  настоящему  Протоколу и может предлагать поправки к
приложениям к настоящему Протоколу.
     3. Приложения к настоящему Протоколу и поправки к Приложениям
к Протоколу принимаются на очередной  сессии  Конференции  Сторон,
действующей  в  качестве  совещания  Сторон  настоящего Протокола.
Секретариат   сообщает   Сторонам   текст   любого   предлагаемого
приложения или поправки к приложению не менее чем за шесть месяцев
до начала заседания,  на котором она  предлагается  для  принятия.
Секретариат  сообщает  также текст любого предлагаемого приложения
или поправки к приложению Сторонам и сигнатариям Конвенции и,  для
информации, депозитарию.
     4. Стороны делают все возможное для  достижения  согласия  по
любому  предлагаемому  приложению  или  поправке  к  приложению на
основе консенсуса.  Если все усилия,  направленные  на  достижение
консенсуса,  были  исчерпаны  и  согласие  не было достигнуто,  то
приложение или поправка к приложению  в  качестве  последней  меры
принимается  большинством  в три четверти голосов присутствующих и
участвующих в голосовании на данном заседании Сторон.  Секретариат
сообщает  текст  принятого  приложения  или  принятой  поправки  к
приложению депозитарию,  который препровождает его  всем  Сторонам
для принятия.
     5. Приложение или поправка к приложению,  помимо Приложений A
и  B,  которое  было принято или в которое были внесены поправки в
соответствии с пунктами 3 и 4  выше,  вступает  в  силу  для  всех
Сторон   настоящего  Протокола  через  шесть  месяцев  после  даты
направления  депозитарием  сообщения  таким  Сторонам  о  принятии
данного  приложения  или  о  принятии  поправки  к приложению,  за
исключением  тех  Сторон,  которые  в  течение  этого  периода   в
письменной  форме уведомили депозитария о своем непринятии данного
приложения  или  данной  поправки  к  приложению.  Приложение  или
поправка   к  приложению  вступает  в  силу  для  Сторон,  которые
аннулируют свое уведомление о непринятии, на девяностый день после
даты  получения  депозитарием  сообщения  об  аннулировании такого
уведомления.
     6. Если принятие приложения или поправки к приложению связано
с внесением поправки в настоящий Протокол, то такое приложение или
поправка  к  приложению  не  вступает  в силу до тех пор,  пока не
вступит в силу поправка к настоящему Протоколу.
     7. Поправки   к   Приложениям  A  и  B  настоящего  Протокола
принимаются  и  вступают  в  силу  в  соответствии  с  процедурой,
изложенной  в  статье  20,  при  условии,  что  любая  поправка  к
Приложению  B   принимается   только   при   письменном   согласии
затрагиваемой Стороны.

                            Статья 22

     1. За  исключением случаев,  предусмотренных в пункте 2 ниже,
каждая Сторона имеет один голос.
     2. Региональные    организации    экономической    интеграции
участвуют в голосовании по вопросам,  входящим в их компетенцию, с
числом голосов,  равным  числу  их  государств-членов,  являющихся
Сторонами настоящего Протокола.  Такая организация  не  пользуется
правом  голоса,  если  своим  правом  пользуется  какое-либо из ее
государств-членов, и наоборот.

                            Статья 23

     Функции депозитария    настоящего     Протокола     выполняет
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

                            Статья 24

     1. Настоящий   Протокол  открыт  для  подписания  и  подлежит
ратификации,  принятию или одобрению государствами и региональными
организациями экономической интеграции, которые являются Сторонами
Конвенции.  Он открыт для  подписания  в  центральных  учреждениях
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 16 марта 1998 года по
15 марта 1999 года и открывается для  присоединения  на  следующий
день  после  даты  закрытия Протокола для подписания.  Документы о
ратификации,  принятии,  одобрении или  присоединении  сдаются  на
хранение депозитарию.
     2. Любая региональная организация  экономической  интеграции,
которая  становится Стороной настоящего Протокола,  но при этом ни
одно из ее  государств-членов  не  является  Стороной,  несет  все
обязательства,  вытекающие из настоящего Протокола. В случае таких
организаций, у  которых  одно  или   несколько   государств-членов
являются  Стороной  настоящего Протокола,  данная организация и ее
государства-члены принимают    решение    в    отношении     своих
соответствующих  обязанностей  по  соблюдению  ими  взятых на себя
обязательств по  настоящему  Протоколу.  В  таких  случаях  данная
организация и  ее  государства-члены  не  имеют права одновременно
пользоваться правами в соответствии с настоящим Протоколом.
     3. В своих документах о ратификации,  принятии, одобрении или
присоединении региональные  организации  экономической  интеграции
объявляют  о  пределах  своей  компетенции  в  отношении вопросов,
регулируемых   настоящим   Протоколом.   Эти   организации   также
информируют   депозитария,  который  в  свою  очередь  информирует
Стороны,  о  любых   существенных   изменениях   в   пределах   их
компетенции.

                            Статья 25

     1. Настоящий  Протокол  вступает  в  силу  на девяностый день
после того, как не менее 55 Сторон Конвенции, в том числе Стороны,
включенные   в   приложение   I,  на  долю  которых  приходится  в
совокупности как минимум  55  процентов  общих  выбросов  диоксида
углерода Сторон, включенных в приложение I, за 1990 год, сдадут на
хранение свои документы о  ратификации,  принятии,  одобрении  или
присоединении.
     2. Для  целей  настоящей  статьи  "общие   выбросы   диоксида
углерода Сторон,  включенных в приложение I, за 1990 год" означают
количество,  которое Стороны, включенные в приложение I, заявили в
день  принятия  настоящего  Протокола  или  ранее  в  своих первых
национальных  сообщениях,  представленных   согласно   статье   12
Конвенции.
     3. Для   каждого   государства   или   каждой    региональной
организации   экономической   интеграции,   которые  ратифицируют,
принимают или одобряют настоящий  Протокол  или  присоединяются  к
нему  после  выполнения  условий  для  его  вступления  в  силу  в
соответствии с пунктом 1 выше,  настоящий Протокол вступает в силу
на  девяностый  день  после даты сдачи на хранение их документов о
ратификации, принятии, одобрении или присоединении.
     4. Для  целей  настоящей статьи ни один документ,  сданный на
хранение региональной организацией  экономической  интеграции,  не
рассматривается  в качестве дополнительного к документам,  сданным
на хранение государствами-членами этой организации.

                            Статья 26

     Оговорки к настоящему Протоколу не допускаются.

                            Статья 27

     1. В любое время по истечении  трех  лет  с  даты  вступления
Протокола  в силу для той или иной Стороны эта Сторона может выйти
из Протокола, направив письменное уведомление депозитарию.
     2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года
с даты получения депозитарием уведомления о  выходе  или  в  такой
более  поздний  срок,  который  может  быть указан в уведомлении о
выходе.
     3. Любая  Сторона,  которая  выходит из Конвенции,  считается
также вышедшей из настоящего Протокола.

                            Статья 28

     Подлинник настоящего   Протокола,    тексты    которого    на
английском,  арабском, испанском, китайском, русском и французском
языках  являются   равно   аутентичными,   сдается   на   хранение
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

     Совершено в  Киото  одиннадцатого  дня  декабря  месяца  одна
тысяча девятьсот девяносто седьмого года.
     В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то
уполномоченные,  поставили свои подписи под настоящим Протоколом в
указанные дни.

                                                         (Подписи)

     Протокол открыт  для подписания в центральных учреждениях ООН
в г. Нью-Йорке с 16.03.1998 по 15.03.1999.
     Правительство РФ  поручило  подписать Протокол (Постановление
Правительства РФ от 11.02.1999 N 163).
     Протокол не вступил в силу на 25.02.1999.
                                                      Приложение A

                         Парниковые газы

     Диоксид углерода (CO2)
     Метан (CH4)
     Закись азота (N2O)
     Гидрофторуглероды (ГФУ)
     Перфторуглероды (ПФУ)
     Гексафторид серы (SF6)

                   Секторы/категории источников

     Энергетика
     Сжигание топлива
        Энергетическая промышленность
        Обрабатывающая промышленность и строительство
        Транспорт
        Другие секторы
        Прочее
     Утечки при добыче и транспортировке топлива
        Твердое топливо
        Нефть и природный газ
        Прочее
     Промышленные процессы
        Продукция горнодобывающей промышленности
        Химическая промышленность
        Металлургия
        Другие производства
        Производство галогенированных углеродных соединений и
        гексафторида серы
        Потребление галогенированных углеродных соединений и
        гексафторида серы
        Прочее
     Использование растворителей и других продуктов
     Сельское хозяйство
        Интенсивная ферментация
        Уборка, хранение и использование навоза
        Производство риса
        Сельскохозяйственные земли
        Управляемый пал саванн
        Сжигание сельскохозяйственных отходов на полях
        Прочее
     Отходы
        Удаление твердых отходов в грунте
        Обработка сточных вод
        Сжигание отходов
        Прочее

                                                      Приложение B

---------------------------------------------------------------------------------
|      Сторона                      |Определенные количественные |
|                                            |обязательства по ограничению   |
|                                            |  или сокращению выбросов          |
|                                            |  (в процентах от базового              |
|                                            |     года или периода)                       |
|-----------------------------------+--------------------------------------------|
|Австралия                          |                 108        |
|Австрия                               |                  92        |
|Бельгия                              |                  92        |
|Болгария (*)                       |                  92        |
|Венгрия (*)                         |                  94        |
|Германия                           |                  92        |
|Греция                                |                  92        |
|Дания                                  |                  92        |
|Европейское сообщество|                  92      |
|Ирландия                            |                  92       |
|Исландия                            |                 110       |
|Испания                              |                  92        |
|Италия                                 |                  92        |
|Канада                                 |                  94        |
|Латвия (*)                             |                  92        |
|Литва (*)                               |                  92        |
|Лихтенштейн                        |                  92       |
|Люксембург                         |                  92        |
|Монако                                  |                  92       |
|Нидерланды                       |                  92        |
|Новая Зеландия                |                 100       |
|Норвегия                              |                 101      |
|Польша (*)                           |                  94        |
|Португалия                          |                  92        |
|Российская Федерация (*)  |                 100        |
|Румыния (*)                        |                  92        |
|Словакия (*)                       |                  92        |
|Словения (*)                       |                  92        |
|Соединенное Королевство            |                            |
|Великобритании и Северной Ирландии |                  92        |
|Соединенные Штаты Америки          |                  93        |
|Украина (*)                        |                 100        |
|Финляндия                        |                  92        |
|Франция                            |                  92        |
|Хорватия (*)                       |                  95        |
|Чешская Республика (*)             |                  92        |
|Швейцария                       |                  92        |
|Швеция                              |                  92        |
|Эстония (*)                        |                  92        |
|Япония                              |                  94        |
------------------------------------------------------------------
--------------------
     (*) Стороны, которые осуществляют процесс перехода к рыночной
экономике.

Переглядів (2729)


Комментарии
twitter facebook google buzz ВКонтакте

English version

Всеукраїнська газета "Эко Безопасность" № №1-4 (9-12) 2012


Всі номери